Hotărârea nr. 120/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA

pMSTAWy;


g ROMÂNIA județul constanța IBOfn MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din

municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 70584/16.04.2021;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.73675/16.04.2021, precum și raportul înregistrat sub nr.4192/16.04.2021 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Luând în considerare adresa Direcției gestionare servicii publice nr. 47822/10.03.2021; extrasele de carte funciară pentru cărțile funciare nr. 249821, 249843, 249869, 250078, 249896;

Văzând HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; HG nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța; HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 554, art. 858-885 și 888 din Legea nr. 287 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 71/2002 cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m) și art. 196 alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea anexei din H.C.L. nr.63/2013 pricind ^aproba rea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, în sensul că se aproba completarea Cap.II - Obiectul contractului, art. 2.1 din Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța prin completarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor alei din parcuri publice, conform anexelor 2-6 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă modificarea anexelor nr. 10 și nr. 11 din H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, conform anexelor nr. 7 și nr. 8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Predarea' primirea imobilelor descrise în anexele 2-6 se va realiza prin proces verbal de predare primire încheiat între Direcția patrimoniu și cadastru-Serviciul Cadastru și reprezentanții SC Confort Urban SRL, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr,63/2013, inclusiv anexele nr.12-17, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.6 Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța se va modifica în mod corespunzător, prin act adițional.

Art.7 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/ pentru, împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.CONSTANTA NR.___/Â0   /          - 2021


ROMÂNIA

| JUDEȚUL CONSTANȚA l MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.l la H.C.L. nr.


CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1 se completează și va avea următorul conținut :

Art.2.1 „ Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat , de către operatorul de servicii publice (delegat) în favoarea beneficiarului (delegatar) constând în :

întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale a municipiului Constanța (respectiv al străzilor, trotuarelor aleilor, parcărilor, aleilor de promenadă, pasajelor pietonale subterane, pasajelor rutiere subterane/supraterane, a terenurilor de sport, aleilor interioare din incinta instituțiilor de învățământ, a grădinițelor și creșelor precum și al terenurilor din domeniul public și/sau privat al municpiului Constanța care vor primi destinația de piețe publice, străzi, trotuare, alei și parcări)

întreținere, reparare si modernizare bunuri cuprinse in inventarul bunurilor apartinand domeniului public sau privat al municipiului Constanta;

 • - întreținere, reparare și modernizare a sistemului de indicatoare rutiere;

 • î ntreținere, reparare și modernizare a sistemului de semaforizare rutieră;

 • î ntreținere și realizare de marcaje rutiere;

 • a ducerea la cota de asfalt a capacelor de cămine și/sai înlocuirea acestora;

 • r ealizarea de lucrări de investiții publice privind crearea de bunuri în vederea administrării ulterioare (ex: realizarea de străzi, trotuare, parcări , pasaje, sisteme de semnalizare și indicatoare, etc..,) în funcție de programele anuale aprobate ale Delegatarului;

 • i mplementarea programelor de investiții publice , de interes local , realizate în comun cu Delegatarui, destinate modernizării și/sau după caz , dezvoltării sistemului public aferent serviciului/activități;

 • - realizarea de studii și proiecte pentru realizarea lucrărilor de investiții și reparații a tramei stradale;

 • - ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor oprite, staționate sau parcate neregulamentar pe partea carosabilă cât și în cazuri speciale a autovehiculelor avariate în accidente rutiere, ridicare și transport autoturisme abandonate;

 • - desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, stâlpilor și a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără forme legale în zona drumului public;

 • - întreținere spații verzi situate pe trama stradală aflată in gestiunea delegată a operatorului de servicii publice;

 • - lucrări de toaletare, corecție și tăiere arbori situați pe trama stradală aflată in gestiunea delegată a operatorului de servicii publice."

CONTRASEMNEAZĂANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice transmitere în gestiunea delegată


NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

Alei Parc Casa de Cultură

8.910 mp

Domeniu public al municipiului Constanța nr. cadastral 249821 carte funciară 249821

Modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice transmitere în gestiunea delegată

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

Alei Parc Poarta 6

4.217 mp

Domeniu public al municipiului Constanța nr. cadastral 249843 carte funciară 249843


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GE GEORGIANA GQ

1:1000

0     10    201 cm pe plan = 10 m pe teren Sistem de proiecție: Stere ografic 1970


-    ________Legendă:

J^RIMĂRIA municipiului constanta SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NESCMIM6ARE


Nr.


