Hotărârea nr. 117/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE CONSTITUIT ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN ZONA SCĂRI RESTAURANT ZORILE, LÂNGĂ PLAJĂ


HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de uz și servitute constituit în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului situat în zona scări Restaurant Zorile, lângă plajă

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere’ referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.avizele Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr.

Având în vedere adresa E - Distribuție Dobrogea nr. 05265278/08.02.2021 înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 25820/09.02.2021;

Văzând HCL nr. 123/28.03.2019 privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E - Distribuție Dobrogea SA asupra unor terenuri situate în municipiul Constajița, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes local;

în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea energiei electrice nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 754 coroborat cu art. 746 și art. 770 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 196 alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de 35 mp situat în municipiul Constanța, zona scări Restaurant Zorile, lângă Plaja Modern constituit în favoarea E - Distribuție Dobrogea SA prin HCL nr. 123/28.03.2019, anexa nr. 1.

Art. 2 -‘Predarea primirea imobilului descris la art. 1 se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și E-Distribuție Dobrogea S.A.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre E - Distribuție Dobrogea SA, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

-—~   împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Xconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSP ARU

CONSTA

NR.____/