Hotărârea nr. 109/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. ROTTERDAM NR. 11A, INVESTITOR ALBU IOAN

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință Individuală, str, Rotterdam nr. 11A, investitor Albu loan

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de <40‘    2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 68667/09.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                          precum și avizul nr.

68646/09.04.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Albu loan înregistrată sub nr. 119392/06.08.2020, completată cu adresa nr. 179229/23.11.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Rotterdam nr. 11A, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil S+P+1-2E cu funcțiunea de locuire individuală, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Rotterdam nr. 11A, în suprafață de 300 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 234206, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Albu loan, după cum urmează:

 • - cota de 4/5 conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 506/07.04.2014 la Biroul individual notarial Stan Maria;

 • - cota de 1/5 conform actului de partaj autentificat sub nr. 578/13.04.2017 la Biroul individual notarial Stan Maria.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Albu loan, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, " împotrivă. La data adoptării sunt în funcție

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR. |03 /          2021

_ abțineri.

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIA^^O^ȘPARU


MEMORIU JUSTIFICATIV

*DATEDERECUNOASTEREAiNVESTIȚIEi

Proiect: 1/2020

Denumirea proiectului: "ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU” Faza: Plan Urbanistic de Detaliu

Amplasament: Str. Rotterdam, nr. 11A, Mun. Constanța, Jud. Constanța Beneficiar: ALBU IOAN

Proiectant: S.C. DECODESIGN TEAM S.R.L.

Data elaborării: V / 2020

*OBIEGTULLUCRĂRn

Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 234204, aflat in intravilan. Folosința actuala a terenului este de curti-constructii.

Prezenta documentație a fost întocmită ca urmare a eliberării de către Primăria Municipiului Constanța a certificatului de urbanism nr. 1124 din 13.03.2020.

Obiectul prezenței documentații are ca scop avizarea Planului Urbanistic de Detaliu ce prevede construirea unui imobil S+P+1E+2E retras.

Prin prezentul PUD se analizeaza implicațiile amplasării pe acest teren a unei construcții cu funcțiunea de locuință unifamilială.

Obiectivul se încadrează în categoria de importanță ”C” - NORMALĂ conform H.G. 766/97 si H.G.R. 261/96.

Conform normativului P100-1/2004, construcția se încadrează în clasa de importanță III - CLĂDIRE DE TIP CURENT - factor de importanță 1.

^ȘjR^D^UMENTO

• Documentații întocmite anterior P.U.D.

 • - Plan Urbanistic General al Municipiului Constanța;

 • - HCLnr. 36/30.01.2012

Surse documentare

 • - R.G.U. - aprobat prin H.G. 525/1996

 • - Legea 350/2001

 • - Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 350/2001;

 • - Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modficarile ulterioare;

 • - Legea 10/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • - Legea 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Legea 7/1996, privind casatrul si publicitatea imobiliara, actualizata;

 • - Legea fondului funciar 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;

 • - Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • - Legea 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

 • - Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației;

 • - Legea 114/1996 - Legea locuinței;

 • - Ordin MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnica „Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”

 • - HCLM 113/2017 - Regulament parcaje Mun. Constanta

 • - NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea si execuția parcajelor pentru autoturisme;

Surse de informații utilizate

 • - Legislația privind urbanismul și protecția mediului

 • - Documentare de teren (vizitarea sitului)

Suportul topografic al lucrării

 • - Bază topografică;

 • - Suport topografic sistem Stereo 70 (suport digital)

Coordonate stereo 70

[X]

[Y]

1

790884.37

2944.5737

2

790891.73

^^-294138.99

3

790905.^

29414^L49’

4

7ȘD89&44

^294162.79

CAPITOLUL!!- ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

*SITU ARE A OBIECTIVULUI IN CĂDRUL LOCALITĂȚII

Terenul este situat în partea de est a municipiului Constanța, în limita teritoriului administrativ și intravilan, în cartierul Faleză Nord.

Zona în care se află terenul studiat face parte și este reglementată d.p.d.v. urbanistic de PUZ - aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 36/30.01.2012.

