Hotărârea nr. 110/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARĂ LA PARTER, STR. CHILIEI NR. 26, INVESTITOR HRISTU DANIEL

P.U.D. LOCUINȚA INDIVIDUALA cu funcțiune complementara


LEGENDA


|\O Wl(         ț PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

LIMITE AMPLASAMENT STUDIAT

TEREN CARE A GENERAT P.U.D. S=392mp                      / V

ALINIERE minima/RETRAGERE minima fata de limitele laterale si pobterioarie /


ZRL2a


ZRL2b -reglementata prin P.U.G.

LIMITE PROPRIETATE PAR®6TRASEMNE

CIRCULAȚII AUTO SECRETAR GENE circulatii pietonal^orgiana g0^ ACCES AUTO propus -max.Wm lățime J/ ACCES PIETONAL propus

SPATII AMENAJATE DESTINATE PARCĂRII

EDIFICABIL AMPLASAMENT

SPATII VERZI, trotuare, terase, scări, etc.

PLATFORMA AUTO, ALEE ACCES

ZONA DE REGLEMENTARE -P.U.D.


Inventar de coordonate mun. Constanta, str. Chiliei, nr.36 Șiștem de proiecție STEREO 70

Nr. îiS0*

Coordonate pucte de contur

Lungimi laturi DfiH

XlmJ

Ylm]

—•305841.384

791625.014

18.800

2

305851217

791641.038

6.107

3

305845.900

791644.043

0.476

4

305846.151

791644.447

2.227

5

305844.309

791645.699

11.978

6

305834.868

791653.070

3.361

7

305833.163

791650.174

1.877

8

305832.149

791648.594

2257

9

305830.880

791646.728

10.883

10

305825.108

791637.502

2.885

11

305825.730

791634.685

18.400

S.teren=392mp P=70.251m


Funcțiuni admise: LOCUINȚA NDIVIDUALA+lunctiuni complementare

Regim maxim inaltime: Hmax=P+2E (10 metri la cornișa)

P OT. max =352 [locuire ,■ P OT. max =45% (locuire cu luneta complementara) C.U.T. max.=1,00 (locuire); C.U.T. max.=1,35 (locuire cu funcțiune complementara) Aliniere: minim 4,00melri de la aliniament -str. V I. Lucaciu si pe ainiament-str. Chitei Retrageri laterale: - minim 1,10melri lata de imita nord-vestica de proprietatea - minim 2,00metri fa a de limita nord-estica de proprietate


P+2 lOm

35%

45%*

1,00

1,35»


H maxim Hmax la cornișa

P.O.T.

P.O.T.» -cu funcțiuni complementare

C.U.T.

C.U.T.» -cu funcțiuni complementare


COEFICIENT! URBANISTICI-amplasament studiat Suprafața terenului (mentinut)=392mp


Sc maxim Sd maxim PUT C.U.T.

Hmaxim la cornișa


Existent


_______________Propus_________________ fara funcțiune comptemenlaral cu lunctkrie comptententara ™          176,40mp0,00 0,00metri


137,2mp 392mp 352

1,00____


529,2mp

452

1,35____


P+2E/10,00melri


BILANȚ TERITORIAL-mobilare urbanistica


Zone funcționale


r Construcții - Sconstruita

2. Spatii verzi amenajate

37 Circulatii auto, parcari, platforme TOTAL TEREN


Existent


mp

W" 0,00 W 392,00


propusa


mp 0,00 |176,4O


W 0,00 100


78,40

137,20


392,oq 100


NOTA:

-Cele 3 locuri de parcare au acces direct din strada Vasile Lucaciu; In curtea proprietății private, accesul auto se va face cu spatele, din strada Vasile Lucackj;

-Ieșirea autoturismelor din curtea imobilului se va face cu fata, spre strada Vasie Lucaciu; -Nu se vor face nici un fel de intervenții in domeniul public, exceptând bordurile trotuarului, care vor îi tip special auto (teșite) pe lățime de maxim 3,50m, pentru a permite accesul auto pe parcela;

- Total necesar locuri parcare# LOCURI pentru LOCUINȚA unifamiliala (Sutila >100mp)cu funcțiune complementara


ARHITECTONIC S.R.L?\

CUI                    J.

tel. 024W755 „

beneficiar HRISTU DANIEL si HRISTU MARIANA

Proiect nr.: 42/2020

ADRESA;

Municipiul Constanta, strada Chiliei, nr.26

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara: 1:200

TmuPROECT: PUn LOCUNTA NMUALA cu funcțiile complementara

Faza'

SEF PROIECT

arh. NOELA ENE

P.U.D.

