Hotărârea nr. 107/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, CARTIER COMPOZITORILOR, CAREUL XV, LOTUL 11/1, INVESTITOR MARIN LIVIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, investitor Marin Liviu

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de             2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 68665/09.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr.                       precum și avizul nr.

68645/09.04.2021 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, cu modificările ulterioare;

Văzând solicitarea domnului Marin Liviu înregistrată sub nr. 87478/04.06.2020, completată cu adresa nr. 162263/22.10.2020, nr. 18764/29.01.2021, nr. 18809/29.01.2021 și nr. 63906/02.04.2021;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale P+1E, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul pentru care s-a inițiat PUD-ul, situat în municipiul Constanța, zona Coiciu-Compozitorilor, careul XV, lotul 11/1, în suprafață de 249,82 mp (potrivit actelor de proprietate) și 250 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 245302, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Marin Liviu conform contractului de donație autentificat sub nr. 921/18.05.2016 la Biroul individual notarial Stoica Andrei.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Marin Liviu, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU


CONSTANȚA

NR. [0^/(7&0h' 2021


www.masstucflo.ro


.1 1 .1 Wd 2.n ) 3 ; Glii RQKA3^n75O

S emu GOCIAL. STB. LAIC VO O A NR.21. constanta tel: 0723. 1 7 1 . I 60

ARHI1ECWRA [ DESIBN | PE.ISAGIS1 |CA [URBANISM


mail: office9masstudlo.ro

MEMORIU TEHNIC

 • 1 .01 Denumirea obiectului de investiții

PLAN URBANISTIC DE DETALIU, ZONA COMPOZITORI, CAREU XV, L0T11/1

 • 1 .02 Amplasamentul (localitatea, strada, numărul, județul)

MUN. CONSTANTA, ZONA COMPOZITORI, CAREU XV, L0T11/ 1, JUD. CONSTANTA

!,03 Titularul investiției

MARIN LIVIU

1.04 Beneficiarul investiției

MARIN LIVIU

1.05 Elaboratorul documentației_________________________________________________

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANȚA

tel: 0723.171.168

1.06 Faza proiect

Plan Urbanistic de Detaliu

 • 1 .07 Număr proiect

271/2019

Prezenta documentație urbanistica are ca scop modificarea retragerilor laterale si posterioara fata de limitele de proprietate, studierea conformării arhitectural-volumetrice si modul de ocupare al terenului, in baza legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, pentru amplasamentul situat in municipiul Constanta, intravilan, zona Compozitori, Careu XV, lot 11/1, identificat prin număr cadastral 245302.

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt:

NORD: proprietate privata LE. 226306;

SUD: proprietate privata LE. 244526 si LE. 242878;

EST: proprietate privata LE. 244526;

 • VEST: strada Eduard Caudella;

Conform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 Iunie 2001 (*actualizată*J privind amenajarea teritoriului și urbanismul:


ARHITECT URA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: Office ^masStUdfo.rO

 • (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specific pentru o parcei în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detaial modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

 • (2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice.

Amplasamentul studiat, înregistrat cu numărul cadastral 245302, are o suprafața totala de 250,00 mp, conform măsurători, asa cum sunt menționate si in planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate.

PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr.327 din 18.12.2016;

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU, aprobat confom HCL nr. 588 / 2005;

Certificatul de Urbanism pentru Elaborare P.U.D., nr. 2123/21.06.2019, emis de Primăria municipiului Constanta;

Documentația se va elabora cu respectarea prevederilor Legii 350/2001 a amenajării teritoriului și urbanismul, cu modificăriile si completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.D.aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.37 /N/ 08.06.2000;

ConstituțiaRomâniei;

Codul Civil, actualizat;

Hotărârea de Guvern nr. 1076/ 2004, privind stabilirea procedurii de realizarea evaluării de mediu pentru planuri și programe:

Legea nr. 137/1995, privind protecția mediului;

Legea nr. 7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliară;

Ordonanța de urgenta nr. 195/ 2005, privind protecția mediului;

Ordin Min. Sanatatii nr. 119/ 2014, privind normele de igiena;

Legea nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin 233 din 26.02.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism:

Ordin MDRAP nr. 2710/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism:


ARHIT ECTURA | OESIGN | PE1SAGJS1 ICaI URBANISM MAU.: cffice^nWStudiO.rO

 • • Ordin MLPAT 10/ NZ1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

 • ♦ H.C.L.M. nr. 260/ 11.11.2010 privind aprobarea regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

 • • H.C.L. nr. 113/ 2017 - Regulament privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, actualizat prin Hotarare de Consiliu Local;

 • • H.C.J.C. nr. 152/ 2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

 • • H.C.L. nr. 322/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de informarea și consultare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Constanța;

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificariile și completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.D.aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.37 /N/ 08.06.2000.

Terenul propus pentru studiu este situat in intravilanul municipiului Constanta, in zona central-vestica a orașului, in zona cartier Compozitori, careu XV.

Terenul ce a generat documentația are deschidere directa la strada Eduard Caudella si este delimitat pe celelalte 3 laturi de loturi destinate locurii conform reglementarilor in vigoare stabilite prin HCL nr. 588/ 2005.

Amplasament ce a generat P.U.D. se identifica prin număr cadastral 245302, situat la adresa localitatea Constanta, Careu XV, lot 11/1, județul Constanta.

Imobilul ce a generat documentația este proprietatea privata a dl. Liviu Marin conform contractului de donație, autentificat prin încheierea numărul 921 din 18 mai 2016, încheiat la.BNP Stoica Andrei.

