Hotărârea nr. 123/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța

Consiliul local Municipal Constanța întrunit în ședința ordinară din data ^3 ^.2021

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 74725/19.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism, agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților ^-cetățeanului, precum și raportul Direcției gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 74901/19.04.2021 și nota de fundamentare nr.74559/19.04.2021;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările făcute prin O.U.G. nr. 13/2020, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu completările și modificările ulterioare, Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1391/2006 pentru^a proba rea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit d), alin (7) l.it n) și art 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din Municipiului Constanța, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, isi încetează aplicabilitatea prevederile art.2 lit. b), c) si d) din HCLM 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilitati publice si conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției Gestionare Servicii Publice, Direcției Generale Poliția Locală, Serviciului Public de Impozite și Taxe, S.C. Confort Urban SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANTĂ /

/2^2021


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIAN GO ODARUANEXA LA HCL_ w.

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.l

Prezentul regulament reglementează modul de organizare și funcționare a sistemului de parcare în municipiul Constanța și are drept scop asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiții de siguranță, decongestionarea traficului din zona centrală și zonele cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiții corespunzătoare de deplasare pe trotuare.

Regulamentul este realizat în contextul implementării Politicii de parcare a municipiului Constanța, a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, în condițiile accentuării fenomenelor de congestie și ale reducerii semnificative a siguranței deplasării pietonale și cu bicicleta, având în vedere utilizarea preponderentă și frecventă a autoturismelor, în detrimentul altor tipuri de utilizări/deplasări și faptul utilizării abuzive a trotuarelor și spațiilor verzi pentru parcarea autovehiculelor.

Art.2

în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a. Parcare - spațiul destinat staționării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului sau de restul domeniului public sau privat al municipiului Constanța;

 • b. Parcări publice - totalitatea parcărilor amenajate în condițiile prevăzute în prezentul regulament pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, care includ parcări cu plată și parcări fără plată;

 • c. Parcări publice cu plată - parcările amenajate în condițiile prevăzute de prezentul regulament pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, marcate și semnalizate conform legii și însoțite de panouri ce cuprind tariful/taxa și intervalul de timp permis, precum și detaliile de plată a taxei/tarifului, destinate staționării autovehiculelor, pentru care ocupanții au obligația achitării unui tarif/tava de parcare;

 • d. Parcări publice fără plată - spațiile de interes public destinate parcării autovehiculelor pentru care nu se percep tarife/taxe de parcare;

 • e. Parcări de reședință - parcări amenajate, situate la mai puțin de 200 m de frontul imobilelor cu destinația de locuințe colective, precum și spațiile de parcare situate în zonele cu locuințe individuale, destinate utilizării de către locatarii acestor imobilelor adiacente.

 • f. Parcări curente - parcările amenajate pe domeniul public la municipiului Constanța în care este permisă staționarea autovehiculelor cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, după achitarea tarifului/taxei sau a abonamentului corespunzător și parcările de reședință. Excepțiile de la obligația plății tarifului/taxei/abonamentuluisunt cele expres reglementate;

 • g. Zona 0 - parcările adiacente spațiilor publice din zona centrală, identificate conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezentul regulament;

 • h. Zona 1 - parcările din diverse zone de interes public, comercial și/sau turistic, identificate conform Anexei 1 la prezentul regulament;

 • i. Zona 2 - parcările situate pe trama stradală a municipiului Constanța ce respectă prevederile legale, identificată conform Anexei 1 la prezentul regulament;

 • j. Zona 3 - teritoriului administrativ, domeniu public ai municipiului Constanța, care cuprinde parcările de reședință/riverane;

 • k. Riveran - persoana fizică, persoana fizică autorizată sau juridică cu domiciliul/sediul profesional/sediul social/punctul de lucru pe strada unde este amenajată parcare cu plată^sau adiacent zonei în care este amenajată parcarea de reședință. în cazul persoanelor juridice și al celor fizice autorizate, imobilul în care funcționează sediul/punctul de lucru sau sediul profesional trebuie să aibă destinație nerezidențială;

 • I. Utilizatori - persoanele fizice și juridice care dețin în proprietate sau care au dreptul de a folosi vehicule înmatriculate în România ori în alte state exclusiv în baza unui contract de leasing încheiat cu o societate specializată;

 • m. Autorizația de rezervare loc parcare - document emis de Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări din carul Primăriei municipiului Constanța ce conferă titularului dreptul de a utiliza un loc de parcare;

Art.3

(l)Pentru ocuparea unui loc de parcare publică cu plată este obligatorie plata anticipată a tarifelor/taxelor/abonamentelor stabilite conform Anexei 2, parte integrantă prin prezentul regulament. Toate taxele/tarifele de parcare, indiferent de denumirea și destinația acestora, se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

(2)Durata de staționare în parcările de scurtă durată și perioada sau intervalul orar în care este obligatorie plata tarifelor/taxelor de parcare se aprobă prin hotărâre a consiliului local .

(3)Tarifele/taxele orare de parcare, durata de staționare în parcările de scurtă durată și perioada sau intervalul orar în care este obligatorie plata tarifelor/taxelor de parcare vor fi afișate pe panourile informative amplasate în parcările publice cu plată.