PROECTAT

arh. NOELA ENE

Data:

wiurtANSA: REGLMNTAR| URBANISTICE

Planșa nr:

DESENAT

arh. NOELA ENE

08. 2020

U3


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință .individuală cu funcțiune complementară la parter, str. Chiliei nr. 26, investitor Hristu Daniel

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data deJlM__2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 68669/09.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                          precum și avizul nr.

68653/09.04.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Hristu Daniel înregistrată sub nr. 148621/30.09.2020, completată cu adresa nr. 176697/18.11.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Chiliei nr. 26, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil S+P+2E cu destinația de locuire individuală cu funcțiune complementară la parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Chiliei nr. 26, în suprafață de 392 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 249924, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Hristu Daniel și Hristu Mariana conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1298/26,07.2019 la Borună Chirața și asociații - Societatea profesională notarială.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Hristu Daniel, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism,

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

XrjH pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONSTANȚA

NR. 110 /         -2021

MEMORIU GENERAL

 • 1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

 • - Denumirea proiectului P.U.D. LOCUINȚA INDIVIDUALA cu funcțiune complementara

 • - Inițiator (Beneficiar): HRISTU DANIEL si HRISTU MARIANA -Elaborator (Proiectant): ARHITECTONIC S.R.L., arh. NOELA ENE - Data elaborării:        septembrie 2020

 • - Amplasament:        CONSTANTA, strada Chiliei, nr.26, nr. cad. 249924

 • - Certificat de urbanism: nr. 4611/17.12.2019

OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei documentatii a fost generat de necesitatea modificării retragerilor minime, privind amplasarea imobilului propus - LOCUINȚA INDIVIDUALA-cu funcțiune complementara, fata de limitele laterale/posterioare ale terenului in suprafața de 392,00mp, amplasat in Constanta, strada Chiliei, nr.26, la intersecția cu strada Vasile Lucaciu.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;

 • - retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

 • - modul de ocupare al terenului;

 • - accesele auto si pietonale;

 • - conformarea arhitectural-volumetrica;

 • - conformarea spatiilor publice;

Conținutul P.U.D.-ului va avea in vedere si următoarele elemente de tem£ staâlK^iaA^ - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobati (P.O.T.,

 • - - pastrarea parcelarului existent si a am prizelor străzilor adiacente;                             M

 • - menținerea regimului maxim de inaltime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;                                      /[*

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona; US - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - protejarea monumentelor istorice si sevituti in zonele de protecție ale acestorarM^Ș^^1 2 3 4 5 6 j - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții cu construcțiile existente.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT

. ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

S-a realizat suportul cadastral (topografic) al terenului si a fost avizat de către O.C.P.L

S-a efectuat studiul geotehnic, finalizat cu concluzii favorabile in vederea construirii obiectivului propus. S-a obtinut avizul comisiei de circulație privind organizarea circulației si asigurarea locurilor de parcare aferente obiectivul propus.

PRESCRIPȚIILE SI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM ELABORATE/APROBATE ANTERIOR

Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999 , a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018, detaliat prin H.C.L. nr.386/30.09.2019.

Utilizări admise: - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; -se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC

Utilizări admise cu condiționări: -se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Utilizări interzise: - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc ■ poluare; - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste

 • 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; - depozitare en gros; - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice - activitati productive care utilizează pentru depozitare siproductie terenul vizibil din circulațiile publice; - autobaze, statii de intretinere si spălătorii                       de

terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine satf^rejmp^ evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament: - la stabilirea alinierii construMor fa1&de4ei^nOTe apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoar^si pro^ft^rile de*w dezvoltare din PUGMC; - clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o (fejan^a<l^^inirn^0m in cazul străzilor de categoria 1 si II si minim 4,0 metri in cazul străzilor de pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zoneire^^g^jcu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vgj^^^qyi diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 meti^retrager^dejla (~ aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in starOâîf^au ccgyaloare ; urbanistica, daca nu exista alte condiționări;                                             nj

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane'^u bovinc^ri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asi^&uy^Manta de 4,00 metri pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente; dar nu mai mult de 1,20 metri;

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor:

 • - cladiriea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi; - in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; - in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,0 metri, dar nu mai mult de % din adancimea parcelei; - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; - clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3,0metri; - in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1,0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de

cuplare; - clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela încât sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor . de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; - raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,5 si 2,0; - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltîmea la cornișa masurata in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu mai puțin de 5,0 metri; - in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15,0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltîmea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești); - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii;

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita Acminima=50,0 mp; - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4,0 metri.

