Hotărârea nr. 125/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța

Consiliul loca! al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

22 .              ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 69364/09.04.2021 al domnului primar Vergii Chitac, raportul nr. 70307/12.04.2021 al Serviciului resurse umane, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

în temeiul prevederilor art. 42 alin. 4, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și modificată de Legea nr. 269/2009, Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum și modelului cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de cultură și a prevederilor H.C.L. nr. 47/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.c) ,art. 196 alin.(l) lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța, pentru anul 2020 după cum urmează:

- Magiru Maria, manager Muzeul de Artă Populară Constanța - nota 93,95

ART. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Muzeului de Artă Populară Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel: pentru,          împotrivă, , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri .CONSTANȚA

nr.