Iar, conform C.U. 1124/13.03.2020, destinația terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate IZRL2a1J cuprinde: subzona de locuințe individuale si colective cu maxim P+3 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Studii de fundamentare

Analiza situației existente și formularea propunerilor au avut la bază:

 • - PUG Constanța, aprobat prin HCL nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL

 • - PUZ-HCL nr.36/30.01.2012

 • - Planul topografic al zonei

 • - Studiul geotehnic

 • - Studiu de însorire

 • - Simulare tridimensională

3>RESCRIFmLSLREGLEME^^

ANTERIOR              \            ■'                                     \ f

Amplasamentul studiat prin PUD se află, conform PUZ-HCL nr.36/30.01.2012, în subzona de reglementare ZRL2a1: subzonâ de locuințe individuale si colective cu maxim P+3 niveluri situate în afara nerimetrelor de protecție:

 • - în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, actualizată precum și ale Ordinului MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 350/2001.

Pentru zona în care se află terenul studiat a fost întocmit P.U.Z.- aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Constanta nr. 36/30.01,2012,

Coeficienții urbanistici aprobați pentru ZRL2a1 sunt:

 • - P.O.T. - max. 55,00%:

 • - C.U.T. - max. 2,20:

 • - Regimul de înălțime maxim aprobat P+3, respectiv H max. = 12,00 m:

 • - Retrageri: între 2.00 m - 5.00 m din axul străzii propuse- stradă cu ampriza de minim 8,00 m.

 • - Parcajele necesare vor fi calculate în conformitate cu HGR 525/1996 și prevederile HCLM 260/2014.

Anterior elaborării PUD au fost efectuate Studiul topografic și Studiul geotehnic.

Concomitent elaborării PUD au fost efectuate planul de mobilare urbană. Studiul de însori re și Studiul tridimensional.

Studiul topografic a pus la dispoziție suportul topografic al zonei și amplasamentul studiat în coordonate Stereo 70, ridicarea topografică fiind utilizată ca plan suport pentru elaborarea PUD.

Studiul geotehnic a pus la dispoziție condițiile geotehnice existente și condițiile de fundare pentru amplasament.

‘C4P/TOLL/L7//-ĂĂML/ZA^

*ÂCCESIBILiTATEA LA CĂlLE bE COMUNICAȚII ...

Principala artera de circulație din zona studiată este str. Rotterdam - strada de categoria IV.

Amplasamentul studiat are posibilitatea de acces auto și pietonal doar din str. Rotterdam.

Circulația pietonală, în zonă, se realizează pe trotuarele aferente străzii Rotterdam.

în limita zonei studiate nu există parcări amenajate, staționarea autovehiculelor se realizează pe ampriza existentă sau în incinta lotului, pe strada Rotterdam.

6£U^                      INDICI DE OCUF^RE

TERENULUI ■:   / - ?                               ZlZZSd

Parcela (IE: 234206) care a generat PUD are o suprafața de 300,00 mp si este inclus intr-o suprafața de studiu de 397,42 mp; terenul este proprietate privata apartinand lui ALBU IOAN. __________ {bilanț suprafețe]

H U UUUUUtlUQUUUUiJU u     U Li

1 LIMITA PROPRIETATE                      c

Hnnnnnnnnn      nnnnnnnnr*?

300.00 mp

Li LJ iij Li M l-l ‘   OHULIUlJULiUUUuLitJj

3 LIMITA ZONE] STUDIATE                   «■

InB.sfMpnnnnnRBiiȘHBUB n n n m « $

397.42 mp

100.00%

i^nu^bE.. Z''ZvZ^ ...\—.Z

300.00 mp

75.49 %

CIRCUIATIECAROSABIIA^Z; Zl^ZZj

97.42 mp

24.51 %

In prezent, terenul este liber de orice construcție.

- Indicatori urbanistici existenti:

S teren = 300,00 mp; POT =0,00%; CUT = 0.00.

 • - Amplasament / vecinătăți

Imobilul este identificat in planurile de situație si are următoarele vecinătăți (conform planului cadastral):

 • - la N - Str. Rotterdam

 • - la S - Consiliu Local Constanta

 • - la E - Proprietate privata - Hondoreanu I.

 • - la V - Proprietate privata - Miron I.

