Hotărârea nr. 119/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII EFECTELOR HCLM NR. 230/11.04.2007 PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 413/26.11.2001 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 920,00 MP SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA MACUL ROȘU - TOMIS III - TOMIS IV, MODIFICATĂ PRIN HCLM NR. 220/27.07.2012

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării efectelor HCL nr.230/2007 privind modificarea HCL nr.413/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 920,00 mp situat în Constanța, zona Macul Roșu-Tomis III-Tomis IV, modificată prin HCLM nr.220/2012

^onsiliuHo^al al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr..^,^fo.../.            2021, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare

și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor Și raPortul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.-

Văzând dispozițiile HCL nr.413/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepsicopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 920,00 mp situat în Constanța, zona Macul Roșu-Tomis III-Tomis IV, dispozițiile HCL nr.230/11.04.2007 privind modificarea HCL nr.413/26.11.2001, dispozițiile HCL nr.251/23.04.2009 privind modificarea HCL nr.230/11.04,2007 și dispozițiile HCL nr.220/27.07.2012 privind modificarea H.C.L. nr.230/11.04.2007;

Ținând cont de adresa nr.68809/09.04.2021 a Compartimentului juridic contecios;

Având în vedere Sentința civilă nr. 5/11.01.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 3134/118/2017*, definitivă prin Decizia civilă nr. 870/CA/27.06.2019 a Curții de Apel Constanța; Decizia civilă nr. 71/15.01.2021 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 19734/212/2017;

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. d), art. 349-352, art. 136 alin. (1) și art.196 (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Constată încetate efectele HCLM nr. 230/2007 privind modificarea HCLM nr. 413/26.11.2001 privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafață de 920,00 mp situat în Constanța, zona Macul Roșu-Tomis III-Tomis IV, modificată prin HCL nr. 220/2012.

Art. 2 - Odată cu încetarea efectelor HCL nr. 230/2007, modificată prin HCL nr. 220/2012 încetează dreptul de folosință gratuită instituit în favoarea Arhiepiscopiei Tomisului asupra terenului în suprafață de 612 mp situat în municipiul Constanța, str. Soveja, zona bloc Ol, 02, 06 constituit prin art. 1 din HCL nr. 230/2007 și menținut de art. 2 al HCL nr. 220/2012.

Art. 3- Direcția patrimoniu și cadastru va efectua demersuri pentru radierea din cartea funciara a dreptului de folosință gratuită a Arhiepiscopiei Tomisului, asupra terenului în suprafață de 612,00 mp situat în Constanța, str. Soveja, bl. 01,02, 06 precum si a oricăror alte mențiuni efectuate în temeiul HCL nr. 230/11.04.2007 modificată prin HCL nr. 220/27.07.2012.

Art. 4- De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează efectele actul subsecvent HCLM nr.230/11.04-2007 modificată prin HCL nr. 220/2012, respectiv procesul verbal de primire teren nr.83271/28.06.2007.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției Urbanism și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost . votată de consilierii locali


astfel^3 pentru. împotrivă, / abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPODARI)

CONSTANȚA, NR.Z/^/    ^/.2021