Hotărârea nr. 108/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. LABIRINT NR. 24, INVESTITOR ANDONE NECULAI

Nr. cadastral

Sud

ratata masurata a imopiluiui (mp)

Adresa

mobilului

23p695

260 mp /

Județul Qc

[ifilantar-M^iieipiul Constanta, Strada Labirint Nr.24

CONSTANTA


LEGENDA:


DETALIU A-A CIRCULAȚIE EXISTENTA Scara 1:100<—X—X—X

LIMITA DE PROPRIETATE = TEREN GENERATOR PUD S=260,00 mp

TEREN GERENATOR PUD

CONSTRUCȚII VECINE EXISTENTE

EDIFICABIL PROPUS

••

CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE

CIRCULAȚII AUTO EXISTENTE

LIMITE TERENURI CADASTRATE

STÂLPI ILUMINAT PUBLIC EXISTENTI

I------1

I______I

SUPRAFAȚA MAXIMA EDIFICABIL

----

ACCES AUTO INCINTA

---

IESRE AUTO DE PE AMPLASAMENT

-

CIRCULAȚII AUTO

ACCES AUTO CLĂDIRI

ACCES PIETONAL


REGLEMENTARI URBANISTICE AL TERENULUI PROPUS

EXISTENT

PROPUS

TEREN PROPUS PENTRU CONSTRUIRE

260,00 mp

260,00 mp

CONSTRUCȚII

S construita: 0,00 mp

S desfasurata: 0,00 mo

Sconstr.: 91,00 mp

S desf.max: 260.00 mo

TROTUARE

0,00 mp

76,00 mp

PARCARI

0,00 mp

15,00 mp

ZONA VERDE

260,00 mp

78,00 mp (30% din S teren)

POT

0,00%

35,00%

CUT

0,00

1,00

REGIM DE INALTIME PROPUS

P + 1E-2E; Hmax = 10,00m


NOTA:

Prezenta documentație urbanistica este intocmita cu respectarea prevederilor legislației din domeniu si a H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta. Spatiile verzi necesare se vor asigura in interiorul loturilor proprietate privata.


Bilanț teritorial admis conform PUG aprobat prin HCL nr. 429/2018 - ZONA B

ZRL 2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI

CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE


INDICATORI URBANISTICI ADMIȘI CONFORM RLU:

P.O.T. max. admis = 35%

C.U.T. max. admis = 1.00

Regim de inaltime max. = P+2E - H =10.00 m


JUC-ULCC- - . fA

FCAM MîCiF- )N,


DlRl


___________________________CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,       GEORGIANA GpSI»

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica titlu/nr./data

AD^O*

PROECTRRE

ADRO PROIECTARE S.R.L

C.U.L:37394494 ; Nr O.R.C.:J13/1066/13.04.2017

Pct.lucru:Str.Stefan cel Mare, Nr.63,Et.2,Constanta Tel: 0770689673 ; Mail: adroproiectare@gmail.com

Beneficiar:

ANDONE NECULAI

Proiect nr.

67/2019

SPECIFICAȚIE

NUME

a

EMNATURA

X Scara:

Titlu proiect:      ELABORARE PUD

REGLEMENTARE LIMITE LATERALE SI . .     POSTERIOARE ALE EQIFICABILULUI

Adresa: Loc.Constanta, str. Labinnt, nr. 24, Județul Constanta, nr. cad.238695

Faza:

P.U.D.

SEF PROIECT

arh. Crudu Gheorghe

PROIECTAT

arh. Crudu Gheorghe

^Data:

Titlu planșa:

Planșa nr.A 0

DESENAT

ing.lacob Nicoleta

IULIE 2019

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE

DREPTURILE DE AUTOR APARȚIN IN EXCLUSIVITATE ADRO PRC COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SA PREZENTA DOCUMENTA ȚIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOI ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIEC

ECTARE SRL

A UNEI PĂRȚI DIN ACESTA, FĂRĂ ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR. S/1996. ( L PENTRU CARE A FOST ELABORATĂ.

SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Labirint nr. 24, investitor Andone Neculai

/Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data deXQj* 2021.

Luând in dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 68666/09.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conserva rea^mo numen telor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                          precum și avizul nr.