Terenul ce face obiectul investiției este denumit in continuare "imobil", dispune de o suprafața totala de 250,00 metri patrati, masurati, situat in intravilanul municipiului Constanta, județul Constanta fiind intabulat in Cartea Funciara nr. 245302 a localității Constanta si dispune de următoarele caracteristici conform cadastru:

 • - categoria de folosința = arabil (A);

 • - limita terenului este materializata prin gard metalic pe toate laturile;


  www.mitttudlo.ro


Jia>644Mll3 ; GUI RDa635!a75n

SEDIU SOCIAL. SîR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

ARHITECT URA | DESIGN | PEISAGIST ICA | URBANISM MAIL: Office(knaSJtudJo.TO


Mim. Constanta, Careu XV, Lot 11/1

Nr.

Pd.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

Estfm]

Nordfm]

1

788867.661

304908.505

12.332

2

738861.672

304897.725

20.521

3

788844.026

304908.201

12.057

4

788849.916

304918.721

20.476

Simobil*1

250 mpAmplasamentul studiat face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta ,aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valabilitate a fost prelungita.


ARHITECTURA | DfSIGN | PEI5AGIST ICA | URBANISM MAIL: cffice^masStudfo.rO

Terenul dispune de interdicții temporare de construire, conform C.U. elaborare P.U.D nr. 2123/21.06.2019, pana la aprobare P.U.D. conform Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

In prezent terenul este la momentul actual liber de construcții.

Terenul se incadreaza si supune reglementarilor urbanistice stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Hotararea de Consiliu nr. 588/ 2005 si face parte din zona de reglementare ZL - zona de locuințe, subzona ZL1 - subzona locuințelor individuale/ colective medii cu regim de inaltime maxim P+2+M.

Generalități - caracterul zonei - se caracterizează prin locuințe individuale si colective mici (maxim 8 apartamente pe scara, maxim 2 apartamente pe etaj, pe lot) si locuințe colective medii. La acestea se adauga funcțiuni complementare celei de locuire - comerț zilnic, echipamente publice de interes local, servicii personale, birouri pentru desfășurarea unor profesiuni liberale.

Terenul ce a generat P.U.D. este înregistrat la categoria de folosința arabil si dispune conform H.C.L. 588/ 2005 de următoarele reglementari urbanistice :

UTILIZĂRI ADMISE:

 • • locuințe individuale;

 • • locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj);

 • • echipamente publice de nivel rezxidential (grădiniță, cresa, cabinet medical, farmacie, etc.);

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • • se admit funcțiuni comerciale și servicii cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200mp ACD și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni vor fi dispuse la intersecții și se va considera că au o arie de servire de 250m;

 • • . funcțiunile comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere cu suprafața desfășurată peste 200 mp. se pot admite cu condiția elaborării și aprobării unor documentații PUD;

 • • este admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, crese, invatamant, culte, sport-intretinere - in baza PUD aprobat

 • • se admite cadrul locuințelor spații pentru exercitarea unor profesiuni liberale în limita a maxim 30% din suprafața locuinței;

UTILIZĂRI INTERZISE:

 • • funcțiuni productive, comerciale și servicii care generează un trafic important de persoane și mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu), au


.II.TW4 7.0 13 1 CUI RD 7.(13207 50

SCD>U SOCIAL. SIR.LAIC VODĂ NR.2H CONSTANTA

arhitectura|oesign [peisagistica[urbanism    maili o ffice^m asstudio.ro

program prelungit după orele 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;

 • • activități productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

 • • anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • • depozite en-gros sau mic-gros;

 • • depozite de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • • depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

 • • autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

 • • orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor;

 • • lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente, sau care împiedică scurgerea corectă și colectarea apelor meteorice;

INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • • înălțimea construcțiilor nu va depăși P+2+M (maxim 12,00 metri);

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

 • • POT maxim = 35% -50%;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

 • • CUT maxim = 1.4-2.0;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Aliniamentul este definit in sensul regulamentului HCL nr. 588/ 2005, ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

Este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de reglementari, care constituie parte integranta a regulamentului HCL nr. 588/ 2005.

Retragerile de la aliniament vor fi de minimum 5,00 m, în fâșia non edificând! dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția garajelor auto, împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maxim 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

Garajele auto vor fi amplasate conform planșei de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament, lungimea frontului in acest caz nu va fi mai mare de 8,00 m, excepție sunt cazurile in care se dorește realizarea unor garaje auto pentru doua autoturisme, caz in care lungimea frontului poate ajunge pana la maxim 16,00metri insa numai in cazul parcelelor cu lungime de front de cel puțin 15,00 metri.


ARHIT ECTURA [ DE5JGN | PEISAGIST (CA | URBANISM MAIL! Office^maSitudiO.rO

Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea dintre aliniamente, avand lungimea de 12,00 m in cazul străzilor de categoria l-a si a ll-a si de 8,00 m pentru cele de categoria a lll-a.

Retragerile sau ieșirile la nivelele de deasupra parterului in afara alinierii pot fi autorizate cu condiția sa se înscrie in tipologia si gabaritele construcțiilor existente pe strada respectiva, in condițiile păstrării unei distante de min. 4.50 m fata de nivelul terenului si avizării documentației de către Departamentul de Urbanism si AmenajareaTeritoriului.

Balcoanele sau bow-window-urile pot depăși cu max. 0,90 m. alinierea spre strada.

Comisele pot ieși din alinierea străzii cu max. 1/10 din lărgirea străzii si fara a depăși 1,20 metri.