Circulatii si accese: - circulația autovehiculelor se face pe străzile Chiliei si Aprodu Purice, iar cea pietonala pe trotuarele eferente; - parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3,0 metri lățime; - accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; -se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela; -Accesele se vor realiza din strada Dobrogei;

Staționarea autovehiculelor: - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform H.C.L. nr. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de paracre pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta;

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor: -inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 -(Hmaxim=10metri) - se admite mansardarea clădirilor cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei


suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria

depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecj v _ construire înșiruit sau cuplat; - inaltimea acoperișului nu va depăși^fbarjJJ! metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei; - inaltimea anexelor^ț^ posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii;

Caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele d construcții înșiruite, suprafața minima de 150 mp (250 mp in zone prdî^^llrgp 8 metri (10 metri in zone protejate); -pentru construcții cuplate, suprafața ‘

minim de 250 mp (300 mp


in zone protejate), front la strada de minim 12 metri; - pentru construcții izolate, suprafața minima de 300 mp (350 mp in zone protejatesi front la strada de minim 14 metri; - pentru parcelele de colt se admite o reducere cu 50 mp a suprafeței terenului si o reducere cu 25% a frontului pentru fiecare fațada; - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai

mica de 12,0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC; - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului;

Aspectul exterior al clădirilor: - clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; - toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Condiții de echipare edilitara: -zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, termica si gaze naturale); Condiții de echipare edilitara: - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetîi; - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda - evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Spatii libere plantate: - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite im permeabil izarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese; -se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

împrejmuiri: - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; - împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

 • - P.O.T. maxim = 35%

 • - C.U.T. maxim = 1,00

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri . se iau in considerare in calculul AC. Se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., ' J daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării sau daca respectivul solicitant realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Nu sunt in curs de elaborare alte documentatii de urbanism pentru amplasamentul studiat.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE:

Circulația autovehiculelor se face pe străzile cu sens unic, Chiliei si stradaVasiteXucaciu, iar cea pietonala pe trotuarele eferente acestora. Parcela are asigurat acces pieteJIsSfl^^           Vasile

Lucaciu;

SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPA.


Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. are suprafața de 392lpb mp, t^^frWâcgDroprietate si măsurători cadastrale. Acest teren a fost ocupat de patru constructivi arhitect. t/l Corp C1- locuința parter cu Sc=317 mp, Corp C2-anexa parter cu Sc=l^p;'f7pf^ parter cu Sc=2mp si Corp C4-anexa parter cu Sc=1 mp, acestea fiind desfiintai^^^

A.D. nr.49/19.06.2020.

Beneficiarii doresc edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDMDUAJ^gjâr^^ complementara la parter.                                        _/i /Vz

P.O.T. exîstent=0,00% (după desființarea corpurilor C1+C2+C3+C4)<

C.U.T. existent=0,00 (după desființarea corpurilor C1+C2+C3+C4A jJA

Terenul are forma patru latera, cu dimensiunile:                    y

 • - latura de nord-est: 6,11metri+0,48metri+2,23metri+11,98metri

 • - latura de sud-est: 2,88metri+10,88mi+2,26metri+0,89metri+0,99metri+3,36metri

 • - latura de sud-vest: 18,40metri

 • - latura de nord-vest: 18,80metri

Vecinătățile terenului studiat sunt:

N-E - vecin: proprietate privata din strada Vasile Lucaciu cu nr. postai 32

S-V - domeniu public: strada Chiliei

N-V - vecin: proprietate privata din strada Chiliei cu nr. postai 28 SI proprietate privata din

strada Crisana cu nr. postai 35

S-E - domeniu public: strada Vasile Lucaciu

Distanta amplasamentului studiat fata de clădirile învecinate:

 • - la sud -vest: locuințe P+1E+M, amplasate la min.13,60metri;

 • - la nord -est: locuința Parter, amplasata pe hotarul comun, cu calcan;

 • - la sud-est: locuințe P, amplasate la minim 11,65metri;

la nord-vest: locuințe P si P+M, amplasate pe hotarul comun, cu calcan;

SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

S teren=392,00 mp

Sc existenta=Sd existenta=0,00 mp (după desființare corpurilor C1+C2+C3+C4)

CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte dintr-un tesut urban constituit, cu o vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Fondul construit existent s-a dezvoltat in anii “60, cu cca.20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Echiparea edilitara a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica, gaze si telefonie. Principalele caracteristici ale zonei sunt:

 • - preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complementare, dintre care cel mai des intalnita este cea de garaj;

 • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna, dar cu indici mari de ocupare a terenuIui-peste 50% si mici de utilizare a terenului;

 • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.

DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

 • - locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta garaje auto;

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE

Terenul studiat este proprietatea privata a soților Hristu Daniel si Hristu Mariana, conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 1298/26.07.2019. Parcelele învecinate pe laturile nord-est si


nord-vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/jyri terenului pe latura de sud-vest este domeniu public-strada Chiliei, iar pe latu domeliu public-strada Vasile Lucaciu.

inatatea tot


CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evident litologica:

"a”- in suprafața pamant cenușiu, avand grosimi de -0,80metri pana la -1,10

“b”- un strat de loess galben plastic vârtos pana la adancimea de -6,10metri;

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigat; Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,50 metri, de la cota medie a teren - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de c gruparea fundamentala;

  ural;


 • - Bminim=0,6m;

 • - nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de Suprafața;

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, cu panta de 5% spre exterior;

ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)

Terenul studiat este lipsit de de accidente de teren, avand o ușoara panta ascendenta de cca.3% de la intersecția celor doua străzi spre intersecția laturile nord-est si nord-vest.

ADANCIMEA APEI FREATICE

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata de 6,10 metri.

PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI Conform Codului de proiectare seismica-Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri “ P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectarea ag=0,20g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si valoarea perioadei de control (colt)T =0,7sec a spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului.

Fondul construit existent in zona s-a dezvoltat in anii “60, cu cca. 20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Regimul de inaltime este predominant Parter, majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare relativ buna. In general construcțiile, realizate in ultimii ani, se refera ia construcții noi cu regim de inaltime P+1E/P+2E sau supraetajari/mansardari ale construcțiilor existente-Parter. Structurile construcțiilor existente sunt preponderent de zidărie portanta si mai rar cu structura pe cadre de beton armat.

Amplasamentul studiat este ocupat de doua construcții: Corp C1- locuința parter cu Sc=317mp, Corp C2-anexa parter cu Sc=5mp, Corp C3-anexa parter cu Sc=2mp si Corp C4-anexa parter cu Sc=1mp care au fost desființate in totalitate, conform A.D. nr.49/19.06.2020. Beneficiarul dorește edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA-cu funcțiune complementara la parter.

ECHIPAREA EXISTENTA

Echiparea edilitara in zona a fost realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica, iluminat stradal si gaze.

Din avizele pentru utilitati, solicitate prin Certificatul de urbanism, rezulta faptul ca amplasamentul studiat beneficiază sau poate benificia de racorduri/bransamente pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze si telefonie.

Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe terenul studiat nu exista conducte de apa si canalizare in întreținerea si exploatarea R.A.J.A. S.A. Pe strada Chiliei exista conductele de distribuție apa Dn.80mm F, Dn 250mm F si colectorul menajer Dn 250mmB.

Pe strada Aprodul Purice exista conducta de distribuție apa Dn 80mm F, colectorul menajer Dn 250mm B si colectorul pluvial Dn 300mm B.mplasamentul 0,4KV esta exista si ONSTANTA


Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezu studiat nu afecteaza instalațiile societății, pe planul anexat acestui avj^fîh't existenta in apropiere. Pentru alimentarea cu energie electica a obi se dezvolta (cu creșterea puterii fata de cea aprobata inițial), va fi s^Qci aviz tehnic de racordare.                                                            +

Conform avizului favorabil emis de către TELEKOM ROMANIA CCu^Uhîli!^^ in zona amplasamentul studiat ROMTELECOM are pozate cabluri Tc. Lucrarfe^tfiPaăr olicitat avizul, efectuate in zona instalațiilor de telecomunicații, se vor executa nTELEKOM. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor, beneficiar onstruct solicita acordarea de asistenta tehnica, telefonic (telefon 0241604222, 024160^          5

Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ SUD Rețele, pe planul de situație a^xafâvizuîâi^


trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate in a amplasametului. Lucrările propuse prin P.U.D. nu afecteaza conductele de distribu Pentru obiectivul propus pe amplament, la faza DTĂC se va solicita avizul Distrig


.Conform avizului R.A.D.E.T. Constanta, rezulta ca nu dețin rețele termice pe amfilas prin prezentul P.U.D, dar dețin rețea transport agent termic, pe strada Chiliei. înainte d lucrărilor cu 48 de ore, beneficiarul are obligația sa solicite asistenta tehnica din pa Constanta, pentru a se evita deteriorarea accidentala a rețelei de termoficare.


ehnica a va


tul studiat începerea R.A.D.E.T.