Bretele EDiLîfĂR^^              C : ■"        \      3 \ZSr

Alimentare cu apa: cf. aviz RAJA S.A. - nr.688/41139 din 12.05,2020

 • - Pe strada Rotterdam există conductă de distribuție apă Dn. 110Mm PEHD și colectorul menajer Dn. 200Mm PVC-KG (H - 1,5-2m).

 • - Presiunea apei în zonă este 1,6 atm.

Telefonizare: cf. aviz TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - nr.481 din 11.05.2020

 • - în zona de interes, există amplasate cabluri-echipamente de telecomuncații instalate.

Gaze naturale: cf. aviz DISTRIGAZ SUD rețele - nr. 315.205.308/ 03.06.2020

 • - Pe planul de situație s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate in exploatarea societății noastre.

 • - Amplasarea de obiective noi, construcții noi si/sau lucrări de orice natura in proximitatea conductelor de distribuție a gazelor naturale, se realizează numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.

 • - Cf. prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 , construcțiile si/sau instalațiile subterane propuse care se realizează ulterior rețelelor de sitributie sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran pentru regimul de medie presiune, doar in cazul rețelelor de distribuție, cf. tabel 1 din aviz „Distante de siguranțe intre conductele subterane de gaze naturale si diferite construcții sau instalatii”.

Analizafonduluiconstruit existent ; .

în zona studiată, subzona ZRL2a1 în care se încadrează terenul ce a generat PUD-ul - are ca funcțiune specifică: locuințe individuale și colective cu maxim P+3 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Fr^WlOurîdic’               \         v

Suprafața de teren destinata realizării obiectivului „CONSTRUIRE LOCUINȚA UNI FAMILIALA S+P+1E+2Eretras, ÎMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE ȘANTIER” face parte din categoria terenurilor „proprietate privata a persoanelor fizice si juridice” iar zonele amenajate din vecinătate din categoria „domeniul public al primăriei”.

^LEM ENTEDEG ADR^             5;         7 ^7^ - ■ '' -

*Analiza geotehnica - CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PLIVIND CONDIȚIILE

■ A -         \           v: A.'A

Sistemul de fundare ce urmează a fi adoptat pe amplasament va fi stabilit de către proiectantul de rezistență din variante sub aspect tehnico-economic funcție de: destinația și importanța construcțiilor; de natura terenului de fundare; de mărimea și natura încărcărilor;

Analiza posibilităților de fundare la orice tip de construcție începe cu studiul posibilităților de adoptare a sistemelor de fundare directă și numai dacă, aplicarea acestora nu e posibilă se face apel la procedee de îmbunătățire a terenului de fundare sau la unul din procedeele de fundare indirectă.

Datorită condițiilor din teren, existența umpluturii și distanța mică față de taluz se recomandă fundarea pe stratul de bolovani de calcar în masă argiloasă prin intermediul unor piloți purtători pe vârf. (-13,50m - forajul de oprește în bolovani de calcar în masă argiloasă:)

Capacitatea portantă estimată va trebui să fie confirmată prin încărcări de probă pe piloți în conformitate cu normativ NP015:2000 nivelul calitativ N3.

Numărul necesar de piloți, secțiunea și fișa acestora vor fi stabilite de către proiectantul de specialitate.

Indiferent de soluția aleasă trebuie avut în vedere faptul că mediul în care vor fi amplasati piloții este un mediu activ.

Trebuie să se țină cont și de faptul că stratul de calcar are caracteristici foarte variabile ca urmare se poate întâlni la diferite adâncimi.

Umplutura neomogenă cu caracter neuniform prezintă risc ridicat de alunecare din acest motiv se va lua în considerare ca piloții purtători pe vârf vor fi dimensionați încât să reziste la acțiunile de împingere ale umpluturii.

^Condiții ciimatoloqice

Clima zonei prezintă caracteristicile zonei litorale a Mării Negre cu vara caldă secetoasă, toamna scurtă, primavara lungă, cu trecerea bruscă de la primăvară la vară. Precipitațiile sunt reduse, vântul este prezent aproape tot anul, dominant de NE.

*Căile de comunicație

în zona amplasamentului, strada Rotterdam prezintă singura cale de comunicație cu terenul studiat.

CAPITOLUL IV-REGLEMENTARI

*OBiECTiVESdLIClfĂtE PRrN TEMA PROGRAM 1

Pe acest teren se propune construirea unui imobil cu funcțiunea de locuire; regimul de înălțime va fi de S+P+1 E+2Eretras, cf. indicatorilor urbanistici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 36/30.01.2012.