J Limită imobil intabulat I Alei


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU SERVICIUL CADASTRU


DataData: martie 2021

Răspuns la adresa PMC nr. 47822 din 10.03.2021

Cod plan: P-SC39/1: Format plan: A3; Revizia nr. O
Data: manie 2021

Răspuns la adresa PMC nr. 47822 din 10.032021


qONSTAN^


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice transmitere în gestiunea delegată

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

Alei Parc Doraly Mall

365 mp

Domeniu public al municipiului Constanța nr. cadastral 249869 carte funciară 249869

ANEXA NR. 5 LA H.C.L, NR.

Modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice transmitere în gestiunea delegată

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

Alei Parc Piața Farului

4.466 mp

Domeniu public al municipiului Constanța nr. cadastral 250078 carte funciară 250078

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,ANEXA nr.4PLAN DE SITUAȚIE

JUDEȚUL CONSTANȚA

TERIT. ADMINISTRATIV CONSTANȚA

Municipiul Constanța, PARC DORALY MALL- IE 249869

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ ALEI NEASFALTATE: 365 mp

plan de Încadrare In zonA


Legendă:

[___! Limită imobil intabulat

Alei

1:1000


0     10    20    30

kU.M.U.LJ.Ll Ulii I -4 J

1 an pe plan ■ 10 m pe teren Sistem de proiecție: Stereograme 1970


ROMÂNIA ■

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU SERVICIUL CADASTRU

Data: martie 2021 Răspuns la adresa PMC nr. 47822 din 10.03.2021

Cod plan: P-SC39/4; Format plan: A3; Revizia nr. 0


PLAN DE SITUAȚIE

JUDEȚUL CONSTANȚA

TERIT. ADMINISTRATIV CONSTANȚA

Municipiul Constanța, PARC PIAȚA FARULUI, IE 250078

ANEXA nr. 5

la H.C.L. nr.                          ........................


SUPRAFAȚĂ TOTALĂ ALEI: 4466mp1 cm pe plan = 10 m pe teren Sistem de proiecție: Stereog rafie 1970

Legendă:

[___I Limită imobil intabulat

AleiRăspuns la adresa PMC nr. 47822 din 10.03.2021

Cod plan: P-SC39/5; Format plan: A3: ReviziajicH


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR.

Modificarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice transmitere în gestiunea delegată

CONTRASEMNEAZĂNR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

Alei Parc Tomis II

6.120 mp

Domeniu public al municipiului

Constanța nr. cadastral 249896 carte funciară 249896

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOS DARU


PLAN DE SITUAȚIE


JUDEȚUL CONSTANȚA

TERIT. ADMINISTRATIV CONSTANȚA

Municipiul Constanța, PARC TOMIS II - IE 249896

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ ALEI: 6120 mp


la H.C.L. nr.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL  GOSPODARU GEORGTANAROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA PATRIMONIU SI CADASTRU SERVICIUL CADASTRUData: martie 2021

Răspuns la adresa PMC nr. 47822 din 10.03.2021

Cod plan: P-SC39/7; Format plan: A3; Revizia nr. 0Anexa nr. 7 la H.C.L.,

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.10 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din

Municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli cu investițiile pentru trama stradala a municipiului Constanța

 • A. Lucrări de investiții

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări.

Pentru lucrările de investiții executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele :

1

DOI

Decapare sistem rutier existent și compactare mecanic

Lei/mc

52,51

2

D02

Săpătură în teren tare și foarte tare

Lei/mc

58,09

3

D03

Reprofilare pietruire existentă cu aport de material până la 10 cm

Lei/mp

27,23

4

D04

Reprofilare pietruire existentă fără aport de material

Lei/mp

13,13

5

D05

Desfacere trotuar din dale

Lei/mp

34,94

6

DOG

Demolare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

24,44

7

D07

Decapare îmbrăcăminte asfaltică

Lei/mp

27,38

8

D08

Decapare îmbrăcăminte din beton de ciment

Lei/mc

220,34

9

D09

Ridicare la cotă borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

67,77

10

D10

Montare borduri prefabricate mici (10x15 cm secțiune)

Lei/ml

28,68

11

DII

Montare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

65,17

12

D12

Substrat de nisip

Lei/mc

168,40

13

D13

Fundație de piatră spartă

Lei/mc

145,34

14

D14

Amorsare suprafețe

Lei/mp

2,28

15

D15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

Lei/mc

159,68

16

D16

Montat pavaj(pavele) autoblocante din beton

Lei/mp

86,93

17

D17

Frezare îmbrăcăminte asfaltică 5 cm grosime

Lei/mp

17,44

18

D18

Strat de legătură binder EB22,4 leg 50/70 (BAD25)

Lei/to

336,87

19

D19

Strat de bază din mixtură asfaltică EB31,5 baza 50/70 (AB2)

Lei/to

333,23

20

D20

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

45,54

21

D21

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

57,95

22

D22

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 3cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

54,73

23

D23

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

66,04

24

D24

Aducere la profil cu EB8 RUL50/70 (BA8) cu așternere manuală

Lei/to

452,49

25

D25

Aducere la profil cu EB16 RUL50/70 (BA16) cu așternere manuală

Lei/to

445,82

26

D26

Strat de uzură SMA16 RUL50/70 de 5 cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

71,17

27

D27

Trotuare cu dale din beton

Lei/mp

123,73

28

D28

Cofraje mixte din panouri

Lei/mp

47,97

29

D29

Montare armături diverse

Lei/kg

5,35

30

D30

Confecții metalice simple

Lei/kg

29,74

31

D31

Vopsitorii confecții metalice diverse

Lei/mp

55,06

32

D32

Turnare beton C8/10

Lei/mc

352,81

33

D33

Turnare beton C12/15

Lei/mc

364,38

34

D34

Turnare beton C16/20

Lei/mc

365,87

35

D35

Turnare șapă de ciment (M100T)

Lei/mp

112,15

36

D36

Transport moloz din lucrări de reparații

Lei/to

15,71

37

D37

Glet pe tencuieli

Lei/mp

26,98

38

D38

Tencuieli interioare

Lei/mp

55,98

39

D39

Desfacere placaje ceramice

Lei/mp

48,62

40

D40

Pardoseli ceramice

Lei/mp

140,26

41

D41

Zugrăveli lavabile

Lei/mp

26,42

42

D42

Montat și pozat instalație electrică

Lei/ml

26,56

43

D43

Motat corpuri de iluminat

Lei/buc

58,72

44

D44

Material hidroizolant

Lei/mp

100,16

45

D45

Desfacere tencuieli

Lei/mp

6,08

46

D46

Tăierea rosturilor

Lei/ml

23,02

47

D47

Montare geogril

Lei/mp

12,17

48

D48

Montat pavaj pe piatră cubică pe strat de șapă de ciment de 5 cm grosime

Lei/mp

69,74

49

D49

Piatră cubică încadrare ronduri

Lei/mp

28,43

50

D50

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

Lei/ml

77,68

51

D51

Confecționat dale și montat capace cămine canalizare

Lei/buc

1394,28

52

D52

Aducere la cotă de asfalt a capacelor

Lei/buc

933,58

53

D53

Trasare lucrări pentru asflatare

Lei/ml

49,29

54

D54

Reparații mobilier urban

Lei/buc

75,85

55

D55

Reprofilare umplutură cu aport de material de până la 20 cm

Lei/mp

21,47

56

D56

Strat de legătură binder EB22, 4m, LEG 50/70(BAD25)

Lei/to

355,69

57

D57

Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel pentru circulația rutieră - lbuc

Lei/buc

8,69

58

D58

Plantarea(montarea)stâlpilor pentru indicatoare de circulație rutieră

Lei/buc

70,00

59

D59

Marcaje rutiere longitudinale executate cu vopsea convenționalț clasică pe arterele de circulație

Lei/mp

21,56

60

D60

Marcaje rutiere transversale executate cu vopsea convențională clasică pe arterele de circulație

Lei/mp

28,43

61

D61

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

64,69

62

D62

Marcaje rutiere transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

71,59

63

D63

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

127,96

64

D64

Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apa (98:2)

Lei/mp

57,44

65

D65

Marcaje rutiere transversale 2K (bicomponent) cu întăritor diluabil cu apă (98:2)

Lei/mp

65,11

66

D66

Ansambluri rutiere termoplastice (covoare antiderapante) la trecerile de pietoni

Lei/mp

117,27

67

D67

Ansambluri rutiere 2K (bicomponent) la rece (covoare) antiderapante la trecerile de pietoni

Lei/mp

161,64

68

D68

Marcaje rutiere cu material preformat monocolor

Lei/mp

166,91

69

D69

Marcaje rutiere cu material preformat multicolor

Lei/mp

274,50

70

D70

Marcaj rutier tactil prin aplicare de material termoplastîc

Lei/mp

419,07

71

D71

Ștergerea marcajului rutier fizic cu apă sub presiune sau rașchetare

Lei/mp

24,91

72

D72

Amorsa pentru marcaj rutier cu Primer

Lei/mp

6,02

73

D73

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um)

Lei/mp

27,17

74

D74

Marcaj rutier clasic - transversal (600 um)

Lei/mp

29,00

75

D75

Montaj elemente prefabricate

Lei/to

112,11

Pentru lucrările de marcaje executate de S.C Anduna Servimob SRL în baza Acordului cadru nr.1/11.01.2019, Actului adițional nr. 1/01.04.2020 la Acordul cadru nr.1/11.01.2019, Contractului subsecvent nr.2/02.03.2020 și Actului adițional nr. 1/01.04.2020 la Contractul subsecvent nr.2/02.03.2020 având ca obiect "Execuția marcajelor rutiere" prețurile unitare sunt cele prevăzute la poz.59-72 având indicativele D59-D72.

 • B. Recuperarea investițiilor

  • B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

  • B.2 Recuperarea valorii indicatoarelor și stâlpilor pentru indicatoarele rutiere noi care se montează pe străzile care au făcut obiectul lucrărilor de investitii conform proiectelor tehnice se va face în baza facturilor emise de furnizori.

  • B.3 Recuperarea valorii capacelor prefabricate prevăzute la D51 se va face în baza facturilor emise de furnizori.

  • B.4 Recuperarea valorii elementelor prefabricate prevăzute la D75 se va face în baza facturilor emise de furnizori.

 • C. Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnnico- economice pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste bicicliști, limitatoare de viteză, treceri de pietoni, trotuare, alei, străzi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații de avizare, urmărire și verificare proiecte, studii de consultanță tehnică, studii/analize probe de laborator, studii de evaluare, servicii de asistență tehnică, urmărire execuție lucrări, studii de circulație, studii de trafic, studii tehnice, servicii de geologie, studii de electromerie, servicii de topografie, servicii de verificare a proiectelor de structuri portante, servicii de urbanism și de arhitectură, servicii de proiectare, servicii de inginerie, servicii de acces internet camere video - conform facturii lunare.

 • D. Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.6 % pentru lucrările de investiții, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

 • E. Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

 • F. Impozite si taxe .

  G. Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate ,

 • H. Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

 • I. Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ       a


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA G PODARU
ANEXA NR.ll la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

STRUCTURA DEVIZ / CALCULAȚIE PENTRU FUNDAMENTAREA TARIFELOR LUNARE DE ADMINISTRARE

Cheltuieli de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului

Constanța

 • A. Lucrări de întreținere și reparații curente

Confirmarea lucrărilor se asigură lunar de reprezentații Primăriei municipiului Constanța, pe baza situației de lucrări .

