Hotărârea nr. 105/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE PUBLICITATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


\ HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța

Consiliul local a! municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare a! domnului primar VERGIL CHIȚAC, înregistrat sub nr.16026/26.01.2021;          /

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției urbanism înregistrat sub nr. 73796/16.04.2021;

Având în vedere prevederile: Legii nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate; Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; Legii nr. 120/2006 a monumentelor de for public; Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților; Legii nr. 148/2000 privind publicitatea; O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor; O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, O.U.G. nr. 63/2006 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice; Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.;

Art.2 Odată cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 260/2010 privind aprobarea regulamentului de signalistică la nivelul municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre tuturor structurilor funcționale din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Serviciului Public de Impozite și Taxe, regiilor și societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Local și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:               pentru,

împotrivă,C, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membrii.
Anexa la H.C.L. nr.

REGULAMENT LOCAL DE

PUBLICITATE

LA NIVELUL MUNICIPIULUI

CONSTANTA

r

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CUPRINS

Capitolul I

Dispoziții generale......................................................................................pag.4

Capitolul II

Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate.........................................................................................................................pag.6

Capitolul III

Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate  .......................pag.8

Capitolul IV

Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate..........................pag. 11

Capitolul V

Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate..........................pag. 13

SECȚIUNEA 1

Reguli generale privind amplasarea firmelor................................................pag.13

SECȚIUNEA a 2 a

Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor și publicității

luminoase....................................................................................................pag.16

SECȚIUNEA a 3 a

Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile....................pag.20

SECȚIUNEA a 4 a

Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar..........pag. 21

SECȚIUNEA a 5 a

Reguli generale privind amplasarea bannerelor și steagurilor publicitare...........pag.21

SECȚIUNEA a 6 a

Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor..........................................pag.22

SECȚIUNEA a 7 a

Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale........pag. 22

SECȚIUNEA a 8 a

Reguli generale privind publicitatea temporară și proiectele publicitare

speciale...........................................................................................................................pag.23

SECȚIUNEA a 9 a

Reguli generale privind amplasarea afișelor publicitare și a anunțurilor de mică

publicitate............................................................................................pag.24

SECȚIUNEA a 10 a

Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport

în comun.............................................................................................pag.25

Capitolul VI

Sancțiuni...................................................................................................pag. 26

Capitolul VII

Dispoziții finale..........................................................................................................pag.27

Anexe la regulament:

 • - Anexa nr.1.1 - Delimitarea zonelor de publicitate în Municipiul Constanța

 • - Anexa nr.1,2 - Delimitarea zonelor de publicitate în Municipiul Constanța -Stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță

 • - Anexa nr,2 - Rețea categorii străzi Municipiul Constanța

 • - Anexa nr.3 - Formulare de cerere

 • - Anexa nr.4 - Panouri aparținând UAT Constanța

 • - Anexa nr.5 - Anexă foto imagini cu exemple de mijloace de publicitate

 • - Anexa nr,6 - Categorii de mijloace de publicitate permise pe zonele de publicitate

 • - Anexa nr. 7 - Amplasamente pentru panouri și ecrane publicitare la sol pe domeniul public/privat al Municipiului Constanța

 • - Anexa nr. 8 - Locații destinate amplasării de totemuri indicatoare la sol pe domeniul public/ privat al Municipiului Constanța

 • - Anexa nr. 9 - Locații pentru amplasarea de coloane port afiș și panouri speciale pe domeniul public/privat al Municipiului Constanța

 • - Anexa nr, 10 - Amplasamente - stâlpii aparținând UAT Municipiului Constanța destinate montării de indicatoare publicitare direcționale și steaguri publicitare

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Prezentul regulament local de publicitate stabilește cadrul legal care stă la baza exercitării activității de amplasare a mijloacelor de publicitate în municipiul Constanța, inclusiv în zona drumurilor publice, în vederea asigurării condițiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur și sănătos, pentru protecția valorilor mediului natural și antropic, pentru prezervarea calității peisajului și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții.

Articolul 2

Prevederile prezentului regulament local de publicitate se aplică autorităților administrației publice locale, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice implicate în activitatea de publicitate.

