Hotărârea nr. 113/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E ȘI REGLEMENTARE ACCES, STR. PUTNA NR. 2E, LOT 1/2, INVESTITOR CIUTACU ANDREI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/2, investitor Ciutacu Andrei

^Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 68676/09.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. ^76^7/3      1, precum și avizul* nrf

68662/09.04.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27 A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizară a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Ciutacu Andrei înregistrată sub nr. 127643/21.08.2020, completată cu adresa nr. 170112/06.11.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în* str. Putna nr. 2E, lot 1/2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea de locuință individuală, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Putna nr. 2E, lot 1/2, în suprafață de 300 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 245561, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Ciutacu Andrei conform contractului de partaj voluntar fără sultă autentificat sub nr. 1774/06.07.2016 la Societatea profesională notarială "Andrei".

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.                                                              *

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Ciutacu Andrei, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ^-împotrivă, ' abțineri.

1         „ R           9 Y'

La data adoptării sunt in funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GO ODARU


CONSTANȚA

NR. I                   2021

TITLU PROIECT: P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E SI REGLEMENTARE ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE AMPLASAMENT: MUN. CONSTANTA, STR. PUTNA NR. 2E, LOT 1 /2 BENEFICIAR: CIUTACU ANDREI PR. NR. 81/2019

6 Jt.

sc DALI-PROIECT srl

Al. Garofitei, nr. 34, bl. L92, sc. D, ap. 42

MEMORIU JUSTIFICATIV

(întocmit in conformitate cu prevederile Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu - Reglementare tehnica - indicativ GM009-2000)

 • - CAP.1- INTRODUCERE

 • - 1.1.- OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

 • - DENUMIREA PROIECTULUI: P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E SI REGLEMENTARE ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

 • - AMPLASAMENT: MUN. CONSTANTA, STR. PUTNA NR. 2E, LOT 1 72

 • - INIȚIATOR (BENEFICIAR): CIUTACU ANDREI

 • - ELABORATOR: S.C. DALI-PROIECT S.R.L. CONSTANTA

 • - DATA ELABORĂRII: APRILIE 2020

PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM SE REALIZEAZĂ IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU O LOCUINȚA INDIVIDUALA P+2E, PRECUM SI PENTRU REGLEMENTAREA ACCESELOR CAROSABILE SI PIETONALE. TERENUL PE CARE SE REALIZEAZĂ CONSTRUCȚIA ARE SUPRAFAȚA DE 300 MP SI SE INTENȚIONEAZĂ MODIFICAREA UNORA DINTRE REGLEMENTĂRILE STABILITE PRIN P.U.D. APROBAT CU HCLM NR. 265 709.05.2008.

DOCUMENTAȚIA DE URBANISM SE CORELEAZĂ CU PREVEDERILE PLANURILOR URBANISTICE ANTERIOR APROBATE, IN CONCORDANTA CU FUNCȚIUNILE EXISTENTE, CU VECINĂTĂȚILE IMEDIATE SI CU SOLICITĂRILE POPULAȚIEI, CONFORM LEGII 350/2001.

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM RĂSPUNDE CERINȚELOR DIN ORDINUL GM 009-2000 AL MLPAT, PRECUM SI LEGII 350 /2001 SI TRATEAZA URMĂTOARELE CATEGORII DE PROBLEME:

 • - CIRCULAȚIILE AUTO SI PIETONALE

 • - ORGANIZAREA URBANISTIC-ARHITECTURALA IN FUNCȚIE DE CARACTERISTICILE ZONEI URBANE

 • - INDICI SI INDICATORI URBANISTICI (RETRAGERI, REGIM DE ALINIERE, REGIM DE ÎNĂLȚIME, P.O.T., C.U.T.)

 • - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE

 • - STATUTUL JURIDIC SI CIRCULAȚIA TERENURILOR

 • - ACTUALIZAREA PLANURILOR TOPOGRAFICE

 • - POSIBILITATEA REALIZĂRII CONSTRUCȚIEI PROPUSE

DOCUMENTAȚIA DE URBANISM P.U.D., AVIZATA SI APROBATA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA CONFORM PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE, VA DEVENI / INSTRUMENTUL DE REGLEMENTARE URBANISTICA AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CONSTANȚA IN ACTIVITATEA DE GESTIONARE A SPAȚIULUI CONSTRUIT DIN ZONA STUDIATA/^^ -1.2.-SURSE DOCUMENTARE

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SI FORMULAREA PROPUNERILOR SlU&REGI AU AVUT LA BAZA URMĂTOARELE ACTE NORMATIVE SI DOCUMENTAȚII DB0R^

 • - LEGEA 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

 • - ORDINUL 233 /2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 350 /2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMUL SI DE ELABORARE SI ACTUALIZARE A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM

 • - REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM APROBAT PRIN HGR 525 /1996, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, PRECUM SI ORDINUL MLPAT 21 /N /2000 - GHID PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM

 • - LEGEA 50 /1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

 • - LEGEA 10/1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCȚII, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

 • - LEGEA 287 /2009 PRIVIND CODUL CIVIL

 • - LEGEA 7 /1996 PRIVIND CADASTRUL SI PUBLICITATEA IMOBILIARA, ACTUALIZATA

 • - LEGEA FONDULUI FUNCIAR 18/1991, REPUBLICATA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

 • - LEGEA 226 /2013 PRIVIND APROBAREA OUG 164 /2008 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA OUG 195 /2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

 • - HG 445 /2009 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

 • - OMS 119 /2014 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA PRIVIND MEDIUL DE VIATA AL POPULAȚIEI

 • - ORDIN MLPAT GM 009-2000 - REGLEMENTARE TEHNICA "GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONȚINUTUL CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

 • - ORDIN MLPAT 10 /N /1993 - NORMATIV PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME IN LOCALITĂȚILE URBANE

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, APROBAT PRIN HCLM 653 /1999, A CĂRUI VALABILITATE A FOST PRELUNGITA PRIN HCLM 81 /2013

 • - HCLM 113/2017 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI GENERAL DE CIRCULAȚIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 • - HCLM 265 /2008 PRIVIND APROBAREA P.U.D. BABA NOVAC

 • - CAP. 2- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • - 2.1.-EVOLUȚIA ZONEI

ZONA IN CARE SE AFLA TERENUL INIȚIATORULUI PREZENTULUI P.U.Z. S-A TRANSFORMAT IN ULTIMII 25 DE ANI DINTR-O FERMA AGRICOLA INTR-UN CARTIER REZIDENȚIAL MODERN, CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII. DEZVOLTAREA ZONEI S-A ACCELERAT IN ULTIMI110 ANI, AVAND LA BAZA PLANUL URBANISTIC DE DETALIU APROBAT PRIN HCLM 265/2008.

 • - 2.2.- ÎNCADRAREA IN LOCALITATE SI IN PREVEDERILE P.U.G., P.U.D.