Amplasarea de garaje si funcțiuni tehnice in subteran este permisa pe întreaga suprafața a parcelei pana la limita propusa pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spatii verzi cu un strat de pamant vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate teritoriala de referința;

Va fi respectata limita suprafeței construibile marcate pe plan, daca pe plan nu este prevăzut astfel, limita suprafeței construibile va fi determinata de următoarele retrageri:

 • • clădirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci când se cuplează cu o clădire posibil de realizat pe parcela alaturata sau se alipesc de calcanul unei clădiri alăturate;

 • • in cazul regimului de constuire cuplat, clădirile noi se vor retrage fata de limita laterala de proprietate cu 3,00m pentru P+2 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la încăperi principale) si P+3 niveluri (atunci când sunt orientate ferestre de la dependințe).;

 • • in cazul regimului de construire izolat, clădirile noi se vor retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la comisa dar nu mai puțin de 3,00 m.;

 • • în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având ferestre pe fațada laterală, noua clădire se va alipi de calcanul existent iar față de limita opusă a parcelei se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00m.;

 • • în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase față de limitele laterale ale parcelei, noua clădire de va retrage obligatoriu față de ambele limite laterale ale parcelei la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,00 m.;


ARHITECT URA | DESIGN | PLISAQIST ICa| URBANISM MAIL: Office<7na$StudlO.r0

 • • se recomanda retragerea clădirilor fata de limita posterioare a parcelei cu minim 3,00 m, excepție in cazul parcelelor de colt, caz in care amplasarea clădirii va respecta Codul Civil;

 • • se interzice construirea pe limita posterioare a parcelei, cu excepția cazului in care exista un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia;

 • • in cazul in care parcela vecina pe limita posterioare este construita clădirile noi vor fi retrase față de acesta limita la o distanță egală cu jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m.;

 • • clădirile vor respecta intre ele distante egale cu media înălțimii fronturilor opuse;

 • • aceasta distanta se poate reduce la jumătate din înălțime intre fațadele fara ferestre sau cu ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activitati ce necesita lumina naturala;

 • • balcoanele sau bow-windowurile de fațada, trebuiesc retrase cu 1,0 m. de la limita laterala de proprietate. Ele pot fi prelungite pana la limita cu acordul notarial al vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa fie in aceeași linie orizontala;

 • • proiecția balcoanelor si bow-windowurilor pe fațada respectiva nu trebuie sa depaseasca 1/3 din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se considera socotind lungimea totala a fațadei proprietății si înălțimea maxima reglementata pe strada respective;

Imobilul ce a generat documentația este proprietatea privata a dl. Liviu Marin conform contractului de donație, autentificat prin încheierea numărul 921 din 18 mai 2016, încheiat la BNP Stoica Andrei.

In limita zonei studiate, circulația se realizează pe:

 • • strada Eduard Caudella (2 fire de circulație, 1 fir pe sens de mers);

Amplasamentul studiat are acces carosabil direct din strada Eduard Caudella ce realizează limita de vest a proprietății. Aceasta facilitează legătura directa cu strada Baba Novac, implicit strada Soveja si bd. Aurel Vlaicu. Circulația pîetonala se realizează pe trotuarele aferente străzilor existente.Conform HCL nr. 588/ 2005, strada Eduard Caudella are propus profilul B-B - strada categoria III, conform secțiunii caracteristice de mai jos, extras din Planul de reglementari urbanistice a HCL nr. 588/ 2005:

Profilul B-B - strada categoria III, este compus din următoarele segmente după cum urmeaza: - pietonal 2,00 metri (stanga-dreapta);

-1 fir circulație carosabila 3,50 metri (stanga-dreapta);

- spațiu verde 3,00 metri amplasat pe axul circulației carosabile;


Locurile de parcare se vor asigur conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 2123/ 21.06.2019 si implicit si conform H.C.L. 113/ 2017 actualizat privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari

JI3 (>44 P.D13 l Hiti RD2632O75O

TUDIO


SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VODĂ NR.2\ CONSTANTA tel: D^ao. t 71. î 6B

www.misstudio.ro ARHITECTURA | DESIEnJ PEISAGIST ICA | URBANISM MAU.! Office £ma$ Studio. TO

autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin H.C.L. nr. 28/ 2018, detaliata prin H.C.L. nr. 532/2018. articolul 13.

In prezent, amplasamentul studiat este teren liber de construcții, avand categoria de folosiinta: arabil.

P.O.T. existent = 0.00 %

C.U.T. existent=0.0

In limita zonei studiate, toate amplasamentele existente adăpostesc funcțiuni de locuire (individuala, colectiva) cu regim de înălțime ce variaza de la P+1E+M -P+3E+M/P+4E.

In zona studiata exista rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electric și termică si rețele de telecomunicații).

Apa potabila

Orice construcție noua trebuie sa fie racordata la rețeaua publica de distributiea apei potabile sau sa-si aiba asigurat necesarul din sursa proprie, cu avizul Inspectoratului Sanitar.

Canalizare menajera

Racordarea la rețeaua de canalizare este obligatorie pentru orice construcție sau instalație noua.

Canalizare pluviala

Amenajările pe orice teren trebuiesc astfel realizate in cat sa permită scurgerea apelor meteorice spre rețeaua publica colectoarea acestora.

Racordarea burlanelor la canalizarea pluvial este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii.

Aviz de Amplasament SC RAJA SA, nr, 1253/ 103656 din 22.10.2019: " Pe strada Eduard Caudella exista conducta de distribuție apa Dn=160mmPEHD, colectorul menajer Dn=250mm PVC-KG (H=1.5-2.5m.).

