Hotărârea nr. 111/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ȘI CABINET MEDICAL, STR. ION RAȚIU NR. 106, INVESTITOR AL-MUTAWAKEL MOHAMMED

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală și cabinet medical, str. Ion Rațiu nr. 106, investitor Al -Mutawakel Mohammed

IJonsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de XS. 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 68672/09.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                       . precum și avizul nr.

68655/09.04.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului șî urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Al -Mutawakel Mohammed înregistrată sub nr. 98667/26.06.2020, completată cu adresa nr. 143817/21.09.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Ion Rațiu nr. 106, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil P+2E cu funcțiunea de locuire individuală și cabinet medical, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Ion Rațiu nr. 106, în suprafață de 200 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 205319, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Al -Mutawakel Mohammed, grevat de drept de superficie în favoarea Al -Mutawakel Amal Abdulqader Ahmed conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1216/04.10.2017 la Biroul individual notarial Ghica Livia.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Al -Mutawakel Mohammed, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism,

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotriva, La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR. 11 l / c23>-0G‘ 2021

___abțineri.

ȚTconsilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GpSPO DARII
CUPRINS:

 • 1. INTRODUCERE

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

 • 2. ÎNCADRAREA IN ZONĂ

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII CONCOMITENT CU P.U.D

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTA

 • 3.1. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE CIRCULAȚIE

 • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI

 • 3.3. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE. .6

 • 3.4. CARACTEERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

 • 3.6. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE

 • 3.7. CONCLUZILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE. 8

 • 3.7.1. ACCIDENTE DE TEREN CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

 • 3.7.2. ADANCIMEA APEI SUBTERANE...........................................


 • 3.7.3. PARAMETRII SEISMICI Al ZONEI..........................................

 • 3.8. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT........................

 • 3.9. ECHIPAREA EXISTENTĂ..........................................................

4.REGLEMENTĂRI.......................................................................................................  10

 • 4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

  10


  OR10


  1.12


 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMĂRI

 • 4.3. CAPACITATEA SUPRAFAȚA DESFASURATA

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU

CELE EXISTENTE MENȚINUTE

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

 • 4.7. MODALITATl DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO SI PIETONALE

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITATl DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI 14

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA........

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICASl DIMINUAREA POLUĂRI115

 • 4.11. PREVEDEREA UNOR OBIRCTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI...............

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI....17

 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

 • 4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE

 • 4.16. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

 • 4.17. BILANȚ TERITORIAL IN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

 • 5. CONCLUZII

 • 5.1. CONSECINȚE LE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

 • 5.2. MĂSURI CE DECURG ÎN CONTINUAREA P.U.D.-ULUI

 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI

PARTE SCRISA * --------------

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea obiectivului: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Str. ION RATIU Nr. 106, Mun CONSTANTA

Faza:             Avizare PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Beneficiar:         AL-MUTAWAKEL MOHAMMED

 • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Plan urbanistic de detaliu -P.U.D.- Strada ION RATIU, Nr. 106, Mun.

CONSTANTA, are la baza Certificatul de Urbanism nr. 1276 din 18.04.2019.

Reglementările urbanistice pentru amplasamentul studiat prin P.U.D. au fost aprobate prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, aprobat prin H.C.L. nr. 653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. 327/2015. Prezenta documentație detaliaza reglementările urbanistice aprobate menționate in certificatul de urbanism si stabilește reglementari urbanistice noi referitoare la amplasarea clădirilor fata de limitele laterale ale parcelei.

Conform prevederilor Legii 350/2001 - a amenajării teritoriului si urbanismului:

 • 1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Pianul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.

 • 2) Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural -volumetrica modul de ocupare a terenului.

 • 3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Plan Urbanistic General sau Plan Urbanistic Zonal.

Prezentul PUD are drept scop reglementarea retragerilor fata d^j^itej^ ale parcelei.


 • 2. ÎNCADRAREA ÎN ZONA

  • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE

Amplasamentul studiat prin P.U.D. parcela LE. 205319 este proprietate privata a lui AL-MUTAWAKEL MOHAMMED prin Contractul de Vanzare Cumpărare nr.114 din 19 11 2018,

Parcela are suprafața de 200mp si in prezent terenul este liber de construcții.

