Hotărârea nr. 122/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REORGANIZAREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA ȘI APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului Sector de drum național DN 2A cuprins între limita administrativă dintre UAT Constanța și UAT Ovidiu și KM 205+411 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de            2^/    2021;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului viceprimar lonuț Rusu înregistrat sub nr.72647/15.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr.l - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat ai municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.73683/16.04.2021, Instrument de prezentare și motivare al hotărârii;

Luând în considerare adresa IPJ - Poliția Municipiului Constanța nr. 477267/09.04.2021, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 69444/09.04.2021 și adresa Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța nr. 9661/25.02.2021;

Văzând HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Anexa nr. 16 "Lista bunurilor concesionate/ închiriate/ date cu titlu gratuit Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului", nr. MF 12152;

în conformitate cu prevederile art. 53 din OUG nr. 195/2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind circulația pe drumurile publice; art. 4 alin. (6), art. 6 și art. 8 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 cu modificările și completările ulterioare; art. 8 alin. (1) lit. c) și art. 12 alin. (1) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare; art. 858-870 din Legea nr. 281/2009 privind Codul civil, republicată; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată;

în temeiul prevederilor 129 alin.(2) lit. b), art. 292 alin. (1) - (5), art. 136 alin. (1), și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se solicită Guvernului României, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, încadrarea imobilului Sector de drum național DN 2A cuprins între limita administrativă dintre UAT Constanța și UAT Ovidiu și KM 205+411 din categoria funcțională a drumurilor de interes național în categoria funcțională a drumurilor de interes local.

Art. 2 - Se solicită Guvernului României, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de administrator al imobilului Sector de drum național DN 2A cuprins între limita administrativă dintre UAT Constanța și UAT Ovidiu și KM 205+411 efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea bunului imobil-construcție din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța și declararea acestuia ca bun de interes local.

Art. 3 - Imobilul Sector de drum național DN 2A cuprins între limita administrativă dintre UAT Constanța și UAT Ovidiu și KM 205+411 este identificat potrivit planului de situație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - După preluare, imobilului descris la art. 2 se utilizează ca drum public din interiorul localității, drum de interes public iocal.

Art. 5 - Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol, încheiat între reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ai Municipiului Constanța, prin compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului administrativ de transmitere.

Art. 6 - Primarul, prin Direcția patrimoniu și cadastru și Secretarul general al municipiului Constanța, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Primarului, Secretarului general al municipiului Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului-județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: % pentru, împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.