Hotărârea nr. 116/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A CAPACITĂȚILOR DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE, RESPECTIV LINIE ELECTRICĂ SUBTERANĂ DE JOASĂ TENSIUNE DIN ZONA FALEZĂ NORD CONSTANȚA, CARTIER „SANTA MARIA BAY”, CĂTRE E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA

COHSTAN^ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier "Santa Maria Bay„ către E-Distribuție Dobrogea S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de                           2021,

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.7^^C./pW!/, avizele Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturi Lor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr,

Văzând adresa adresa E-Distribuție Dobrogea nr. 200274/14.01,2021, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 8702/15.01.2021; adresa Compartimentului Contracte, avizări și legile proprietății nr. 23368/05.02.2021;

Luând în considerare HCL nr. 355/21.09.2020 privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, Cartea funciară nr. 227574;

în conformitate cu prevederile art. 12-14, art. 25 și art. 26 alin. (4) lit. b) și art. 46 alin. (2), din Legea energiei electrice nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2146 - 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 362 și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către operatorul de distribuție E-Distribuție Dobrogea S.A. a capacităților de distribuție electrică, respectiv a liniei electrice subterane de joasă tensiune din municipiul Constanța, zona Faleza Nord, Cartier. "Santa Maria Bay", cu valoare de inventar în sumă de 798.963,38 lei aferentă obiectivului de investiții "Programul de dezvoltare edilitară urbană a Municipiului Constanța - zona Faleză Nord". Amplasamentul capacităților de distribuție electrică este configurat conform Planului de situație aferent Programului, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Capacitățile de distribuție electrică sunt descrise în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bunurile descrise la art.l se transmit în folosință gratuită pana la perfectarea contractului de vânzare-cumparare în formă autentică a capacităților de distribuție electrică.

Art. 3. - Se aprobă constituirea cu titlu gratuit în favoarea operatorului distribuție E-Distribuție Dobrogea S.A. a dreptului de uz și servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană asupra terenului în suprafață de 44.994 mp pe care se află capacitățile de distribuție electrică, respectiv a liniei electrice subterane de joasă tensiune din zona Faleză Nord, Cartier "Santa Maria Bay„ pe perioada de derulare a contractului de comodat. Terenul este identificat cu nr. cadastral 227574.

Art. 4. - Se aprobă contractul de comodat al capacităților de distribuție electrică, respectiv a liniei electrice subterane de joasă tensiune din zona Faleză Nord, Cartier "Santa Maria Bay„, ce urmează a se încheia între municipiul Constanța și E-Distribuție Dobrogea S.A., conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul municipiului Constanța va împutenici un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului în vederea reprezentării acestuia în fața notarului public pentru perfectarea contractului de comodat.

Art. 6. - Predarea primirea capacităților de distribuție electrică și a terenului se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și E-Distribuție Dobrogea S.A.

Art. 7 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 343/29.08.2019 privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice de distribuție a energiei electrică, respectiv rețea de joasă tensiune și rețea electrică de curenți slabi din zona cartier "Santa Maria Bay" -Faleză Nord Constanța către E-Distribuție Dobrogea S.A.

Art. 8. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției autorizare și sprijin operatori economici și E-Distribuție Dobrogea S.A.- str.Nicolae lorga nr. 89A, SPIT Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:            pentru,

împotrivă, abțineri.          .

La data adoptării sunt în funcție >4^ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOȘP0DARU