68647/09.04.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, precum și ale art. 19 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Andone Neculai înregistrată sub nr. 68182/23.04.2020, completată cu adresa nr. 161302/21.10.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Labirint nr. 24, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unui imobil P+1E-2 cu funcțiunea de locuire individuală, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în str. Labirint nr. 24, în suprafață de 260 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 238695, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Andone Mioara și Andone Neculai conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 769/23.06.2017, rectificat sub nr. 33/04.07.2017 la Societatea profesională notarială Niculescu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de 2 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, Iar către Andone Neculai, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,   ■— împotrivă,' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție °2^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ap

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL GEORGIANA GQȘ0ODARU

CONSTANȚA

NR. / <££-0^ ■ 2021

MEMORIU GENERAL

 • 1.1 DATE GENERALE

Denumirea lucrării:

MEMORIUL JUSTIFICATIV, aferent „ELABORARE P.U.D. pentru REGLEMENTARE LIMITE LATERALE SI POSTERIOARE ALE EDIFICABILULUI”

Amplasament:                                                                  I

Str. Labirint, Nr. 24, Loc. Constanta, Jud. Constanta, nr. cad. 238695.

Faza de proiectare:

P.U.D.

Inițiator / beneficiar:

ANDONE NECULAI

iProiectant general:

ADRO PROIECTARE SRL

Pct de lucru:         Str. Ștefan cel Mare, Nr. 63A, jud Constanta

Tel/Fax:             0761.835.335

_______Cod CAEN__________7111 Activități de arhitectura______________________________ Nr. pr. / Data elaborării:

67 /2019

 • 1.2 ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

  • 1.2.1 R.L.U. reprezintă un sistem de norme tehnice și juridice care stau la baza elaborării t _            planurilor urbanistice și de amenajarea teritoriului. R.L.U. stabilește, în aplicarea legii, regulile de

ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor acestora. Prezentul Regulament de Urbanism va servi la întocmirea temelor de proiectare pentru P.U.D. și la întocmirea certificatelor de urbanism până la aprobarea PUG .

 • 1.2.2 Regulamentul Local de Urbanism este o documentație de urbanism cu caracter de Reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de conformare, realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul Orașului Constanta, jud Constanta.

 • 1.2.3 Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al Administrației Publice Locale și se aprobă de către Consiliul local pe baza avizelor obținute, înconformitate cu prevederile Legii 50/1991.

 • 1.3 BAZA LEGALA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

Analiza situației existente si formularea propunerilor si a reglementariloi următoarele acte normative si documentatii de urbanism:                   {

ta


-A

 • - Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările ulterioare.

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism.

Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum si Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism

Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

Legea nr. 7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, actualizata;

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificările ulterioare;

Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OG 195/2005 privind protecția mediului;

HG nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

 • - Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediu de viata al populației.

ORDIN MLPAT 10/N/1993-Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane

PLANUL URBANISTIC GENERALE al municipiului Constanta si Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr. 81/26.03.2013.

2.1 DOMENIU DE APUCARE

Prezentul PLAN URBANISTIC DE DETALIU urmărește reglementarea din punct de vedere

urbanistic a zonei supuse studiului, în vederea stabilirii condițiilor de realizare a unei construcții

definitive cu funcțiunea locuința unifamilialâ.

J                                         /

P.U.D.-ul va reglementa/detalia conform art. 48, alin. (1) din Legea 350/2001, parcela studiatain relație cu parcelele învecinate, cu privire la:Modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea k ffiitf j^rjîaiă.

acesteia, in baza unui studiu de specialitate;


Retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

Accesele auto si pietonale;

Conformarea architectural-volumetrica

In conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3354 din 17.09.2019, ~§tibefat de Primăria mun. Constanta, in scopul „Reglemetare limite laterale si posterioare ale edificabilului” este solicitata întocmirea unei documentatii tip P.U.D. datorita necesitat! „retragerilor limitelor laterale si

posterioare ale edificabilului”, faza actuala PUG aprobata prin Hotarararea Consiliului Local Constanta, nr. 653/25/11/1999, cărui valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 429/31.10.2018, parcelele sunt construibile in regim înșiruit si semi-cuplate.

 • 3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

In zona ZRL 2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimentrelor de protecție.

Se remarca o tendința de creștere a fondului construit in zona studiata.

Funcțiunea solicitata de beneficiar - aceea de locuința unifamiliala, este compatibila cu funcțiunile aprobate in zona.

 • • Accesibilitatea la caile de comunicatii

Accesul la proprietate se va realiza pe strada Labirint pe latura sudica cu descidere de 12.53 m, poarta de acces auto 3,50m si poarta acces pietonal 1,00 m. Strada Labirint este conforma, ea avand o forma regulata cu lățime aproximativ de la 8,55 m cu circulație pe ambele sensuri de mers.


