Hotărârea nr. 12/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND UTILIZAREA TROTINETELOR ELECTRICE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data    2021,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac, înregistrat sub nr. 178865/23.11.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul autorizare operatori economici nr. 178870/23.11.2020;

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Legii poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L nr. 427/2017 de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 14 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiul Constanța, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de structurile funcționale din cadrul Primăriei municipiului Constanța cu atribuții în domeniu.

Art. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției generale poliția locală și Direcției gestionare servicii publice, Serviciului public de impozite și taxe, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezșnta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă.   Ț~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție   % consilieri locali din AX membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,

/                SECRETAR GENERAL

ZZ 7^ tTV . /             georgianaLgospqdaru

CONSTANȚA .   , V

NR./7 / 20- 0/ * 2021

Anexa la Hotărârea nr.

Regulament privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 (1) Prezentul regulament stabilește regulile privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanța de către utilizatorii independenți, precum și de utilizatorii care le închiriază prin intermediul unor platforme online, în regim self-service, aparținând operatorilor flotelor de trotinete electrice.

 • (2) Regulamentul este elaborat conform prevederilor legale în vigoare, în baza următoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • - O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 • - H.C.L nr. 427/2017 de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L.M. nr. 433/28.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța pe anul 2021;

Art. 2 Prezentul regulament se aplică atât operatorilor flotelor de trotinete electrice cât și utilizatorilor acestor mijloace de locomoție deținute de aceștia sau închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service.

Art. 3 Definițiile termenilor și expresiilor folosite în prezentul regulament sunt următoarele:

 • a) trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roti și ghidon, utilizat pentru

transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau

care este echipat cu un loc sezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mica sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mica sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6

km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr.

. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;

 • b) pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice;

 • c) drum public - orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajate pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;

 • d) parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferență de

nivel;

 • e) trotuar - spațiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;

 • f) zonă pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulației pietonilor unde accesul vehiculelor este supus unor reguli special de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

 • g) operator de flotă de trotinete electrice - operator economic care desfășoară activități de închiriere a trotinetelor electrice prin intermediul unei platforme Online.

 • h) amplasare - așezarea trotinetelor electrice în anumite locuri/stații special amenajate;

 • i) staționare - imobilizarea voluntară a trotinetei electrice pe domeniul public pentru o durată de peste 5 minute;

 • j) accident de circulație - eveniment produs pe un drum deschis circulației publice ori care și-a avut originea într-un asemenea loc, în urma căruia a survenit decesul, rănirea uneia sau mai multor persoane, ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale, în care a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.

CAPITOLUL II

Reguli privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public și drumurile publice

Art. 4 Trotinetele electrice pot circula pe drumurile publice în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice modificată prin O.U.G. nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, doar pe pistele de biciclete, iar în lipsa acestora, pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.

Art. 5 (1) Utilizarea pe domeniul public a trotinetelor electrice închiriate de la operatorii de flote este permisă în baza autorizației de funcționare emisă de Primăria municipiului Constanța și a avizului Comisiei de circulație constituită la nivelul UAT, care va stabili locațiile stațiilor.

(2) Amplasarea trotinetelor electrice închiriate de la operatorii de flote va fi permisă doar în anumite locuri special amenajate (stații), semnalizate corespunzător cu marcaje rutiere și indicatoare (cu avizul Biroului rutier municipal).

Art. 6 (1) Amplasarea sau staționarera trotinetelor electrice de către operatori și utilizatori se efectuează astfel încât să nu afecteze fluența și siguranța circulației, să nu pună în pericol viața și integritatea corporală a persoanelor și să nu aducă prejudicii proprietății publice ori private.

(2) Se interzice amplasarea/staționarea trotinetelor electrice de către operatori sau utilizatori:

 • a) pe trotuare cu lățimea mai mică de 2,5 m;

 • b) în perimetrul stațiilor de transport în comun, pe toată lungimea stației și 10 m înainte și după stație;

 • c) pe aliniamentele clădirilor sau ale gardurilor;

 • d) în zona stațiilor de taxi, pe toată lungimea stației;

 • e) în dreptul trecerilor de pietoni, pe toată lungimea trecerii și 25 m înainte și după trecerea de pietoni;

 • f) în locurile de parcare special amenajate pentru autoturisme;

 • g) pe spațiile verzi;

 • h) în intersecți și la mai puțin de 25 m de intersecții;

 • i) pe gurile de canal/aerisire sau căminele aferente rețelelor edilitare subterane;

 • j) pe șantierele în lucru de pe domeniul public;

 • k) pe plaje;

 • I) în toate zonele și spațiile în care s-ar periclita siguranța și desfășurarea fluentă a traficului rutier și/sau pietonal;

 • m) pe carosabil;

n) în dreptul căilor de acces auto la proprietăți.