Amplasamentul studiat prin P.U.D. se afla conform P.U.G. in subzona de reglementare ZRL2a: locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție.

Reglementari extrase din Regulamentul aferent P.U.G.:

 • A rt.1-Utilizări Admise

 • - Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat, izolat.

 • - Funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse pentru nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din A.C..

Reglementări extrase din P.U.Z. 96/2010 aprobat prin H.C.L. 186/06.09.2010

 • - Terenul este încadrat în  U.T.R. zona ZM - ZONA MIXTĂ

( SERVICII,ECHIPAMENTE PUBLICE, SI LOCUIRE), subzona ZM2-ZONA SERVICII Șl LOCUIRE.

Reglementari extrase din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

^eRIA Î^ST


Ulterior zonificarii funcționale aferenta P.U.G. Constanta au fost clasate doua zone protejate conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul nr. 2.828 din '24 decembrie 2015:

O S®

Necropola orașului antic Tomis/ Cod CT-l-s-A-02555/Perimetrul delimitat de


O /A dV, ^^/^^^zStr. lederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. 1 Mai, str. Cumpenei, str.

Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie - la S de Mamaia, malul mării si

Portul Comercial.

Sit urban, Cod CT-II-s-B-02821, nr. crt. 485// Bd. Mamaia (front NV - între str. Bucovinei și str. Rațiu I.), str. Mircea cel Bătrân (între str. Munteniei ș[sJMâlga N.) Calomfirescu, Andreescu, Vlaicu Vodă, dr. Sadoveanu, Adam Bucovinei, Maramureș, Romană, Chiliei, Munteniei, Vasile Lupuy/Ăfexșf^ Bun, Dumbrava Roșie, Bogdan Vodă, lorga N., Bălcescu N..fe/ul(^ffd^ffta,

Interdicțiile temporare impuse de aceste zone protejate care cuprind in aria de protecție imobilul studiat:

-Interdicție de construire pana la aprobare PUD conform Legii nr. 350/2001.

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII CONCOMITENT CU P.U.D.

Anterior elaborării PUD au fost efectuate Studiul Topografic si Studiu Geotehnic. Concomitent elaborării PUD au fost efectuate Studiu de mobilare urbanistica.

Studiul topografic a pus Ia dispoziție suportul topografica! zonei si amplasamentul studiat in coordonate Stereo 70, ridicarea topografica fiind utilizata ca plan suport pentru elaborarea P.U.D.

Studiul geotehnic a pus la dispoziție condițiile geotehnice existente si condițiile de fundare pentru amplasament.

IQItuațiă^ 77 L ‘ 77 17' ~ 7Z~ 71 771771

 • 3.1. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE CIRCULAȚIE

Principalele artere de circulație din zona studiata sunt Strada Ion Ratiu dipusa

perpendicular pe principalele artere ale Municipiului Constanta: Bulevardul Tomis si Bulevardul Mamaia..

Strada Ion Ratiu are acces direct din cele doua bulevarde. Strada are categoria

HI, avand o ampriza totala de cca. 14m. Aceasta prezintă doua benzi de circulație ' cate o banda pe sens si trotuare amenajate, inclusiv plantație de aliniament. Accesul auto si pietonal la terenul studiat cat si la terenurile vecine (§tanga-dreapta) se realizează din strada Ion Ratiu.

In limita zonei studiate nu exista parcari amenajate, staționarea auto^^^^^h

Ho

se realizează pe ampriza existenta a străzii Ion Ratiu.              '^c^9Rot^

 • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI        —

In urma demolărilor autorizate din anii 2018-2019 parcela                Iîk^k

de construcții (P.O.T. =0%, C.U.T. =0)

O Radi ape *

Parcela IE 205319 (parcela care a generat P.U.D.) cu suofefata^e^Bmp st învecinează astfel:

-S-E- Str. Ion Ratiu Drum de acces, prezintă o deschidere deă§f^^^ijfC93 conform măsurători);

 • -N-E- Parcela Str. Ion Ratiu Nr.104 (teren necadastrat O.C.P.I.), locuința individuala parter prezintă un calcan perimetral pe trei laturi si ocupare intensiva a terenului, P.O.T, 83%. Lungimea caicanuiului laturii comune este de aproximativ 20m (20,28);

