Hotărârea nr. 118/2021

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preunîversitar de stat

Co^isiHul^ocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Luând în dezbatere referatul de aprobare ai domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.^59./../p?^.<M.avizele Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr.

Având în vedere adresa Grădiniței cu Program Normal "Roboțel" nr. 151/12.01.2021 înregistrată la Primăria Constanța cu nr. 6350/12.01.2021; adresa Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" nr. 204/18.02.2021 înregistrată la Primăria Constanța cu nr. 35624/23.02.2021; Adresa Inspectoratul Școlar Județean Constanța nr. 838A/08.03.2021 înregistrată Ia Primăria Constanța cu nr. 48154/11.03.2021;

HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preunîversitar de stat; HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Constanța; Cartea funciară nr. 241895;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) și art. 112 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 867-870 din Legea nr. 287/2019 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 298 - 301 și art. 196 alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 “ Se aprobă modificarea anexei HCL nr. 335/2011 în sensul retragerii din administrarea Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Nicolae lorga nr.14, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, imobil aflat în domeniul public al municipiului Constanța și preluarea acestuia în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea imobilului descris în anexa nr.l din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit "Roboțel".

Art. 3 - Grădinița cu Program Prelungit "Roboțel" va menține destinația imobilului de "instituție de învățământ", își va exercita drepturile și își va îndeplini obligațiile ce-i revin conform art. 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 4 - Predarea-primirea imobilului se va realiza prin protocoale încheiate între reprezentanții municipiului Constanța și reprezentanții Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" și ai Grădiniței cu Program Prelungit "Roboțel", în termen de 30 de zile calendaristice de Ia data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 - Celelalte prevederi ale HCL. nr.335/2011, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", Grădinița cu Program Prelungit "Roboțel", Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

~ împotrivă, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție z/? consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. Z/f/^Z

Modificarea anexei HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversîtar de stat

Denumire bun

Elemente de identificare conform cărții funciare nr. 241895

Valoare inventar

Observații

Școala gimnazială nr.4 "Nicolae lorga" Str. Nicolae lorga nr. 14

Construcție, P+1E

S. construită la sol: 712 mp

S. construită desfășurată: 1270 mp

154.597,04 lei

Domeniu public al municipiului Constanța nr. cadastral 241895 carte funciară 241895

S. teren: 2141 mp

161.696,32 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,