Articolul 3

în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)afiș - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj și altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică și expus public;

 • b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a UAT municipiul Constanța, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic și a oportunității și conformității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundație, - conform anexa 6; c) banner - suport pentru mesajul publicitar confecționat din folie sintetică sau din material textil, în mod obișnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;

 • d) calcan - fațadă fără goluri a unei construcții, destinată de regulă să fie acoperită de zidul asemănător al unei clădiri vecine;

 • e) ecran publicitar - ecran cu proiecție digitală, cu LED-uri, LCD sau altele asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi și altele asemenea, cu conținut dinamic și de dimensiuni variabile;

 • f) firmă - orice inscripție, formă sau imagine atașată/amplasată pe fațada unei clădiri/construcții, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii;

 • g) incintă - suprafața de teren înconjurată pe toate părțile de construcții, de amenajări sau împrejmuiri;

 • h) indicator publicitar direcțional (panou direcțional) - înscris, formă ori imagine care indică o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfășoară o anumită activitate. în aceeași categorie sunt incluse: bannerul vertical, caseta luminoasă, tăblița indicatoare, alte indicatoare de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe fațadele clădirilor, stâlpi și altele asemenea;

 • i) mesh publicitar- suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe fațadele clădirilor;

 • j) mesh digital - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafața exterioară a unui imobil și care folosește modul electronic de afișare a reclamei;

 • k) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

 • I) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

 • m) panou publicitar/ coloană port afiș - structură provizorie, cu fundație, folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar;

 • n) proiect publicitar special - construcție provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare;

 • o) promovare - ansamblu de activități și mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piață;

 • p) publicitate - totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spații, lansări de produse, deschideri de magazine și altele asemenea, precum și orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și obligații;

 • q) publicitate luminoasă - publicitate realizată prin utilizarea corpurilor luminoase, afișe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure iluminarea afișului, panoului ori corpului publicitar;

 • r) publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

 • s) publicitate stradală (outdoor) - publicitate efectuată în spații deschise, în exteriorul clădirilor;

ș) publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente, manifestații culturale sau sportive, precum și pentru acțiuni de promovare de produse sau activități pentru o perioadă limitată de timp;

 • t) reclamă publicitară - activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informație utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenționa publicul larg;

 • ț) steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic/sintetic, atașată la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

u)structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fețe realizate din materiale ușoare de tip mesh, plasă fină, pânză și altele asemenea, pe care se află imprimate reclame și mesaje publicitare;

 • v) totem - structură publicitară verticală, luminoasa sau nu, cu fundație, având structură proprie,amplasată numai în zona/dreptul spațiului destinat activității, pe terenul deținut de operatorul economic,în temeiul careia se realizează publicitate în nume propriu.

 • w) totem indicator - structură verticală luminoasă sau nu, cu fundație, având structură proprie, amplasată numai în zona/dreptul spațiului destinat activității (în proximitatea acestui loc), pe terenurile aparținând UAT Municipiul Constanța, cu scopul de a semnaliza/indica o instituție publică, entitate juridică, un operator economic, având afișate denumirea, eventual sigla sau o săgeată indicatoare, cu rolul de a semnaliza/indica sediul sau punctul de lucru al acestora.

Capitolul II

Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

Articolul 4

 • (1) Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menținerii mijloacelor de publicitate, respectiv desființării acestora, pe fațadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susținere în raport cu pământul se poate realiza numai în condițiile emiterii autorizației de construire, respectiv autorizație de desființare, în baza punctului de vedere al CT.EU (Comisia tehnică de estetică urbană din cadrul CT.ATU - Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism), în condițiile prezentului regulament.

 • (2) în autorizația de construire, UAT municipiul Constanța -prin direcția de specialitate în domeniul urbanismului va preciza caracterul provizoriu al construcției, precum și durata de autorizare a suportului construcției mijlocului de publicitate.

 • a) în vederea emiterii autorizației de construire solicitantul, persoană fizică sau juridică, va preciza în cuprinsul cererilor pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire lucrările de construire propuse și durata de existență a suportului construcției mijlocului de publicitate.

 • b) Durata de autorizare a suportului construcției mijlocului de publicitate se va corela cu durata de existență solicitată și cu perioada de valabilitate a contractelor sau documentelor prin care se dețin sau se dă dreptul de utilizare a imobilelor ce fac obiectul amplasării, executării lucrărilor și menținerii mijloacelor de publicitate după caz, cu înscrisurile depuse de solicitanții ce vor face dovada deținerii dreptului de execuție a lucrărilor de construcții asupra imobilului/amplasamentului, fiind de maxim 5 ani pentru firme, copertine, panouri publicitare, totemuri, ecrane publicitare, adăposturile destinate publicului/stațiile de autobuz, indicatoare publicitare direcționale (panouri direcționale), meshuri șl reclame luminoase.

 • c) La data expirării duratei de existențăa mijlocului de publicitate, solicitantul, persoană fizică sau juridică, va deține o nouă autorizație de construire sau va aduce amplasamentul la forma inițială, în condițiile legislației în vigoare, pe cheltuială proprie în baza unei autorizații de desființare.

 • d) Desființarea oricărui mijloc de publicitate, indiferent de modalitatea de amplasare, se va face cu respectarea prevederilor prezentului regulament local de publicitate și a legislației în vigoare.

 • (3) în funcție de zonele de publicitate, mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe fațadele construcțiilor/clădirilor noi, aflate în diferite faze de execuție, sau ale celor existente, aflate în reparație, ori pe elementele de împrejmuire a șantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcții, se autorizează odată cu autorizarea organizării execuției lucrărilor organizării de șantier sau ulterior și este valabilă pe toată durata existenței acesteia, în condițiile prezentului regulament local de publicitate și a legislației în vigoare.

 • (4) Proprietarii imobilelor care și-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligați, în condițiile alin.(l), să solicite executantului construcției suportului publicitar autorizația de construire,

 • (5) Nu se emite autorizație de construire pentru amplasarea de mijloace publicitare pe construcțiile edificate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației de construire.

 • (6) Este interzisă amplasarea de mijloace publicitare pe terenurile aparținând UAT Municipiul Constanța destinate temporar organizării de șantier precum și pe schelele amplasate pe aceste terenuri ori pe elementele de împrejmuire ale terenului.

Articolul 5

 • (1) Documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a firmelor va cuprinde în mod obligatoriu și reprezentarea grafică a întregii fațade a imobilului, cu toate elementele prezente (arhitecturale, mijloace de publicitate, firide de branșament la utilități, etc.), precum și mijloacele de publicitate propuse pentru autorizare. în situația integrării construcțiilor într-un front existent, se va prezenta și desfășurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a mijloacelor de publicitate propuse; în cazul mijloacelor publicitare amplasate la sol se va prezenta un studiu care să conțină poze cu situația existentă și simulări cu situația propusă din cele mai importante puncte de perspectivă.

 • (2) în cazul expirării termenului de autorizare pentru existențaprovizorie a construcției publicitare, conform prevederilor art. 4 alin.(2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului publicitar și cel al imobilului, pe care este amplasată construcția-suport a mijlocului publicitar, sunt obligați, sub sancțiunea legii, sa desființeze construcția-suport pentru mijlocul de publicitate și să aducă imobilul la starea inițială, pe cheltuială proprie.

 • (3) Dacă până la data expirării termenului de autorizare a existenței provizorii sau a termenului de prelungire a autorizării existenței provizorii, după caz, mijlocul de publicitate amplasat provizoriu nu este desființat, în termen de cel mult 30 de zile primarul municipiului Constanța va dispune desființarea construcției-suport pentru mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care aceste construcții provizorii sunt amplasate, fără a se emite autorizații de desființare și fără sesizarea instanțelor de judecată.

 • (4) Cheltuielile rezultate ca urmare a acțiunilor prevăzute la alin.(3) sunt în sarcina proprietarului construcției și vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condițiile legii.

 • (5) Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe construcții existente sunt supuse inspecțiilor obligatorii privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor pentru care, periodic, dar nu mai puțin de o dată la 2 ani, un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerința rezistență mecanică și stabilitate va întocmi un raport tehnic de inspecție care, prin grija proprietarului, va fi comunicat Inspectoratului județean în construcții în a cărui arie teritorială este situată construcția, din care să rezulte faptul că menținerea utilizării acestora nu prezintă un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme și altele, care să poată genera consecințe grave: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a unor bunuri ori alte consecințe deosebit de grave care, potrivit dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, pot constitui infracțiuni.

 • (6) în zonele construite protejate, autorizarea lucrărilor se va face cu obținerea în prealabil a Avizului Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural (D.J.C.C.P.C.), conform legislației în vigoare.

Articolul 6

în cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundații, în cadrul unor campanii publicitare și/sau activități de promovare ce nu depășesc 30 de zile și care se desfășoară pe domeniul public sau privat al statului și/sau al UAT municipiul Constanța ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice, în condițiile prezentului regulament, UAT municipiul Constanța poate aproba, la cererea solicitanților, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporară cu condiția comunicării autorității publice locale a perimetrului alocat montajului în coordonate Stereo 70.

Articolul 7

 • (1) Aprobarea pentru construcția mijlocului de publicitate temporară, potrivit dispozițiilor art. 6, se poate da pentru o perioadă de cel mult 30 de zile și poate fi prelungită doar o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată inițial.

 • (2) La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporară, solicitantul are obligația de a desființa construcția și de a aduce amplasamentul pe care a fost montată aceasta, la starea lui inițială; în caz contrar primarul municipiului Constanța va proceda potrivit prevederilor art. 5 alin.(3).

 • (3) Orice amplasare ulterioară se poate face în condițiile prezentului articol, alin (1) și (2).

Capitolul III

Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Articolul 8

Zonele de publicitate sunt zonele din UAT Municipiul Constanța în care se impun restricții speciale sau/și sunt permise numai anumite categorii de mijloace publicitare respectiv acele perimetre în care se pot stabili anumite criterii de desfășurare a activității de reclamă și publicitate, în condițiile respectării legislației în vigoare.