*Bilănt suprafețe teren ■

Ibilant suprafețe

300.00 mp

^UMITAPROPRIETATE

•LIMITA ZONEI STUDIATE                  *

397.42 mp

100.00%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

160.00 mp

40.26%

SPAȚIU VERDE                            ••

60.00 mp

15.10 %

, SUPRAFAȚA RAMPA PARCARE

14.88 mp

3.74%

SUPRAFAȚA CAROSABILA              t

97.42 mp

24.51 %

SUPRAFAȚA PIETONALA

65.12 mp

16.39 $

Prezentul regulament de urbanism este o documetnatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constuctiilor pe întreaga suprafața a zonei studiate prin PUD.

Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării constuctilor in limitele PUD.

Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale PUZ, aprobat prin HCL nr. 36/30.01.2012.

Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament.

La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ - HCL nr.36/30.01.2012, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.

La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, de protecție fata de riscurile naturale de inundatii ori alunecări de teren, pentru protejarea si conservarea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea monumentelor istorice.

Terenul studiat face parte din UAT Constanta cu numărul cadastral 234204, aflat în intravilan. Folosința actuala a terenului este de curti-constructii; [ZRL2a1l cuprinde: subzona de locuințe individuale si colective cu maxim P+3 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Articoțidlll--Zonecuyaloarepeisagișticas^

Terenul studiat nu se afla in zona de protecție.

HtiS^ul^^Vtifizafi^misețW|S8®SIWMB^

locuințe individuale sau colective cu maxim P+3 niveluri in regim de construire cuplat sau izolat;

ÂrticoJul V -Utilizări admise cu condiționări

 • - funcțiuni complementare locuirii: comerț, servicii, alimentație publica, birouri pentru exercitarea profesiuni liberale - avocatura, arhitectura, medicina - invatamant; se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pnetru nivelul mansardei de maxim 60 % din aria unui nivel curent;

Ârtîcolul VI UțhizărHnter^

 • - funcțiuni care generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si/sau produc poluare si zgomot; activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; depozitare en-gros; depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto; lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot provoca scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Ârti colul VII - Parcelarea (șuprafețe, forme, dimenșiuni)

Conform Regulamentului General de Urbanism, se considera contruibile pacelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

W-

regimul de construire

dimensiune minima r>. in cazul                             ‘

conces lona rii tere nulul* ,'

dirpensiup.em^ ... in zone protejate^‘r '

dimensiune minima In alte zone

Suprafața (mp)

Suprafața'.

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit.

ISO

r/ -i £ A.

150

8

Cuplat

200

j/r' < v;/ >.

250

12

Izolat

200

35°

114^3 '.J,; ’

300

14

parcela de colt

’ - ;r ,j       K

reduc£tre$

reducere;'<;i& 25.%/ k - pentru fidcarejatadșJ

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru      fiecare

fațada

2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12.Om. Daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevederile art 19 si art.20 din capitolul „Prevederi generale” ale RLUMC. Parcela este accesibila dintr-un drum public sau prin servitute de trecere legal obtinuta printr-o trecere de minim 3.0 m. Este interzisa dezmembrarea parcelelor existente ce nu sunt construibile.

Articolul ^ -

Clădirile se vor amplasa la aliniament, cf planșei de REGLEMENTARI URBANISTICE - A02 la 2.0 m. Excepție fac clădirile a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamente, ținând cont si de alinierea cladirlor vecine.

Retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista ale condiționări. Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taîerea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de cat. I si II si de minim 8.Om la cele de categoria III; In cazul clădirilor amplasate pe parcelele de colt, nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi.

Articol ul [X

Clădirile vor fi dispuse izolat sau cuplat si se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei, nu mai puțin de 2,Om; dispunerea noilor clădiri cu calcan pe una dintre limitele laterale de proprietate este permisa numai daca exista un calcan al unei clădiri in stare buna care se poate menține sau reface in aceeași dispunere sau daca dispunerea sa in regim izolat nu este posibila si parcela învecinată permite la rândul ei cuplarea; clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin 2,Om; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita de proprietate avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; in cazul in clădirilor cuplate, balcoanele sau bovindourile de fațada, trebuire retrase 1,0 m de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de cel puțin de 2,Om.

