Hotărârea nr. 11/2021

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII ART. 20 DIN STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APĂ-CANAL CONSTANȚA”

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării art.20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apă- Canal Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de X              \

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 13717/22.01.2021 avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr. 13862/22.01.2021;

Prin HCL nr. 624/22.10.2008 s-a aprobat participarea municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea înfiițării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța";

Având în vedere adresa nr. 77/06.10.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Apă-Canal Constanța", înregistrată la nivelul Primăriei municipiului Constanța cu nr. 1155/05.01.2021, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri pentru completarea statutului asociației;

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Conform prevederilor art.10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă - Canal Constanța";

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R ĂȘ T E;

Art.l. Se aprobă completarea art.20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă - Canal Constanța" cu alin. (8) care va avea următorul conținut:

- „f89 Ședințele Adunării Generale a Asociației se pot desfășura și prin sisteme multimedia, fără a fi necesară prezența fizică a membrilor Asociației. Buletinele de vot completate, semnate și ștampilate se vor comunica către Asociație, până la ora desfășurării ședinței prin serviciul de curierat-poștă sau prin e-mail la adresa office@adiapacalct.ro".

Art.2. Se împuternicește domnul primar, Vergii Chițac, să voteze în Adunarea Generală a Asociației pentru completarea prevăzută la Art.l din prezenta hotărâre și să semneze în numele și pe seama Consiliului Local municipiul Constanța actul adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă - Canal Constanța".

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, primarului municipiului Constanța, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă - Canal Constanța" în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /h pentru,           împotrivă.            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR GENERALConstanța

Nr. // //7./2/.2021