Presiunea apei in zona este de 1,8 atm.

După obținerea autorizației de construirea obiectivului proiectat veți reveni cu documentația tehnica intocmita de un proiectant de specialitate agreat de RAJA SA, precum si cu certificatul de urbanism emis de Primărie pentru executarea lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare.

Racordarea in căminul de vizitare/ colectorul menajer se va face folosind piese speciale de trecere cămin, conform prescripțiilor tehnice ale producătorilor de conducte.

Apele pluviale de pe suprafețele construite nu se vor descarcă in colectorul menajer.

I in I


ARHIÎ ECIURA | DESIGN | PEISAGIST ICA I URBANISM MAIL: 0ffîce£ma$StUdt0.r0

Atenționam ca veți suporta costul proiectului si al lucrărilor de execuție.

Pe amplasamentul studiat pentru evitarea unor situatii neprevăzute, veți executa sondaje in prezentare prezentantilor RAJA SA. in cazul in care se vor descoperi conducte de apa si canalizare se vor anunța de urgent Divizia Apa-Canal Constanta si veți suporta costul proiectului si al lucrărilor de deviere pentru conductele descoperite."

Rețele electrice, telefonice si CATV

Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular ca si iluminatului public, de asemenea siretelele de telecomunicații trebuiesc introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel in cat sa urmareasca liniile de comisa ale imobilelor, cu scopul de a se confunda cu zonele de umbra ale acoperișurilor.

Branșamentele, pe cat posibil trebuiesc ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora, ele trebuiesc plasate la extremitățile fațadelor si vopsite in tonul fațadelor pe care se aplica.

Aviz Amplasament Favorabil e-Distributie Dobrogea, nr. 281861190/ 14.10,2019: "Prezentul aviz este valabil doar pentru faza PUD, pentru celelalte faze se va reveni cu o noua documentație pentru fiecare construcție in parte. La edificarea imobilului se vor respecta distantele de siguranța si protecție fata de toate instalațiile electrice existente.

In zona de apariție a noului obiectiv exista rețea electrica de distribuție - DA.

Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta -DA."

Conform planului anexa al avizului, nu au fost figurate traseele reteleleor existente in zona, insa s-a înscris faptul ca "Amplasamentulnu afecteaza instalațiile e-Distributie."

Aviz Favorabil RCS&RDS, nr, 10452/ 21,10,2019:

"In zona exista rețea de telecomunicații aflata in proprietatea RCS&RDS SA.

Pe planul de amplasamentanexat s-a trasat rețeaua de telecomunicații existenta in apropierea amplasamentului.

Traseul rețelei de telecomunicații din plana anexa este figurate informativ.

Se va respecta zona de protective si de siguranța fata de rețeaua RCS&RDS SA care ocupa in adâncime suprafața de limitata de la 1.1 OOm la 0.300m avand o lățime de 0.600m si semnalizata cu folie avertizatoare la o distanta de 0.200m deasupra monotubului.

Aveți obligația ca ia inceperea lucrărilor sa instiintati RCS&RDS SA (Punct de lucru Constanta) in vederea asigurării asistentei tehnice, pentru menținerea condițiilor specificate in aviz."

Aviz Favorabil TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, nr. 1848/11.10.2019:

"Pe amplasamentul propus, pe care urmeaza sa se construiască obiectivul menționat, Romtelecom nu are amplasateretele si echipamente de comunicatii electronice care sa fie afectate de lucrările de construire. Avand in vedere aceast asituatie, TELEKOM este de acord cu execuția lucrărilor proiectate conform documentației primite."


ARMII EC1 URA | DESIGN [ PEIS AGIST ICA | URBANISM


mail: offîcețmasstudto.ro


Gaze

Toate conductele in afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

Aviz Favorabil Distriqaz Sud Rețele, nr. 314,599.096/29.11.2019:

"Lucrările viitoare propuse prin PUD, pot afecta structura sistemului de distribuție gaze natural alcătuit din conducte, racorduri, statii/ posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si cămine vana precum si din elemente subterane/ supraterane ce compun instalațiile de proiective catodica aferente conductelor de otel (in funcție de situația din teren).

In zona de protecție se interzice executarea de lucrări de orice natura fara aprobarea prealabila a operatorului de distribuție gaze naturale.

Având in vedere ca rețeaua de ditributie gaze naturale este intr-o continua dezvoltare, prin C.U. emise in vederea construirii si amenajării terenului, veți solicita siavizul societății noastre".

Conform planului anexa al avizului, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze natural aflate in exploatarea societății Distrigaz Sud Rețele.

Aviz de Amplasament Favorabil RADET Constanta, nr, B 17232/ 09,10.2019:

"[...] va facem cunoscut ca nu deținem rețele termice pe amplasamentul menționat".

Salubritate

Orice clădire precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevăzute cu amenajari pentru colectarea deșeurilor menajere in containere.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2123/ 21.06.2019. spatiile neconstruite si neocupate de accesesi trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100,00 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase.

Spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale.

Se vor identifica, proteja si păstra in timpul executării construcțiilor arborii important existenti avand peste 4,00 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere.

Pentru construcțiile de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2,00 mp. de locuitor.

Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă.

Minimum 25% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde.


.> 1           I 3 ! CUI RQ2637.n75n

SEDIU SOCIAL. STP.LA1C VOGA NR,2 1 . CONSTANTA

ARHITECTURA | OESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAILI Office ^maSStudîO.TO

Se va respecta H.C.J.C. nr. 152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

Beneficiarul are ca obiect de investiție construirea unei clădiri cu funcțiunea de locuința unifamiliala, având regimul de înălțime P+1E (înălțimea maximă de cca. 8,50 metri).