 • -S-V- Strada Ion Ratiu Nr.108,IE 202993; locuința individuala parter prezintă o retragere de proximativ 0,75 m fata de limita de proprietate comuna, Lungimea laturii comune este de aproximativ 20m (20,32);Parcela IE 205319 in urma demolării unor construcții degradate este libera de construcții. In zona studiata mai exista o parcela libera de construcții pe strada Banu Mihaicea nr. 103. Pe restul terenurilor exista clădiri parter cu ocupare intensiva a terenurilor astfel incat terenurile libere de construcții au următoarele procente: N-V 36% liber, S-V 40%Iiber, N-E 17%liber.

 • 3.4. CARACTEERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Caracterul zonei studiate este rezidential-locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii.

In vecinătatea zonei studiate se afla echipamente publice, servicii, comerț, alimentație publicalocuinte colective.

Zona se bucura de o poziție privilegiata in Municipiul Constanta fiind amplasata in zona de Nord a acestuia in apropierea zonei Stadion Municipal, parcul Complexului Muzeal de Stinte ale Naturii, avand acces la cele mai importante bulevarde: B-dul Tomis si Bulevardul Mamaia.

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In zona studiata se afla in special locuințe idividuale regim de inaltime P /P+1 /P+1+M/ P+2. Pe zona parter preponderent sunt spatii cu funcțiuni complementare locuirii spatii comerciale, alimentație publica, servicii.


 • 3.6. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE

Parcela IE 205319 este proprietate privata conform Contract de vanzare-cumparare Nr. 114 din 19.11.18 si extrasului de carte funciara la zi. Vecinii amplasamentului studiat prin PUD sunt parcele aflate in proprietate privata. Strada Ion Ratiu face parte din domeniul public (proprietate publica).

 • 3.7. CONCLUZ1LE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

In vederea stabilirii condițiilor de fundare pe amplasament au fost executate sondaje la nivelul amplasamentului studiat.

 • 3.7.1. ACCIDENTE DE TEREN CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

Terenurile din zona studiata sunt relativ plane, aproape orizontale sau cu pante line si pe deplin stabile (neafectate de alunecări de teren active, prăbușiri etc.).

Municipiul Constanta se situează in zona de potențial scăzut de producere a


alunecărilor de teren, cu probabilitate de alunecare foarte redu^(fig^7z8), si in zona cu cantitati maxime de precipitatii scăzute in 24 ore de                  nu

este afectat de inundatii datorate revărsării unui curs de ap^sad^^^jțgei^: pe torenti, conform Planului de Amenajare a Teritoriului National2Set^n^^ Zone de risc natural.                                       ui                 t

IȚE /

 • 3.7.2. ADANCIMEA APEI SUBTERANE

Conform studiului geotehnic nivelul pânzei freatice a fost întâlnit in foraje la adancimea de 2,85-3m.

 • 3.7.3. PARAMETRII SEISMICI Al ZONEI

Din punct de vedere seismic, Municipiul Constanta este situat in întregime intr-o zona seismica caracterizata prin:

 • - zona de intensitate seismica de gradul 7i;(unde 1 semnifica o perioada medie de revenire de minimum 50 de ani) pe scara MSK, conform SR 110/1-1993 Zonare Seismica. Macrozonarea teritoriului României (figura 2).

 • - perioada de colt a spectrului de răspuns : Tc = 0,7 sec, conform P100-1/2013.

 • 3.8. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

In urma demolării parcela IE 205319 este teren liber de construcții. Pe parcelele vecine sunt prezente clădiri cu regim de înălțime Parter(+pod) cu funcțiune de locuințe individuale si anexe, aflate in stare fizica medie, cu structuri din zidărie portanata semidurabîle (fara stâlpi si grinzi beton armat)

 • 3.9. ECHIPAREA EXISTENTĂ

In zona exista rețele publice de utilitati: alimentare cu apa, canalizare, energie

electrica, gaze si rețea telecomunicații conform planșei U03-Reglementari edilitare, realizata pe baza avizelor si planurilor anexa la avizele de utilitati.