CONSTANȚA 1  / I

NR. //&   /       /*/.2O21


ROMANIA

l JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA

< CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. nr,


Denumirea mijlocului fix

Data Punerii In Funcțiune

Cod de clasificare mijloc fix cf. HG nr. 2.139/2004

Durata ramasa de funcționare, cf. HG nr. 2.139 din 2004

Caracteristici tehnice- Elemente tehnice semnificative

1

2

3

4

5

Linie electrica subterana de joasa tensiune « Cartier

Santa Maria BAY » zona

Faleza Nord

2018

1.7.1.3

12 ani

 • 1 . Cablu ARE4RX 3*240+150N -Lungime 450mI

 • 2 . cablu JT ARE4RX3*150+95N -lungime 1370ml

 • 3 . cablu JT ARE4RX3*95+50N -lungime 200ml

 • 4 .Firida branșament E2+2,2CMT,16A - 4 bucăți

 • 5 Firida branșament E2+2,2CMT,16A -17 bucăți

 • 6 .Firida branșament E3+2,2CMT,16A - 10 bucăți

 • 7 .Firida branșament E1 + 2,2CMT,16A - 11 bucăți

 • 8 .Firida branșament E2+1,1CMT,16A - 1 bucăți

 • 9 .Firida branșament E3 + 1,1CMT,16A - 1 bucăți

 • 10 .Firida                branșament

E4+2,2CMT,16A - 1 bucăți

 • 11 . BMPT 25 A cu cutie etanșa din policarbonat măsură energie active-1 bucata


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. nr._ ^/Z^Z

CONTRACT DE COMODAT A CAPACITĂȚILOR ENERGETICE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ SERVICIUL DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE LA LOCUL DE CONSUM

Nr.____________________

Având în vedere prevederile HCL nr.privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier "Santa Marja Bay„ către E-Distribuție Dobrogea S.A.;

Părțile:

MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 51, tel. 0241.488100, fax 0241.488195, reprezentat prin Primarul Municipiului Constanța, Vergii Chițac, în calitate de Comodant

Ș>

E- Distribuție Dobrogea S.A., cu sediul în Municipiul Constanța, Strada NICOLAE IORGA, nr. 89A, Localitatea Constanța, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/791/2002 , având CUI 14500308f prin mandatar .................... inginer șef zonă MT-JT Constanta ce lucrează în baza

Deciziei Nr. ....... autentificată de notar pubiic ....... din cadrul........, în calitate de Comodatar

UAT Constanța și Operatorul de distribuție fiind denumiți în continuare, după caz, în mod individual, „Partea", sau colectiv, „Părțile", au convenit încheierea prezentului contract de comodat (denumit în continuare „Contract"), după cum urmează:

 • 2. Obiectul contractului

  • 2.1. (1) Comodantul transmite cu titlu gratuit în folosință și exploatare exclusivă către Comodatar Capacitățile energetice de distribuție a energiei electrice prin care se realizează serviciul de distribuție a energiei electrice la locul de consum "Cartier Santa Maria BAY", zona Faleza Nord, din Constanța (în continuare "Capacități energetice"), prevăzute detaliat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul Contract. Caracterul gratuit și exclusiv reprezintă condiții esențiale ale prezentului Contract.

 • (2) în vederea asigurării folosinței și exploatării capacităților energetice menționate la alin. (1), pe durata prezentului contract, Comodantul va constitui, cu titlu gratuit, in favoarea Comodatarului drepturile de uz și de servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană asupra terenului pe care se află capacitățile energetice care fac obiectul contractului. Drepturile astfel constituite au ca obiect folosința și trecerea subterană, aeriană și de suprafață, cu piciorul și autovehiculele, pentru accesul la capacitatea energetică, în vederea realizării lucrărilor la locul de amplasare a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice cu ocazia intervenției pentru executarea unor eventuale lucrări și pentru prestarea serviciului public de distribuție.

 • 2.2. (1) Comodantul, prin reprezentant legal, declară și garantează că a dobândit în mod legal Capacitățile energetice menționate la art. 2.1. și terenurile aferente pe care se află amplasate respectivele capacități, fiind proprietarul unic și exclusiv al acestora, astfel:

Capacitățile energetice au fost realizate de către FIN.CO.GE.RO SpA, în calitate de titular de investiție și au intrat în proprietatea UAT Constanța, în conformitate cu următoarele documente:

 • a) Sentința civilă 1091/05.02.2018 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 9822/212/2016, definitivă prin decizia nr. 89/19.06.2018 pronunțată în dosar nr. 3036/118/2018 de Tribunalul Constanța;

 • b) Autorizația de construire nr. 453 din 17.04.2016 emisă de Primarul municipiului Constanța;

 • c) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 755 din 27.11.2018;

 • d) Proiect nr. 32/2013, realizat de SC Sielbol SRL;

 • e) Documente cadastrale extras de carte funciară nr.227574, nr. cadastral 227574 .

 • 2.3 . (1) Capacitățile energetice vor fi predate de Comodant și preluate de Comodatar în folosință exclusivă și gratuită, pe bază de proces-verbal de predare-primire, dată la care Comodatarul dobândește dreptul de folosință asupra acestora.

 • (2) Capacitățile energetice vor fi predate de către Comodant și preluate de către Comodatar, în urma efectuării probelor privind starea tehnică, ocazie cu care se va încheia proces-verbal de constatare a stării tehnice, care va conține mențiuni exprese și detaliate cu privire la starea tehnică a capacităților, prin raportare la cerințele legale în materie și la starea de funcționare a fiecărui element al Capacității energetice, semnat de persoane împuternicite și abilitate în acest sens.

 • (3) Probele privind starea tehnică menționate la alin. (2) vor fi realizate pe spezele celui care predă și se execută numai de către persoane împuternicite și abilitate în acest sens, desemnate de către Comodatar.

 • (4) în sensul alin. (2) și (3), prin persoane împuternicite se înțeleg acele persoane care au calitatea de a reprezenta Partea contractantă.

 • (5) în sensul alin. (2) și (3), prin persoane abilitate se înțeleg acele persoane care au pregătirea profesională, instruirea, echiparea și autorizarea necesară efectuării sau asistării la lucrări în instalațiile electrice în cauză.

 • 2.4. Capacitățile energetice vor fi folosite de către Comodatar în scopul prestării serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum, "Cartier Santa Maria BAY", zona Faleza Nord, identificat la art. 2.1, dar și a altor servicii de rețea, inclusiv pentru racordarea altor utilizatori, dacă este cazul, conform normelor legale în vigoare.

 • 2.5. Comodantul, prin reprezentant legal, declară și garantează că:

 • a) nu a promis să transfere și nu a transferat dreptul de proprietate sau orice dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra Capacităților energetice și a terenurilor afectate de acestea.

 • b) Capacitățile energetice și terenurile afectate de acestea nu sunt grevate de sarcini, drepturi de retenție, interdicții de înstrăinare și/sau grevare și/sau utilizare sau privilegii și nu au fost constituite drepturi de garanție, în tot sau în parte, pentru executarea unor obligații ale Proprietarului.

 • c) nu există contracte de locațiune, uz, uzufruct, asociere în participațiune sau orice alte convenții în temeiul cărora terțe părți pot pretinde folosința sau alte drepturi asupra Capacităților energetice și terenurilor afectate de acestea.

 • d) Capacitățile energetice și terenurile afectate de acestea nu fac obiectul nici unei urmșriri silite și nu sunt grevate de obligații financiare sau datorii, toate taxele și impozitele aferente acestora fiind achitate.

 • e) pe rolul instanțelor judecătorești nu există în derulare niciun litigiu având ca obiect Capacitățile energetice ce fac obiectul contractului.

 • f) Capacitățile energetice au fost realizate în conformitate cu standardele și normativele tehnice în vigoare la data proiectării/execuției, sunt în stare de funcționare și răspunde conform legislației în vigoare pentru orice aspecte în legătură cu edificarea Capacităților energetice.

 • g) a obținut și deține toate autorizațiile și avizele necesare, impuse de legislație, cu privire la Capacitățile energetice ce fac obiectul contractului și răspunde conform legislației în vigoare pentru orice aspecte în legătură cu edificarea Capacităților energetice,

 • h) are capacitatea de a transmite dreptul de folosință asupra Capacităților energetice, precum și de a constitui în favoarea Comodatarului un drept de uz și servitute asupra terenurilor afectate de acestea.