 • • Suprafața ocupata, limite si vecinătăți

Terenul care a generat documentația are o suprafața de 260.00 mp intravilanului Municipiului Constanta, zona Gara CFR/ Autogara Sud.


ADRCT

PROIECTARE

Terenul studiat are ca vecinătăți:

 • • Nord - vecin: Gherman Viorica;

 • • Est - vecin: Serban Silvia;

 • • Sud - Strada Labirint;

 • • Vest - vecin: Bisceanu Octavian Nicolae, Bisceanu Madalina;

- vecin: Chelba Niculae, Chelba Domnica.

 • • Caracterul zonei, aspectul architectural urbanistic

Zona poseda, in ansamblul ei, un fond construit in stare buna si mediocra, majoritatea construcțiilor reprezentând imobile construite in jurul anilor 1970 - 2000.

Aspectul clădirilor va tine seama de caracterul zonei; toate fațadele vor fi tratate cu atentie si cu materiale de finisaj de calitate superoara.

Clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor arminiza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaj.

 • • Destinația clădirilor

In zona ZRL 2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimentrelor de protecție.

 • • UTILIZĂRI ADMSE: Locuințe individuale cu maxim P+2E niveluri in regim de contruire înșiruit, cuplat sau izolat; Funcțiuni complemantare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

 • • Tipul de proprietate asupra terenurilor

Pe prezentul teren in suprafața de 260.00 mp exista edificate construcții. Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; Funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, cornet cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina) in limita a maxim 25% din AC.

 • • Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Studiul geotehnic întocmit in vederea elaborării documentației de proiectare pentru faza de proiectare PUD.

Deoarece terenul de fundare din amplasament loess - praf argilos loessoid, face parte din grupa pământurilor sensibile la umezire, se vor adopta si respecta cu strictete, atat prin proiectare, execuție cat si in timpul exploatării construcțiilor, masurile prevăzute in ,,Np 125-2010 - Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare, execuție, exploatare).

Având in vedere ca perimetrul cercetat este in apropierea Marii Negre, se va consulta STAS-ul 3349-85 pct. 2.9 si Normativul NE 012/2-2010.

Pentru fazele următoare de proiectare, se vor efectua lucrări de teren amanuntite (foraje si sondaje) pentru fiecare obiectiv in parte, pentru a stabilii cu exectitate soluția de


 • • Accidente de teren

Nu s-au întâlnit accidente de teren.

PROECTARE

 • • Adâncimea apei subterane

Nu s-a întâlnit apa freatica in foraje , in zona nivelul apei este sub adancimea de 7,00 m.

 • • Parametri seismici caracteristici

Din punct de vedere seismic terenul este situat in zona seismica “ E “ ( conform harții de zonare seismica din Normativ P 100/92 ), cu coeficienții de seismicitate Ks = 0,12 , Tc =0,7 sec.


Tabelul 11 Perioadele deconirol (colt)   Tc, Zd ale ^ec tiu lui de răspuns pentm

componentele orizontale ale mișcării seism ice

Tc

0,70j

1,00$

l,60i

TS

0,14$

0,20$

032$

td

3,00j

3,00$

2,00$

 • • Analiza fondului construit existent

Regimul de înălțime al construcțiilor existente in zona studiata este de la Parter, P+1E-P+2E.

Prezentul PUD propune crearea unui regim de înălțime max. P+2E. Pentru obiectivul de a generat PUD, incadrandu-se in regimul de înălțime al zonei ZRL 2a respectiv distant aproximativ 5 m pana la aliniamentul de peste strada Labirint.


JDU ai'hiiect


 • • Echiparea edilitara

Toate clădirile din zona vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Utilitățile se vor rezolva prin racodarea la cele existente in zona numai respective.

Terenurile ramase libere de construcții se vor acoperi cu dale inierbate in zonele de circulație auto, iar in rest se poate amplasa gazon si planta arbori sau arbuști decorativi. 14

Indici de utilizare a terenului

 • - procentul maxim de ocupare a terenului POT = maxim 35,00 %

Calculul POT pentru terenul ce a generat PUD:

S teren=260.00 mp

S constr. existent conform extras de carte funciara = 0,00mp

S constr. total propus = 91,00 mp

S desf. total propus = 260,00mp

 • - coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT = maxim 1.00

 • - regimul de înălțime al construcției propuse H max = P+2E

 • 4. REGIM TEHNIC

Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism:

ZRL2a - Locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție.