Alimentare cu apa si canalizare conform aviz S.C. RAJA S.A.

La nivelul amplasamentul studiat se va realiza un branșament de apa Dn 3 / 4 contorizat, executat din conducta de distribuție apa si un racord de canalizare executat cu colectorul menajer Dn 250mm B (H=1,80)

Alimentare cu energie electrica conform aviz de amplasament S.C. E DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.

Noul obiectiv se va racorda la rețeaua electrica existenta pe strada Ion Ratiu (LEA0,4kv).

 • < In conformitate cu "Norma Tehnica privind delimitarea zonelor dQ<ngBctie sis ___de siguranța aferente capacitatîlor energetice-revizia 1”, a^bata/£oSr£^ ^^^^007 fata de cablurile electrice existente se va pa^a o           ^ibim

țîqfejgfi^mvfata de ceI ma> apropiat punct al construcției. d&?EST *

Fata de amplasamentul studiat rețeaua este prezenta pe stâlpii poziționați pe trotuarul opus.

Alimentarea cu gaze naturale, conform aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE.

In zona studiata exista rețea de gaze naturale, conducta subterana PE RP DN 63 conform planului anexa la aviz.

Alimentarea cu energie termica

Pe amplasamentul studiat nu este prevăzut branșament la rețeaua de agent termic.

Rețele de telecomunicații

Noua construcție se va racorda la rețeaua de telecomunicații prezenta in zona.

4.REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Prin P.U.D. se realizează detalierea modului specific de construire pe parcela studiata, cu respectarea reglementarilor aprobate prin documentația de urbanism care vor substitui reglementările prevăzute pentru parcela studiata prin P.U.G. Constanta ( aprobat HCL nr. 653/1999, prelungit HCL.327/2015).

Funcțiunea principala propusa este de locuința individuala la etajele superioare. La parter este propusa , ca funcțiune secundara, clinica dentara /servicii publice.

 • - Regim de inaltime maxim aprobat prin P.U.G P+2E./propus P+2E

 • - înălțime maxima 11 metri fata de cota trotuar.


 • - P.O.T. maxim propus 65%

 • - C.U.T. maxim 1,95

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR


Din punct de vedere funcțional funcțiunea de baza (mixta locuire si servicii) este funcțiunea existenta si aprobata prin P.U.G. in zona de studiu. Conform prevederilor P.U.G. in interiorul caldirii pot fi amenajate spatii pentru profesiuni liberale in limita a 25% din aria construita desfasurata.

Clădirea propusa va avea înălțimea maxima 11m (calculat de la nivelul

trotuarului) si regim de inaltime P+2.

Acoperirea construcției propuse se va realiza in sistem terasa, Pe terasa se vor amenaja zone circulabile, pergole pentru umbrire si spatii înverzite (inaltime strat vegetal 1-2m). conform planșei U05-llustrari urbanistice.

Pe amplasament se va realiza un singur corp de clădire, cu acces din toate cele trei laturi ale clădirii. C

Construcția va avea fațade către strada Ion Ratiu, către latura S-V si N-V.

Amplasarea si conformarea construcției pe amplasamentul studiat se va realiza cu respectarea suprafeței maxim edificabile marcata pe planul U02-Reglementari urbanistice.

Retrageri fata de limitele de proprietate:

N-E -Om, alipire la calcanul existent;

N-V -2m, sau conform codului civil;

S-E -2m, sau conform codului civil;

S-E -Om, parterul se va poziționa pe aliniamentul stradal

 • -0,9m etajele 1 respectiv 2 vor depăși aliniamentul cu 0,9m conform specificului zonei (prevederilor din RGU Constanta).


  4.3. CAPACITATEA SUPRAFAȚA DESFASURATA


  Pe planul U02-Reglementari urbanistice a fost marcata suprafața maxim edificabila pentru o clădire P+2E-locuinta individuala si cabinet/clinicâ chirurgie stomatologică la parter.


  Suprafața construita maxima (A.C.) este determinata de P.O.T. maxim admis prin C.U. nr. 1276 18.04.2019 (conform P.U.G.): 65% din suprafața terenului respectiv 130mp.


  Suprafața desfasurata maxima (A.C.D.) este determinata de C.U.T. maxim admis prin C.U. nr. 1276 18.04.2019 (conform P.U.G.): 1,95 respectiv 390mp (conform PUZ aprobat HCL 186/06.09.2010).  INGINERIA


  5UD-EST <  Suprafața desfasurata maxima (A.C.D.) propus prin PUD =37^^^^

  BILANȚ TERITORIAL PE FUNCȚIUNI:

  • - max. 92,5 mp (25%) cabinet/clinică stomatologică

  • - max. 200mp (0,54%) locuință unifamilială;

  • - maxim 77,5mp (0,20%) parcari /circulații


  POT (maxim)=65%


  CUT ( maxim)=1,95 (conform PUZ aprobat HCL 186/06.09.2010)


  CUT (propus prin PUD)=1,85


  Suprafața desfasurata maxima poate fi repartizata pe trei etaje supraterane, respectiv regim de înălțime P+2.


Pe planul U02-Reglementari urbanistice si U05-ilustrare urbanistica este prezentata o varianta posibila de mobilare urbanistica a amplasamentului studiat si o simulare a posibilităților de amplasare a funcțiunilor propuse, circulațiilor, locurilor de parcare si spatiilor plantate necesare, fiind considerata o schița de soluție pentru varianta finala care se va elabora in faza de autorizație de construire.

Sugestia de mobilare urbanistica prezentata respecta următoarele reglementari si condiționări rezultate din hotărârile aprobate la nivel local si județean:

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

DISTANTE FATA DE VECINĂTĂȚI:

Amplasarea si conformarea construcției pe amplasamentul studiat se va realiza cu respectarea suprafeței maxim edificabile stabilita pe planul U02-Reglementari urbanistice si a distantelor prevăzute fata de vecinătăți astfel:

 • - alipire la cacanul din dreapta (N-E);

 • - retras 2 metri fata de calcanul imobilului din spate (N-V);

 • - retras 2 -3 metri fata de calcanul imobilului din stanga (S-V);

 • - pe aliniamentul străzii Ion Ratiu in conformitate cu specificul zonei. La etajele superioare edificatului propus va depăși cu 0,90m alinierea spre strada.

ACCESURI AUTO SI PIETONALE:

Amplasamentul studiat are acces auto din Str. Ion Ratiu cu legătură in Str. Chitilei si Str. Banu Mihalcea.

Staționarea autovehiculelor se va realiza astfel:

NECESAR PARCARI: • - 2 locuri motocicleta 2,30x1,4m in curtea interioara parter

 • - 1loc mașina 2,30mx5,00m pe trotuarul adiacent din cadrul accesului auto pentru paracare temporara.

Accesele pietonale pentru locuința si pentru clinica se vor realiza pe fațada S-V, respectiv S-E din strada Ion Ratiu.

Autoutilitarele pentru stingerea incendiilor au acces auto la amplasament din strada Ion Ratiu.

 • 4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

Zona din care face parte amplasamentul studiat prin P.U.D. are caracter rezidential-locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii in zona parter.

La N-E, N-V S-E fata de amplasamentul studiat se afla locuințe individuale. Clădirea situata la N-E prezintă un spațiu comercial cu acces direct din strada Ion Ratiu.

Noua construcție va respecta o arhitectura contemporana specifica programului de locuire individuala, cu acoperire in terasa si alipire Ia clădirea Parter dispusa pe latura N-E.

Împrejmuirile laterale si posterioare vor avea înălțime maxima de 2,50m si vor fi opace.

Spre strada se vor realiza porti de acces metalice, transparente.

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Pe terenul studiat nu exista construcții.

In limita zonei adiacente, nu se propun intervenții asupra calcanelor existente.

 • 4.7. MODAL1TAT1 DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO

  SI PIETONALE                                           .=2===^

  G1NERIA

  &D-EST


Circulația auto in zona amplasamentului se realizează pe stradăjb

In limita zonei studiate nu se propun intervenții asupra circulawr^td®

pietonale existente

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Relieful zonei este relativ plat, iar zona studiata cat si cea adiacenta este o zona puternic antropizata. In zona nu exista spatii verzi publice amenajate.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Conform LMI 2010 anexa la ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL nr.2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2 314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor istorice dispărute, parcela IE 205319, face parte din zone protejate:

 • - Necropola orașului antic Tomis/ Cod CT-l-s-A-02555/Perimetrul delimitat de str. lederei, Bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd. 1 Mai, str. Cumpenei, str. Nicolae Filimon, bd. Aurel Vlaicu până la Pescărie - la S de Mamaia, malul mării si Portul Comercial.

Sit urban, urban , Cod CT-ll-s-B-02821, nr. crt. 485// Bd. Mamaia (front NV -între str. Bucovinei și str. Rațiu I.), str. Mircea cel Bătrân (între str. Munteniei și str. lorga N.) Calomfirescu, Andreescu, Vlaicu Vodă, dr. Sadoveanu, Adam Ion, Moldovei, Bucovinei, Maramureș, Romană, Chiliei, Munteniei, Vasile Lupu, Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Bogdan Vodă, lorga N,, Bălcescu N., Vulcan Petru, Crișanei.

Interdicțiile temporare impuse de aceste zone protejate care cuprind in aria de protecție imobilul studiat:

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICASl DIMINUAREA POLUĂRII

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural -mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma. Propunerile prevăd asigurarea de spatii plantate, utilizarea eficienta a resurselor, asigurarea facilitatilor cu conservarea fatorilor de mediu.


'A In limita zonei studiate, nu este cazul de soluții pi o          Conform A.P.M. Constanta proiectul nu se supune

^pactului asupra mediului si de evaluare adecvata ; . ...

amplasamentului in raport cu ariile protejate, zona-tarr sau arheologice, zona cu restricții de construire, zona

ca nu intra sub incidența H.G. 445/2009 si art.28 din O.U.G. nr.57/2007.

PROTECȚIA APEI

Alimentarea cu apa se va realiza din rețeaua publica prin branșament.

Apele uzate si pluviale se vor descarcă in rețeaua de colectare a apelor uzate prezenta pe strada Ion Ratiu.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier. Accesul pietonal facil la mijloacele de transport municipale prezente pe cele doua bulevarde Tomis respectiv Mamaia din proximitate va diminua traficul auto din ce in ce mai intens in ultimii ani.

Pe amplasamentul propus, incalzirea clădirii se va realiza cu centrala proprie pe gaz sau cu instalație electrica de tip VRF. In faza de autorizație se va studia varianta ce mai fezabila de incalzirev pentru acest amplasament.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Perioada realizării construcțiilor poate induce zgomot si vibrații in zona, datorita lucrărilor de construcții. Se recomanda eficientizarea lucrărilor pentru limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

Ulterior edificării construcției, nu vor exista surse de zgomot si vibrații care sa inducă impact asupra mediului.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu vor exista surse de radiație

PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

Pe amplasament va exista sistem de drenare si rigole, care vor deversa in sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICESpecificul funcțiunilor propuse pe amplasament va crea un sistem separat de colectare a deșeurilor astfel:

-Deșeuri menajere de la locuința vor fi preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportat Ia rampa ecologica.

-Deseurile specifice de la clinica dentara vor fi preluate de societăți specializate in neutralizarea deșeurilor provenite din activitati medicale.

 • 4.11. PREVEDEREA UNOR OBIRCTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

In zona studiata nu exista obiective de utilitate publica. Pe amplasamentul studiat si in vecinătatea acestuia nu se propun obiective de utilitate publica.

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Pe amplasamentul studiat se propune amenajarea de spatii plantate conform HCJC nr.152/2013 si conform RLU afferent PUG Mun. Constanta. Aceste spatii plantate sunt private si nu vor face parte din categoria spatiilor verzi publice.

Strat pamant vegetal minim 2m:

15mp(P)+4.6mp(E1-E2) =20,6mpTotal spatii verzi amenajate: 50% (30% cu strat pamant vegetal 2m)

Total arbori plantati in sol adanc (inaltime minima 2m): 2

Conform HCJ nr.152/22.05.2013 privind stabilirea supraț^lorij^ihli^da'^^ verzi si a numărului minim de arbuști si arbori, funcțiunile prjOusș^ amenajarea spatiilor verzi astfel Construcții de sanatate:

Construcții de sănătate: spitale, clinici medicale, centre de recuperare medicală, dispensare, stații de salvare

Plantații de aliniament; parc cu asigurarea a 10-15 mp spațiu verde / bolnav

15 mp / persoană

30%

Construcții de locuințe:

Construcții de locuințe

2 mp /

loc.

30 %

locuitor.

colectivă -

30 %;

loc.

unifamtllală

- 5mp / locuitor

4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Strada Ion Ratiu este de cat. III de circulație , cu o ampriza de 13,25ml cu:

 • -1 banda de circulație pe fiecare sens, 2 sensuri de circulație (carosabil de 7 metri) si trotuare aferente. Nu se propun modificări ale circulațiilor auto si pietonale existente.

 • 4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Lucrările de sistematizare verticale , daca este cazul, se vor stabili prin proiectul tehnic (DTAC). Prin PUD se Stabilește inaltimea maxima de 11m a noii construcții.

Peste aceasta limita se poate depăși cu plante aferente spatiilor verzi sau elemente de mobilier terasa (pergole, umbrele etc.)

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE

Pentru amplasamentul studiat regimul de construire va fi izolat, noua clădire se va alipi la calcanul vecin pe parcela situata Ia N-E de amplasament, cu respectarea următoarelor reglementari:


-Regim de înălțime propus P+2E


-Hmax(inaltimea maxima) =11 metri

-POT maxim admis=65 %

-CUT maxim admis=1,95

-CUT propus prin P.U.D.=1,85

 • 4.16. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

In zona exista rețele de utilitati: apa, canalizare, energie electrica, gaze si telecomunicații. Pe parcela situata pe strada Ion Ratiu, nu exista racord de apa branșament de canalizare, gaze naturale si curent electric.

Utilitățile se vor dimensiona in faza de autorizare de construire unde se vor elabora documentatii de avizare pentru utilitati.

 • 4.17. BILANȚ TERITORIAL IN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

MOBIL FUNCȚIUNE MIXTA P+2E

(cabinet stomatologic+locuinta)

Steren= 200mp (conform documentație cadastrala)

 • - Sconstruit maxim= 130mp

 • - S spatii verzi la sol 20,6 mp

 • - Scirculatii si parcaje la sol 49,4mp


Sdesfasurat maxim (P+2E)=390mp

Sdesfasurat propus (P+2E)=370mp

POT (maxim)=65%

CUT (maxim)=1,95

CUT (propus prin P.U.D.)= 1,85

 • 5. CONCLUZII

  5.1. CONSECINȚE LE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Planul de urbanism are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru parcela studiata, detaliind modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si reglementând retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arh itectural-volu metrica si modul de ocupare a terenului.

 • 5.2. MĂSURI CE DECURG ÎN CONTINUAREA P.U.D.-ULUI

După aprobarea P.U.D.-ului beneficiarul va înainta documentația de autorizare de construire pentru imobil P+2E cu bilanul teritorial si retragerile propuse.

 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI

Propunerile P.U.D. pentru amplasamentul studiat respecta reglementările urbanistice aprobate prin planul de urbanism superior, respectiv P.U.G. Mun. Constanta si conform prevederilor Legii 350/2001 -a amenajării teritoriului si urbanismului (cu modificările și completările ulterioare).

In zona studiata prezentul P.U.D. va constitui una din variantele de dezvoltare accentuând caracterul mixt locuire/servicii.

Nr cadastral


15310


dea Funciara


I.E. 234578^'

Steren=20^#»^^

CUT (exi^>rtt> 0,<


IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA P+2E (cabinet/clinică stomatologică+locuință)

Steren= 200mp (conform doc. cadastrală)

Sconstruit maxim= 130mp

Sconstruit propus prin PUD = 130mp

Sdesfasurat maxim=390mp

Sdesfasurat propus prin PUD =370mp

BILANȚ TERITORIAL PE FUNCȚIUNI:

-max. 92,5 mp (25%) cabinet/clinică stomatologică

-max. 200mp (0,54%) locuință unifamilială;

-maxim 77,5mp (0,20%)

parcari /circulații

POT (maxim)=65%

CUT ( maxim)=1,95

(conform PUZ aprobat HCL 186/06.09.2010)