ArticolulX-Am plasareacladirilorunelefatade altele peaceeiasi parcelare

Pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; distanta minima dintre clădirile de pe aceiași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren dar nu mai puțin de 3,Om.

Parcela va avea asigurat un acces carosabil si unul pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3,Om lățime; in cazul parcelelor de colt sau cu aliniament la mai mult străzi, accesul carosabil va fi ales in raport cu condițiile de trafic si de caracteristicile geometrice cele mai favorabile. In cazul funcțiunilor care impun accesul autospecialelor de stingere a incendiilor pe mai mult de o fațada, se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat încât sa permită accesul acestora. Accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela, accesul pietonal va fi asigurat din trotuarele existente si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor; in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap, in conformitate cu normele in vigoare.

îuljXft Xsta® WW^utovehi^

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform avizului Comisiei de Circulație seria A nr. 0006391 / 21.07.2020

Articolul XIIl -lnaltimea maxima admișiiy^^

Inaltimea maxima admisa este P+3E, respectiv H max. = 12,0 metri; se admit depășiri de 1-2 m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire cuplat; inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0m, cu centrul p elinia cornișei sau streasinii; inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii (respectiv 2.5 m); nu se normează numărul de subsoluri.

Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific funcțiunilor, cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor, de particularitățile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor învecinate cu care se afla in relație de co-vizibilitate; clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra in caracterul zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor; calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristîc pentru a diminua impactul vizual negativ; se interzice montarea vizibila a aparatelor de aer condiționat pe fațadele principale.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare; la clădirile dispune pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea ghetii. Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; toate noile branșamente la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ArticolulXVI — Spatiîliberesispatiiplantate

Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de teren St; spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100mp; se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenuui peste minimum necesar pentru alei si accese. Respectarea HCJ 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

Articol                                         SS3S® î ®

Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul predominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparent, etc.; gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20m si minim 1.80m din care soclu opac de 0.90 m si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; imprejmuirie laterale si posterioare pot avea maxim 2.50m.

Procent maxim de ocupare a terenului: POT max = 55,00%

Coeficient maxim de utilizare a terenului: CUT max = 2,20

Terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale se iau in considerare in calculul AC. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul, demisolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

Amplasarea imobilului fata de limitele terenului se va face astfel:

La N- 2.00 m;

La S - 2.20 m;

La V-2.00 m;

La E - 2.00 m.

- Indicatori urbanistici propuși:

POT = max. 55,00%; CUT = max. 2,20.

^Principii de compoziție pentru realizarea obiectului; (distanta fata de clădirile &xis^hte;acde£uOfeftdhâtesFautd)2®®y:®^

S-a avut in vedere ca orientarea camerelor de locuit sa fie către răsărit, cat mai puțin spre nord.

Accesul auto pe amplasament, se va realiza din strada Rotterdam.

Utilajele pentru stingerea incendiilor au acces auto la amplasament din strada Rotterdam către fațada orientată spre Nord,

Integra reOoiiconWuctiisiarmoriizâreacu^

Compoziția urbana se va realiza ordonat, cu respectarea condițiilor si restricțiilor impuse prin avizele specificate prin C.U., in concordanta cu tema de proiectare, precum si de fluxurile necesare unei bune funcționari a tipului de funcțiune si anume locuirea.

Obiectivul propus se incadreaza dpdv funcțional in prevederii Hotărârii Consiliului Local Constanța nr. 36/30.01.2012, aprobate anterior.

Conform Temei de proiectare, camerele si suprafețele acestora, vor respecta dimensiunile stipulate in legea locuinței.

Se propune crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat prin folosirea unui limbaj arhitectural modern, folosind sisteme moderne de anvelopare, cu finisaje de calitate generate de sistemul folosit.

Se interzice folosirea unor materiale cu culori intense si stridente. Se vor propune materiale de finisaj in culori deschise si pastelate, armonizate cu clădirile vecine, creandu-se o imagine unitara, estetica si contemporana de buna calitate.