Propunerile care au stat Ea baza prezentei documentații, au avut la baza următoarele:

 • • Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate din punct de vedere funcțional, în concordanță cu valorile și aspirațiile beneficiarului, ținând cont de reglementările urbanistice stabilite prin documentatii de rang superior prezentei, aprobate anterior;

 • • Asigurarea accesului la infrastructura de comunicație si transport:

 • • Utilizarea eficientă a terenurilor;

 • • Menținerea parcelarului existent și al traseului străzilor existente, si cum au fost reglementate anterior;

 • • Detalierea amplasării construcției propuse, ce face obiectul investiei, pe teren, prin planșa de ilustrare mobilare urbanistica.

Prezenta documentație urbanistica de tip plan urbanistic de detaliu are ca scop modificarea retragerilor laterale si posterioara fata de limitele de proprietate, studierea conformării arhitectural-volumetrice si modul de ocupare al terenului, in baza legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, pentru amplasamentul situat in municipiul Constanta, intravilan, zona Compozitori, Careu XV, lot 11/1, identificat prin număr cadastral 245302.

Conform articolului 3, alineatul 1, al Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/ 2014 pentru aprobarea “Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață” sunt prevăzute următoarele:

 • (1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 11/2 ore la solstițiul de iamă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

 • (2) în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Conform articolului 612, al Codului Civil, actualizat, privind distanta minima in construcții:


www.matttudio.ro


ARHIT ECT URA | DESIGNf PEISAGISTICA | URBANISM MAILT office^maSStudlO.rO


Orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.

Situația juridică a terenului va ramane neschimbată, cu păstrarea aliniamentului și nu vor fi necesare schimburi de teren intre domeniul public si privat.

Imobilul ce a generat documentația este proprietatea privata a dl. Liviu Marin conform contractului de donație, autentificat prin încheierea numărul 921 din 18 mai 2016, încheiat la BNP Stoica Andrei.

Se propune realizarea unei construcții cu destinația de locuința unifamiliala, cu regim de înălțime P+1E (cca. 8,50 metri). Aceasta construcție, necesita asigurarea a doua locuri de parcare, amplasate in incinta (proprietate privata) si va beneficia de spatii verzi amplasate la sol de minim 62,50 metri patrati, insemand un procent minim de 25%, raportat la suprafața terenului ce face obiectul documentației prezente.

 • • Suprafața teren = 250,00 mp. (conform măsurători);

 • • Suprafața edificabila propusa maxima conform P.U.D.= 115,37 mp.;

 • • înălțime maxima propusa conform investie ce a generat P.U.D.= P+1E (cca. 8,50 metri);

 • • P.O.T. maxim propus conform investie ce a generat P.U.D.= 46.15%;

 • • C.U.T. maxim propus conform investie ce a generat P.U.D.= 0.923;

Având in vedere construcțiile învecinate ce prezintă calcane către terenul ce a generat PUD, se permite amplasarea fata de limitele laterale a unei noi construcții pe terenul l.E. 245302 (ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu), ținând cont de prevederile Codului Civil, actualizat, articolul 612, De asemenea la nivelul fațadei principale, cat si posterioara, se admite realizarea de fațada falsa, pana in limita de proprietate, in vederea întregirii frontului construit la strada si mascarea calcanelor construcțiilor învecinate, vizibile din domeniul public, creând iluzia unui regim de construire continuu.

înălțime maxima propusa conform investiece a generat P.U.D.= P+1E (cca. 8,50 metri);


20 13 I Glti RO2A3KO7Sn

S EDIU SOCIAL. STR.LAIC VODĂ NR.2>, CONSTANTA

ARHITECTURA | D ES IO N | PEIS AQISTICA ! URBANISM


mail: offîce gmasstudio.ro

înălțime maxima conform reglementari urbanistice aprobate anterior prin HCL nr. 588/ 2005:

- inaltimea construcțiilor nu va depăși P+2+M (maxim 12,00 metri);

Documentația de urbanism actuala are ca scop principal, detalierea modului de amplasare al construcției propuse pe teren si modificarea retragerilor laterale si posterioara.

Având in vedere dimensiunile parcelei, a reglementarilor urbanistice in vigoare, aprobate prin H.C.L. 588/ 2005, si a vecinătăților existente, documentația prezenta, propune si reglementează următoarele retrageri fata de limitele laterale si posterioara:

RETRAGERI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE PROPUSE:

 • VEST (aliniament): 5,00 metri conform HCL 588/2005;

 • • SUD (limita laterala): amplasare construcție fata de limita de proprietate conform Cod Civil actualizat - 60 centimetri;

construcția vecina dispune de caican fara goluri;

 • • EST (limita posterioara): minim 5,00 metri;

 • • NORD (limita laterala): amplasare construcție fata de limita de proprietate conform Cod Civil actualizat - 60 centimetri;

construcția vecina dispune de calcan cu goluri pentru incaperi ce nu necesita iluminat natural conform OMS 119/2014;

Având in vedere construcțiile invecinate ce prezintă calcane către terenul ce a generat PUD, se permite amplasarea fata de limitele laterale a unei noi construcții pe terenul LE, 245302 (ce face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu), ținând cont de prevederile Codului Civil, actualizat, articolul 612.