 • 4. REGLEMENTARI - zona de reglementare ZRL2a*

OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA-PROGRAM

Pe terenul liber de construcții, după desființarea corpurilor C1, C2, C3 si C4, beneficiarul dorește edificarea unui nou corp de clădire LOCUINȚA INDIVIDUALA-cu funcțiune complementara la parter, ÎMPREJMUIRE TEREN si ORGANIZARE DE ȘANTIER. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind amplasarea noului imobil, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale/posterioare ale parcelei, pastrand insa alinierea minima la strada si indicatorii urbanistici aprobati anterior prin P.U.G.-documentație care reglementează zona in prezent.

FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Funcțional, obiectivul propus se va încadra in prevederile P.U.G. aprobat prin H.C.L. Constanta nr.653/25.11/1999, a cărei valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 429/31.10.2018, mentinan-du-se utilizările permise, respectiv:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura,

----morjirlm X in limi+o o movim     rlin AC________________________________________________

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Distantele dintre construcția propusa si construcțiile vecine:

 • * Nord-Est - vecin: proprietate privata din strada Vasile Lucaciu cu nr. postai 32 - construcția propusa va fi retrasa cu minim 2,00metri fata de calcanul locuinței vecine-amplasata pe hotarul comun;

 • * Nord-Vest - vecini: proprietate private din strada Crisana cu nr. postai 35 si proprietate privata din strada Chiliei cu nr. postai 28- construcția propusa va fi retrasa cu minim 1, lOmetri fata de calcanele locuințelor vecine-amplasate pe hotarul comun;

 • * Sud -Est - vecin: strada Vasile Lucaciu -construcția propusa va fi retrasa cu min.20,63metri fata de constructiile-locuinte Parter cele mai apropiate existente vis-a-vis fata de strada;

 • Sus-Vest - vecin: strada Chiliei -construcția propusa va fi retrasa cu min.13,60metri fata de constructiile-locuinte P+1E+M cele mai apropiate existente vis-a-vis fata de strada;

Amplasarea fata de aliniament:

Obiectivul propus va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P.U.G., fata de aliniament, respectiv: - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Chiliei si strada Aprodu

Purice) cu o distanta de minim 4,0 metri (ambele străzi fiind de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dinife^aisamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale parofâfyjȘ^

 • - retragere minima: 1,lOmetri fata de limita de proprietate de la                 ---

 • - retragere minima: 2,00metri fata de limita de proprietate de la Nțkd-Est; E^Ia Bl) Aceasta reglementare este motivata de:                                arhitect t/J

 • - prezenta calcanelor vecine, pe toata lungimea limitei nord-vestice^^eTgig^^ nu justifica retragerea noii construcții cu minim 5,00metri, conform regcH^lmgJ^^

 • - prezenta calcanului, parțial pe lungimea limitei nord-estice a terenuluisfuQiafrnu justifica retragerea noii construcții, conform regulamentului actual.

 • - in conformitate cu Ordinului MS nr.119/2014, alin. 1 art. 3, atat pentru ^^S^S^cuibile ale construcției propuse, cat si pentru camerele locuibile ale clădirilor învecinate, asigurate condițiile de insorire minima de 1+ 1/2 ora la solstitiul de                >n

Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la%ornl£ă a cî^01riî celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren. Aceasta distanta po^Jfi redi^fn baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor           de

locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014..                          ( Ă

CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o funcțiune complementara:

Sconstruita=max. 137,20mp (propus)      P.O.T.maxim aprobat=35%

Sdesfasurata=max. 392mp (propus)       C.U.T,maxim aprobat=1,00

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara: Sconstruita=max. 176,40mp (propus)        P.O.T.maxim aprobat=45%

Sdesfasurata=max. 529,20mp (propus)      C.U.T.maxim aprobat=1,35

Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propus se va încadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

. - acoperirea se va face cu terasa sau șarpanta cu pante generale de maxim 60%;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • - construcțiile anexe vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural in aceeași maniera precum construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;

Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale/posterioara ale parcelei s-au stabilit corelat cu amplasarea construcțiilor învecinate, cu posibilitățile tehnice de alipire fata de calcanele existente pe hotarul nord-estic si nord-vestic, cu regimul de înălțime existent, cu neafectarea insoririi spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele învecinate (conform Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației) si cu respectarea codului civil. Astfel au rezultat următoarele retrageri minime:

 • - retragere minima: 1,10metri fata de limita de proprietate de la Nord-Vest;

 • - retragere minima: 2,00metri fata de limita de proprietate de la Nord-Est;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inaltfata de teren; - acesta distanta poate fi redusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatarii nr.119/2014;

Inaltimea maxima la cornișa a obiectivelor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri). Se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat.