Utilizări admise: - Locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire izolat. Funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale in limita a maximum 25% din AC.

Utilizări admise cu condiționări: - Se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; Autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii;

Utilizări interzise: - Funcțiuni complementarelocuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, și/ sau produc poluare; Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat ( peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate, Anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; Depozitare en gros; Depozitare de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; Depozitare pentru vanzarea a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice; Activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; Autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; Orice lucrări de terasamente care pot sa provoce scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Caracteristicile parceleor ( suprafețe, forme, dimensiuni): Se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

Regim de construire


Dimensiune minima in cazul concesionarii terenului


Dimensiune minima in zone protejate


Dimensiune minima in alte zoneînșiruit


Suprafața (mp) 150


Front (m)


Suprafața (mp) 250


Front (m)


10


Suprafața (mp) 150


Front


o.


tri


Cuplat


200


12


300


12


250


^UDu arhitect


Izolat

200

12

350

14

300

14

Parcela de colt

Reducere cu

50 mp

Reducere cu 25% pentru fiecare fațada

Reducere cu 50 mp

Reducere cu 25% pentru fiecare fațada

- Amplasarea clădirilor fata de aliniament: La stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC, Clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,00 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,00 metri in cazul străzilor de categoria III. Clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamente, dar nu cu mai puțin de 4,00 m. Retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări, in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 pe verticala, de la cota terenului amenajatș cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri; Racordarea aliniamentelor la intersecția străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12,00m in cazul străzilor de categoria l si II si de minim 8,00m la cele de categoria III; In cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colt nu se admite decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

- Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelor: - Clădirea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maximum 15,00 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi; In cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișa in punctul cel mai înalt fata de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri, se va respecta aceiași prevedere si in cazul in care

înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; In cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,00m, dar nu mai mult de % din adancimea parcelei; Clădirile semicuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin lumatate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00m, in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; Clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa, dar nu cu mai puțin de 3,00; Clădirile vor vi dispuse pe parcela încât sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit care strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila în cadrul parcelei sa fie minim, raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.50 si 2.00. Construcțiile in regim izolat se vor retrage fata de limitele laterale la distanta de minim 0.60m in cazul fațadelor fara ferestre, si 2.00. rnjaentru fațade cu ferestre. Retragerea fata de limita posterioara va fi la minim 1 fara ferestre si ia 2.00m cu ferestre dispuse pe fațade. Dispunerea anexei limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea /rg'prej


 • - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceiași parcela: Pe o parcela se pot construi de clădire daca suprafața dimensiunilor perimit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite, orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.00 mp; Distanta minima dintre clădirile de pe aceiași parcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai înalt fata de teren, dar nu mai puțin de 4.00m. Circulatii si accese: Parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3.00 metri lățime; Accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei, de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

 • - Staționarea autovehiculelor: Staionarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCLnr. 113/2017 - privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin HCLnr. 28/2018, detaliata prin HCL nr. 532/2018.

 • - Inaltimea maxima admisa a clădirilor: Inaltimea maxima a clădirilor va fi P+2(Hmax=10.00m); Se admite mansardarea clădirilor in condițiile utilizărilor admise cu condiționări; Inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.00m cu centrul pe linia cornișei sau streasinei,; Inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.

 • - Aspectul exterior al clădirilor: Clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitetura si finisaje; Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare din aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor; Se interzic calacanele vizibile din domeniu public.

 • - Condiții de echipare edilitara: Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnîco-edilitare publice; La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a evita producerea ghetii; Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare. Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat; Se interzice dispunerea antenelor TV- satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

 • - Spatii libere si spatii plantate : Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; Pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); Spatiile neconstruite si neocupate de acces si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100.00mp; peste minimum necesar pentru alei si accese. Respectare HCJ nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

 • - împrejmuiri: Se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, dare se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta; Gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 m si minim 1.80 m din care un soclu opac de 0.50m si o parte transparenta din metal sau lemn dublat de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

Procent maxim de ocupare a terenului: POT maxim=35%

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilt^^Si^^ clădiri se iau in considerare in calculul AC.


Coeficient maxim de utilizare a terenului: CUTmaxim=1.00

^eorghe 5t CRUDU arhitect


Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansardarea clădirii se iau in calculul ADC. Se admite o creștere cu 10% a POT si corespunzător CUT, daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa.