 • i) împotriva pierderii totale sau parțiale a dreptului de folosință gratuită asupra capacităților energetice, precum și a dreptului de uz și servitute, împotriva oricăror tulburări asupra acestor drepturi, provenite din partea unor terți, pe durata contractului.

 • 3. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

 • a) Autorizația de construire nr. 453 din 17.04.2016 emisă de Primarul municipiului Constanța;

 • b) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 755 din 27.11.2018;

 • c) Schițe monofilare ale Capacitășilor energetice;

 • d) Lista Capacităților;

 • e) Procesul-verbal de identificare pe teren a Capacităților energetice;

 • f) Hotararea de Consiliu local nr.privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților de distribuție a energiei electrice, respectiv linie electrică subterană de joasă tensiune din zona Faleză Nord Constanța, Cartier "Santa Maria Bay„ către E-Distribuție Dobrogea S.A.

 • g) HCL nr. 355/21.09.2020 privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, respectiv a bunului Rețeaua de joasă tensiune cartier "Santa Maria Bay" - aferentă obiectivului de investiții "Programul de dezvoltare edilitară urbană a municipiului Constanța-zona Faleză Nord"

 • 4. Durata contractului

  • 4.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de timp egală cu cea necesară realizării tuturor cerințelor reglementate privind preluarea în proprietate de către Comodatar, conform prevederile Ordinului ANRE nr. 205/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, inclusiv cu privire la negocierea prețului de transfer a proprietății.

 • 5. Obligațiile părților

  • 5,1, Obligațiile Comodantuluî sunt următoarele:

 • a) să predea spre folosința și exploatarea exclusivă și gratuită către Comodatar a Capacitățile energetice prevăzute în Anexa 1, conform prevederilor art. 2.3 din prezentul contract.

 • b) să asigure Comodatarului folosința liniștită și în bune condiții a Capacităților energetice.

 • c) să asigure Comodatarului folosința și trecerea pe terenurile afectate de Capacitîțile energetice, subterană, aeriană și de suprafață, cu piciorul și autovehiculele, pentru accesul la aceste capacități, în vederea realizării lucrărilor la locul de amplasare a acestora, cu ocazia intervenției pentru executarea unor eventuale lucrări și pentru prestarea serviciului public de distribuție și a altor servicii.

 • d) să garanteze Comodatarul împotriva tulburărilor folosinței. Tulburarea folosinței de către Comodant, din culpa exclusivă a acestuia, urmare a oricăror datorii contractate în legătură cu Capacitățile energetice sau urmare a încălcării de către Comodant a garanțiilor prevăzute la art. 2.5 de mai sus, va fi remediată de către Comodant în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoarea de la data notificării respectivei tulburări de către Comodatar, în caz contrar, Comodatarul fiind îndreptățit să declare Contractul rezolvit, fără intervenția instanțelor judecătorețti și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile, în baza unei notificări transmise în scris și să solicite daune-interese pentru prejudiciul provocat.

 • e) să efectueze, pe cheltuiala sa, dacă este cazul, reparațiile capitale cu privire la Capacitățile energetice puse la dispoziția Comodatarului, la solicitarea scrisă transmisă de către Comodatar.

 • f) să nu înstrăineze Capacitățile energetice pe toată durata Contractului;

 • g) să nu ceară restituirea Capacităților energetice pe toată durata Contractului, sub sancțiunea despăgubirii Comodatarului.

 • h) să-l despăgubească pe Comodatar pentru eventualele daune provocate de viciile ascunse ale capacităților energetice predate;

 • î) să suporte cheltuielile de înlocuire a elementelor uzate moral și/sau fizic cu elemente noi;

 • j) să suporte riscul deteriorării sau pieirii fortuite, în totalitate sau în parte, a Capacităților energetice;

 • k) să înscrie în Cartea Funciara dreptul de proprietate asupra Capacităților energetice, care fac obiectul prezentului contract, în termen de 90 de zile de la încheierea prezentului contract și să notifice Comodatarul realizarea înscrierii la data efectuării acesteia, în măsură în care aceste formalități nu au fost finalizate până la data încheierii prezentului Contract;