Accesul pietonal se va face din strada Vasile Lucaciu sau din strada Chiliei.

Accesul auto se va face din strada Vasile Lucaciu. Accesul autospecialelor de intervenție in caz de urgenta se face pe strada Chiliei si pe strada Vasile Lucaciu.

Pe parcela, va fi prevăzut un singur acces auto cu o lățime de maxim 3,50 metri.

INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. Construcțiile învecinate, avand un aspect clasic din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Se interzice folosirea azbocimentuIgLsL^tablei . strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale cladîrilQ0£ț§eiffi              t

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTEN' Nu-este cazul aplicării unor principii, deoarece pe teren nu s-a menținui existente înainte de desființarea efectuata conform autorizației de desfi municipiului Constanta.

MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVAREA CIRCULAȚIEI CAROSM Accesul pietonal se va asigura din strada Vasile Lucaciu sau strada Chiliei, k asigura separat, direct din strada Vasile Lucaciu. Staționarea autovehiculelor

acn/le riac


âoil se va numai in


interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice. Pentru autovehicule (autoturisme) se vor asigura trei locuri de parcare, dintre care unul alocat funcțiunii complementare. Singurul acces auto pe teren nu va depăși latimea de 3,50metri. Spatiile de parcare/garare sunt asigurate conform H.C.L.113/2017, cu rectificarile+detalierile ulterioare si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane.

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel încât apele pluviale de pe trotuare si platforme sa poata fi dirijate, pe cat posibil, spre spatiile verzi.

PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL SI DE

ADAPTAREA SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Avand in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.

CONDIȚII DE INSTITUIREA REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE - ACESTA

Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr. crt. 15.

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, dar este situat in sit urban, Cod CT-ll-s-B-02821, nr. crt. 485.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din situri din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu.

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de poluare sau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.

SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII (după caz) Activitățile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt producătoare de substanțe poluante. Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata conform normtivelor in vigoare si se vor indeparta periodic, in baza unui contract de servicii de salubritate cu o firma abilitata in domeniu. Daca nu se poate asigura o distanta de 10 metri pana la ferestrele camerelor de locuit, ; platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri înălțime.

Suprafața spatiilor verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Constanta nr.152/2013. Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de canalizare.

PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI Nu este cazul.

SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada. Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 25% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minjmugnecesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr.152/20 suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe temfriuljadn^^ județului Constanta.                                                        ___Win

PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilele stradale existente ale străzilor Chiliei si Vasile L desenata, ambele avand sens unic.

Datorita aspectului relativ orizontal al terenului si regimului de inaltime cornișa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor superioare, (aliniament).

itaWpl partea ^M0,00 metri la


LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Avand in vedere diferentele relativ mici de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate se vor lua masuri si lucrări minimale care sa asigure:

 • - scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fara a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;

REGIMUL DE CONSTRUIRE - zona de reglamentare ZRL2a*:

Art.1. UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare

medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

- Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

g enerat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:

 • - se considera parcela construibila in regim insiruit/cuplat/izolat, avand in vedere suprafața (Steren=392mp), tipul parcelei „de colt”, forma (dreptunghiulara) si dimensiunile (latura de nord- est: 6,11metri+0,84metri+2,23metri+11,98metri; latura de sud-est: 2,88metri+ 10,88metri+ +2,26metri+0,89metri+0,99metri+3,36metri; latura de sud-vest:18,40metri;

latura de nord-vest:18,80metri;)


Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIACENT

 • - se menține aliniamentul terenului atat la strada Chiliei, cat si la str

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Chiliei distanta de minim 4,0 metri (ambele străzi fiind de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia

respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta diri se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente 4,0 metri;

in care tin de


douri către


 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoan

domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

 • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări; - in cazul in care nu este posibila racordarea construcției propuse la calcanul construcției vecine, pentru a evita impactul vizual negativ din domeniu public la nivel de pieton, se va realiza cel puțin una dintra următoarele variante compensatorii:

 • - tratarea plastica arhitecturala a calcanului vecin, suportata de către investitor (cu acordul vecinului);

 • - decorarea calcanului cu plante cataratoare verzi tot timpul anului;

 • - mascarea calcanului cu panouri traforate decorative, care sa preia conturul acestuia, poziționate independent pe terenul propriu al investitorului, fara a solicita acordul vecinului;