Art.4

(l)Amplasamentul parcărilor pe căile de circulație se va stabili de către Primăria municipiului Constanța prin Compartimentele funcționale cu atribuții în acest sens sau de către entitatea căreia i-a fost delegat serviciul de administrare și exploatare a domeniului public cu respectarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, numai cu avizul Poliției Rutiere.

(2)Amenajarea parcărilor pe căile de circulație se va realiza de către Compartimentele funcționale cu atribuții în acest sens ce fac parte din aparatul de specialitate al primarului sau de către entitatea căreia i-a fost delegat serviciul de administrare și exploatare a domeniului public .

 • (3) Locurile în care este permisă parcarea vor fi semnalizate corespunzător prin marcaje speciale, indicatoare și panouri informative.

 • (4) Este interzisă amplasarea de locuri de parcare, indiferent de natura acestora, în spații cu altă destinație. Spațiile de parcare ce nu respectă prevederile legale, vor fi desființate în termen de cel mult 1 an de la data intrării in vigoare a prezentului regulament.

ÎS^Pe arterele principale de circulație pe care sunt amenajate piste de biciclete și benzi de circulație dedicate exclusiv transportului în comun nu se pot atribui locuri de parcare în regim de rezervare, spre folosința exclusivă a persoanelor fizice și/sau juridice.

Art.5

(1)Locurile de parcare aflate în proximitatea unităților hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive, vor putea fi atribuite acestora în baza unui abonament în funcție de specificul activității desfășurate (similar prevederilor Hcl 113/2017) și exclusiv pentru deservirea activităților acestora

(2)Proprietarii sau utilizatorii de autovehicule care dețin apartamente în imobile cu destinația de locuințe colective, edificate după intrarea în vigoare a PUGMC și care nu sunt prevăzute cu locuri de parcare în interiorul parcelei, pot beneficia de locuri de parcare situate în parcările de reședință ori pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța doar după satisfacerea cererilor formulate de ceilalți riverani.

(3)Proprietarii sau utilizatorii de autovehicule care dețin apartamente în imobile cu destinația de locuințe colective prevăzute cu locuri de parcare în interiorul parcelei, dar care nu au cumpărat/închiriat loc de parcare de !a dezvoltator, pot beneficia de locuri de parcare situate în parcările de reședință ori pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța doar după satisfacerea cererilor formulate de ceilalți riverani.

Art.6

(l)în parcările publice vor fi adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de două locuri, pentru parcarea gratuită/fără plată a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

^Persoanele cu handicap, Ia cerere, pot beneficia de o legitimație pentru locurile de parcare gratuite/fără plată în locurile marcate și semnalizate în acest sens. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de legitimație beneficiază de parcare gratuită/fără plată. Legitimația se eliberează de către Primăria municipiului Constanța,

CAPITOLUL II - ZONE DE TAXARE

Art.7

în municipiul Constanța se instituie 4 zone de taxare, conform Anexei 1 la prezentul regulament.

Art.8

(l)în Zonele O și 1 este permisă parcarea, cu plata tarifului/taxei de parcare aprobat de Consiliul local, tarif/taxa ce va fi menționat pe indicatoare și panouri adiționale.

(2)Sunt exceptate de la prevederile alin.(l):

 • a) autovehiculele aflate în misiune (poliție, poliție locală, MAPN, pompieri, ambulanță, SRI, STS, SPP, SIE, Ministerul public, Ministerul Justiției etc.) și cele aflate la intervenții pe domeniul public inscripționate sau semnalizate corespunzător;

 • b) taxiurile staționate în spațiile special amenajate cu număr de locuri prestabilit;

 • c) autovehiculele electrice.

(3)Ocuparea unui loc de parcare în Zonele 0 și 1 este permisă în baza unui tichet de parcare eliberat de parcometre/personalul desemnat de administratorul parcării sau prin utilizarea sistemului de plată a tarifului/taxei de parcare prin SMS la număr scurt ori prin aplicația informatică de parcare/prin orice alt mijloc de plată pus la dispoziție. Tichetul de parcare va fi afișat pe bordul autovehiculului, astfel încât să fie vizibil din exterior. Aplicația informatică va genera automat un sms de avertizare cu 15 minute înainte de expirarea timpului.

(4) Riveranii persoane fizice din Zona 0 și 1, alții decât beneficiarii locurilor de parcare de reședință, care nu dețin loc de parcare în interiorul parcelei, beneficiază la cerere de locuri de parcare rezervate pe bază de abonament anual, contra unui tarif/taxe stabilit la nivelul taxei de parcare de reședință, în intervalul orar 08.00 - 16.00, de luni până vineri, exceptând zilele de sărbători legale, locurile de parcare pe bază de abonament anual libere pot fi ocupate de orice altă persoană decât titularul abonamentului, doar cu plata tarifului/taxei aplicabil zonei. Titularul abonamentului anual va putea ocupa, în această situație, orice alt loc de parcare, de preferință unul rezervat din aceeași zonă, fără plata vreunui tarif/taxe.

(5)Riveranii persoane fizice autorizate și persoane juridice ce dețin în proprietate sau folosință în Zonele 0 și 1 spații destinate și utilizate legal pentru activități economice ( imobile cu destinație nerezidențială), spații ce nu beneficiază de locuri de parcare în interiorul parcelei, vor putea solicita plata tarifului/taxei de parcare în baza unui unic abonament pentru fiecare persoană juridică sau fizică autorizată. Abonamentul nu include rezervarea unui loc de parcare dedicat.