*Modalitatiderezolvaresiorqanizarea circulației^        pietonâie^-^vW^

Se creeaza accese separate pietonale de cele carosabile, astfel:

Se vor ameaja 2 locuri de parcare in garaj.

Accesul pietonal in imobil se realizează din strada Rotterdam si este independent de cel carosabil.

yRealniuLde consțriri^                          BSR® ^0068®

 • - Limita edificabilului de pe lot este marcata pe planșa de reglementari si constituie un patrulater retras cu 2.00m pe tot conturul lotului;

 • - Regimul de inaltime propus este de S+P+1E+2Eretras;

 • - POT = 55,00% (cf. Hotărârii Consiliului Local Constanța nr 36/30.01.2012)

 • - CUT = 2,20 (cf. Hotărârii Consiliului Local Constanța nr. 36/30.01.2012)

 • - Sconstruita = 160,00 mp

 • - Sdesfasurata = 660,00 mp

- Pe strada Rotterdam există conductă de distribuție apă Dn. 110Mm PEHD și colectorul menajer Dn. 200Mm PVC-KG (H - 1,5-2m).

- Presiunea apei în zonă este 1,6 atm.

La fazele următoare de proiectare se va detalia acest sistem in funcție de construcția ce urmeaza a se executa.

Țdlefonizare: cf/ TELEKOM ROMÂNIA COMMUNiCĂT^         - nL481,dini

11^05.2020 T / ;          V                                                   7?;

 • - în zona de interes, există amplasate cabluri-echipamente de telecomuncații instalate. Se vor propune si se vor executa in urma întocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați. *Canaîizarea _          _______ ______ _       .     __ .        _        .       „ ■

Pentru scurgerea apelor menajere de la construcție ce se vor fi executate rețele de canalizare amplasate pe trama stradala.

La fazele următoare de proiectare se va detalia acest sistem in funcție de construcția ce urmeaza a se executa.

Alimentarea cuenergieelectnca

Se vor propune si se vor executa in urma întocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați.

Alimentarea cu gaze naturale ~    ........„ _ . „

Se vor propune si se vor executa in urma întocmirii unui proiect de către un proiectant autorizat, in funcție de necesitați.

CAPITOLUL VI- OBIECTIVE DE UTILITATE PUBUCĂ

Tipul de proprietate a terenurilor "                                           37 j

Teritoriul studiat se zonifica in funcție de tipul de proprietate in:

 • - teren aflat in proprietate privata a persoanelor fizice si juridice

 • - terenuri apartinand domeniului public sau privat de interes național sau al unitatii administrativ-teritoriale.

CirculațiajerenurNor ___3127 7J/77.7..    . 7;7j772_7. . ''7'3^i,7. J .77.1

In funcție de necesitățile de amplasare a noului obiectiv circulația terenurilor ramane neschimbata, după cum urmeaza:

Țabelulobiecțivelordeutilitatepubiic                ;

BILANȚ SUPRAFEȚE

iJUUULJUUHUUUUU u u uuuuuuuu^

3 LIMITA PROPRIETATE                      e

3_n.n nnnnnnnrTnnnnnnnnnnnnr^

300.00 mp

3 LIMITA ZONEI STUDIATE

397.42 mp

100.00%

PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

300.00 mp

75.49 %

DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE

97.42 mp

24.51 J

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raport mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Propunerile prevăd asigurarea de spații plantate, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților, cu conservarea factorilor de mediu.

Brptecți^gpei/t?^                            J         5®:.®^: L ? :< ® SW-

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin racordarea la rețelele existente în zonă, cf. avizului ce va fi obținut în aceste sens.

Colectarea tuturor apelor uzate și epurarea se va realiza în sistemele centralizate existente.

Apele pluviale nu se vor descărca în colectorul menajer.

Principala sursă de poluare a aerului în zonă o constituie traficul rutier, care în ultimii ani a devenit mai intens.

Pe amplasamentul propus, încălzirea clădirii se va realiza cu centrală proprie pe gaz de ultimă generație, astfel: emisiile de noxe se vor încadra în limitele prevăzute de lege. De asemenea pe parcelă se vor asigura spații plantate.

Protector               și vibi^iilcyn^^g^^^^

Nu vor exista surse de zgomot și vibrații care să inducă impact asupra mediului.