CUT (propus prin PUD)=1,85

SPATII VERZI:

Strat pamant vegetal minim 2m:

15mp(P)+4.6mp(E1-E2) =20,6mp 10% din Aria teren

Strat pamant vegetal 0.5m ■ 1.5m:

80(Terasa pesteEI E2) 40% din Aria terenului

PARCARI:

Parter cabinet/clinica dentară Ad<100mp

necesar 2locuri parcare

E1-E2 locuința unifamiliala Su>100mp necesar

2locuri

Disponibile din punct de vedere tehnic:

4 locuri acoperite în sistem platformă etajată (mobilă)

2 locuri motocicleta parter interior parcela


PLAN DE'SITUAȚIE

Scara 1 2®0

'NECESAR INTOCNkRE PUD"


‘bHului (mp)i


Adresa


.octfinta


UAT


ANTA


202993


«Stereo» 218mp

"WtMâHW

CUT (existent)= 0.6


139 950|   79:4'

145 240Ț~ CiQ

126 240! 79- I UO

122 8301   79-tv


<^u'.”P°tSScuinta


। drz-umar.law>i 1


natu>a v stampila ta 18 06 2019


*mpl


/(X.


■ U> tzxielruila t jmpi


ANEXA


Strada Ion R»t>u Nr 1i


Steren= 208mp

POT (dxistent)=83%


xCUT (exi


it)= 0.83


Locuința


z        irrp'^nmH ou Mfd       .Mi* punctez

*          V 26-4               4 1 yard


ui * 200 mp

200 mp


blampM BCPI


}W*Q


linta


1 32


Mmnatuz» a parata

Data C)


Inventar de coordonate

•Sistem (Je proiecte Stereografica 1970T

Nr Pa

X Im]

Y [mj

32

306139 950

791493 070

25

306-45 240

791501 28C

4

306128 240

791512 340

1

306122 830

791504 010

ȘupgrMa mMureta ■ 200mp


LEGENDA:


LIMITELE ZONEI STUDIATE


TEREN CARE A GENERAT P.U.Z.


LIMITELE PARCELELOR


LIMITA EDIFICABIL


EDIFICABIL

EDIFICABIL PROPUS


CONSTRUCȚII EXISTENTE


FUNCȚIUNI, REGIM DE ÎNĂLȚIMEACCES PIETONAL


. .. j' X.A LA

hcl. Iii ।JUD2ȚUI :!'\mun;< - •

DIRECȚ ’rt xu

IV;


FUNCȚIUNI MIXTE SPATII COMERCIALE/BIROURI/LOCUINȚE REGIM ÎNĂLȚIME: P (PARTER)


FUNCȚIUNI MIXTE SPATII COMERCIALE/BIROURI/LOCUINȚE


REGIM ÎNĂLȚIME: P+1E (PARTER+1ETAJ)


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL, FUNCȚIUNI MIXTE SPATII COMERCIALE/BIROURI/LOCUINȘ£ORGIAI^A PODARU


REGIM ÎNĂLȚIME: P+2E (PARTER+2ETAJE)


circulații,spații vpțffiȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SUPRAFEȚE INTERIOARE BETONATE


INGINER


S.Ri


ACCES AUTO!

NU BLOCATI INTRAREA

n?p

S.C. INGINERIA SUD-EST S.R.L.     S.C. R.D.P. ARHITECTS S.R.L.

J 13 699 22 032018                                                      J 40 2O&57'15 12 2006

BENEFICIAR:

AL-MUTAWAKEL MOHAMMED

PROIECT:

P.U D. 01/2019

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNÂTURA

SCARA

1:250

TITLU PROIECT

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+2E

ADRESA Juri CONSTANTA Mun CONSTANTA Strada ION RATIU Nr 106

Nr cadastral:205319 (Nr cadastral vechi 100890)

FAZA

PUD

ȘEF PROIECT

Arh Dumitru-Racu Popescu

e/

PROIECTAT

Arh. Dumiiru-Radu Popescu

V

DATA 05/2019

TITLU PLANȘĂ.

REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA

U02/Rev 2

DESENAT

Arh. Dumitru-Radu Popescu