(6)Locurile de parcare aferente instituțiilor publice și de interes public (pe o rază de 300 m) situate în Zonele 0 și 1 pot fi utilizate pe bază de abonamente nominale eliberate la cererea instituțiilor respective. Abonamentele sunt nominale și se eliberează anual contra unei taxe/tarif stabilită prin hotărâre a consiliului local. Abonamentele sunt valabile de luni până vineri în intervalul orar 08.00 - 17.00, dar pot fi adaptate programului de funcționare al instituției respective.

(7)Locurile de parcare prevăzute la alin. (6) aferente instituțiilor publice și de interes public situate în Zonele 0 și 1 vor fi marcate și semnalizate corespunzător, iar ocuparea lor de către alți utilizatori decât posesorii de~ abonamente nominale este interzisă pentru intervalul stabilit. în afara acestui interval, locurile de parcare aferente instituțiilor publice și de interes public pot fi ocupate în condițiile prevăzute la alin. (1) cu plata taxei/tarifului corespunzător.

(8)Autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 t nu pot parca în Zonele 0 și 1.

 • (9) Parcarea verde din zona Spitalului Județean Constanta face parte din Zona 0 a municipiului Constanta si ii sunt aplicabile aceleași tarife. Accesul in parcare se realizează prin solicitarea si obținerea tichetului de acces. Taxarea se realizează prin scanarea tichetului de parcare emis la intrare de către sistemul automat de bariere. Plata parcării se poate realiza la automatele de plata din incinta parcării sau la operatorul acesteia (casa manuala) in anumite situatii neprevăzute când automatele sunt nefunctionale sau alte defecte neprevăzute ale sistemului. După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anuleaza, ieșirea din parcare realizandu-se in maxim 15 minute, in caz contrar se va datora tariful de parcare pentru inca o ora de staționare.

In cazul accesului in parcare prin forțarea barierei fara a ridica tichetul de parcare, precum si in situația pierderii/ deteriorării tichetului de parcare se percepe un tarif la care se adauga contravaloarea tarifului de parcare aferent intervalului stationat

Art.9

(l)în Zona 2, pentru ocuparea locurilor de parcare publică cu plată, utilizatorii vor achita anticipat fie taxa/tariful orar, fie abonamentul eliberat pentru 1 zi, 7 zile, 30 zile sau 1 an. Plata tarifului/taxei/abonamentelor se va realiza în modalitățile descrise în Anexa 2 ce face parte integrantă din prezentul regulament. Abonamentele vor fi poziționate pe bordul autovehiculului, astfel încât să fie vizibile din exterior.

(2)Sunt exceptate de la prevederile alin.(l):

 • a) autovehiculele aflate în misiune (poliție, poliție locală, MAPN, pompieri, ambulanță, SRI, STS, SPP, SIE, Ministerul public, Ministerul Justiției etc.) și cele aflate la intervenții pe domeniul public inscripționate sau semnalizate corespunzător;

 • b) taxiurile staționate în spațiile special amenajate cu număr de locuri prestabilit;

 • c) autovehiculele electrice

(3)în cazul în care în perioada de valabilitate a abonamentului anual intervin modificări cu privire la autovehiculul pentru care a fost achiziționat, se va elibera la cererea utilizatorului un abonament conținând noile date de identificare a autovehiculului, valabil doar până la expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului inițial.

(4)Parcările publice situate în Zona 2 vor fi semnalizate cu marcaje.

(5)Riveranii persoane fizice din Zona 2, alții decât beneficiarii locurilor de parcare de reședință, care nu dețin loc de parcare propriu, beneficiază la cerere de locuri de parcare rezervate pe bază de abonament anual. Locurile de parcare vor fi marcate și semnalizate corespunzător. în intervalul orar 08.00 - 16.00, de luni până vineri, exceptând zilele de sărbători legale, locurile de parcare pe bază de abonament anual libere pot fi ocupate de orice altă persoană decât titularul abonamentului, doar cu plata tarifului/taxei aplicabil zonei sau a taxei de parcare curentă. Titularul abonamentului anual va putea ocupa, în această situație, orice alt loc de parcare, de preferință unul rezervat din aceeași zonă, fără plata vreunui tarif/taxa.

 • (6) Riveranii persoane fizice autorizate și persoane juridice din Zona 2 ce dețin în proprietate sau folosință spații destinate și utilizate legal pentru activități economice/profesionale, care nu beneficiază de locuri de parcare în interiorul parcelei, vor putea solicita atribuirea de locuri de parcare rezervate în baza unui abonament. în intervalul orar 20.00 - 08.00, de luni până vineri, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală, locurile de parcare deținute de persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice în baza unui abonament, pot fi ocupate de alte persoane decât titularul abonamentului , doar cu plata tarifului/taxei aplicabil zonei. Titularul abonamentului va putea ocupa, în această situație, orice alt loc de parcare, de preferință unul rezervat sau deținut cu abonament din aceeași zonă, fără plata vreunei tarif/taxe.