Pentru lucrările de întreținere, reparare și modernizare a tramei stradale, întreținere și reparații pasaje pietonale, desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de cabluri, a stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalități legale în zona drumului public a municipiului Constanța, executate de S.C. CONFORT URBAN S.R.L., în calitate de administrator a tramei stradale a municipiului Constanța, prețurile unitare pentru executarea lucrărilor sunt următoarele :

1

RPD01

Decapare sistem rutier existent și compactare mecanică

Lei/mc

52,51

2

RPD02

Săpătură în teren tare și foarte tare

Lei/mc

58,09

3

RPD03

Reprofilare pietruire existentă cu aport de material până Ia 10 cm

Lei/mp

27,23

4

RPD04

Reprofilare pietruire existentă fără aport de material

Lei/mp

13,12

5

RPD05

Desfacere trotuar din dale

Lei/mp

34,94

6

RPD06

Demolare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

24,44

7

RPD07

Decapare îmbrăcăminte asfaltică

Lei/mp

27,38

8

RPD08

Decapare îmbrăcăminte din beton de ciment

Lei/mc

220,34

9

RPD09

Ridicare la cotă borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

67,77

10

RPD10

Montare borduri prefabricate mici (10x15 cm secțiune)

Lei/ml

28,68

11

RPD11

Montare borduri prefabricate mari (20x25 cm secțiune)

Lei/ml

65,17

12

RPD12

Substrat de nisip

Lei/mc

168,40

13

RPD13

Fundație de piatră spartă

Lei/mc

145,34

14

RPD14

Amorsarea suprafețelor

Lei/mp

2,28

15

RPD15

Strat de fundație din agregate in amestecuri optime 0-63 mm

Lei/mc

159,68

16

RPD16

Montat pavaj (pavele) autoblocante din beton

Lei/mp

86,93

17

RPD17

Frezare îmbrăcăminte asfaltică 5 cm grosime

Lei/mp

17,44

18

RPD18

Strat de legătură binder EB22,5 LEG50/70 (BAD25)

Lei/to

336,87

19

RPD19

Strat de bază din mixtură asfaltică EB31,5 bază 50/70 (AB2)

Lei/to

333,23

20

RPD20

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

45,54

21

RPD21

Strat de uzură EB16 RUL50/70 (BA16) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

57,95

22

RPD22

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 3cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

54,73

23

RPD23

Strat de uzură EB8 RUL50/70 (BA8) de 4cm grosime cu așternere manuală

Lei/mp

66,04

24

RPD24

Aducere la profil cu EB8 RUL50/70 (BA8) cu așternere manuală

Lei/to

452,49

25

RPD25

Aducere la profil cu EB16 RUL50/70 (BA16) cu așternere manuală

Lei/to

445,82

26

RPD26

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 4 cm

Lei/mp

80,99

27

RPD27

Reparații prin plombare EB16 RUL50/70 (BA16) în grosime de 6 cm

Lei/mp

120,59

28

RPD28

Reparații prin plombare binder EB22,4 LEG50/70 (BAD25) în grosime de 6 cm

Lei/mp

114,43

29

RPD29

Strat de uzură SMA16 RUL 50/70 de 5 cm grosime cu așternere mecanică

Lei/mp

70,59

30

RPD30

Reparații trotuare cu dale din beton

Lei/mp

123,73

31

RPD31

Reparații prin plombare cu mixtură stocabilă

Lei/to

718,65

32

RPD32

Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă pentru drumuri cu așternere manuală

Lei/mc

242,48

33

RPD33

Cofraje mixte din panouri

Lei/mp

47,97

34

RPD34

Montat armături diverse

Lei/kg

5,35

35

RPD35

Confecții metalice simple

Lei/kg

29,74

36

RPD36

Vopsitorii confecții metalice diverse

Lei/mp

51,76

37

RPD37

Turnare beton C8/10

Lei/mc

352,81

38

RPD38

Turnare beton C12/15

Lei/mc

364,38

39

RPD39

Turnare beton C16/20

Lei/mc

365,87

40

RPD40

Turnare șapă de ciment (M100T)