 • I) să constituie, prin înscris autentic, drepturile de uz si servitute cu titlu gratuit asupra terenurilor afectate de Capacitățile energetice ce fac obiectul prezentului contract, având obligația de a se prezenta, prin reprezentant, împuternicit în acest sens, în fața notarului public indicat de Comodatar, la data și ora ce vor fi comunicate în timp util. în vederea constituirii acestor dezmembrăminte, Comodantul are obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de notarul public, necesare încheierii, în formă autentică a contractelor de uz și servitute cu titlu gratuit, prevăzute de legislația în vigoare,

m)să despăgubească Comodatarul pentru eventualele prejudicii suferite din cauza stării tehnice a Capacităților energetice preluate și care conduce la imposibilitatea asigurării continuității în alimentarea cu energie electrică, precum și a calității tehnice a energiei electrice și a calității serviciului de distribuție la nivelurile de performață stabilite prin Standardul de performanță pentru serviciu! de distribuție a energiei    electrice și prin

contractul/contractele de distribuție, incluzând, dar fără a se limita la acestea, eventualele compensații bănești achitate consumatorilor finali conform normelor legale în vigoare și amenzi contravenționale.

 • n) să suporte cheltuielile de modernizare a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice și să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile stabilite de actele normative în vigoare pentru realizarea acestui tip de lucrări. Reprezintă lucrări de modernizare ansamblul de lucrări prin care, fără a interveni asupra tehnologiilor utilizate în cadrul capacitatilor energetice de distribuție a energiei electrice se înlocuiesc elementele uzate moral și/sau fizic cu elemente noi, cu performanțe superioare sau se adaugă astfel de elemente cu scopul de a crește performanțele și rentabilitatea Capacităților energetice de distribuție peste nivelul inițial precizat în proiectul aprobat; lucrările respective se proiectează și se execută numai în condițiile normelor legale în vigoare, cu aprobarea scrisă prealabilă a Comodatarului, de către operatori economici atestați de ANRE, conform legislației în vigoare.

 • 5.2. Obligațiile Comodatarului sunt următoarele:

 • a) să întrebuințeze și să exploateze Capacitățile energetice pe toată Durata contractului, ca un bun proprietar, în scopul prestării serviciului public de distribuție a energiei electrice și a altor servicii, în aceleași condiții ca în cazul capacităților proprietatea sa, cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • b) să folosească Capacitățile energetice potrivit destinației stabilite prin prezentul contract;

 • c) să suporte costul reparațiilor care derivă din folosința obișnuită și a celor de mică însemnătate, urgente sau necesare, cu excepția celor capitale care intră în sarcina Comodantului;

 • d) să permită, în baza unei Notificări prealabile, inspecția Capacităților energetice de către Comodant;

 • e) să efectueze lucrările de mentenanță a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice pe toată durata prezentului contract, costurile acestora fiindu-i restituite de către Comodant. Reprezintă lucrări de mentenanță, ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra capacităților energetice de distribuție a energiei electrice aflate în exploatare și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate, conform normelor legale in vigoare.

 • 5.3. Drepturile Comodatarului sunt următoarele:

 • a) dreptul de uz cu titlu gratuit asupra terenului, proprietatea Comodantului, afectat de Capacitățile energetice, pentru asigurarea funcționării normale a acestora, pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciului public de distribuție, conform destinației stabilite prin prezentul contract, inclusiv pentru racordarea altor utilizatori, pe perioada prezentului contract;

 • b) dreptul de servitute de trecere subterană, de suprafață și aeriană, cu titlu gratuit, asupra terenului, proprietatea Comodantului, afectat de Capacitățile energetice, care cuprinde dreptul de acces și de realizare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice cu ocazia intervenției pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciului public de distribuție, conform destinației stabilite prin prezentul contract, inclusiv pentru racordarea altor utilizatori, pe perioada prezentului contract;

 • c) dreptul de a efectua, cu personal specializat, lucrările de defrișare a vegetației și/sau tăierile de modelare pentru crearea și menținerea distanțelor reglementate de normele legale în vigoare;

 • d) dreptul de a realiza eventuale mici lucrări de întreținere, reparații, intervenții, avarii pentru funcționarea normală a capacităților, cu excepția lucrărilor capitale care intră în sarcina Prestatorului înlocuit, lucrări care presupun depozitarea, instalarea, amplasarea și utilizarea de echipamente, materiale, utilaje, instalații, pe terenurile necesare lucrărilor, proprietatea Prestatorului înlocuit.