IN VECINĂTATEA TERENULUI CE FACE OBIECTUL PREZENTULUI P.U.D., SE AFLA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA REZULTATE DIN LOTIZAREA FERMEI AGRICOLE. IN LOTIZAREA INIȚIALA, S-A PREVĂZUT UN LOT, CU LATIMEA DE 6.10 m, PENTRU ACCES DINSPRE STRADA PUTNA CĂTRE, STRADA SCHEIA. ACEST LOT A FOST TRANSFERAT DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLl/ ULTERIOR, PENTRU A SE REALIZA UN ACCES CAROSABIL SI PIETONAL CU LATIMEA DE 7.00 m/ / S-AU EFECTUAT DEZMEMBRĂRI, REZULTÂND LOTURI CU LATIMEA DE 0.90 m (I.E. 244948 S =M1 mp, I.E. 244370 S = 9 mp, LE. 244383 S = 31 mp). PENTRU ACESTE LOTURI, S-A REb^UNJATLÂ DREPTUL DE PROPRIETATE PENTRU A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC.

PREVEDERI ACTUALE P.U.D.                                       /fa

REGIM JURIDIC

 • - INTRAVILAN MUN. CONSTANTA;

 • - TEREN PROPRIETATE PRIVATA;

 • - ZONA PROTEJATA: CONFORM LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE ANEXA LA OROWF5^ MINISTRULUI CULTURII NR. 2828/24.12.2015 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR. 2314/2004 PRIVIND APROBAREA LISTEI

MONUMENTELOR ISTORICE ACTUALIZATA SI A LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE DISPĂRUTE: NECROPOLA ORAȘULUI ANTIC TOMIS, COD CT-l-s-A-02555, NR. CRT. 15, PERIMETRUL DELIMITAT DE STR. IEDEREI, BD. AUREL VLAICU DE LA INTERSECȚIA CU BD. 1 MAI, STR. CUMPENEI, STR. NICOLAE FILIMON, BD. AUREL VLAICU PANA LA PESCĂRIE - LA S DE MAMAIA, MALUL MARII SI PORTUL COMERCIAL;

 • - MONUMENT, ANSAMBLU, SIT URBAN, ZONA DE PROTECȚIE A UNUI MONUMENT: NU;

 • - INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE: DA, PANA LA APROBARE P.U.D. CONFORM LEGII NR. 350 /2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI, REPUBLICATA.

REGIM ECONOMIC

 • - FOLOSIREA ACTUALA A TERENULUI ESTE CURTI-CONSTRUCTIl CONFORM EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA;

 • - TERENUL FACE PARTE DIN ZONA DE IMPOZITARE B CONFORM HCL NR. 236 /25.05.2005 PRIVIND ÎMPĂRȚIREA PE ZONE A TERENURILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA.

REGIM TEHNIC

 • - DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN PLANURILE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI APROBATE;

 • - LOCUIRE P+2.4E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER /SAU BIROURI;

 • - UTILIZĂRI ADMISE: LOCUIRE, SPATII COMERCIALE, BIROURI;

 • - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: NU SUNT SPECIFICATE;

 • - UTILIZĂRI INTERZISE: NU SUNT SPECIFICATE;

 • - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR CONFORM HGR /27.06.1996 PARCELAREA (1) PARCELAREA ESTE OPERAȚIUNEA DE DIVIZARE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN IN MINIMUM 4 LOTURI ALATURATE, IN VEDEREA REALIZĂRII DE NOI CONSTRUCȚII. PENTRU UN NUMĂR MAI MARE DE 12 LOTURI SE POATE AUTORIZA REALIZAREA PARCELARII SI EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR CU CONDIȚIA ADOPTĂRII DE SOLUȚII DE ECHIPARE COLECTIVA CARE SA RESPECTE NORMELE LEGALE DE IGIENA SI DE PROTECȚIE A MEDIULUI. (2) AUTORIZAREA EXECUTĂRI!

PARCELARILOR, IN BAZA PREZENTULUI REGULAMENT, ESTE PERMISA NUMAI DACA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE SE RESPECTA CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIȚII: A) FRONT LA STRADA DE MINIMUM 8 M PENTRU CLĂDIRI ÎNȘIRUITE SI DE MINIMUM 12 M PENTRU CLĂDIRI IZOLATE SAU CUPLATE; B) SUPRAFAȚA MINIMA A PARCELEI DE 150 MP PENTRU CLĂDIRI ÎNȘIRUITE SI, RESPECTIV, DE MINIMUM 200 MP PENTRU CLĂDIRI AMPLASATE IZOLAT SAU CUPLATE; C) ADÂNCIME MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALA CU LATIMEA PARCELEI; (3) SUNT CONSIDERATE LOTURI CONSTRUIBILE NUMAI LOTURILE CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE ALIN. (2).

 • - AMPLASARE TEREN FATA DE STRĂZILE ADIACENTE: SE VA STABILI PRIN P.U.D.; RACORDAREA ALINIAMENTELOR LA INTERSECȚIILE STRĂZILOR SE VA FACE PRIN TAIEREA COLTULUI DUPĂ O LINIE PERPENDICULARA PE BISECTOAREA UNGHIULUI DINTRE ALINIAMENTE DE MINIM 12.0 M PENTRU STRĂZI CATEGORIA I SI MINIM 8.0 M PENTRU STRĂZI DE CATEGORIA A ll-A SI A III-A. - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT: RETRAGEREA CLĂDIRILOR DE LA NOUL ALINIAMENT FATA DE STRADA PROIECTATA VA FI DE MINIM 3.50 M, CU CONDIȚIA DE EVIDENȚIERE PE PLANUL DE SITUAȚIE;

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: CF. HGR 525 /27.06.1996 SI CONFORM COD CIVIL;

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA: CF. HGR 525 71996;

 • - CIRCULAȚII SI ACCESE: PARCELA VA AVEA ASIGURAT UN ACCES CAROSABIL SI PIETONAL / DINTR-0 CIRCULAȚIE PUBLICA IN MOD DIRECT SAU PRIN DREPT DE TRECERE LEGAL OBTINUT / PRIN UNA DIN PROPRIETĂȚILE ÎNVECINATE, DE MINIM 3.0 M LĂȚIME; ACCESELE VOR FI, DE / / REGULA, AMPLASATE CĂTRE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI; DE REGULA, SE VA AUTORIZA'' UN SINGUR ACCES CAROSABIL PE PARCELA.

 • - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR SE ADMftf^ INTERIORUL PARCELEI, DECI IN AFARA CIRCULAȚIILOR PUBLICE; SPAȚIUL DE /GARARE VA FI ASIGURAT CONFORM "NORMATIVULUI DEPARTAMENTAL PENifeu^i^^ PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME IN LOCALITATI URBANE" SI A               gl

 • 5, RESPECTARE HCL NR. 113 72017 - PRIVIND ASIGURAREA NUMĂRULUI MINITOE LQ^RlpE fl PARCARE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII SI AMENAJARI AUTORIZATE LERAZZ^^ ^4 MUNICIPIULUI CONSTANTA, RECTIFICATĂ PRIN HCL NR. 28 /2018, DETALIATA PRIN HCL NR. 532 72018;

 • - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR: INALTIMEA MAXIMA A CLĂDIRILOR VA FI P+2,4E;

 • - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: CLĂDIRILE NOI SAU MODIFICĂRILE /RECONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI EXISTENTE SE VOR INTEGRA IN CARACTERUL GENERAL AL ZONEI SI SE VOR ARMONIZA CU CLĂDIRILE ÎNVECINATE CA ARHITECTURA SI FINISAJE; TOATE CLĂDIRILE VOR FI PREVĂZUTE CU INVELITOARE DIN MATERIALE DURABILE; SE RECOMANDA UTILIZAREA CU PRECĂDERE A INVELITORII TRADIȚIONALE DE OLANE; GARAJELE SI ANEXELE VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE SE VOR ARMONIZA CA FINISAJE SI ARHITECTURA CU CLĂDIREA PRINCIPALA; SE INTERZICE FOLOSIREA AZBOCIMENTULUI SI A TABLEI STRĂLUCITOARE DE ALUMINIU PENTRU ACOPERIREA CLĂDIRILOR, GARAJELOR SI ANEXELOR;

 • - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA: TOATE CLĂDIRILE VOR FI RACORDATE LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE PUBLICE; LA CLĂDIRILE DISPUSE PE ALINIAMENT, RACORDAREA BURLANELOR LA CANALIZAREA PLUVIALA VA FI FĂCUTĂ PE SUB TROTUARE, PENTRU A SE EVITA PRODUCEREA GHETII; SE VA ASIGURA IN MOD SPECIAL EVACUAREA RAPIDA SI CAPTAREA APELOR METEORICE IN REȚEAUA DE CANALIZARE; TOATE NOILE BRANȘAMENTE PENTRU ELECTRICITATE SI TELEFONIE VOR FI REALIZATE ÎNGROPAT; SE INTERZICE DISPUNEREA ANTENELOR TV-SATELIT IN LOCURI VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE SI SE RECOMANDA EVITAREA DISPUNERII VIZIBILE A CABLURILOR CATV.

-SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE; SPATIILE LIBERE VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE VOR FI TRATATE CA GRĂDINI DE FAȚADA; PE FIECARE PARCELA, ESTE OBLIGATORIE AMENAJAREA UNOR SPATII PLANTATE CU ROL DECORATIV SI DE PROTECȚIE DE MINIMUM 10% DIN TOTAL SUPRAFAȚA TEREN (ST); SPATIILE NECONSTRUITE SI NEOCUPATE DE ACCESE SI TROTUARE DE GARDA VOR FI INIERBATE SI PLANTATE CU UN ARBORE LA FIECARE 100 MP; SE RECOMANDA CA, PENTRU IMBUNATATIREA MICROCLIMATULUI SI PENTRU PROTECȚIA CONSTRUCȚIEI, SASE EVITE IM PER MEABl UZAREA TERENULUI PESTE MINIMUM NECESAR PENTRU ALEI SI ACCESE. RESPECTARE HCJC NR. 152/22.05.2013 PRIVIND STABILIREA SUPRAFEȚELOR MINIME DE SPATII VERZI SI A NUMĂRULUI MINIM DE ARBUȘTI, ARBORI, PLANTE DECORATIVE SI FLORI AFERENTE CONSTRUCȚIILOR REALIZATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI CONSTANTA.

 • - ÎMPREJMUIRI: SE VA ASIGURA REALIZAREA UNEI IMAGINI UNITARE LA NIVELUL CIRCULAȚIILOR PUBLICE PRIN AUTORIZAREA DE ÎMPREJMUIRI DIN MATERIALE DURABILE SI DE CALITATE, CARE SE INCADREAZA IN TIPUL DOMINANT LA NIVELUL ZONEI DUPĂ MATERIAL, CULOARE, REZISTENTA, TRANSPARENTA ETC.; GARDURILE SPRE STRADA VOR AVEA INALTIMEA DE MAX. 2.20 M SI MIN. 1.80 M DIN CARE UN SOCLU OPAC DE 0.50 M SI O PARTE TRANSPARENTA DIN METAL SAU LEMN DUBLATA DE GARD VIU; ÎMPREJMUIRILE LATERALE SI POSTERIOARE POT AVEA MAXIM 2.50 M;

 • - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: POTmaxim = 45%;

 • - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI: CORESPUNZĂTOR PENTRU POTmaxim si H maxim.

 • - SUPRAFAȚA TERENULUI STUDIAT PRIN P.U.D.: 300 MP.

-2.3.- ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

CLIMA MUNICIPIULUI CONSTANTA EVOLUEAZĂ PE FONDUL GENERAL AL CLIMATULUI TEMPERAT CONTINENTAL CU INFLUENTE MARINE, PREZENTÂND PARTICULARITATI LEGATE DE POZIȚIA GEOGRAFICA SI DE COMPONENTELE FIZICO-GEOGRAFICE ALE TERITORIULUI. VECINĂTATEA MARII NEGRE SI A LACULUI SlUTGHIOL ASIGURA UMIDITATEA AERULUI SI REGLEAZĂ ÎNCĂLZIREA ACESTUIA.


REGIUNEA SE CARACTERIZEAZĂ PRINTR-UN CLIMAT SECETOS, CU PRECIPITAȚII ATMOSFERICE RARE, DAR ÎNSEMNATE CANTITATIV. VOLUMUL PRECIPITAȚII CUPRINS INTRE 300 SI 400 mM /an.

VÂNTUL PREDOMINANT ESTE DIN DIRECȚIA N-NE, CARACTERIZAN UMIDITATE REDUSA VARA SI UN APORT IMPORTANT DE ZĂPEZI SI TEMP IARNA.

TEMPERATURILE MEDII ANUALE SE ÎNSCRIU CU VALORI SUPERIO

NAȚIONALE, DE 11,2°C. TEMPERATURA MEDIE IARNA ESTE APROPIATA DE 0°C, IAR VARA DEPĂȘEȘTE 25°C. ADANCIMEA DE ÎNGHEȚ SE SITUEAZĂ LA -0.80 m.

DIN PUNCT DE VEDERE SEISMIC, CONSTANTA SE INCADREAZA IN ZONA SEISMICA r,E" CU ag = 0.20 g, ACCELERAȚIA DE VÂRF PENTRU CUTREMURE CU PERIOADA DE REVENIRE DE 225 ANI, RESPECTIV IN ZONA CU PERIOADA DE COLT A SPECTRULUI DE RĂSPUNS Tc = 0.7 s.

DIN PUNCT DE VEDERE GEOMORFOLOGIC, AMPLASAMENTUL STUDIAT ESTE RELATIV ORIZONTAL, FARA DENIVELĂRI. NU SE SEMNALEAZĂ FENOMENE DE ALUNECARE SAU PRĂBUȘIRE CARE SA PERICLITEZE STABILITATEA VIITOARELOR CONSTRUCȚII.