Lei/mp

112,15

41

RPD41

Transport moloz din lucrări de reparații

Lei/to

15,71

42

RPD42

Reparații glet pe tencuieli

Lei/mp

26,98

43

RPD43

Reparații tencuieli interioare

Lei/mp

65,95

44

RPD44

Desfacere placaje ceramice

Lei/mp

48,62

45

RPD45

Reparații pardoseli ceramice

Lei/mp

140,26

46

RPD46

Zugrăveli lavabile

Lei/mp

26,42

47

RPD47

Montat și pozat instalație electrică

Lei/ml

26,56

48

RPD48

Montat corp de iluminat

Lei/buc

58,72

49

RPD49

Reparații cu material hidroizolant

Lei/mp

100,16

50

RPD50

Desfacere tencuieli

Lei/mp

6,08

51

RPD51

Tăierea rosturilor

Lei/ml

23,02

52

RPD52

Montare geogril

Lei/mp

12,17

53

RPD53

Montat pavaj din piatră cubică pe pat de șapă de ciment 5cm grosime

Lei/mp

69,75

54

RPD54

Piatră cubică încadrare ronduri

Lei/ml

29,88

55

RPD55

Refacere pavaje vechi

Lei/mp

65,08

56

RPD56

Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos

Lei/ml

77,47

57

RPD57

Confecționat dale și montat capace cămine canalizare

Lei/buc

1394,28

58

RPD58

Aducere la cota de asfalt a capacelor

Lei/buc

933,58

59

RPD59

Trasare lucrări pentru asfaltare

Lei/ml

54,77

60

RPD60

Reparații mobilier urban

Lei/buc

75,85

61

RPD61

Reprofilare umplutură cu aport de material de până ia 20cm

Lei/mp

21,93

62

RPD62

Strat de legătură binder EB22,4 LEG50/70(BAD25)

Lei/to

355,69

63

RPD63

Spălare curățare suprafețe

Lei/mp

31,23

64

RPD64

Ștergere marcaj rutier prin frezare

Lei/mp

43,29

65

RPD65

Curățarea vegetației între pavaje și pe trotuare

Lei/mp

5,73

66

RPD66

Marcaj rutier clasic - longitudinal (600 um)

Lei/mp

27,17

67

RPD67

Marcaj rutier clasic - transversal (600 um)

Lei/mp

29,00

68

RPD68

Desființare panouri publicitare pe structura metalica

Lei/kg

6,42

69

RPD69

Demontare confecții metalice

Lei/kg

4,61

70

RPD70

Demolat structuri din beton

Lei/mc

225,21

71

RPD71

Demontat stâlpi din beton

Lei/buc

1056,54

72

RPD72

Mutare elemente din beton

Lei/buc

11,61

73

RPD73

Montare borduri granit mici - secțiune 10X15

Lei/ml

85,06

74

RPD74

Montare borduri granit mari - secțiune 20X25

Lei/ml

233,17

75

RPD75

Reparatii cu pavele din granit - secțiune 25X25X7

Lei/mp

336,19

76

RPD76

Reparatii cu pavele din granit - secțiune 25X25X4

Lei/mp

267,14

77

RPD77

Montare borduri marmura - secțiune 20X25

Lei/ml

231,09

78

RPD78

Montare rigole granit secțiune 25X50

Lei/buc

156,26

79

RPD79

Marcaje rutiere longitudinale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Lei/mp

21,56

80

RPD80

Marcaje rutiere transversale executate cu vopsea convenționala clasica pe arterele de circulație

Lei/mp

28,43

81

RPD81

Marcaje rutiere longitudinale executate cu materiale Lei/mp

64,69

termoplastice - alb

82

RPD82

Marcaje rutiere transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

71,59

83

RPD83

Marcaje rutiere rezonatoare transversale executate cu materiale termoplastice - alb

Lei/mp

127,96

84

RPD84

Marcaje rutiere longitudinale 2K (bicomponent) cu întăritor diiuabil cu apa (98:2)

Lei/mp

57,44

85

RPD85

Marcaje rutiere transversale 2K (bicomponent) cu întăritor diiuabil cu apa (98:2)

Lei/mp

65,11

86

RPD86

Ansambluri rutiere termoplastice (covoare antiderapante) la trecerile de pietoni

Lei/mp

117,27

87

RPD87

Ansambluri rutiere 2K (bicomponent) la rece (covoare) antiderapante la trecerile de pietoni