De asemenea la nivelul fațadei principale, cat si posterioara, se admite realizarea de fațada falsa, pana in limita de proprietate, in vederea întregirii frontului construit la strada si mascarea calcanelor construcțiilor invecinate, vizibile din domeniul public, creând iluzia unui regim de construire insiruit.

fn consecința prin modificarea retragerilor laterale si posterioara prin prezenta documentație, sunt respectate prevederile articolului 3, alineatul 1, al Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/ 2014 pentru aprobarea “Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viată”.


www«ma$studlo«ro


ARHIIEC1 URA | OESIGNl PEIS AGIS f tCA j URBANISM MAILI OffitefknaSStudiojO


Conform H.C.L nr. 588/ 2005, aprobat, împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o înălțime de maximum 2,00 metri, realizate din fier forjat si cu un soclu de 60,00 cm. din piatra sau beton mozaicat.

In toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la strada.

Se interzice vopsirea in culori stridente si strălucitoare a împrejmuirilor.

împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioara ale parcelelor pot fi opace, vor avea inaltimea maxima de 2,00 metri si panta de scurgere va fi orientata spre parcela proprietarului împrejmuirii; împrejmuirile pot fi dublate de gard viu. Nu se admit decât împrejmuiri de gard viu cu inaltimea maxima de 1,20 metri.

Staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice. Calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu "Normativul departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" indicative (P132-93).

Se va respecta H.C.L. nr. 113/ 2017 privind Asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrări de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018, detaliata prin H.C.L. nr. 532/2018.

Astfel pentru construcția propusa cu destinația de locuința unifamiliala se vor asigura un număr de 2 locuri locuri de parcare cu dimensiunile in plan de 2,50 metri x 5,00 metri / loc de parcare.

Construcția propusa pe terenul ce a generat P.U.D. in suprafața de 250,00 mp., va dispune de o suprafața de spatii verzi amenajata la sol de minim 62,50 mp., îndeplinind astfel condițiile minime obligatorii conform H.C.L, nr, 588/ 2005, aprobat, de a asigura un procent minim de 25% de spatii verzi si plantate, coroborat cu cerințele H.C.J.C. nr. 152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

Al '                          S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

,H3 A44 20 1 3 ; Cili RO2632O75n ■                                                          SEDIU SOCIAL. S rR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

IsTUDia___________________________________2^211112^

www.miwtudlo.ro ARHITECTURA | O KSIG N [ PfJ S AQ JS7 (CA | URBANISM MAIL: Office gmaMtudiO-TQ

Datorită faptului ca în zonă există toate utilitățile necesare funcționării: apă, canalizare, electricitate, rețea de telecomunicații si gaze, toate branșamentele/ racordurile se vor realiza conform normelor legislative in vigoare actualizate si conform prevederilor instituțiilor avizatoare de specialitate deținătoare de utilitati urbane si infrastructura, la etapele ulterioare P.U.D. ( DTAC in vederea obținerii Autorizației de Construire). Se va tine cont de prevederile înscrise in avizele si acordurile de utilitati urbane obținute la faza P.U.D..

Aviz Favorabil Distriqaz Sud Rețele, nr. 314,599.096/29.11.2019:

"Lucrările viitoare propuse prin PUD, pof afec/a structura sistemului de distribuție gaze natural alcătuit din conducte, racorduri, statii/posturi de reglare, rasuflatori, casete GN si cămine vana precum si din elemente subterane/ supraterane ce compun instalațiile de proiective catodica aferente conductelor de otel (in funcție de situația din teren).

In zona de protecție se interzice executarea de lucrări de orice natura fara aprobarea prealabila a operatorului de distribuție gaze naturale.

Având in vedere ca rețeaua de ditributie gaze naturale este intr-o continua dezvoltare, prin C.U. emise in vederea construirii si amenajării terenului, veți solicita si avizul societății noastre”.

Conform planului anexa al avizului, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze natural aflate in exploatarea societății Distrigaz Sud Rețele.

Aviz de Amplasament Favorabil RADET Constanta, nr, B 17232/ 09.10.2019: ”[...] va facem cunoscut ca nu deținem rețele termice pe amplasamentul menționat”.

Aviz Favorabil TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, nr. 1848/11.10.2019:

"Pe amplasamentul propus, pe care urmeaza sa se construiască obiectivul menționat, Romtelecom nu are amplasateretele si echipamente de comunicatii electronice care sa fie afectate de lucrările de construire. Având in vedere aceast asituatie, TELEKOM este de acord cu execuția lucrărilor proiectate conform documentației primite."

Aviz Favorabil RCS&RDS, nr, 10452/ 21,10.2019:

"In zona exista rețea de telecomunicații aflata in proprietatea RCS&RDS SA.

Pe planul de amplasamentanexat s-a trasat rețeaua de telecomunicații existenta in apropierea amplasamentului.

Traseul rețelei de telecomunicații din plana anexa este figurate informativ.

Se va respecta zona de protective si de siguranța fata de rețeaua RCS&RDS SA care ocupa in adâncime suprafața de limitata de la 1.1 OOm la 0.300m avand o lățime de 0.600m si semnalizata cu folie avertizatoare la o distanta de 0.200m deasupra monotubului.

Aveți obligația ca la începerea lucrărilor sa instiintati RCS&RDS SA (Punct de lucru Constanta) in vederea asigurării asistentei tehnice, pentru menținerea condițiilor specificate in aviz.”

Aviz Amplasament Favorabil e-Distrîbutie Dobroqea, nr. 281861190/ 14.10.2019: "Prezentul aviz este valabil doar pentru faza PUD, pentru celelalte faze se va reveni cu o

www.mMstudIo.ro arhhectij»a| designJ peisagisi ica| urbanism mau : offîce#mas$tudio.ro

noua documentație pentru fiecare construcție in parte. La edificarea imobilului se vor respecta distantele de siguranța si protecție fata de toate instalațiile electrice existente.