 • - 2.4.- PARTICULARITATl GEOTEHNICE ALE TERENULUI

GEOLOGIC, AMPLASAMENTUL FACE PARTE DIN PODIȘUL DOBROGEl DE SUD, PENTRU ZONA FIIND CARACTERISTICE FORMAȚIUNILE CUATERNARE REPREZENTATE PRIN LOESS-URI MACROPORICE DE ORIGINE EOLIANA, PRAFURI-PRAFURl ARGILOASE LOESSOIDE SI ARGILE PRĂFOASE LOESSOIDE. SUB ACESTEA, URMEAZA COMPLEXUL ARGILOS - ARGILA PRAFOASA + ARGILA. IN STUDIUL GEOTEHNIC, PANA LA ADANCIMEA DE 0.80 m-1.00 m, S-A ÎNTÂLNIT PAMANT CENUȘIU, SUB CARE SE AFLA LOESS GALBEN (PRAF ARGILOS) CAFENIU, PLASTIC VÂRTOS, GRUPA A - P.S.U.C. SE RECOMANDA FUNDAREA CONSTRUCȚIEI DIRECT PE STRATUL DE LOESS.

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE:

 • - PROTEJAREA TERENULUI DE FUNDARE ÎMPOTRIVA UMEZIRII IN PERIOADA EXECUȚIEI SI IN TIMPUL EXPLOATĂRII;

 • - NIVELAREA TERENULUI, ASIGURANDU-SE SCURGEREA RAPIDA A APELOR PLUVIALE; IN JURUL CONSTRUCȚIEI, SE VOR EXECUTA TROTUARE IMPERMEABILE DE PROTECȚIE, CU PANTA DE 2-5% SPRE EXTERIOR, CU LATIMEA DE 1 m, IN LIMITA TERENULUI PROPRIETATE.

 • - 2.5.- CIRCULAȚIA EXISTENTA

IN PREZENT, INTRE STRĂZILE PUTNA SI SCHEIA, REGLEMENTATE, EXISTA UN DRUM DE ACCES CU LATIMEA DE 6.10 m. TERENUL AFERENT ACESTUI DRUM A FOST TRANSFERAT DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC IN MOMENTUL IN CARE S-A REALIZAT LOTIZAREA. DEOARECE LATIMEA ACESTUI DRUM ESTE REDUSA, PENTRU A SE REALIZA UN ACCES CAROSABIL SI PIETONAL CU LATIMEA DE 7.00 m, S-AU EFECTUAT DEZMEMBRĂRI, REZULTÂND LOTURI CU LATIMEA DE 0.90 m (LE. 244948 S = 41 mp, LE. 244370 S = 9 mp, LE. 244383 S = 13 mp). PENTRU ACESTE LOTURI, S-A RENUNȚAT LA DREPTUL DE PROPRIETATE PENTRU A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC.

 • - 2.6.- OCUPAREA TERENURILOR, CONDIȚII DE AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR

TERENUL INIȚIATORULUI PREZENTULUI P.U.D. ESTE LIBER DE CONSTRUCȚII; ZONA STUDIATA ESTE CARACTERIZATA DE FUNCȚIUNILE DE LOCUIRE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER /SAU BIROURI. IN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA FONDULUI CONSTRUIT, ACEASTA ESTE BUNA, CONSTRUCȚIILE AU STRUCTURI DURABILE, FINISAJE DE CALITATE.

 • - 2.7.- ECHIPAREA EDILITARA

ZONA STUDIATA DISPUNE DE REȚELE DE ALIMENTARE CU APA, EVACUARE APE UZATE MENAJERE, REȚELE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE.

 • - 2.8.- PROBLEME DE MEDIU SI MASURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI, AMENAJAREA SPATIILOR VERZI                                                                                   /

ZONA STUDIATA NU RIDICA PROBLEME DE MEDIU, FIIND SITUATA IN A0^^^®^OR PROTEJATE, IAR LUCRĂRILE PROPUSE NU IMPUN ADOPTAREA UNOR MA^^EOALE^Șk PROTECȚIE A MEDIULUI, ELE CONSTÂND IN MASURILE OBIȘNUITE CE TRpUlȘwLMlN AM VEDERE LA AUTORIZARE: MASURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI IN CEEA C&JUV^^țC^ PROTEJAREA ÎMPOTRIVA POLUĂRII, REDUCEREA RISCURILOR NATURALE^EAyi^

SPATII VERZI ETC.

CONFORM REGLEMENTARILOR IN VIGOARE, SPATIILE LIBERE VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE SUNT TRATATE CA GRĂDINI DE FAȚADA; SPATIILE PLANTATE REPREZINTĂ MIN. 10 % DIN SUPRAFAȚA TERENULUI. PROPRIETARII SUNT OBLIGATI SA ASIGURE LUCRĂRILE DE AMENAJARE, PLANTARE, IRIGARE, ÎNTREȚINERE A SPATIILOR VERZI

 • - 2.9.- OPȚIUNILE POPULAȚIEI

PE TERENUL CE AINITIAT ELABORAREA PREZENTULUI P.U.D., SE STUDIAZĂ OPORTUNITATEA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIN DE ÎNĂLȚIME P+2E; IN PREZENT, TERENUL ESTE LIBER DE CONSTRUCȚII.

 • - 2.10.- DISFUNCTIONALITATI

PENTRU TERENUL BENEFICIARULUI, IN PREZENT, NU SUNT REGLAMENTATE URBANISTIC ACCESELE CAROSABIL SI PIETONAL. PREZENTUL P.U.D. VA REZOLVA ACEASTA PROBLEMA.

 • - CAP. 3- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • - 3.1.- CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE - JUSTUFICARI

AVAND IN VEDERE TENDINȚELE DE DEZVOLTARE ALE ZONEI, DAR SI CONDIȚIILE STIPULATE IN CERTIFICATUL DE URBANISM, PREZENTA DOCUMENTAȚIE ANALIZEAZA OPORTUNITATEA REALIZĂRII LOCUINȚEI PROPUSE IN CONCORDANTA SI CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA:

 • - COMPATIBILITATEA FUNCȚIUNILOR IN ZONA STUDIATA, CONFORM ART. 14 AL HGR 525 /1996 CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE SI P.U.D. IN VIGOARE, APROBAT CU HCLM 265 /09.05.2008;

-ASIGURAREA INSORIRII CLĂDIRILOR CONFORM OMS 119/2014; - ASIGURAREA ACCESELOR CAROSABILE SI PIETONALE LA LOT; -ASIGURAREA LOCURILOR DE PARCARE NECESARE;

 • - RESPECTAREA RETRAGERII MINIME LA STRADA (3.50 m);

 • - ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI;

 • - AMENAJAREA SPATIILOR VERZI NECESARE.

 • - 3.2.- PREVEDERI URBANISTICE PROPUSE:

REGIM JURIDIC

s      - INTRAVILAN MUN. CONSTANTA;

C '     - TEREN PROPRIETATE PRIVATA;

 • - ZONA PROTEJATA: CONFORM LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE ANEXA LA ORDINUL MINISTRULUI CULTURII NR. 2828/24.12.2015 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR. 2314 /2004 PRIVIND APROBAREA LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE ACTUALIZATA SI A LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE DISPĂRUTE: NECROPOLA ORAȘULUI ANTIC TOMIS, COD CT-l-s-A-02555, NR. CRT. 15, PERIMETRUL DELIMITAT DE STR. IEDEREI, BD. AUREL VLAICU DE LA INTERSECȚIA CU BD. 1 MAI, STR. CUMPENEI, STR. NICOLAE FILIMON, BD. AUREL VLAICU PANA LA PESCĂRIE - LA S DE MAMAIA, MALUL MARII SI PORTUL COMERCIAL;

 • - MONUMENT, ANSAMBLU, SIT URBAN, ZONA DE PROTECȚIE A UNUI MONUMENT: NU;

 • - INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE: NU.