Lei/mp

161,64

88

RPD88

Marcaje rutiere cu material preformat monocolor

Lei/mp

166,91

89

RPD89

Marcaje rutiere cu material preformat multicolor

Lei/mp

274,50

90

RPD90

Marcaj rutier tactil prin aplicare de material termoplastic

Lei/mp

419,07

91

RPD91

Ștergerea marcajului rutier fizic cu apa sub presiune Lei/mp sau raschetare

24,91

92

RPD92

Amorsa pentru marcaj rutier cu Primer

Lei/mp

6,02

93

RPD93

Frezare îmbrăcăminte asfaltica 10 cm

Lei/mp

24,25

94

RPD94

Montaj elemente prefabricate

Lei/to

112.11

95

RPD95

Reparații izolate pe carosabil, suprafețe < 10,00 mp

Lei/mp

342,91

96

RPD96

Reparații izolate pe carosabil, suprafețe > 10,00 mp

Lei/mp

298,11

97

RPD97

Reparații izolate pe trotuar, suprafețe < 10,00 mp

Lei/mp

174,21

98

RPD98

Reparații izolate pe trotuar, suprafețe > 10,00 mp

Lei/mp

129,41

Cheltuieli

pentru desființarea panourilor publicitare, a rețelelor de

cabluri, a

stâlpilor, a oricăror construcții, amenajări sau instalații amplasate fără formalitățile

legale în zona drumului public poz. 68-72 - în funcție de bugetul aprobat;

Pentru lucrările de marcaja executate de S.C Anduna Servimob SRL în baza Acordului cadru nr.1/11.01.2019, Actului adițional nr.1/01,04.2020 la Acordul cadru nr,1/11,01.2019, Contractului subsecvent nr.2/02,03.2020 și Actului adițional nr.1/01.04.2020 la Contractul subsecvent nr.2/02,03.2020 având ca obiect "Execuția marcajelor rutiere", preturile unitare sunt celeprevazute la poz.79-92 avand indicativele RPD79-RPD92.

 • B. Recuperarea investițiilor

  • B.l Recuperarea investițiilor efectuate de către societate asupra bunurilor aparținând domeniului public și privat, care fac obiectul prezentului contract, se va face prin tarif sau preț.

  • B.2 Recuperarea valorii capacelor prefabricate prevăzute la RPD57 se va face, în baza facturilor emise de furnizori.

  • B.3 Recuperarea valorii elementelor prefabricate prevăzute ia RPD94 se va face, în baza facturilor emise de furnizori.

 • C. Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru întocmirea documentațiilor tehnnico-economice pentru fluidizarea circulației rutiere și pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste bicicliști, limitatoare de viteză, treceri de pietoni, trotuare, alei, străzi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuție, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții și documentații de avizare, urmărire și verificare proiecte, studii de consultanță tehnică, studii/analize probe de laborator, studii de evaluare, servicii de asistență tehnică, urmărire execuție lucrări, studii de trafic, studii de circulație, studii tehnice, servicii de geologie, studii de electromerie, servicii de topografie, servicii de verificare a proiectelor de structuri portante, servicii de urbanism și de arhitectură, servicii de proiectare, servicii de inginerie, servicii de acces internet camere video - conform facturii lunare.

 • D. Cheltuieli cu taxe Inspectorat de Stat în Construcții - 0.6 %, conform situațiilor de plată de la I.S.C.

 • E. Anunțuri lucrări pentru informarea populației privind siguranța circulației rutiere, devieri și blocări de trasee în zonele în care se execută lucrări de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța, conform facturilor lunare, în limita bugetului aprobat.

 • F. Costuri din contractul de delegare a gestiunii

FI.      Utilități - energie electrică / termică, consum apă, telefonie și comunicații,

pentru sediul societății unde se desfășoară activitatea de gestiune și administrare a domeniului public și privat - conform facturilor lunare.

F2. Cheltuieli cu mijloacele de transport necesare pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparații și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială ( 8 mijloace de transport) - 31.080 lei / lună .

F3. Cheltuieli cu salariile și contribuțiile personalului necesar pentru urmărirea activității de gestiune și administrare a tramei stradale a municipiului Constanța pentru lucrările de întreținere, reparatii și modernizări a tramei stradale a municipiului Constanța cât și a intervențiilor în domeniul public și a modului de refacere la starea inițială - 45.761 lei / lună .

 • G. Impozite și taxe .

 • H. Alte cheltuieli neprevăzute, conform facturilor prezentate .

 • I. Cota pentru crearea resurselor de dezvoltare și modernizare a

sistemelor de gestiune și administrare a tramei stradale - 0.5 %

 • J. Profit - 5 %

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