In zona de apariție a noului obiectiv exista rețea electrica de distribuție - DA.

Noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta - DA. ”

Atenționam ca veți suporta costul proiectului si al lucrărilor de execuție.

Pe amplasamentul studiat pentru evitarea unor situatii neprevăzute, veți executa sondaje in prezentare prezentantilor RAJA SA. in cazul in care se vor descoperi conducte de apa si canalizare se vor anunța de urgent Divizia Apa-Canal Constanta si veți suporta costul proiectului si al lucrărilor de deviere pentru conductele descoperite."

Aviz de Amplasament SC RAJA SA, nr. 1253/ 103656 din 22.10.2019: " Pe strada

Eduard Caudella exista conducta de distribuție apa Dn-160mmPEHD, colectorul menajer Dn=250mm PVC-KG (H=1.5-2.5m.).

Presiunea apei in zona este de 1,8 atm.

După obținerea autorizației de construirea obiectivului proiectat veți reveni cu documentația tehnica intocmita de un proiectant de specialitate agreat de RAJA SA, precum si cu certificatul de urbanism emis de Primărie pentru executarea lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare.

Racordarea in căminul de vizitare/ colectorul menajer se va face folosind piese speciale de trecere cămin, conform prescripțiilor tehnice ale producătorilor de conducte.

Apele pluviale de pe suprafețele construite nu se vor descarcă in colectorul menajer.

Se precizează faptul ca nu este permisa realizarea de calcane vizibile din domeniul public si se încurajează la nivelul fațadei principale, cat si posterioare, realizarea de fațada falsa, pana in limita de proprietate, in vederea întregirii frontului construit la strada si mascarea calcanelor construcțiilor învecinate, vizibile din domeniul public, creând iluzia unui regim de construire înșiruit.

Mai mult, depășirea edificabilului cu balcoane, bovindouri sau console nu este permisa.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • - Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramic, lemn, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative, etc.);

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

TLLQJLQ

www.rmwtudlo.ro ARHITECTURA | DES 1(3 N | PEIS AQ IST JCA | URBANISM    MAU 1 Office țmaSStudfo.rO

 • - Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

Având în vedere faptul că terenul propus pentru studiu este situat în zona Cartier Compozitorilor, s-a optat pentru un stil arhitectural care să se încadreze în stilul construcțiilor din zonă din punct de vedere volumetric, funcțional, ce prezintă o arhitectură contemporană și utilizează materiale durabile și calitative.

Volumul propus se încadrează în reglementările anterior aprobate și condițiilor instituțiilor avizatoare, conform normelor în vigoare.

Atât din punct de vedere funcțional, cât și finisajele interioare și exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul și cu cerințele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atât la exterior cât și la interior materiale durabile, de calitate, rezistente în timpul exploatării.

Prezenta documentație de urbanism, întocmită conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului detaliază amplasarea unei construcții cu funcțiunea de locuința unifamiliala, cu un regim de înălțime P+1E ( cca. 8,50 metri), accesurile carosabile și pietonale aferente acesteia, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului și amplasarea fata de limitele de proprietate.

Având în vedere amplasarea construcțiilor vecine existente față de limitele de proprietate laterale, poziționarea noii investiții nu va crea disfuncții la nivelul însoririi construcțiilor existente și nou propusa si va întregii frontul/fondul construit existent.

întocmit:

Urb. PĂVÂLUC LOREDANA-IONELA

Verificat: \

Urb. BĂJENARU ALI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU, ZONA COMPOZITORI, CAREU XV, LOT11/1


’ECINATATI ZONA STUDIATA:

NORD: proprietate privata LE. 226306/X

SUD: proprietate privata LE 244526 si LE. 242876;

EST: proprietate privata LE. 244526;


VEST: si


ida Eduard Gaudella:


208369


7 zinor stutok

/anisfic da dau


INDICATORI URBANISTICI EXISTENT/ ADMIS/ PROPUS

***

ACTE:

MÂSURÂTOF^/

Suprafață teren

249,82 m2

250,00 m2

***

EXISTENT:

PROPUS:

Suprafață 1»! I_______

Wifi vu Ml î

0.00 m2

87,5 m

2 - 125,00 m2

115,37 m2

P.O.T.

0.00%

35

% - 50%

46.15%

C.U.T.

GS^O

1

.4 - 2.0

0.923

RECTUL, EXTERIOR AU£ț^®R

LOR: Avar

d in vedere construcțiile învecinate ce p^/iHtk

permite amplasarea fata de limitele laterale a unei noi

către terenul ce a

prevederile Codului Civil, actualizat. De asemenea

ind coM de


LEGENDĂ


IE242872


IE242873


IE242874


IE242876


'250878


LEGENDA


,6 —1


Limta imobil


245302


construcții pe terenul I.E. 245302,_____________________________________________________________________

la nivelul fațadei principale, cat si posterioara, Se admite realizarea de fațada falsa, pana in limita de proprietate, in vederea întregirii frontuh ii construit la strada si mascarea calcanelor construcțiilor învecinate, vizibile din domeniul public.


16,0’


RH=P+1E+M =-9 00m


iParcela (1)


Coordonate pct.de contur


investiție propusă


LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ


P.O.T. propus investiție» 46.15%;

C.U.T.max. propus investiția= 0.923 mp./A.O C

R.H.max. propus investiție» P+1E :


CAREU XV - L1 F


E (]


Lungimi laturi D(i, if.)