REGIM ECONOMIC

 • - FOLOSIREA ACTUALA A TERENULUI ESTE CURTI-CONSTRUCTII CONFORM E^AgS^ CARTE FUNCIARA;

 • - TERENUL FACE PARTE DIN ZONA DE IMPOZITARE B CONFORM HCL NR. W/Z^^mPRI^r ÎMPĂRȚIREA PE ZONE A TERENURILOR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA. |F

REGIM TEHNIC

 • - DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN PLANURILE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI APROBATE;

 • - LOCUIRE P+2,4E, OPȚIONAL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER /SAU BIROURI;

 • - UTILIZĂRI ADMISE: LOCUIRE, SPATII COMERCIALE, BIROURI;

 • - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: NU SUNT SPECIFICATE;

 • - UTILIZĂRI INTERZISE: ACTIVITATI INDUSTRIALE, ACTIVITATI GENERATOARE DE FACTORI POLUANTI;

 • - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR: PARCELAREA (1) PARCELAREA ESTE OPERAȚIUNEA DE DIVIZARE A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN IN MINIMUM 4 LOTURI ALATURATE, IN VEDEREA REALIZĂRII DE NOI CONSTRUCȚII. PENTRU UN NUMĂR MAI MARE DE 12 LOTURI SE POATE AUTORIZA REALIZAREA PARCELARII SI EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR CU CONDIȚIA ADOPTĂRII DE SOLUȚII DE ECHIPARE COLECTIVA CARE SA RESPECTE NORMELE LEGALE DE IGIENA SI DE PROTECȚIE A MEDIULUI. (2) AUTORIZAREA EXECUTĂRII PARCELARILOR, IN BAZA PREZENTULUI REGULAMENT, ESTE PERMISA NUMAI DACA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE SE RESPECTA CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIȚII: A) FRONT LA STRADA DE MINIMUM 8 M PENTRU CLĂDIRI ÎNȘIRUITE, IZOLATE SAU CUPLATE; B) SUPRAFAȚA MINIMA A PARCELEI DE 150 MP PENTRU CLĂDIRI ÎNȘIRUITE SI, RESPECTIV, DE MINIMUM 200 MP PENTRU CLĂDIRI AMPLASATE IZOLAT SAU CUPLATE; C) ADÂNCIME MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALA CU LATIMEA PARCELEI; (3) SUNT CONSIDERATE LOTURI CONSTRUIBILE NUMAI LOTURILE CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE ALIN. (2).

 • - AMPLASARE TEREN FATA DE STRĂZILE ADIACENTE: SE MENȚINE FATA DE STRADA PROIECTATA, CARE ARE ACCES CAROSABIL (SENS UNIC) CU LATIMEA DE 5.00 M SI ACCESE PIETONALE STANGA-DREAPTA DE 1.00 M LĂȚIME FIECARE; RACORDAREA ALINIAMENTELOR LA INTERSECȚIILE STRĂZILOR SE VA FACE PRIN TAIEREA COLTULUI DUPĂ O LINIE PERPENDICULARA PE BISECTOAREA UNGHIULUI DINTRE ALINIAMENTE DE MINIM 12.0 M PENTRU STRĂZI CATEGORIA I SI MINIM 8.0 M PENTRU STRĂZI DE CATEGORIA A ll-A SI A III-A.

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT: RETRAGEREA CLĂDIRILOR DE LA NOUL ALINIAMENT FATA DE STRADA PROIECTATA VA FI DE MINIM 3.50 M, CU CONDIȚIA DE EVIDENȚIERE PE PLANUL DE SITUAȚIE;

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: CF. HGR 525 /27.06.1996 SI CONFORM COD CIVIL;

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA: CF. HGR 525 71996; - CIRCULAȚII SI ACCESE: STRĂZILE PUTNA, SCHEIA, VOIEVOZILOR SI STRADA PROIECTATA AU ACCESE CAROSABILE (SENSURI UNICE) CU LATIMEA DE 5.00 M SI ACCESE PIETONALE STANGA-DREAPTA DE 1.00 M FIECARE; PARCELA VA AVEA ASIGURAT UN ACCES CAROSABIL SI PIETONAL DINTR-0 CIRCULAȚIE PUBLICA IN MOD DIRECT SAU PRIN DREPT DE TRECERE LEGAL OBTINUT PRIN UNA DIN PROPRIETĂȚILE ÎNVECINATE, DE MINIM 3.0 M LĂȚIME; ACCESELE VOR FI, DE REGULA, AMPLASATE CĂTRE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI; DE REGULA, SE VA AUTORIZA UN SINGUR ACCES CAROSABIL PE PARCELA.

 • - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR: STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR SE ADMITE NUMAI IN INTERIORUL PARCELEI, DECI IN AFARA CIRCULAȚIILOR PUBLICE; SPAȚIUL DE PARCARE /GARARE VA FI ASIGURAT CONFORM "NORMATIVULUI DEPARTAMENTAL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME IN LOCALITATI URBANE" SI A RGU - ANEXA NR. 5, RESPECTARE HCL NR. 113 72017 - PRIVIND ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII SI AMENAJARI AUTORIZATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA, RECTIFICATĂ PRIN HCL NR. 28/2018, DETALIATA PRIN HCL NR. 532 /2018;

 • - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR: INALTIMEA MAXIMA A CLĂDIRILOR VA FI P+2.4E;                                                                         _____ y

 • - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: CLĂDIRILE NOI SAU MODIFICĂRILE /REC^SSSS^ULe/ DE CLĂDIRI EXISTENTE SE VOR INTEGRA IN CARACTERUL GENERAL AL ZONE^^ZBR ARMONIZA CU CLĂDIRILE ÎNVECINATE CA ARHITECTURA SI FINISAJE; TOAT^LA^^I^^ PREVĂZUTE CU INVELITOARE DIN MATERIALE DURABILE; SE RECOMANDA MltlZARE^U/ PRECĂDERE A INVELITOR1I TRADIȚIONALE DE OLANE; GARAJELE SI ANEXHUE CIRCULAȚIILE PUBLICE SE VOR ARMONIZA CA FINISAJE SI ARHITECTURA qUcKDIREA . O PRINCIPALA; SE INTERZICE FOLOSIREA AZBOCIMENTULUI SI A TABLEI STRĂLUCITOARE DE ALUMINIU PENTRU ACOPERIREA CLĂDIRILOR, GARAJELOR SI ANEXELOR;

 • - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA: TOATE CLĂDIRILE VOR FI RACORDATE LA REȚELELE TEHN1CO-EDIL1TARE PUBLICE; LA CLĂDIRILE DISPUSE PE ALINIAMENT, RACORDAREA BURLANELOR LA CANALIZAREA PLUVIALA VA FI FĂCUTĂ PE SUB TROTUARE, PENTRU A SE EVITA PRODUCEREA GHETI1; SE VA ASIGURA IN MOD SPECIAL EVACUAREA RAPIDA SI CAPTAREA APELOR METEORICE IN REȚEAUA DE CANALIZARE; TOATE NOILE BRANȘAMENTE PENTRU ELECTRICITATE SI TELEFONIE VOR FI REALIZATE ÎNGROPAT; SE INTERZICE DISPUNEREA ANTENELOR TV-SATELIT IN LOCURI VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE SI SE RECOMANDA EVITAREA DISPUNERII VIZIBILE A CABLURILOR CATV.

 • - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE: SPATIILE LIBERE VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE VOR FI TRATATE CA GRĂDINI DE FAȚADA; PE FIECARE PARCELA, ESTE OBLIGATORIE AMENAJAREA UNOR SPATII PLANTATE CU ROL DECORATIV SI DE PROTECȚIE DE MINIMUM 10% DIN TOTAL SUPRAFAȚA TEREN (ST); SPATIILE NECONSTRUITE SI NEOCUPATE DE ACCESE SI TROTUARE DE GARDA VOR FI INIERBATE SI PLANTATE CU UN ARBORE LA FIECARE 100 MP; SE RECOMANDA CA, PENTRU IMBUNATATIREA MICROCLIMATULUI SI PENTRU PROTECȚIA CONSTRUCȚIEI, SASE EVITE IMPERMEABILIZAREATERENULUI PESTE MINIMUM NECESAR PENTRU ALEI SI ACCESE. RESPECTARE HCJC NR. 152 /22.05.2013 PRIVIND STABILIREA SUPRAFEȚELOR MINIME DE SPATII VERZI SI A NUMĂRULUI MINIM DE ARBUȘTI, ARBORI, PLANTE DECORATIVE SI FLORI AFERENTE CONSTRUCȚIILOR REALIZATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL JUDEȚULUI CONSTANTA.

 • - ÎMPREJMUIRI: SE VA ASIGURA REALIZAREA UNEI IMAGINI UNITARE LA NIVELUL CIRCULAȚIILOR PUBLICE PRIN AUTORIZAREA DE ÎMPREJMUIRI DIN MATERIALE DURABILE SI DE CALITATE, CARE SE INCADREAZA IN TIPUL DOMINANT LA NIVELUL ZONEI DUPĂ MATERIAL, CULOARE, REZISTENTA, TRANSPARENTA ETC.; GARDURILE SPRE STRADA VOR AVEA INALTIMEA DE MAX. 2.20 M SI MIN. 1.80 M DIN CARE UN SOCLU OPAC DE 0.50 M SI O PARTE TRANSPARENTA DIN METAL SAU LEMN DUBLATA DE GARD VIU; ÎMPREJMUIRILE LATERALE SI POSTERIOARE POT AVEA MAXIM 2.50 M;

 • - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: POTmaxim = 45%;

 • - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI: CORESPUNZĂTOR PENTRU POTmaxim si H maxim.

 • - SUPRAFAȚA TERENULUI STUDIAT PRIN P.U.D.: 300 MP.

 • - 3.3- VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

AVAND IN VEDERE VECINĂTĂȚILE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICILE ȚESUTULUI URBAN DIN CARE FACE PARTE, EDIFICAREA LOCUINȚEI PROPUSE PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM SE INCADREAZA IN FUNCȚIUNILE EXISTENTE IN ZONA STUDIATA, CONTRIBUIND LA CONSTRUIREA UNEI IMAGINI UNITARE DE CARTIER REZIDENȚIAL CU DOTĂRILE AFERENTE.

 • - 3.4.- MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

IN VECINĂTATEA TERENULUI CE FACE OBIECTUL PREZENTULUI P.U.D., SE AFLA TERENURI PROPRIETATE PRIVATA REZULTATE DIN LOTIZAREA FERMEI AGRICOLE. IN LOTIZAREA INIȚIALA, S-A PREVĂZUT UN LOT, CU LATIMEA DE 6.10 m, PENTRU ACCES DINSPRE STRADA PUTNA CĂTRE STRADA SCHEIA. ACEST LOT A FOST TRANSFERAT DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC. ULTERIOR, PENTRU A SE REALIZA UN ACCES CAROSABIL SI PIETONAL CU LATIMEA DE 7.00 m, S-AU EFECTUAT DEZMEMBRĂRI, REZULTÂND LOTURI CU LATIMEA DE 0.90 m (I.E. 244948 S = 41 mp, I.E. 244370 S = 9 mp, l.E. 244383 S = 31 mp). PENTRU ACESTE LOTURI, S-A RENUNȚAT LA / DREPTUL DE PROPRIETATE PENTRU A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC.                /

PREZENTUL P.U.D. REGLEMENTEAZĂ CIRCULAȚIILE (PENTRU ACCESULL*CT3^ INIȚIATORULUI PREZENTEI DOCUMENTAȚII) - DRUMUL DE 7.00 m LĂȚIME: ACCES C^^^ll/^ (SENS UNIC) DE 5.00 m LĂȚIME DINSPRE STRADA PUTNA CĂTRE STRADA REGLEMENTATE) SI TROTUARE PENTRU CIRCULAȚIE PIETONALA STANGA-D^EAPTa^E7! .00 m| LĂȚIME FIECARE. RACORDĂRILE CAROSABILULUI LA STRĂZILE EXISTENTELE F#aB2£z^^ RAZA DE 6.00 m.                                                      «h W

ACCES CAROSABIL PROPUS:

 • - TRAFIC RUTIER MECANIC

 • - INTENSITATE REDUSA

 • - VEHICULE CU MASA max. 201

 • - VITEZA max. 25 km /h

 • - DRUM PUBLIC

 • - DRUM DE INTERES LOCAL

 • - DRUM MODERN CU ÎMBRĂCĂMINTE PERMANENTA

 • - DRUM DE CLASA TEHNICA V: TRAFIC FOARTE REDUS, CU O BANDA

DE CIRCULAȚIE (SENS UNIC)

 • - STRADA CATEGORIA a IV-a - DE FOLOSINȚA LOCALA

CONFORM HCLM 113 72017, SE VOR AMENAJA 2 LOCURI DE PARCARE IN INCINTA INIȚIATORULUI.

 • - 3.5.- DESCRIEREA OBIECTIVULUI - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI PROPUSE

 • - 3.5.1.- ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

IN PREZENT, TERENUL INIȚIATORULUI PREZENTULUI P.U.D. ESTE LIBER DE CONSTRUCȚII

 • - 3.5.2.- SOLUȚII DE CONSOLIDARE SI /SAU RECONFIGURARE

NU ESTE CAZUL

 • - 3.5.3.- CARACTERISTICI TEHNICE ALE CONSTRUCȚIEI PROPUSE (RAPORTATE LA SUPRAFAȚA TERENULUI INIȚIATORULUI: 300 mp)

  SITUAȚIA EXISTENTA

  REGLEMENTARI CF. PUD APROBAT

  REGLEMENTARI PROPUSE

  P.O.T.

