Hotărârea nr. 115/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL TITLULUI HCL NR. 49/2021

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului H.C.L. nr.

49/26.02.2021

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub numărul               raportul de specialitate întocmit . de

Compartimentul Contracte, Avizări și Legile Proprietății înregistrat sub nr.^^Xpw-ț avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere:

  • - prevederile art. 41 alin. (1), art. 42 alin.4 din Legea 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.,

  • - art. 2 alin (3), art. 9 lit.c), 10 alin (2), art. 11 alin. (1), 12 alin. (1), alin (3) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 22 alin. (1), art. 28 din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinul Autorității Naționale de Regelemnatare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. nr. 483/2006 privind aprobarea contractului cadru de furnizare a energiei termice.

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. a), alin (3) lit. d) și e), alin (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului H.C.L. nr. 49/26.02.2021 care se va citi: „Hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente."

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 49/26.02.2021 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre către Direcția Urbanism, RADET Constanța, Termoficare Constanța S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire și, spre știință, instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,


împotrivă, abțineri.


La data adoptării sunt în funcție consilieri din membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,Constanța

Nr..Z^7/..^Z