Nu vor exista surse de radiație.

Pe amplasament va exista sistem de canalizare și rigole, care vor deversa în sistemul de canalizare RAJA. De asemenea vor fi executate lucrări de înierbare și plantare.

Et9<^!^^șișrtemelgM^ști£jj^cyato

Perioada realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus în zonă, datorită lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar și datorită traficului greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomandă limitarea la minim a perioadei de execuției a lucrărilor.

Managinieniîfi^

Deșeurile meajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează în containere tip europubele și sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportate la rampa ecologică.

Conform OMS 119/2014, Art 6, la parterul clădirii propuse se va amenaja o cameră specială pentru depozitarea deșeurilor solide.

în zona studiată nu există obiective de utilitate publică.

Pe amplasamentul studiat și în vecinătatea acestuia nu se propun obiective de utilitate publică.

Pe amplasamentul studiat se propune amenajarea de spații plantate conform HCJC nr. 152/2013. Aceste spații plantate sunt private și nu vor face parte din categoria spațiilor verzi publice.

Strada Rotterdam este de categoria IV de circulație - cu o am priză de aproximativ 13.00m; cu câte o bandă pe sens și trotuare a câte 3,00m pe fiecare parte.

Nu se propun modificări ale circulațiilor auto și pietonale existente.

Lucrările de sistematizare verticală, dacă este cazul, se vor stabili prin proiectul tehnic (DTAC).

Pentru amplasamentul studiat regimul de construire va fi izolat, noua clădire se va retrage de a toate limitele de proprietate, cu respectarea următoarelor reglementări:

 • - Rh propus: S+P+1-2E retras

 • - înățimea maximă admisă la atic exprimată în metri și număr de niveluri este înălțimea maximă admisă până la aticul ultimului nivel (parapetul terasei) -_ _ 10,35 m.

în zonă există rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze și telecomuncații.

LASOLSTITIUL DE IARNA, CLADIRHLE ÎNVECINATE, BENEFICIAZĂ DE MINIM 1.5 ORE DE LUMINA SOLARA DIRECTA PE FAȚADELE AFECTATE DE CONSTRUCȚIA PROPUSA CE AU FERESTRE ALE CAMERELOR DE LOCUIT MAI EXACT, IMOBILUL AFLAT LA VEST BENEFICIAZĂ DE LUMINA SOLARA DIRECTA INTRE ORELE 12.00 SI 17.00, IAR IMOBILUL AFLAT LA EST BENEFICIAZĂ DE LUMINA SOLARA DIRECTA INTRE ORELE 9.30 SI 15.30.

CLĂDIREA PROIECTATA UMBREȘTE CONSTRUCȚIILE AFLATE IN VECINĂTATEA SA, DAR ESTE RESPECTAT ORDINULUI 119/2004, ART. 3, AL MINISTERULUI SANATATII, CONFORM CARUIA TREBUIE SA BENEFICIEZE DE CEL PUȚIN O ORA JUMĂTATE DE LUMINA SOLARA DIRECTA PE ZI.

Căile de comunicatii

Organizarea circulației se bazează pe caracteristicile traficului actual și de perspectivă, cu asigurarea unor accese corespunzătoare la toate obiectivele propuse.

Traseul străzii existente se păstrează. Trama stradală este în general rectangulară.

Direcția este:

 • - NE-SV, Str. Rotterdam;

Strada Rotterdam este cu o singură bandă pe sens, cu lațimea de 7,00 m, și 3,00 m trotuar de o parte și de alta a drumului.

Circulația rutieră din care rezultă accesul pe terenul studiat se va face doar în strada Rotterdam.

Este interzisă staționarea pe ambele sensuri ale drumului.

Se prevede un singur acces rutier la obiectivul ce a generat PUD, din str. Rotterdam, printr-o singura rampa cu lățimea de 6,00m și înclinare de 6,8%, având asigurat în total 2 locuri de parcare amenajate exclusiv în garaj.

 • * Pe planșa de circulație sunt precizate semnele de circulație, sensurile de mers, și poziția terenului față de calea de circulație.

Se menționează că strada Rotterdam este fundătură cu acces din strada Belvedere. Pe trotuarele aferente străzii Rotterdam, staționarea vehiculelor este interzisa.