  0%

  45%

  42.53%

  C.U.T.

  0%

  CORESPUNZĂTOR P.O.T

  0.957

  REGIM DE ÎNĂLȚIME

  P+2,4 E

  P+2E

  Hmax

  -

  -

  10.65 m

  Sc

  -

  -

  127.60 mp

  Scd

  -

  -

  287.20 mp

TROTUARUL VA FI FARA DENIVELĂRI, IAR BORDURA VA FI COBORÂTA PE LATIMEA ACCESULUI IN INCINTA PENTRU FACILITAREA CIRCULARII PERSOANELOR CU DIZABILITATI (CONFORM NORMATIV PRIVIND ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE SI A SPAȚIULUI URBAN LA NEVOILE INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU DIZABILITATI - INDICATIV NP 051-2012 - REVIZUIRE NP 051 -2000).

 • - 3.5.4.- RELAȚIA CU CONSTRUCȚIILE ÎNVECINATE

TERENUL INIȚIATORULUI ARE URMĂTOARELE VECINĂTĂȚI:

 • - LA NORD: LE. 244369: PINTICANU FLORIN SI FLORENTINA;

 • - LA EST: LE. 244948 (LOT PREVĂZUT PENTRU ACCES) SI DRUM DE ACCES;

 • - LA SUD: LE. 246171: ȘTEFAN MARIUS;

 • - LA VEST: LE. 242722, LE. 242326, LE. 242711.

DISTANTELE CONSTRUCȚIEI PROPUSE FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE:

 • - LA NORD: 1.42 m;

 • - LA EST: 6.00 m;

 • - LA SUD: 0.00 m; - LA VEST: 8.33 m.

# rwM

 • - 3.5.5.- DESCRIEREA FUNCȚIONALA A LOCUINȚEI PROPUSE             Ș LMuT

PROIECTUL TEHNIC VA FI ÎNTOCMIT IN VEDEREA SATISFACERII EXIG®ITa^l\JffiÂLg// PREVĂZUTE IN ANEXA 1G LA LEGEA 114 /1996 PRIVIND LOCUINȚELE, CU MQQ|FIGAR«£Sl

ACTUALIZĂRILE ULTERIOARE SI A OMS 119/2014.

FUNCȚIUNILE PROPUSE: SPATII LOCUIBILE, SPAȚIU PENTRU PREPARARE HRANA, BAIE, GRUP SANITAR; SUPRAFEȚELE SPATIILOR SE VOR CALCULA IN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI.

CONSTRUCȚIA VA FI BRANSATA LA REȚELE DE UTILITATI, EXISTENTE IN ZONA.

SE VOR ASIGURA SPATII DE PARCARE, SPATII VERZI, SPAȚIU PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DEȘEURILOR.

 • - 3.6.- DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

CONFORM PLANȘEI A4, ZONA STUDIATA DISPUNE DE REȚELE DE ALIMENTARE CU APA, EVACUARE APE UZATE MENAJERE, REȚELE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE.

EXTINDERILE DE REȚELE SAU MĂRIRILE DE CAPACITATE A REȚELELOR PUBLICE EXISTENTE SE VOR REALIZA DE CĂTRE BENEFICIAR, PARȚIAL SAU INTEGRAL, DUPĂ CAZ, IN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA IN VIGOARE.

REȚELELE NOI SAU EXTINDEREA REȚELELOR EXISTENTE, PRECUM SI BRANȘAMENTELE, SE VOR REALIZA SUBTERAN, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 18, ALIN. 2,1 DIN REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM PROBAT PRIN HGR 525 /1996, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.

ACTUALIZAREA PREVEDERILOR URBANISTICE ALE ZONEI VA PERMITE DEȚINĂTORILOR DE UTILITATI SA-SI REVIZUIASCĂ SI SA-SI ACTUALIZEZE STUDIILE SI STRATEGIILE DE DEZVOLTARE SI DE MODERNIZARE ALE REȚELELOR, IN CONCORDANTA CU CARACTERISTICILE ȚESUTULUI URBAN PROPUS.

ZONA DISPUNE DE REȚELE TEHNICO-EDILITARE DE ALIMENTARE CU APA, EVACUARE APE UZATE MENAJERE, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE, CARE NU AFECTEAZA PROPRIETĂȚILE PRIVATE DIN ZONA STUDIATA.

SOLUȚIILE DE RACORDARE PENTRU NOILE CONSTRUCȚII VOR FACE OBIECTUL UNOR PROIECTE SEPARATE DE BRANȘAMENTE, CARE SE VOR ÎNTOCMI LA CEREREA BENEFICIARULUI DE CĂTRE SOCIETĂȚI AGREMENTATE DE DEȚINĂTORII DE REȚELE SI VOR RESPECTA CONDIȚIILE IMPUSE DE ACEȘTIA PRIN AVIZE SI DE LEGISLAȚIA IN VIGOARE.

 • - 3.7.- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

IN ZONA STUDIATA, TERENURILE SUNT PROPRIETĂȚI ALE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE.

 • - CAP. 4- CONCLUZII SI MASURI IN CONTINUARE

REGLEMENTĂRILE PROPUSE PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE DE URBANISM SE ÎNSCRIU IN PREVEDERILE ART. 32, ALIN. (1), LIT. B) AL LEGII NR. 350/2001, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.

FUNCȚIUNEA PROPUSA ESTE COMPATIBILA CU FUNCȚIUNEA PREDOMINANTA A ZONEI SI RESPECTA PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ACTIVITATII DE URBANISM:

 • - IMBUNATATIREA CONDIȚIILOR DE VIATA PRIN ELIMINAREA DISFUNCTIONALITATILOR, ASIGURAREA ACCESELOR CAROSABILE SI PIETONALE, ACCESUL LA UTILITĂȚILE PUBLICE;

 • - UTILIZAREA RAȚIONALA A TERENULUI IN CEEA CE PRIVEȘTE EDIFICAREA CONSTRUCȚIEI, ASIGURAREA LOCURILOR DE PARCARE SI A SPATIILOR VERZI, PREVEDEREA SPAȚIULUI PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DEȘEURILOR MENAJERE;

 • - ASIGURAREA CALITATll CADRULUI CONSTRUIT, AMENAJAT SI PLANTAT.

REGLEMENTĂRILE URBANISTICE PROPUSE PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE, NECESARE COORDONĂRII DEZVOLTĂRII URBANISTICE VIITOARE A TERENULUI, CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA SPAȚIALA ECHILIBRATA, LA PROTECȚIA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT, LA IMBUNATATIREA CONDIȚIILOR D^IAIA PRECUM SI LA ASIGURAREA COEZIUNII TERITORIALE, RESPECTÂND PREVEDERILE                     CU MODIFICĂRILE

ULTERIOARE.

LESCU

cond. ar/j.


CONSTRUIRE IMOBIL P+2E SI REGLEMENTARE


REGLEMENTARI URBANISTICEINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 70

Nr.

pct.