 • 5. REGULI ORMND MODUL DE.PREZENTARE A DOCUMENTAȚIEI

Se vor respecta intrutotul prevederile cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal GM -09-2000 aprobat prin ordinul nr 91/1991 al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

 • 6. FACTORII DE MEDIU

Ape uzate

Pentru evacuarea apelor uzate vor fi aplicate următoarele condiții:

Apa uzată, trebuie evacuată cu respectarea în totalitate a condițiilor menționate in autorizația de mediu emisă de Agenția de Protecție a Mediului Constanta, care impune condițiile de evacuare a apelor uzate.

Deșeuri

Următoarele condiții se vor aplica referitor la evacuarea deșeurilor: Deșeurile nu vor fi înlăturate prin ardere cu foc deschis.

Toate deșeurile și produsele reziduale vor fi colectate și depozitate într-o arie special amenajată în acest scop.

Este recomandabil ca deșeurile să fie colectate pentru reciclare sau re-utilizare, dacă este posibil și fezabil.

Eliminarea deșeurilor se va face respectând cerințele autorităților sanitare.

 • 7. REGULI PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A DOCUMENTAȚIEI

Se vor respecta intrutotul prevederile cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal GM -010-2000 aprobat prin ordinul nr 176N/16.08.200/MLPAT.

Condiționările si reglementările zonei funcționale se stabilesc după cum urmeaza:

 • • Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Terenul are o forma poligonala si este aliniat cu latura sudica cu strada Labirint. Inaltimea

maxima admisa P+2E, cu retrageri fata de aliniamnet de 5.00 m si retragere fata de JimiteleJaterale si limita posterioara confirm propunere! 1,00m.


REGLEMENTARI URBANISTICE AL TERENULUI PROPUS

EXISTENT

PROPUS

TEREN PROPUS PENTRU CONSTRUIRE

260,00 mp

260,00 mp

CONSTRUCȚII

S construita: 0,00 mp

S desfasurata: 0,00 mp

Sconstr.: 91,00 mp

S desf.max: 260.00 mo

TROTUARE

0,00 mp

76,00 mp

PARCARI

0,00 mp

15,00 mp

ZONA VERDE

260,00 mp

78,00 mp (30% din S teren)

POT

0,00%

35,00%

CUT

0,00

1,00

REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS

P + 1E - 2E; Hmax = 10,00m


 • • Capacitatea, suprafața desfasurata

Se propune realizarea unei construcții P+1E-2E cu Sc= 91,00 m, Sd= 260,00 m.

Coeficienți urbanistici:

Existenti:

S. teren = 260,00 mp

S. construita existenta = O.OOmp

S. desfasurata existenta =0,00 mp


P.O.T. EXISTENT =0%

C.U.T. EXlSTENT=0.00

Propuși:

S. teren = 260,00 mp

S. construita propusa = 91,00 mp

S. desfasurata propusa =260,00 mp

P.O.T. PROPUS = 35,00%

C.U.T. PROPUS = 1,00

Construcția proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” de importanta normala (conform HG 766 dini 997 ) si la CLASA “III" de importanta ( conform Normativului P100-1/2013).

 • • Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Construcția propusa are destinația de locuința individuala P+1E - 2E. Sistemul constructiv recomandat pentru realizarea construcției propuse este structura zidărie portanta. Acoperișul se va executa tip șarpanta.

La construcția propusa accesul si circulația este asigurata printr-o legătură cu strada Labirint.

 • • Integrarea si amanajarea noilor construcții si armonizarea cu cele existente

Prin aspectul constructiv si funcționalitatea lor obiectivele solicitate a se realiza se integrează si se armonizează cu construcțiile existente, valorificandu-se cadrul natural si relieful zonei.

 • • Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu este cazul

 • • Modalitati de organizare si rezolvare a circulației carosabile si pietonale

Pentru accesul din strada Labirinit se vor respecta condițiile impuse in avizul de la comisia de circulație.

 • • Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei.

In zona studiata terenul este relativ plat, cu vegetație tipica Dobrogei. Lucrările care se vor efectua vor trebui sa asigure protecția cadrului natural existent.

Prin aspectul constructiv si funcționalitatea obiectivului solicitat prin prezenta documentație are ca scop integrarea si armonizarea cu construcțiile existente, valorificându-se cadrul natural si relieful zonei.

 • • Condiții de instituire a regimului de zona protejata si condiționări impuse de acesta

Având in vedere funcțiunea stabilita prin PUD nu este cazul sa se instituie regimul de zona protejata si sa se gaseasca soluții pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluării.

