Hotărârea nr. 121/2021

HOTARARE DE CONSILIUP ENTRU ABROGAREA HCL NR. 58/26.02.2021 PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE REGISTRUL AUTO ROMÂN - RA A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 10

ROMANIA

J JUDEȚUL CONSTANTA

( MUNICIPIUL CONSTANTA

1 CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE '

pentru abrogarea HCL nr.58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român - RA a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr.10

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 2% . ^7 ■_________2021;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar .Vergii Chițac înregistrat sub n r<^S 9.avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr..<9?.2.a./....//.(?.’.^.fe021;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului-Județul Constanța nr. 6764/16,03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 57632/25.03.2021, HCL nr. 58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român - RA a imobilului situat în municipiul fconstanța, str. Industrială nr.10;

în temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000'1 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată tu modificările și completările ulterioare; art.108 lit.d), 129 alin.(2) lit. c), art. 136 alin. (1), și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se abrogă prevederile HCL nr. 58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român - RA a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr.10.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre hotărâre Regia Autonomă "Registrul Auto Român", Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Compartimentul Contracte Avizări și Legile Proprietății, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului -județul Constanța..

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

_— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție / consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GO$PODARU