Parcările sunt dimensionate cf. NP132/93 de minim 5,Om x 2,3m tip parcare frontală.

Alcătuirea profilelor transversale se va face în conformitate cu STAS 10.144/3 -Elemente geometrice ale străzilor, STAS 10.144/5 - Calculul capacității de circulație a străzilor.

Numărul necesar al benzilor de circulație și categoria de artere se determină în funcție de caracterul traficului - categoria 4-1 bandă pe sensul de mers.

^CĂPITOLUL Vlîh- CONCLUZII

Propunerea pentru amplasamentul studiat, respectă reglementările urbanistice aprobate, este compatibilă cu prevederile existente ce privesc dezvoltarea zonei și va conduce la creșterea atractivității acesteia.

Obiectivul propus prin prezentul P.U.D. este înscris pe direcția de dezvoltare a zonei, impactul acestuia fiind pozitiv din punctul de vedere ai dezvoltării urbane.

Ținând cont de componentele temei program, funcțiunea propusă este în acord și bine integrată în raport cu funcțiunile din zona ce se află în dezvoltare.

Documentația prezentată a fost întocmită conform ghidului de proiectare GM009/200 - Ghid privind metoiogia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu.

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici:

Se propune a se edifica o construcție cu un regim de inaltime de S+P+1E+2E retras, cu funcțiunea de locuințe unifamiliala.

 • a) funcțiunea va fi de locuința unifamiliala;

 • b) asigurarea numărului de locuri de parcare pe terenul proprietate privata, in garaj, cf.

HCLM 113/2017, RECTIFICAT HCLM 28/2018;

 • c) asigurarea suprafeței de spațiu verde amenajat, cfPUG si HCJ 152/2013

 • d) integrarea noii clădiri dpdv compozițional, al tratării volumetrice si planimetrice in ansamblu construit, ținând cont de tehnologiile si materialele actuale.

 • e) imbunatatirea condițiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri si servicii publice;

 • f) asigurarea calitatii cadrului construit;

 • g) asigurarea insoririi conform OMS 119/2014;Punct începu

Punct t sfârșit

Lungime segment

1

2

15.0

2

3

0

3

15.0

4

1

20.016


[X]_

'[Y]

1

■790834.37

294157.57

2

790891.73

294138.99

3

790905.81

294144.19

4

790898.44

294162.79


1 1 1 1 1 1 1

LIMITA ZONA STUDIATA


LIMITA TEREN PENTRU CARE S-A ÎNTOCMIT P.U.D.


_________

ALINIAMENT CONSTRUCȚIE PROPUSA


ALINIERE TEREN


CONSTRUCȚII EXISTENTE                        '


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

CONSTRUCȚIE PROPUSA S+P+1-2E retras - locuința unifamiliala -


CIRCULAȚII CAROSABILE             /


circulatii pietonale

f


circulatii pietonale propuse in incinta


/ /

SPAȚIU VERDE/PLANTAT AMENAJAT PROPUS

J               A


PARCAJE PROPUSE IN GARAJ         f

RESTRICȚII CONDIȚIONĂRI SI REGLEMENTARI SPECIFICE PT. PARCELA IE:234206


LIMITA PROPRIETATE

300.00 mp


LIMITA ZONEI STUDIATE

397.42 mp

100.00%


SUPRAFAȚA CONSTRUITA

160.00 mp

40.26 %


SPAȚIU VERDE

60.00 mp

15.10 %


-----X-----7*

RETRAGERI MINIME FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE


SUPRAFAȚA RAMPA PARCARE

14.88 mp

3^%


SUPRAFAȚA CAROSABILA

97.42 mp

/24.51 ÎL


TEAM

tel/fax 0241 550551

Office @decodesign.rc www.decodesign.rc

RO 27195087 S.R.L. Unirii 19A 900532 C-tc

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ /

SCARA 1/200

SEF PROIECT

arh. ALEC-MARIUS IUGA

PROIECTAT

arh.stg. LAVINIA ALEXANDRA DUPIR

PROIECTAT

urb. ANDREEA CONSTANTIN

VERIFICAT

c.arh. MARIUS CHIRILOV

06/2020

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a SC DECODESIGN TEAM S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refotosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepsește conform legii.