Art. 7 Amplasarea/staționarea trotinetelor electrice este permisă pe trotuarele cu lățimea de minim 2,5 m, situație în care dispunerea trotinetelor va fi pe diagonală cu bordura (în spic) sau perpendicular pe bordură pentru situațiile în care trotuarele au lățimea de minim 4 m, în poziție verticală, înspre carosabil, pe aliniamentul copacilor și stâlpilor de pe trotuar, acolo unde aceștia există, cu condiția ocupării a maxim 0,5 m din lățimea trotuarului.

Art. 8 Circulația trotinetelor electrice este interzisă astfel:

 • a) în zonele exclusiv pietonale, de promenadă și parcuri, cu excepția zonelor special delimitate și semnalizate, stabilite de Comisia de Circulație. Amplasarea/staționarea trotinetelor electrice se poate face doar în locații adiacente acestor zone, astfel încât să nu împiedice libera circulație a pietonilor sau accesul la obiectivele din zonă;

 • b) în zonele de acces în universități, școli, licee, grădinițe, piețe agroalimenatare, complexe comerciale, precum și în zonele în care sunt amplasate terase de alimentație publică și târguri sezoniere. Amplasarea/staționarea trotinetelor electrice se va face la limita acestor zone astfel încât să nu obtureze accesul și să îngreuneze circulația.

CAPITOLUL III

Obligațiile operatorilor flotelor de trotinete electrice

Art. 9 Operatorul economic va fi direct răspunzător de obținerea și respectarea tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislația specifică în vigoare (norme de protecția muncii, norme de securitate la incendiu și protecție civilă etc).

Art. 10 Flota de trotinete electrice pentru care se solicită autorizarea trebuie să îndeplinească toate criteriile tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind buna funcționare a acestora, precum și să dispună de toate echipamentele necesare pentru circulația în siguranță, pe timp de zi și de noapte, pe drumurile publice.

Art. 11 Operatorul se obligă să informeze utilizatorii despre condițiile în care se poate circula pe drumurile publice cu trotinetele electrice, cu respectarea regulilor de siguranță rutieră.

Art. 12 Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. Art. 13 Utilizarea trotinetelor electrice în scop publicitar este interzisă.

Art. 14 Operatorul are obligația de a asigura accesul permanent al administrației publice locale și al Poliției municipiului la datele în timp real privind numărul de trotinete electrice aflate în circulație pe domeniul public, a celor implicate în evenimente de trafic rutier, numărul de utilizatori și itinerariile parcurse (pe zi/săptămână/lună/an), istoricul de circulație al flotei, în vederea controlării modului de utilizare a domeniului public, a respectării regulilor de amplasare a trotinetelor ș.a, Art. 15 Operatorul este obligat să permită autorităților publice_accesarea sistemului

prin care se va asigura localizarea în timp real a flotei de trotinete electrice, pe o platformă accesibilă, cu indicarea timpilor de staționare și cu respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 16 Operatorul va colabora cu Primăria municipiului Constanța în vederea îmbunătățirii prezentului regulament precum și la soluționarea eventualelor situații neprevăzute.

Art. 17 Operatorul are obligația de a ridica trotinetele staționate în locațiile interzise în maxim 180_minute de la încheierea serviciului de utilizare a acestora, cu excepția cazurilor în care acestea reprezintă obstacole pentru circulația rutieră sau pietonală pentru care operatorul are obligația de a le ridica de îndată. în caz contrar, eliberarea domeniului public, ridicarea, transportul și depozitarea trotinetelor electrice se vor face’ de către structurile funcționale desemnate pentru efectuarea acestor acțiuni/administratorul drumului public, în baza unor taxe.

Art. 18 Mențiunile referitoare la numele operatorului trebuie să fie vizibil inscripționate pe trotinetele electrice.

CAPITOLUL IV

Obligațiile utilizatorilor

Art. 19 Pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani iar casca de protecție este obligatorie pentru conducătorul cu vârstă sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

Art. 20 Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.

Art. 21 Se interzice circulația trotinetelor electrice pe autostrăzi și pe drumurile publice pe care se poate circula cu o viteză mai mare de 50 km/h.