N [m]

E[m]

1

305625.849

788869.061

2

305617.142

788885.724

7

305611.982

788894.363

10

305602.819

788889.012

11

305617.368

788864.100

Suprafața din măsurători = 300 mp

Suprafața din acte = 300 mp


! /-AsJ'FI :l_ LATIMEA STRĂZII REZULTATE VA FI DE 7.00 m.L, DARU


DOCUMENTAȚIE DE URBANISM IN VIGOARE: P.U.D. APROBAT PRIN HCL CONSTANTA NR. 265 /09.05.2008 1. REGIM JURIDIC - INTRAVILAN MUN. CONSTANTA;

- TEREN PROPRIETATE PRIVATA’

- ZONA PROTEJATA: NECROPOLA ORAȘULUI ANTIC TOMIS;

- MONUMENT, ANSAMBLU, SIT URBAN, ZONA DE PROTECȚIE A UNUI MONUMENT: NU;

- INTERDICȚII TEMPORARE DE CONSTRUIRE: DA PANA LA APROBARE P.U.D.

2. REGIM ECONOMIC - CURTI-CONSTRUCTII 3. REGIM TEHNIC - LOCUIRE P+2.4E, OPȚIONAL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER /SAU BIROURI;

 • - UTILIZĂRI ADMISE: LOCUIRE, SPATII COMERCIALE, BIROURI;

 • - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI: NU SUNT SPECIFICATE;

 • - UTILIZĂRI INTERZISE: ACTIVITATI INDUSTRIALE, ACTIVITATI GENERATOARE DE FACTORI POLUANTI;

 • - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR: FRONT LA STRADA MIN. 8 M PENTRU CLĂDIRI ÎNȘIRUITE, IZOLATE SAU CUPLATE; SUPRAFAȚA MINIMA A PARCELEI: 150 MP PENTRU CLĂDIRI ÎNȘIRUITE, 200 MP PENTRU CLĂDIRI IZOLATE SAU CUPLATE; ADÂNCIME MAI MARE SAU CEL PUȚIN EGALA CU LATIMEA PARCELEI;

 • - AMPLASARE FATA DE STRĂZILE ADIACENTE: SE VA STABILI PRIN P.U.D.;

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT: RETRAGEREA CLĂDIRILOR DE LA NOUL ALINIAMENT MIN. 3.50 M; - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR; CF. HGR 525 /1996 SI CF. COD CIVIL;

 • - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA: CF. HGR 525 /1996;

 • - CIRCULAȚII SI ACCESE: STRĂZILE PUTNA, SCHEIA, VOIEVOZILOR SI STRADA PROPUSA PRIN PREZENTUL P.U.D.: ACCES CAROSABIL DE 5.00 M LĂȚIME (SENS UNIC) SI ACCESE PIETONALE - TROTUARE STANGA-DREAPTA DE 1.00 M LĂȚIME FIECARE, AMPRIZA FIIND DE 7.00 M LĂȚIME, REZULTATA PRIN RETRAGEREA LIMITELOR DE PROPRIETATE LA 3.50 M FATA DE AXUL STRĂZII; PARCELA VA AVEA ASIGURAT UN ACCES CAROSABIL SI PIETONAL DINTR-O CIRCULAȚIE PUBLICA; ACCESELE VOR FI DE REGULA AMPLASATE CĂTRE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI; DE REGULA, SE VA AUTORIZA UN SINGUR ACCES CAROSABIL PE PARCELA;

- STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR: SE ADMITE NUMAI IN INTERIORUL PARCELEI, DECI IN AFARA CIRCULAȚIILOR PUBLICE; SPAȚIUL DE PARCARE /GARARE VA FI ASIGURAT CF. "NORMATIVULUI DEPARTAMENTAL PENTRU PROIECTAREA PARCAJELOR DE AUTOTURISME IN LOCALITATI URBANE" SI A RGU - ANEXA NR. 5, RESPECTARE HCL NR. 113 /2017 - PRIVIND ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII SI AMENAJARI AUTORIZATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA, RECTIFICATĂ PRIN HCL NR. 28 /2018, DETALIATA PRIN HCL NR. 532 /2018;

- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR: P+2.4E;

 • - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: CLĂDIRILE NOI SAU MODIFICĂRILE /RECONSTRUCȚIILE DE CLĂDIRI EXISTENTE SE VOR INTEGRA IN CARACTERUL GENERAL AL ZONEI SI SE VOR ARMONIZA CU CLĂDIRILE ÎNVECINATE CA ARHITECTURA SI FINISAJE; TOATE CLĂDIRILE VOR FI PREVĂZUTE CU INVELITOARE DIN MATERIALE DURABILE; SE RECOMANDA UTILIZAREA CU PRECĂDERE AINVELITORII TRADIȚIONALE DE OLANE; GARAJELE SI ANEXELE VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE SE VOR ARMONIZA CA FINISAJE SI ARHITECTURA CU CLĂDIREA PRINCIPALA; SE INTERZICE FOLOSIREA AZBOCIMENTULUI SI A TABLEI STRĂLUCITOARE DE ALUMINIU PENTRU ACOPERIREA CLĂDIRILOR, GARAJELOR SI ANEXELOR;

 • - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA: TOATE CLĂDIRILE VOR FI RACORDATE LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE PUBLICE, INCLUSIV LA REȚEAUA DE CANALIZARE PLUVIALA; TOATE BRANȘAMENTELE SE VOR REALIZA ÎNGROPAT;

 • - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE: SPATIILE LIBERE VIZIBILE DIN CIRCULAȚIILE PUBLICE VOR FI TRATATE CA GRĂDINI DE FAȚADA; SPATII PLANTATE: MIN. 10% DIN SUPRAFAȚA TERENULUI;

- ÎMPREJMUIRI: SE VA ASIGURA REALIZAREA UNEI IMAGINI UNITARE LA NIVELUL CIRCULAȚIILOR AUTORIZAREA DE ÎMPREJMUIRI DIN MATERIALE DURABILE SI DE CALITATE. CARE SE INCADRE


DOMINANT LA NIVELUL ZONEI DUPĂ MATERIAL, CULOARE, REZISTENTA, TRANSPARENTA STRADA VOR AVEA INALTIMEA DE MAX. 2.20 M SI MIN. 1.80 M DIN CARE UN SOCLU OPAC TRANSPARENTA DIN METAL SAU LEMN DUBLATA DE GARD VIU: ÎMPREJMUIRILE LATE AVEA MAXIM 2.50 M;

- PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: POTmaxim = 45%;

SC DALI-PROIECT srl

Al. Garofitei, nr. 34, bl. L92, se. D, ap. 42


AMPLASAMENT: MUN. CONSTANTA, STR. PUTNA NR. 2E,

LOT 1 /2

BENEFICIAR: CIUTACU ANDREI

PR. NR. 81/2019


Specificație

Nume

Ser

matura

Sef proiect

Cârti. Scurtulescu L.

Proiectat

Carh. Scurtulescu L.

Desenat

Cârti. Scurtulescu L.

04.2020

Scara: 1:500


TITLU PROIECT: P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL P+2E SI REGLEMENTARE ACCESE CAROSABILE SI PIETONALE

FAZA:

P.U.D.


TITLU PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA A3