 • • Soluții pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluării

Nu este cazul sa se gaseasca soluții pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluării.

 • • Prevederea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului.

Nu este cazul.

 • • Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

In zona studiata, conform HCJ nr. 152/2013, se vor amenaja spatii verzi minim 5 mp pentru fiecare locuitor. Configurarea aleilor pietonale si a celor carosabile se va face astfel incat sa ocupe minimul de suprafața.

 • • Lucrări necesare de sistematizare verticala

Lucrările de sistematizare verticala vor urmări in general configurația actuala a terenului si sunt necesare pentru a asigura profilul transversal caracteristic al clădirii proiectate si al aleiilor de legătură si pantele pentru scurgerea apelor pluviale.

 • • Regimul de construire (alinierea si inaltimea construcțiilor, procent de ocupare a terenului)

Se propune realizarea unei construcții P+1E-2E cu Sc = 91,00 m , Sd = 260,00 m.

Sc total maxim = 91,00 mp

Scd total maxim = 260,00mp

 • - coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT = maxim 1,00

 • - regimul de înălțime al construcției propuse: H max = P+2E

  REGLEMENTARI URBANISTICE AL TERENULUI PROPUS

  EXISTENT

  PROPUS

  TEREN PROPUS PENTRU CONSTRUIRE

  260,00 mp

  260,00 mp

  CONSTRUCȚII

  S construita: 0,00 mp

  S desfășurată: 0,00 mp

  Sconstr.: 91,00 mp

  S desf.max: 260.00 mo

  TROTUARE

  0,00 mp

  76,00 mp

  PARCARI

  0,00 mp

  15,00 mp

  ZONA VERDE

  260,00 mp

  78,00 mp (30% din S teren)

  POT

  0,00%

  35,00%

  CUT

  0,00

  1,00

  REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS

  P + 1E - 2E; Hmax = 10,00m

Alinierea construcției fata de stazile adiacente terenului va fi cu o retragere de 5,00 m , retragerile fata de aliniament sunt detaliate pentru parcela care a generat PUD, iar pentru celelalte parcele pentru care nu se cunoaște cu exactitate intenția de construire se mențin zona ZRL 2a.


Imobil propus :

 • - fata de limita NE: retragere 1.00 m, de la limita proprietății;

A

PROIECTARE

 • - fata de limita SE: retragere 5.00 m fata de aliniament;

 • - fata de limita SV: retragere 0.60 m de la limita proprietății.

 • - fata de limita NV: retragere 0.60 m de la limita proprietății

 • • Coeficient de utilizare al terenurilor

P.O.T. MAXIM PROPUS = 35,00%- conform PUD

C.U.T. MAXIM PROPUS =1,00- conform PUD

 • • Asigurarea utilităților

Pe amplasament nu exista rețele de alimentare cu apa si canalizare ale RAJA.

Alimentarea cu energie electrica si gaz metan se va face de la reteau existenta din afara zonei studiate.

Racordul la utilitati se va face conform avizelor:

-Aviz S.C. RAJA S.A. nr. 1310/105947 din 31/10/2019: aviz favorabil;

 • - Aviz RADET Constanta nr. 17545 din 21/10/2019: aviz favorabil;

 • - Aviz E-DISTRIBUTIE DOBRGEA S.A. nr. 282255010 din 17.10.2019 : aviz favorabil;

 • - Aviz S.C. TELEKOM ROMANIA S.A. nr. 1850 din 11.10. 2019 : aviz favorabil;

 • - Aviz DISTRIBUȚIE GAZ REȚELE SRL nr. 314.457.473 din 23.10.2019 : aviz favorabil;

 • - Aviz Mediu nr. 10706RP/21.10.2019 nu necesita aviz;

 • - Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Constanta nr. 4737 din 17.10.2019: aviz favorabil;

 • - Aviz MAPN Statul major nr. DT/9956: aviz favorabil;

 • - Aviz Comisia de Circulație nr. R 238975 din 20.02.2020: aviz favorabil;

 • - Aviz Ministerul Sanatatii nr. IMA 1660R/23.01.2020.

 • 8. CONCLUZII:

 • • Consecința realizării obiectivelor propuse

Obiectivul propus prin prezentul PUD este înscris pe direcția de dezvoltare a zonei, impactul acestuia fiind pozitiv din punctul de vedere al dezvoltării urbane.

 • • Masuri ce decurg in continuarea PUD-ului

Prin PUD in afara obiectivului propus urmeaza a se realiza, pe baza de autorizație de construire conform legii