 • - transformarea calcanului intr-o fațada falsa (cu acordul vecinului), prin aplicarea de elemente cu caracter decorativ: profilaturi, bosaje, ancadramente, ornamente, ferestre false, etc;

 • - amplasarea unor elemente structurale estetice, cu scopul de a constitui suport pentru vegetație decorativa/cataratoare/curgatoare verde tot timpul anului, care sa mascheze calcanul vizibil din domeniu public;

 • - porțiunea de calcan vecin ramasa aparenta se va masca pe cheltuiala investitorului, cu perete sau panou înverzit (perete vegetal) cu înălțime minima de 3,00metri poziționat independent pe terenul propriu al investitorului (caz in care nu este necesar acordul vecinului);

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale si posterioare vor avea fațade, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale și posterioare ale parcelei va respecta prevederile O.M.S. nr.119/2014 actualizat sau cu acordul proprietarilor, referitoare Ia asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor.

 • - retragere minima: 1,10metri fata de limita de proprietate de la Nord-Vest;

 • - retragere minima: 2,00metri fata de limita de proprietate de la Nord-Est;

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale/posterioare vor avea fațade, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

 • - pentru noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare;

 • - pot fi amplasate, pe limita posterioara a parcelei, anexe gospodărești (bucătărie de vara, foișor, etc) cu Hmaxim=3,00metri la cornișa si cu condiția respectării art. 612 Cod Civil si art.27 din Ordin 839/2009

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - pe parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite;

 • - orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba AC minima=50,0mp;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren. Aceasta distanta poate fi redusa


in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorir de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014-actualizat

Art. 9. CIRCULAȚII SI ACCESE

- accesul carosabil se va asigura direct din strada Chiliei si va avea o Iati^@idâ3m)gmi^6Qr|] - accesul pietonal se va asigura direct din strada Chiliei sau strada Vasil^Xascar. ene

Art. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afară* - pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurat H.C.L. nr.113/2017 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, r H.C.L. nr.28/2018, detaliata prin H.C.L. nr. 532/2018 si cu respectarea Normați proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane;

 • - parcela va avea asigurat un singur acces carosabil, din strada Chiliei, cu o lățime 3,50 metri;

Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - inaltimea maxima la cornișa a clădirilor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri);

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

 • - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

 • - inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii;

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei, urmarindu-se crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural cu finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;

 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala;

 • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;

 • - nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă/ lemn fals etc.);

 • - mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent

.Kli^ ,-1ir,         _______________________________________________________________________

 • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări; - in cazul in care nu este posibila racordarea construcției propuse la calcanul construcției vecine, pentru a evita impactul vizual negativ din domeniu public la nivel de pieton, se va realiza cel puțin una dintra următoarele variante compensatorii:

 • - tratarea plastica arhitecturala a calcanului vecin, suportata de către investitor (cu acordul vecinului);

 • - decorarea calcanului cu plante cataratoare verzi tot timpul anului;

 • - mascarea calcanului cu panouri traforate decorative, care sa preia conturul acestuia, poziționate independent pe terenul propriu al investitorului, fara a solicita acordul vecinului;

 • - transformarea calcanului intr-o fațada falsa (cu acordul vecinului), prin aplicarea de elemente cu caracter decorativ: profilaturi, bosaje, ancadramente, ornamente, ferestre false, etc;

 • - amplasarea unor elemente structurale estetice, cu scopul de a constitui suport pentru vegetație decorativa/cataratoare/curgatoare verde tot timpul anului, care sa mascheze calcanul vizibil din domeniu public;

 • - porțiunea de calcan vecin ramasa aparenta se va masca pe cheltuiala investitorului, cu perete sau panou înverzit (perete vegetal) cu înălțime minima de 3,00metri poziționat independent pe terenul propriu al investitorului (caz in care nu este necesar acordul vecinului);

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale si posterioare vor avea fațade, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

 • - Se va solicita avizul DJC Constanta pentru documentația in faza DTAC;

Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvial

trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

.făcută pe sub


 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor met^eg^u^ canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizatemgropag^ 1 M /

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulație put^p si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.;                  — 1601 -

Art. 14. SPATII LIBERE si SPATII PLANTATE

 • - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fatadaM==^^°0' - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si d&țgtectie de minim 20% din total suprafața teren;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si planWp cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa seevite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

 • - se vor respecta prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

Art. 15. ÎMPREJMUIRI

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile spre strada vor avea înălțimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

 • - împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

Art. 16. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZAREA TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.maxim=35%

COEFICIENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI: C.U.T.maxim=1,00

 • - se admite o creștere cu 10% a RO.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa locuirii: parcare/garare/ comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc) in limita a 25%din AC;

 • - suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise locuirii din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

 • - terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădire, se iau in considerare in calculul AC.

 • - suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

BILANȚ TERITORIAL-in limita amplasamnetului studiat (existent si propus)-ZRL2a*

Steren=392 mp (existent/mentinut)

Regimul de înălțime = max. P+2E H maxim la cornisa=10,00metri

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o funcțiune complementara:

S construita maxima = 137,20 mp

S desfasurata maxima= 392,00 mp


P.O.T. maxim aprobat=35%

C.U.T. maxim aprobatul ,00

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara S construita maxima =176,40 mp S desfasurata maxima =529,20 mp P.O.T. maxim aprobat=45% C.U.T. maxim aprobat=1,35 S spațiu verde minim=78,40mp

  arhitect


S circulatii auto si pietonale maxima=137,20mp

COEFICIENȚI URBANISTICI - amplasament studiat - ZRL2a*

S terenului menținut -392,00mp

Existent

Propus

fara funcțiune complementara

cu fuctiune complementara

Sc max.

0,00mp

137,20 mp

176,40 mp

Sd max.

0,00mp

392,00 mp

529,20mp

P.O.T.

0,00%

35%

45%

C.U.T.

0,00

1,00

1,35

Hmaxim la cornișa

0,00 metri

P+2E            10,00 metri

BILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - ZRL2a*

Nr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

0,00

0,00

176,40

45

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

78,40

20

3

Circulatii auto, parcari, platforme (maxim)

0,00

0,00

137,20

35

TOTAL TEREN

392,00

100

392,00

100

. CONCLUZII

ONSECINTELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivul propus, din punct de vedere funcțional si estetic, se va incadra in zona, neintrand in ^ntradictie cu specificul acesteia.

MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.-ulul

* Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul propus (construcție, împrejmuire, racorduri si branșamente utîlitati) se poate face direct, pe baza regulamentului prezentului P.U.D., cu respectarea limitelor suprafeței edificabile stabilite/aprobate, studiului de insorire, avizului comisiei de circulație si legislației aflate in vigoare.

PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..

 • 6. ANEXE

TEMA-PROGRAM

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici:

 • — funcțiuni si coeficienți urbanistici conform P.U.G. aprobat;

 • — asigurarea numărului de locuri de parcare/garare conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. nr. 113/2017, rectificat cu H.C.L.M. nr. 28/2018 si detaliat prin H.C.L. nr. 532/2018

 • — aigurarea suprafeței spațiului verde amenajat, conform P.U.G. aprobat si H.C.J. nr.152/2013;

 • — locuințele vor respecta suprafețele utile minime, conform Legii locuinței nr.114/96 actualizata;

 • — integrarea din punct de vedere compozițional, al tratării plastice si al materialelor de construcție, in ansamblul cartierului;

Inventar de coordonate mun. Constanta, str. Chiliei, nr.26 Sistem de proiecție STEREO 70

Nr.

Coordonate pucte de contur

Lungimi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

1

305841,384

791625.014

18.800

2

305851.217

791641.038

6.107

3

305845.900

791644.043

0.476

4

305846.151

791644.447

2.227

5

305844.309

791645.699

11.978

r 6

305834.868

791653.070

3.361

7

305833.163

791650.174

1.877

8

305832.149

791648.594

2.257

9

305830.880

791646.728

10.883

10

305825.108

791637.502

2.885

11

305825.730

791634.685

18.400

MATERIALE GRAFICE, IN FORMAT REDUS, PENTRU SUSȚINEREA UNOR PROPUNERI Nu este cazul, avand in vedere suprafața redusa a parcel^-studiate, precum si a parcelelor învecinate.

Elaborat, arh. NOELA ENE

IL»        EhJE

arhitect

1

ÎNCADRARE in zona

2

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE:

3

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

4

Terenul studiat, in suprafața de 392,00mp, se afla pe strada Chiliei, nr.26, la intersecție cu

5

strada Vasile Lucaciu, intr-o zona cu tesut urban constituit si vecinătate cu funcțiuni similare sau

6

conexe. Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 249924, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Conform Certificatului de urbanismnr.4611/17.12.2019 , terenul se afla in zona de reglementare ZRL2a - caracterizata de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri, situate in afara perimetrelor de protecție. Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.429/31.10.2018 si detaliat prin H.C.L. nr.386/30.09.2019.