 • e) dreptul exclusiv de a prelua Capacitățile energetice care constituie obiectul contractului de comodat, oricând pe durata acestuia, în condițiile stabilite de actele de legislație secundară emise de ANRE;

 • f) dreptul de a solicita despăgubiri din partea Comodantului în cazul în care, ca urmare a intervențiior neautorizate din partea acestuia, ca urmare a unor defecțiuni produse de către acesta Capacităților energetice, precum și ca urmare a oricărei acțiuni sau inacțiuni a Comodantului, i-au fost create prejudicii.

 • g) dreptul de a racorda utilizatori Ia Capacitățile energetice, conform prevederilor legislației în vigoare, caz în care, regimul juridic al proprietății aferent eventualelor lucrări de racordare realizate în acest sens va urma regimul reglementat de prevederile privitoare la racordare, Părțile înțelegând să înlăture aplicarea prevederilor referitoare la accesiunea imobiliara, conform Codului Civil și deci UAT Constanta nedobândind niciun drept cu privire la aceste eventuale lucrări.

 • 6. Caracterul confidențial al contractului/confidențialitate

  • 6.1. Pe durata derulării contractului, o Parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte Părți

 • a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terțe Părți;

 • b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 6.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 6.3. O Parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract, după caz, dacă:

 • a) informația era cunoscută Părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte ;

 • b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți pentru asemenea dezvăluire;

 • c) Partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 7. încetarea contractului

  • 7.1. Contractul încetează de drept, în următoarele cazuri:

 • a) împlinirea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract;

 • b) înstrăinarea Capacităților energetice către Comodatar;

 • c) imposibilitatea realizării transferului definitiv al Capacităților energetice;

 • d) pieirea totală/parțială a Capacităților energetice.

 • 7.2. Contractul se desființează de plin drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței în cazul în care Comodantul pierde calitatea de proprietar al capacităților energetice care fac obiectul prezentului contract, Comodatarul fiind îndreptățit să solicite daune-interese față de investițiile efectuate pe spezele sale.

 • 8. Nulitatea parțială

  • 8.1. Lipsa de efecte a oricăreia dintre prevederile acestui Contract nu va afecta valabilitatea oricăror altor prevederi contractuale sau a întregului Contract, acesta rămânând să își producă efecte în continuare, cu excepția cazului în care respectiva prevedere era esențială pentru existența Contractului. Părțile vor înlocui prevederea lipsită de efecte/inaplicabilă sau ilegală cu o altă prevedere care să păstreze, pe cât posibil, intenția inițiala a Părților.

  • 8.2. în cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui Contract sunt sau devin nule sau neexecutorii, validitatea celorlalte prevederi din prezentul Contract nu va fi afectată.

 • 9. Cesiunea Contractului

Niciuna dintre Părți nu poate cesiona, dispune de, delega sau transfera niciunul dintre drepturile și/sau obligațiile sale care decurg din prezentul Contract către una sau mai multe terțe persoane, decât cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți și al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 • 10. Soluționarea litigiilor

  • 10.1. Părțile vor efectua toate demersurile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 10.2. în cazul în care, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părțile nu reușesc să rezolve, în mod amiabil orice divergență contractuală, fiecare Parte poate solicita ca litigiul sa fie deferit spre soluționare instanței judecătorești competente din România, conform normelor de procedură civilă. Legea aplicabila va fi cea din România.