 • (7) Pentru autovehiculele aparținând instituțiilor publice și de interes public situate în Zona 2, locurile de parcare aferente (pe o rază de 300 m) pot fi utilizate pe bază de abonamente nominale eliberate la cererea instituțiilor. Abonamentele se eliberează anual contra unei taxe/tarif stabilită prin hotărâre a consiliului local. Abonamentele sunt valabile de regulă de luni până vineri în intervalul orar 08.00 -17.00, dar pot fi prelungite conform programului de funcționare al instituției respective.

(8)Se interzice parcarea autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 t din Zona 2.

CAPITOLUL III - PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ

Art.lO

(1)Parcările de reședință constituie Zona 3 a municipiului. în parcările de reședință se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, cu excepția situațiilor în care același utilizator deține în același imobil mai multe apartamente.

 • (2) Persoanele care solicită atribuirea unui loc de parcare de reședință trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) Să dețină în proprietate sau în folosință o locuință sau un spațiu cu altă destinație în imobilul de locuințe colective situat la mai puțin de 200 m de parcarea de reședință în care solicită atribuirea locului de parcare. Dovada îndeplinirii condiției se face cu adeverință eliberată de asociația de proprietari sau copie certificată de pe actul ce atestă dreptul de proprietate sau dreptul în baza căruia este folosit imobilul. Pentru persoanele fizice ce exercita profesii liberale, dreptul de folosință asupra autovehiculului aparținând formei de exercitare a profesiei este prezumat;

 • b) Să dețină în proprietate sau în folosință în baza unul contract de leasing perfectat cu o societate specializată un autovehicul de tip autoturism având inspecția tehnică periodică în termenul de valabilitate. Dovada îndeplinirii condiției se face cu copie certificată pentru conformitate a certificatului de înmatriculare și, după caz, a actului din care rezultă dreptul de folosință al autovehiculului.

 • c) Să nu figureze în evidențele SPIT cu impozite, taxe sau amenzi scadente, neachitate, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.

 • d) Să nu figureze în evidențele asociației de proprietari cu restanțe la plata cheltuielilor asociației de proprietari astfel cum acestea sunt definite în art.75 din Legea nr.230/2018. Dovada îndeplinirii condiției se face cu adeverință eliberată de asociația de proprietari.

 • (3) Persoanele cu handicap si deținătorii de autovehiculele electrice au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin.(2).

Art.ll

 • (1) Rezervarea locurilor de parcare de reședință se face în mod transparent printr-o platformă online astfel încât fiecare solicitant poate vizualiza locurile de parcare libere și locul dorit.

 • (2) Rezervarea se va face de la data la care platforma va deveni funcțională, pentru toate locurile de parcare eliberate si nou create. Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări va desemna nominal 3 ( trei) persoane și supleanți ai acestora în vedera acordării suportului/asistenței tehnice necesare cetățenilor care doresc să rezerve un loc de parcare prin intermediul platformei online și nu au posibilitatea și mijloacele necesare să acceseze acest serviciu.

 • (3) Rezervarea locurilor de parcare de reședință se face pe apartament. Fiecare apartament are dreptul la un singur loc de parcare. Al doilea loc de parcare se poate face pentru același apartament doar dacă rămân locuri disponibile în parcare timp de 3 luni și nu mai există solicitări în zonă.

 • (4) Locurile de parcare rezervate de 5 ani sau mai mult anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, nu se vor mai prelungi automat.

(5)Rezervarea fiecărui loc de parcare de reședință se va realiza o dată la 5 ani începând cu data la care platforma digitală este disponibilă și/sau cu data la care expiră abonamentul anual.

 • (6) Rezervarea locului de parcare de reședință se prelungește automat în fiecare an, dar nu mai mult de 5 ani, doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 10 alin (2). Dacă condițiile prevăzute la art.10 alin.(2) nu sunt îndeplinite, locul de parcare va deveni disponibil pentru rezervare pe platforma online.

 • (7) Autorizațiile de rezervare loc parcare eliberate pentru al doilea loc de parcare sau mai multe locuri până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, se anulează începând cu anul următor.

Art.12

(1)Autorizația de rezervare loc parcare pentru parcările de reședință este valabilă 5 ani și se eliberează de către Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări pe baza dovezii plății taxei de rezervare loc parcare. Taxa de rezervare loc parcare va fi stabilită anual, prin hotărârile de stabilire a impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța.

(2)Valabilitatea autorizația de rezervare loc parcare de reședință se prelungește automat la expirarea fiecărui an pentru o perioada de maxim 5 ani, condiționat de prezentarea dovezilor din care rezultă îndeplinirea condițiilor de la art.10 alin.(2) lit. a) și d) și a dovezii plății taxei datorată în termenul stipulat.

(3)Taxa de rezervare loc parcare de reședință se achită anticipat până la 31 martie a fiecărui an.

 • (4) Neplata la termenul prevăzut la alin.(3) a taxei de parcare de reședință conduce la anularea autorizației de rezervare parcare de reședință.