RH=D+P+3E =~17.00m


IE215164


IE242877


le referința' h


304908.505 788867.661

304897.725 788861.672

304908.201 788844.026

304918.721 788849.916


S (1)-249.91mp P-65.386m


P.O.T.max.» 35%- 50%;

C.U.T.max.» 1.4 - 2.0 mpJA.D.C.;

R.H.max.» P+2+M


20.521

12.057

20.476


Profil stradal caracteristic conform HCL 588/2005


Limita teren ce a generat PUD

S.= 250,00 mp.

Aliniament conform HCL 588/2005


| Retragere aliniament conform HCL 588/2005

----1                      i PRHoĂ:

j Limita edificabil propus i


ĂîTfA


i---------------------------------- : ‘

[ Suprafața edificabil propui (115,37 mp.)

|          ] Limita locuri de parcare anȘenajate

_____ (2 locuri de parcare: 2,50 m.x5,00m./ per loc parcare)___________7

] Suprafața locuri de parcare amenajate propuse .— — —

(25,00 mp.)                                            UT

] Teren liber de construcții                                         Zf


] Incinta proprietate privata propusa spre amenajare (spatii verzi si circulatii de incintă)


persoane fizice/ juridice

] Construcții existente

] Parcaj existent proprietate privata persoane fizice/ juridice

I Circulație carosabila


Circulație pietonala


Acces pietonal propus

Acces carosabil propus


Racordare acces carosabil cu bordură coborâtă, teren proprietate privată persoane fizice/ juridice


Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, reprezintă o condiție obligatorie conform Certificatului de Urbanism nr. 2123/ 21.06.2019, emis in baza reglementarilor documentației de urbanism, faza P.U D., aprobata cu H.C.L. nr. 588/ 2005.

Astfel prin prezenta documentație conform P.U.D. aprobat, prin H.C.L. nr. 588/ 2005, terenul studiat prin planul urbanistic de detaliu, identifica 1 zona de reglementare:

ZL - Zona de locuire - ZL1 - subzona locuințelor individuale/ colective medii cu regim de inaltime maxim P+2E+M


Prezenta documentație urbanistica are ca scop modificarea retragerilor laterale si posterioara fata de limitele de proprietate, studierea conformării arhitectural-volumetrice si modul de ocupare al terenului, in baza legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.


SPAȚIILE VERZI: se asigură conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 2123/21.06.2019 si implicit si conform H.C.J.C. nr.152/ 2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al jud. Constanța. Astfel, pentru funcțiunea propusă de locuința individuala - vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuite in suprafața de minim 5mp/ locuitor.

Pe terenul ce a generat PUD, se vor asigura cca. 25% spatii verzi la sol.


RETRAGERI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE PROPUSE:

iKrri? CirniNT L ' (aliniament): 5,00 metri conform HCL 588/2005;

PREȘEDIN 1 E               ’ SUD (limita laterala): amplasare construcție fata de limita

^rd^op                      izat -60 centimetri;


SECȚIUNE CARACTERISTICA B-B PROFIL STRADA CATEGORIA III


Amplasament ce a generat P.U.D se identifica prin număr cadastral 245302, situat la adresa localitatea Constanta, Careu XV, lot 11/1, județul Constanta.


Imobilul ce a generat documentația este proprietatea privata a dl. Liviu Marin conform contractului de donație, autentificat prin incheierea numărul 921 din 18 mai 2016, incheiat la BNP Stoica Andrei


ISTUDIO


SPECIFICAȚIE


de


 • • EST (limita posterioara): minim 5,00 metri;

 • • NORD (limita laterala): amplasare construcție fata de limita proprietate conform Cod Civil actualizat - 60 centimetri;

Suprafața teren « 250,00 mp. (conform măsurători);

Suprafața edificabila propusa maxim= 115,37 mp.;


CONTRA B6W

SECRETAR <3^ GEORGIANAGOg


de


înălțime maxima propusa conform investie ce a generat P.U.D.= P+1E;


propus conform edificabil propus P.U.D .= 46.15%;

^propus conform investie ce a generat P.U.D.= 0.923;

iARU .


S.C. MAS PUBLfSHING & PARTNERS S.R.L. CONSTANTA


J13/644/2013

CONSTANTA - R0MAN1A


Beneficiar:

MARIN


NUME


Terenul ce face obiectul investiției este denumit in continuare "imobir, dispune de o suprafața totala de 250,00 metri patrati, situat in intravilanul municipiului Constanta, județul Constanta fiind intabulat in Cartea Funciara nr 245302 a localității Constanta si prezintă următoarele caracteristici conform cadastru:

categoria de folosința = arabil (A);

limita terenului este materializata prin gard metalic pe toate laturile;


Sef proiect


COLECTIV ELABORARE (Proiectat/ Desenat)


U R B. BĂJ E NARU ALE XAN D R U

URB PÂVĂLUC LOREDANA-IONELA


ARH.STEB1NGAR M1HAI


scara

1/250


format A3


10/2020


Titlu proiect:


LOCURILE DE PARCARE: se asigură conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 2123/ 21.06.2019 si implicit si conform H C L. 113/ 2017 actualizat privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, rectificată prin H.C.L. nr. 28/ 2018, detaliata prin H.C.L. nr. 532/2018 articolul 13.

Pe terenul ce a^ generat PUD, se vor asigura 2^ locuri de parcare amplasate pe aliniament, avand dimensiunile de 5,00m lungime/ 2f50mtatUT»«42er loc de parcare.


PLAN URBANISTIC DE DETALIU, ZONA COMPOZITORI, CAREU XV, LOT11/1


Titlu planșa:

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


P.U.D.


Planșa nr.


U-03


Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS SRL Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepsește conform legii.