 • 11. Comunicări

  • 11.1. Orice comunicare/notificare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părți în scris la adresa sau numerele de fax menționate în prezentul contract, cu condiția existentei unei confirmări de primire a comunicării.

  • 11.2. în cazul în care notificarea/comunicarea se transmite prin fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

  • 11.3. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din Părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile prevăzute mai sus.

 • 12. Forța majoră

  • 12.1. Forța majoră exonerează Părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează, sub condiția ca scutirea de responsabilitate să fie validă doar pe durata acestui tip de împrejurări și a consecințelor lor.

  • 12.2. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore( dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

  • 12.3. Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părți, complet, în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorității competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forță majoră și certificarea ei de către Camera de Comerț și Industrie.

 • 13. Dispoziții finale

  • 13.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parțială, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund, în funcție de circumstanțele de fapt și de drept, conform prevederilor legale aplicabile.

  • 13.2, Toate modificările cu privire la clauzele cuprinse în prezentul Contract sunt considerate valabile dacă sunt încheiate în scris, în formă autentică, prin act adițional, semnat de ambele părți.

  • 13.3. Orice schimbare privind numele uneia din părțile semnatare, a datelor de identificare, a adresei, a numărului de telefon sau de fax etc, se va comunica în scris celeilalte Părți, în termen de cel mult 5 zile de la data survenirii modificării.

  • 13.4. UAT Constanta are la cunoștință faptul că Operatorul de distribuție, în calitate de subsidiară a E- SpA, se bazează pe principiile prevăzute în Codul Etic al acesteia în momentul administrării afacerilor și a relațiilor interne. Codul Etic al E- poate fi găsit la http://www.E-.it. Mai mult, UAT Constanta are la cunoștință faptul că Grupul E- a adoptat Planul de Toleranță Zero împotriva Corupției și un Mode! de Organizare și Conducere în conformitate-în Italia - cu Articolul 6 al Decretului Legislativ nr. 231 din anul 2001 și - în Statele Unite ale Americii- cu Legea Privind Practicile de Corupție din Străinătate din anul 1977 cu modificările ulterioare (FCPA).

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, în două exemplare originale, câte unui pentru fiecare parte.

UAT Constanta Municipiul Constanta- Consiliul Local al Municipiului Constanta


Operator de distribuție E- DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.


Anexa 1 la contract: Lista capacităților de distribuție a energiei electrice ca se va preda către E-Distributie Dobrogea

Denumirea mijlocului fix

Data Punerii In Funcțiune

Cod de clasificare mijloc fix cf. HG nr.

2.139 /2004

Durata ramasa de funcționare, cf. HG nr. 2.139 din 2004

Caracteristici tehnice- Elemente tehnice semnificative

1

2

3

4

5

Linie electrica subterana de joasa tensiune « Cartier

Santa Maria

BAY » zona

Faleza Nord

2018

1.7.1.3

12 ani

 • 1 . Cablu ARE4RX 3*240+150N -Lungime 450ml

 • 2 . cablu JT ARE4RX3*150+95N -lungime 1370ml

 • 3 . cablu JT ARE4RX3*95+50N -lungime 200ml

 • 4 .Firida branșament E2+2,2CMT,16A - 4 bucăți

5 Firida branșament E2+2,2CMT,16A -17 bucăți

 • 6 .Firida branșament E3+2,2CMT,16A - 10 bucăți

 • 7 .Firida branșament E1+2,2CMT,16A - 11 bucăți

 • 8 .Firida branșament E2+1,1CMT,16A - 1 bucăți

 • 9 .Firida branșament E3+1,1CMT,16A - 1 bucăți

 • 10 .Firida                branșament

E4+2,2CMT,16A - 1 bucăți

 • 11 . BMPT 25 A cu cutie etanșa din policarbonat măsură energie active-1 bucata

UAT Constanta Municipiul Constanta- Consiliul Local al Municipiului Constanta

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Operator de distribuție S.C. E- DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.

CONTRASEMNEAZĂ l             SECRETAR GENERAL,

GEORGIANA GOSI?0bARU