Art. 22 Trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumurile publice în grup, trebuie conduse numai pe un singur rând.

Art. 23 în timpul circulației pe drumurile publice, conducătorii de trotinete electrice sunt obligați să aibă asupra lor actul de identitate.

Art. 24 Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete semnalizată ca atare, conducătorii trotinetelor electrice sunt obligați să circule numai pe această pistă.

Art. 25 în timpul utilizării în zone aglomerate, viteza va fi adaptată la limita evitării oricărui pericol.

Art. 26 Se interzice conducătorilor de trotinete:

 • a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația „ Accesul interzis bicicletelor";

 • b) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe trotuare sunt amenajate piste speciale destinate bicicletelor și trotinetelor electrice;

 • c) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestor;

 • d) să se țină de un alt vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins sau tras de o altă persoană aflată într-un vehicul;

 • e) să transporte o altă persoană;

 • f) sa transporte sau să tragă orice fel de obiecte care prin volumul ori greutatea lor ar putea stânjeni sau periclita conducerea trotinetei electrice ori circulația celorlalți participanți la trafic;

 • g) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare;

 • h) să traverseze drumurile publice pe trecerile destinate pietonilor în timp ce se deplasează pe trotineta electrică;

 • i) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care, înainte de o intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga sau se află într-un sens giratoriu.

CAPITOLUL V

Procedura autorizării activității de închiriere a domeniului public necesar staționării trotinetelor electrice

Art. 27 (1) Autorizarea activității se va face în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 427/2017, prin emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurare de activități economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public, emisă de Primăria municipiului Constanța.

 • (2) Autorizația de funcționare se eliberează anual, în termen de 30 de zile de la data solicitării și este valabilă pentru anul calendaristic în curs. Operatorul economic poate desfășura activitate numai după obținerea actului administrativ.

 • (3) Cererea pentru emiterea autorizației de funcționare pentru desfășurare de activități economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public va fi depusă de către operatorul economic la Direcția autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul autorizare operatori economici din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

 • (4) Taxele aferente se vor stabili anual prin hotărârea Consiliului local privind taxele și impozitele anuale, în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Utilizarea domeniului public fără plata la zi a taxelor autorizației de funcționare pentru desfășurare de activități economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public emisă de Primăria municipiului Constanța este interzisă. în această situație, operatorii vor fi considerați ocupanți abuzivi ai domeniului public față de care autoritatea publică locală va acționa în conformitate cu prevederile Codului civil pentru ridicarea de pe domeniul public al trotinetelor electrice și repararea prejudiciului reprezentat de lipsa de folosință.

 • (6) în anumite situații precum: condiții meteorologice nefavorabile, organizarea de evenimente publice, situații de urgență, demararea unor lucrări la infrastructura publică și în alte asemenea situații, operatorii au obligația de ridicare a trotinetelor electrice de pe domeniul public din zona vizată, pe o durată determinată, fără dreptul de a solicita despăgubiri în acest sens.

 • (7) Autoritatea publică locală poate stabili un număr maxim de trotinete electrice

„ TGMIS ows

care vor fi puse în circulație pe domeniul public de către operatori.

CAPITOLUL VI

Contravenții și amenzi

Art. 28 Constituie contravenție și se sancționează utilizatorul cu amendă de la 200 lei la 400 lei pentru următoarele fapte:

 • - nerespectarea prevederilor art. 6, 19 - 26 din prezentul regulament.

Art. 29 Constituie contravenție și se sancționează operatorul cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 6, art. 17 din prezentul regulament.

Art. 30 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei următoarele fapte:

 • 1) utilizarea domeniul public de către operatorii de trotinete electrice pentru amplasarea stațiilor^fără avizul Comisiei de circulație din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

 • 2) amplasarea pe domeniul public de către operatorii de flote de trotinete electrice a unui număr mai mare decăt cel aprobat de către Primăria municipiului Constanța, în baza documentației depuse, dispunându-se totodată și ridicarea trotinetelor electrice de către structura funcțională desemnată pentru această acțiune.

Art. 31 în situația în care operatorul înregistrează încălcări repetate ale prezentului regulament, autorizația de funcționare va fi suspendată/retrasă după caz.

Art. 32 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament vor fi făcute de către polițiști locali din cadrul Direcției generale poliția locală a Primăriei municipiului Constanța, precum și de polițiști din cadru Poliției Municipiului Constanța, conform prevederilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33 Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare reglementează și modalitatea de contestare a măsurilor prevăzute de art. 28 - 30 din prezentul regulament.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPODARU