Hotărârea nr. 106/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI ȘI A REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data , 2021.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 57591/25.03.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr.

Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă regulamentul de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă modelul de punct de vedere formulat de membrii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, tuturor membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^7^ consilieri din 27 membri.
rOWSTAA/7^.

* t-s » ROMANIA

județul constanta

m KȚ1 m municipiul constaa

W       CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la HCL nr.                 2021

Componența

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Constanța

Membri:

 • A. specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii:

 • - Urb. Simona Șocarici

 • - Ărh. Radu Cornescu

 • - Ărh. Irina Panait

 • - Ărh. Enghin Ismail

 • - Ărh. Ionică Bucur

 • - Ărh. Andrei Leonte

 • - Urb. Răzvan Cristescu

 • B. specialiști atestați din domeniul monumentelor istorice, arheologiei: - Mădălina Cliante - inspector superior DJPC

 • - Prof. univ. dr. Florin Anghel

 • C. specialiști atestați - specialități de inginerie:

 • - Dr. ing. Gabriela Brândușa Cazacu

 • - Ing. Marius Andrei

 • - Ing. Mircea Munteanu

 • D. arhitectul-șef al municipiului Constanța - dl, Dan Petre Leu

Membrii supleanți:

A , specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii:

 • - Arh. Victor Ciurea

 • - Arh. Aila Isa

 • B. specialiști atestați din domeniul monumentelor istorice, arheologiei:

 • - Arh. urb. Laura Smaranda Tudosie - inspector DJPC

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la HCL nr.

Regulament de funcționare

a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Constanța (CT.ATU)

 • I. BAZA LEGALA

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările ulterioare;

 • - Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

 • II. SCOPUL ‘

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism este organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef, în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă.

TII/ . ORGANIZAREA SI COMPONENȚA CQMÎSIEI , <  .

 • 1. Membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum și din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de rețele edilitare, transport; secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef.

 • 2. Componenta nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și regulamentul de funcționare se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Constanța, la propunerea Primarului, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale arhitectului-șef.

 • 3. In cazul analizei unei documentatii cu elemente din domenii neacoperite de specialitățile membrilor Comisiei, componenta va putea fi suplimentată cu Invitați de calitatea necesara. Invitațiile vor fi formulate la cererea motivata a arhitectului sef.

 • 4. In scopul unei bune informări a Consiliului Local asupra propunerilor de dezvoltare a Municipiului, membrii comisiei de specialitatea acestuia (Comisia 2) au statut de Invitat permanent.

 • 5. Orice modificări în componența Comisiei sau în regulamentul de funcționare se pot face doar cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Constanța.

 • 6. In cadru! CT.ATU se constituie, ca subcomisie, Comisia Tehnica de Estetica Urbana (CT.EU). Componenta acesteia va fi asigurata de membrii CT.ATU specialiști atestați din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice si arheologiei.

 • 7. Componenta si Regulamentul CTATU au valabilitate pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Constanta care a emis Hotararea de aprobare a sa.

La constituirea unui nou Consiliu Local, Componenta si Regulamentul vor putea fi păstrate sau modificate, după caz, si supuse aprobării acestuia.

 • IV. ATRIBUȚIILE COMISIEIF           ‘               z ;

 • 1. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef. Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului local și care se emite pentru documentațiile de urbanism (faza PUD/ PUZ/ PUG) a căror aprobare intră în competența Consiliului Local al Municipiului Constanța.

 • 2. Comisia fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competențelor aprobate.

 • 3. Comisia emite puncte de vedere si propunerea de avizare, în urma analizei documentațiilor prezentate in forma completa, astfel

 • - Punctele de vedere vor fi formulate de către fiecare membru, in mod individual. La finalul fiecărei ședințe, fisele conținând punctele de vedere vor fi centralizate de către secretariatul comisiei si anexate documentației analizate.

 • - Propunerile de avizare vor fi formulate de către fiecare membru in mod individual. Președintele Comisiei va consemna numărul de propuneri de avizare favorabila, numărul de propuneri de avizare nefavorabila si numărul total. La finalul fiecărei ședințe, fisele conținând propunerile de avizare vor fi centralizate de către secretariatul comisiei si anexate documentației analizate.

Comisia nu este abilitată să ofere soluții la proiectele prezentate dar poate formula unele recomandări.

 • 4. Categorii de lucrări ce vor fi analizate de CT.ATU:

z planuri de amenajare a teritoriului (metropolitan)

 • ✓ documentații de urbanism (faza PUG / PUZ / PUD) înainte de demararea consultării publice și după încheierea raportului informării și consultării publice

 • ✓ studii și proiecte de infrastructură de transport

 • ✓ studii de fezabilitate pentru investiții publice

 • z studii de fundamentare aferente documentațiilor de urbanism și/sau amenajarea teritoriului, după caz

 • z studii de oportunitate in scopul emiterii avizului de oportunitate solicitat prin certificatul de urbanism

 • z documentații depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism ori în vederea emiterii autorizațiilor de construire, la recomandarea arhitectului șef, doar pentru situațiile excepționale, cum ar fi, dar fără a se limita la: zonele destructurate din punct de vedere al funcțiunilor și al amplasării construcțiilor pe teren, cu parcele neconstruibile conform HG 525/1996, cu fronturi stradale destructurate (amplasate în zone reglementate prin PUG), în care este necesară consultarea specialiștilor atestați din domenii conexe urbanismului și amenajării teritoriului pentru fundamentarea deciziei

z studii si strategii de dezvoltare urbană

teme de proiectare pentru investiții ale Primăriei Municipiului Constanța în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului

 • ✓ teme de proiectare pentru concursuri de arhitectură, urbanism si amenajare a teritoriului, concursuri de idei, etc.

 • ✓ solicitări în vederea obținerii autorizației de construire - pentru lucrări realizate la monumente de arhitectură și în zonele de protecție a monumentelor

z solicitări în vederea obținerii autorizației de construire - pentru lucrări realizate în zonele de protecție de arhitectură

 • ✓ solicitări în vederea obținerii autorizației de construire - pentru mobilier urban, monumente de for public, lucrări și amenajări în spațiile publice consultări prealabile;

 • ✓ lucrări și amenajări care nu necesită întocmirea unei documentații de urbanism, după caz;

 • 5. Categorii de lucrări ce vor fi analizate de CT.EU:

 • ✓ teme de proiectare pentru concursuri de arhitectură, urbanism si amenajare a teritoriului, concursuri de idei, etc.

 • ✓ solicitări în vederea obținerii autorizației de construire - pentru lucrări realizate la monumente de arhitectură și în zonele de protecție a monumentelor.

 • ✓ solicitări în vederea obținerii autorizației de construire - pentru lucrări realizate în zonele de protecție de arhitectură.

 • z solicitări în vederea obținerii autorizației de construire - pentru mobilier urban, monumente de for public, lucrări și amenajări în spațiile publice.

 • ✓ Lucrări de arta monumentala, amenajari ambientale, amenajari peisagistice, mobilier stradal, diverse alte lucrări in spatii publice

 • ✓ Activitatea de publicitate in conformitate cu Regulamentul de publicitate -panotaj stradal si pe construcții, bannere, meshuri

 • z Propunerile de fațade sau modificare a lor, pentru clădiri publice sau private, cu precădere pentru cele amplasate in zona centrala dar si pe arterele principale de circulație sau alte zone de importanta.

Solicitantii vor primi recomandările si observațiile formulate in urma analizei documentațiilor prezentate, in vederea completării si corelării.

 • 6, Conținutul documentațiilor supuse analizei în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului este cel stabilit de prevederile legale în vigoare pentru fiecare tip de solicitare, fara a fi strict limitat la acestea - este admisa prezentarea de piese suplimentare cu conținut relevant.

 • V, FUNCȚIONAREA COMISIEI.  ' -, .     

Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (CT.ATU) si Comisia Tehnica de Estetica Urbana (CT.EU) funcționează după aceleași principii si in același mod, asa cum sunt definite in prezentul Regulament.

 • 1, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism se întrunește în ședință ordinară, în funcție de volumul de lucru ori la solicitarea arhitectului-șef. La prima ședință după constituire se va alege Președintele comisiei prin vot direct, dintre membrii acesteia. Președintele deține mandatul pentru o perioada de 4 luni, cel mult o singura data in decursul unui an. Președintele CT.ATU nu este in mod obligatoriu si Președintele CT.EU - cele doua comisii isi aleg Președintele separat.

 • 2. Secretariatul Comisiei este asigurat de funcționarii publici din cadrul Direcției Urbanism, aflată în subordinea arhitectului-șef.

 • 3. Ordinea de zi a ședinței, întocmită de secretariatul comisiei și aprobată de arhitectul-șef, va fi publicată pe site-ul oficial a! primăriei cu minim 5 zile înainte de data ședinței, la secțiunea dedicată Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. Ordinea de zi va fi însoțită de documentațiile aferente.

 • 4. Membrii comisiei au obligația de a studia documentațiile supuse analizei pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora până la data ședinței.

 • 5. Data și locul de desfășurare a ședințelor se stabilește o dată cu ordinea de zi și se comunică membrilor comisiei și invitaților prin grija secretariatului comisiei. în context special (ex: pandemie de Covid-19), ședințele comisiei se pot desfășura și în regim de teleconferință. Ședințele vor fi transmise online către publicul interesat, în direct, asigurând vizibilitate și sonorizare cât mai bună.

 • 6. La propunerea președintelui, în funcție de complexitatea documentațiilor prezentate, la lucrările ședințelor pot fi invitați specialiști sau reprezentanți ai unor instituții.

 • 7. Lucrările ședințelor sunt conduse de Președintele comisiei.

Nu pot emite puncte de vedere sau propuneri de avizare membrii care au calitatea de autor / inițiator al documentațiilor supuse analizei.

 • 8. La lucrările comisiei vor putea participa elaboratorii documentațiilor înscrise pe ordinea de zi a ședinței în vederea prezentării lucrărilor.

 • 9. Concluziile analizei documentațiilor prezentate se concretizează prin exprimarea și consemnarea în fișe individuale aferente fiecărui dosar a punctului de vedere de către membrii comisiei, conform formularului aprobat odată cu prezentul Regulament.

 • 10. Punctele de vedere si propunerea de avizare exprimate de comisie vor fundamenta tehnic documentele de avizare întocmite ulterior pentru documentația prezentată, respectiv: avizul arhitectului-șef, avizul de oportunitate sau adresele prin care se solicită completarea documentațiilor și/sau modificarea propunerilor prezentate.

 • 11. Punctele de vedere exprimate de membrii comisiei vor fi publicate pe site-ul oficial al primăriei, la secțiunea dedicată Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

 • 12. Participarea la ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. La propunerea Președintelui, membrii care absentează nemotivat la 3 ședințe consecutive, pot fi excluși din comisie, fiind înlocuiți de membrii supleanți.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ,

»■

GEORGIANA GOSPODARU +1? —.


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 la HCL nr.

/tâ 2021


PUNCT DE VEDERE

formulat la ședința din data de..

a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, constituită în temeiul HCL nr. /

Lucrarea

Inițiator

Elaborator

Criteriu evaluare

DA/NU

Observații

1

Compatibilitatea propunerilor cu politicile de dezvoltare urbana și cu prevederile PUG

2

Compatibilitatea propunerii cu funcțiunile și structura urbană existentă

3

Respectarea legislației în vigoare (POT, CUT, regim maxim de înălțime etc.)

4

Accesul la infrastructura de căi de comunicație și tehnico-edilitară

5

Rezolvarea problemelor de circulație și asigurarea locurilor de parcare necesare

6

Asigurarea serviciilor publice și dotărilor de interes public

7

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului construit

8

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural

9

Concluziile studiilor de fundamentare și ale analizelor economice, sociale, demografice, precum și diagnosticul prospectiv

10

Beneficiul social în interes public (locuri de muncă create sau păstrate, prestigiul zonei, atractivitate etc.)

Președinte / Membru comisie:

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,