Art.13

(l)în căzui în care în perioada de valabilitate a autorizației de rezervare loc parcare de reședință intervin modificări în ce privește titularul dreptului de proprietate sau folosință a unității locative sau a spațiului cu altă destinație, autorizația rămâne valabilă doar până la expirarea perioadei de valabilitate inițială, cu condiția ca taxa de parcare de reședință să fi fost achitată în termenul prevăzut la art.12 alin.(3). în acest caz, Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări va elibera la cererea noului titular o autorizație de rezervare Ioc parcare, corespunzătoare, valabilă până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației inițiale.

(2)în situația prevăzută la alin.(l), dacă la momentul modificării titularului dreptului de proprietate sau folosință a unității locative sau a spațiului cu altă destinație, taxa de rezervare loc parcare de reședință nu este achitată, deși a expirat termenul de plată, autorizația de rezervare loc parcare de reședință se anulează.

(3)în cazul în care în perioada de valabilitate a autorizației de rezervare loc parcare de reședință intervin modificări cu privire la autovehiculul pentru care s-a solicitat autorizația, se aplică corespunzător prevederile alin.(l).

Art-14

(l)După epuizarea cererilor depuse pentru atribuirea primului loc de parcare de reședință, dacă rămân locuri disponibile timp de 3 luni și nu mai există solicitări în zonă, se poate atribui un al doilea loc de parcare de reședință pe unitate locativă/sediu/punct de lucru în funcție de data de înregistrare a cererii.

(2)Pentru fiecare loc de parcare de reședință se plătește o taxă de parcare de reședință distinctă. în toate situațiile, pentru al doilea loc de parcare, taxa va fi dublă față de cea datorată pentru primul loc de parcare, pentru al treilea loc de parcare triplă șamd.

Art.15

Locurile de parcare din parcările reședință rămase vacante și pentru care nu există cereri ale proprietarilor/utilizatorilor de pe o rază de 200 m, pot fi atribuite, în condițiile prezentului regulament, proprietarilor/utilizatorilor de pe o rază de 300 m.

Art.16

(1)Direcția Gestionare Servicii Publice împreună cu asociațiile de proprietari vor identifica spațiile aflate la mai puțin de 200 m de frontul imobilelor, care îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi amenajate ca parcări de reședință.

(2)Amenajarea parcărilor de reședință se va realiza de către Compartimentele funcționale cu atribuții în acest sens ce fac parte din aparatul de specialitate al primarului sau de către entitatea căreia i-a fost delegat serviciul de administrare și exploatare a domeniului public .

Art.17

în intervalul orar 08.00 - 16.00, de luni până vineri, exceptând zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, locurile de parcare de reședință libere pot fi ocupate de orice altă persoană decât titularul rezervării, doar cu plata taxei/tarifului de parcare aplicabil zonei în care parcarea de reședință este situată.

Art.18

(1)Autorizațiile de rezervare loc parcare de reședință emise pentru locuri de parcare situate/amenajate pe terenuri înscrise în Registrul spațiilor verzi, pe terenuri ce fac obiectul Legii nr. 18/1991 și Legii nr.10/2001 și create ad-hoc, prin betonarea sau distrugerea spațiilor verzi amenajate, vor fi anulate de către Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări, cu notificarea anterioară a beneficiarului.

(2)în situațiile prevăzute la alin.(l) sumele achitate cu titlu de taxă de parcare de reședință se restituie, la cerere, proporțional cu durata din an în care autorizația nu a fost utilizată.

Art.19

Sunt scutite de la plata taxei de rezervare loc parcare de reședință următoarele persoane fizice sau juridice:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art.l din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR DE LOCURI DE PARCARE

Art.20

Utilizatorii locurilor de parcare publică au următoarele drepturi:

 • a) Să utilizeze locul de parcare conform naturii și destinației acestuia și numai pentru perioada de valabilitate a tichetului de parcare/taxei de parcare/abonamentului/autorizației de parcare de reședință;

 • b) Să fie informați cu privire la tipul parcării, perioada permisă pentru parcare, tarifele aplicabile pentru ocuparea locurilor de parcare.

Art.21

Utilizatorii locurilor de parcare au următoarele obligații:

 • a) Să achite anticipat taxele, respectiv tarifele de parcare;

 • b) Să respecte intervalul orar pentru care a fost achitată contravaluarea tarifului/taxei stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

 • c) Să respecte semnalizarea rutieră, indicatoarele existente în parcare și marcajele;

 • d) Să afișeze pe bord sau pe parbriz, dacă este cazul, dovada plății taxei/tarifului de parcare;

 • e) Să răspundă pentru deteriorarea dotărilor și instalațiilor parcajelor, produse ca urmare a manevrelor greșite sau a nerespectării semnalizării rutiere și normelor de utilizare a locurilor de parcare;

 • f) Să elibereze necondiționat locurile de parcare în situația efectuării unor lucrări publice, intervenții pentru remedierea avariilor sau evenimente aprobate de Primăria municipiului Constanța;

 • g) Să permită efectuarea controlului cu privire la plata taxei de parcare și deținerea autorizației necesare pentru ocuparea unui loc de parcare de către persoanele împuternicite în acest sens;

 • h) Să permită utilizarea parcărilor de reședință în intervalul orar în care autorizația de rezervare parcare de reședință nu este valabilă;

 • i) Să prezinte la solicitarea persoanelor împuternicite/organeior de control autorizația și dovada plății locului de parcare rezervat.

CAPITOLUL V - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PARCĂRILOR

ART.22

Administratorul parcărilor are următoarele drepturi:

 • a) Să încaseze taxele/tarifele stabilite pentru ocuparea locurilor de parcare;

 • b) Să verifice conformitatea documentelor depuse pentru rezervarea locurilor de parcare pe bază de abonament/autorizație;

 • c) Să anuleze abonamentele/autorizațiile pentru rezervarea locurilor de parcare, dacă constată ca nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulament pentru eliberarea acestora sau sunt încălcate prevederile HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Art.23

Administratorul parcărilor are următoarele obligații:

 • a) Să amenajeze locurile de parcare în conformitate cu standardele și normativele tehnice în vigoare;

 • b) Să amenajeze, să întrețină și să repare partea carosabilă a parcărilor de reședință, a parcărilor situate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța;

 • c) Să asigure semnalizarea corespunzătoare a parcărilor de reședință și a parcărilor situate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța;

 • d) Să realizeze și să refacă ori de câte ori este cazul marcajele rutiere, conform programului de lucrări aprobat de Primăria municipiului Constanța;

 • e) Să asigure locuri de parcare pentru persoanele cu handicap;

 • f) Să asigure modalități alternative de plată a taxelor și tarifelor de parcare;

 • g) Să organizeze și coordoneze acțiunile de blocare și ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Constanța.

CAPITOLUL VI - CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.24

(1)Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare fără plata taxei de parcare valabilă în zona respectivă potrivit prezentului regulament;

 • b) Neexpunerea la loc vizibil a tichetului, abonamentului, autorizației astfel încât să permită identificarea acestora;

 • c) Ocuparea locurilor amenajate si marcate corespunzător destinate încărcării autovehiculelor electrice și hibride;

 • d) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare, fără respectarea marcajelor și indicatoarelor;

 • e) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare rezervat, în intervalul orar pentru care este valabilă rezervarea potrivit prezentului regulament;

 • f) Ocuparea cu autovehiculul a unui loc de parcare de reședință, în intervalul orar pentru care este valabilă autorizația de rezervare loc parcare de reședință potrivit prezentului regulament;

 • g) Ocuparea cu autovehiculul a spațiilor verzi, chiar și a celor degradate;

 • h) Ocuparea locurilor din parcările publice cu diverse obiecte, în scopul rezervării ilegale a acestora;

 • i) Ocuparea cu autovehicule mai mari de 3,5 t a altor locuri de parcare decât cele special destinate;

 • j) Ocuparea cu autovehicule a căilor de circulație din parcări sau a zonelor de acces în parcări.

(2)Contravențiile prevăzute la alin.(l) lit.a), c), d), e), g), h), i) și j) se sancționează cu amendă de Ia 500 lei la 1.000 lei.

(3)Contravențiile prevăzute la alin.(l) lit.b), f), se sancționează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

(4)Sancțiunea se aplică utilizatorului autovehiculului, astfel cum este definit în prezentul regulament.

(5)Pentru contravențiile prevăzute la alin.(l) lit.a), c), d), f), g) și j), dacă faptele sunt constatate și sancționate de Poliția locală, agentul constatator poate dispune și măsura tehnico-administrativă a ridicării autovehiculului.

(6)Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului - verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art.25

(1)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Poliția locală și alte persoane împuternicite de primar conform legii.

(2)împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art.26

Dispozițiile prezentului capitol se completează corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.27

Sumele încasate din ta rife/taxe/a bona mente și amenzi pentru parcare vor fi utilizate exclusiv pentru modernizarea logisticii de mobilitate urbană durabilă, înființarea de noi spații verzi, amenajarea și edificarea de noi spații de parcare.

Art. 28

în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, administratorul parcărilor de reședință va centraliza pe o platforma on-line cererile de atribuire a unui loc de parcare de reședință, precum si locurile de parcare de reședințe.

Contractele de închiriere încheiate de SC CONFORT URBAN SRL in baza HCL 221/2017 pot fi prelungite/rannan in vigoare pana la data de 31.12.2021.

Art.29

Prezentul regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică a hotărârii consiliului local de aprobare a acestuia, cu excepția prevederilor Capitolului VI, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică a hotărârii consiliului local de aprobare a prezentului regulament.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

/)                   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, 1  // /            GEORGIANA GOSPODARII

CONSTANȚA

NR. //I /          2021                           --

ZONA O

Nr. crt.

Locații Parcări Zona 0

1

Parcare Str. Traian - Curtea de Apel                                                                _

2

Parcare Str.Traian - Judecătorie - Tribunal - Cercul Militar

3

Parcare Bld. Tomis-Tronson Capitol -StrTraian                                                   __

4

Parcare Posta Mare - Bld Tomis

5

Parcare Sala Sporturilor - Str.Sarmisegetuza

6

Parcare Str. Ștefan Cel Mare - Zona Restaurant Zorile

7

Parcare Ștr. Ștefan Cel Mare - Beta Caffe

8

Parcare Str.Stefan Cel Mare-C.E.C. BANK

9

Parcare Bld Ferdinand - Zona Grand

10

Parcare Colegiul National "Mircea Cel Batran " - Aleea spre Teatrul Oleg Danovski

11

Parcare Portul TuristicTomis-Str. Lebedei

12

Parcare Poarta 1

13

Parcare Str Termele Romane

14

Stațiunea Mamaia (intre Imai -15 septembrie)

15

Parcarea verde-zona Spitalul Județean Constanta

Nr. crt.

Locații Parcări Zona 1

1

Parcare Str. Mircea Cel Batran-Tronson cuprins intre Str. Ștefan Cel Mare - Bld. Mamaia

2

Parcare Capitol - intersecția Bld. Tomis si Bld Mamaia

3

Parcare Tomis 11 - Zona Parc - Str. Mircea Cel Batran

4

Parcare Str. Ștefan Cel Mare - Policlinica cu Plata

5

Parcare Piața Griviteti - Str.Grivitei

6

Parcare Str. Jupiter

7

Parcare Str. C-tin Bratescu / Str. Ștefan Mihaileanu

8

Parcare Piața Gorbaciov - Str. Eliberării

9

Parcare Piața Tomis III - Incinta Piața

10

Parcare Posta Tomis III - Str. Soveja

11

Parcare Tomis III - Zona Magazin Alfa -Beta

12

Parcare Tomis III-Zona Magazin Mega Image

13

Parcare Str.Sucevei - Zona Brotacei

14

Parcare Biserica Adormirea Macii Domnului - Str Grivitei / Str. General Mânu

15

Parcare Zona I.C.I.L-Tronson cuprins intre Str. Avram lancu si Complex

16

Parcare Policlinica II - Bld. I.C. Bratianu

17

Parcare Gara C.F.R.- Șoseaua Mangaliei

18

Str. Ion Bănescu

19

Str. Răscoalei din 1907

20

Str. Mircea cel Bătrân, tronsonul cuprins între str. Ștefan cel Mare și Bd. Ferdinand

21

Str. Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între Str. Ștefan cel Mare și Bd. Ferdinand

22

Str. Cuza Vodă, tronsonul cuprins între Str. Răscoalei din 1907 și Str. Mircea cel Bătrân

23

Str. Constantin Brătescu, tronson cuprins între Str. Răscoalei din 1907 și Bd. Tomis

24

Str. Sarmisegetuza, tronson cuprins între Str. Răscoalei din 1907 și Str. Mircea cel Bătrân

25

Str. Dacia, tronson cuprins între Str. Răscoalei din 1907 și Bd. Tomis

26.

Str. Decebal, tronsonul cuprins între Str. Răscoalei din 1907 și Str. Mircea cel Bătrân

27.

Str. Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins între Str. Răscoalei din 1907 și Str. Mircea cel Bătrân

28.

Parcare Bd. Tomis - Zona Amfiteatru


ANEXAI

ANEXA LA

HCLM


ZONA 2

Spațiile de parcare situate pe trama stradală a municipiului Constanța ce respectă prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice si NP24/97-normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, cu excepția spațiilor de parcare cuprinse in Zona 0 și I si parcările de reședință

ZONA 3

parcările de reședință

http://www.primaria-constanta.ro/Drimarie/parcari/lista-Darcarilor-rezidentiale-autorizate

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

■W

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII
HCLM NR.d

ZONA 0

Parcările adiacente spațiilor publice din zona centrală a municipiului Constanța

 • 1. Tarife:

 • a. tariful orar în zona 0 este următorul:

 • - primele 30 de minute gratuite;

 • - după primele 30 de minute, 4 lei/oră-TVA inclus;

 • b. plata tarifelor orare/abonamentelor se poate realiza prin parcometru, SMS, aplicație mobilă de plată sau orice altă modalitate de plată alternativă disponibilă, de luni până duminică în intervalul orar 00:00 -24:00, pe tot parcursul anului, se încasează de către administratorul parcărilor conform contractului de delegare a serviciului.

 • 2. Abonamente:

 • a. abonament ( inclusiv nominal) pentru instituțiile publice și de interes public - 199 lei/lună tva inclus;

 • b. abonamentul unic destinat persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate cu sediu/punct de lucru/sediu profesional în clădiri nerezidențiale situate în Zona 0 sau care pot dovedi că își desfășoară activitatea comerciala/profesională în zona 0 -199 lei/lună tva inclus. Abonamentul nu include rezervarea unui loc de parcare;

 • c. abonamente suplimentare abonamentului unic destinat persoanelor juridice și fizice autorizate de la pct. 2.b. - 499 lei/lună tva inclus. In stațiunea Mamaia locurile de parcare atribuite in exclusivitate agentilor economici pe baza de abonament vor fi marcate si semnalizate corespunzător;

 • d. plata abonamentelor se poate realiza prin parcometru, SMS, aplicație mobilă de plată sau orice altă modalitate de plată alternativă disponibilă, de luni până duminică în intervalul orar 00:00 - 24:00, pe tot parcursul anului.

 • e. Tichet parcare deteriorat/pierdut (parcarea verde)-100 lei-TVA inclus

 • f. Abonament anual riverani persoane fizice - la nivelul taxelor aplicabile parcărilor rezidențiale pentru persoanele fizice. Plata abonamentelor prevăzute la punctul f. se poate realiza la casieriile SPIT sau ale Primăriei municipiului Constanța, on line sau prin virament bancar în contul corespunzător deschis la Trezoreria municipiului Constanța.

ZONA 1

Parcările adiacente spațiilor publice din diverse zone de interes public, comercial și turistic

 • 1. Tarife:

 • a. tariful orar în zona 1 este următorul:

 • i. primele 30 de minute gratuite;


 • ii, după primele 30 de minute, 3 lei/oră tva inclus.

 • b. plata tarifului orar se poate realiza prin parcometru, SMS, aplicație mobilă de plată sau orice altă modalitate de plată alternativă disponibilă, de luni până duminică, în intervalul 00:00 - 24:00, pe tot parcursul anului și se încasează de către administratorul parcărilor conform contractului de delegare a serviciului.

 • 2. Abonamente:

 • a. abonament ( inclusiv nominal) pentru instituțiile publice și de interes public - 199 lei/lună tva inclus;

 • b. abonamentul unic destinat persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate cu sediu/punct de lucru/sediu profesional în clădiri nerezidențiale situate în Zona 1 sau care pot dovedi că își desfășoară activitatea comerciala/profesională în zona 0-199 lei/lună tva inclus. Abonamentul nu include rezervarea unui loc de parcare;

 • c. abonament persoane fizice care nu domiciliază în zona 1 și abonamente suplimentare abonamentului unic destinat persoanelor juridice și fizice autorizate de la pct. 2.b. - 499 lei/lună tva inclus. Locurile de parcare atribuite in exclusivitate agentilor economici pe baza de abonament vor fi marcate si semnalizate corespunzător.

 • d. abonament anual riverani persoane fizice - la nivelul taxelor aplicabile parcărilor rezidențiale pentru persoanele fizice;

 • e. plata abonamentelor prevăzute la punctele a,b,c se poate realiza prin parcometru, SMS, aplicație mobilă de plată sau orice altă modalitate de plată alternativă disponibilă, de luni până duminică, în intervalul 00:00 - 24:00, pe tot parcursul anului și se încasează de către administratorul parcărilor conform contractului de delegare a serviciului.

 • f. plata abonamentelor prevăzute la punctul d. se poate realiza la casieriile SPIT sau ale Primăriei municipiului Constanța, on line sau prin virament bancar în contul corespunzător deschis la Trezoreria municipiului Constanța. Contravaloarea abonamentelor reprezintă venit la bugetul local.

ZONA 2

Parcările situate pe trama stradală de pe teritoriul administrativ al

municipiului Constanța

 • 1. Tarife:

 • a. tariful orar în zona 2 este:

 • i. primele 30 de minute gratuite;

 • ii. după primele 30 de minute, 1 leu/oră tva inclus

 • b. plata tarifului orar se poate realiza prin parcometru, SMS, aplicație mobilă de plată sau orice altă modalitate de plată alternativă

  PREȘEDINTEȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL.

GEORGIANA gospoda


disponibilă, de luni până duminică, în intervalul 00:00 - 24:00, pe tot parcursul anululuî.

2. Abonamente:


 • a. în zona 2 sunt disponibile următoarele tipuri de abonamente:

 • i. abonament pe 1 zi - 20 lei, tva inclus

 • ii. abonament pentru 7 zile-100 iei tva inclus

 • iii. abonament pentru 30 zile - 150 lei tva inclus

 • iv. abonament anual - 199 lei

 • v. abonament anual pentru riverani persoane fizice/persoane

fizice autorizate/persoane juridice, cu loc de parcare rezervat, la nivelul taxelor aplicabile parcărilor rezidențiale pentru persoanele fizice/persoanele fizice autorizate/persoanelor

juridice.

 • b. abonamentele pe 1 zi/7 zile/30 de zile și 1 an nu includ rezervarea locului de parcare.

 • c. plata abonamentelor valabile 1 zi, a celor valabile 7 zile și celor valabile 30 de zile se poate realiza prin parcometru, SMS, aplicație mobilă de plată sau orice altă modalitate de plată alternativă disponibilă și se încasează de către administratorul parcărilor conform contractului de delegare a serviciului.

 • d. plata abonamentului anual si a abonamentului pentru riveranii persoane fizice/persoane fizice autorizate și persoane juridice se poate realiza la casieriile SPIT sau ale Primăriei municipiului Constanța, on line sau prin virament bancar în contul corespunzător deschis la Trezoreria municipiului Constanța. Contravaloarea abonamentelor reprezintă venit la bugetul local.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ZONA 3


ANEXA LA HCLMNR.


PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ/RIVERANE

Taxa prevăzută de hotărârea anuală de aprobare a impozitelor și taxelor locale

Locurile de parcare vor fi semnalizate suplimentar cu dispozitive cu următoarele caracteristici : confecționată din tablă neagră de 2 MM, vopsită cu grund și vopsea galbenă, inscripționarea se va face cu vopsea de culoare neagră, cu caractere de 3 CM, iar sintagma de rezervat va fi boldată. Sub nr. autorizației se va lipi o bandă reflectorizantă de 5/33 CM).

Plăcuțele vor fi realizate și montate de către orice entitate autorizată în acest sens pe cheltuiala solicitantului/beneficiarului. Vor fi montate la intrarea pe locul de parcare/la bordura, conform schiței eliberate de către administratorul parcării.

ANEXA LA I HCLM NR.sS^NE

Georg/anago
CTOOAAA


P.0000000


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,