 • (1) Delimitarea în cadrul teritoriului administrativ al municipiului Constanța a zonelor de publicitate lărgită (ZL), respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă (ZR), se realizează având în vedere zonele protejate stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate în condițiile legii (Planul Urbanistic General al Municipiului Constanța, Planul Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia, etc.), Lista monumentelor istorice aprobată prin O.M.C. nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2.314/2004, legislația în vigoare privind monumentele istorice, monumentele de for public, monumentele naturii, peisajul precum și obiectivele cu valoare arhitecturală sau ambientală deosebită și alte zone protejate/de protecție.

 • (2) Pe raza municipiului Constanțase delimitează trei zone de publicitate: două zone de publicitate restrânsă ZR1 și ZR2, precum și o zonă de publicitate lărgită ZL.

Prin autorizațiile de construire emise și/sau avizele emise se va asigura caracterul coerent și unitar al imaginii urbane.

 • a) Zonele de publicitate restrânsă ZR1 și ZR2 (conform anexei nr.1.1 și anexei nr. 1.2) Zonele de publicitate restrânsă sunt zone din localitate în care se impun restricții speciale sau/și sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate. Categoriile de mijloace de publicitate permise sunt stabilite prin prezentul regulament local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei.

 • (1) Zona de publicitate restrânsă ZR1 în care se impun restricții severe.

Din Zona de publicitate restrânsă ZR1 fac parte(conform anexei nr.1.1);

 • • Situl urban „Zona Peninsulară Constanța" (CT-II-s-B-02832, Situl urban „Zona Comercială Centrală" (CT-II-s-B-02811) conform Listei Monumentelor Istorice;

 • • Imobile monument istoric din Stațiunea Mamaia ale căror zone de restricție sunt delimitate conform PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin H.C.L. nr. 121/2013: „Hotel Rex", „Vila Regală", „Cazinoul Mamaia", etc.;

 • • Imobile situate în afara sitarilor urbane enumerate mai sus, dar care îndeplinesc următoarele condiții:

oconstrucții reprezentând monumente istorice clasate și zona lor de protecție;

o monumentele de for public și zonele lor de protecție (așa cum sunt definite în Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public);

o parcuri și grădini (așa cum sunt definite în Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților);

o lacurile cu zonele lor de protecție de 5m.

 • • Pe străzile care delimitează orice zonă de publicitate, prevederile din acea zonă se aplică pe ambele fronturi ale străzii, prioritate având prevederile din zona cu restricții mai severe.

Mijloacele publicitare admise în ZR1, în condițiile respectării prevederilor impuse de prezentul regulament local de publicitate și ale legislației în vigoare, sunt înscrise în Anexa nr. 6, conform tabelului.

 • (2) Zona de publicitate restrânsă ZR2 în care se impun restricții speciale;

Din zona de publicitate restrânsă ZR2 fac parte următoarele situri urbane: CT-II-S-B-02820, CT-II-s-B-02821, CT-II-s-B-02842 conform Listei Monumentelor Istorice; ce constituie a doua etapă de dezvoltare a orașului modem, precum și clădirile și ansamblurile cu valoare arhitecturală, ambientală și memorială, după cum urmează:

 • • Zona de coastă, așa cum este stabilită în HCL nr.292/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona de coastă a Mării Negre - Etapa I- Creșterea atractivității turistice a falezei Tomis- Mamaia, municipiul Constanța;

 • • Arterele principale de circulație (conform anexa nr. 2). în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Polul de creștere Constanța sunt stabilite arterele principale de circulație: Bulevardul Tomis (partea E60), Bulevardul Mamaia, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu / Bulevardul 1 Decembrie 1918/ Bulevardul 1 Mai (E60/ DN39), Bulevardul I.C. Brătianu (DN3), Bulevardul Aurel Vlaicu (E87/ DN3C/ DC86), Bulevardul Ferdinand, Strada Mircea cel Bătrân, Strada Soveja, Strada Dezrobirii.

 • • Din Zona de publicitate restrânsă ZR2 fac excepție monumentele istorice și monumentele de for public care au restricții aferente Zonei de publicitate restrânsă ZR1.

Mijloacele publicitare admise în ZR2, în condițiile respectăriiprevederilor impuse de prezentul regulament local de publicitate și ale legislației în vigoare, sunt înscrise în Anexa nr. 6, conform tabelului.

 • b) . Zonă de publicitate lărgită ZL alcătuită din teritoriul municipiului Constanța cu excepția zonelor ZR1 și ZR2.

Zona de publicitate lărgită este reprezentată de tot teritoriul UAT municipiul Constanța exceptând zonele de publicitate restrânsă, în care pot fi amplasate categoriile de mijloace de publicitate în condițiile prezentului regulament local de publicitate și ale legislației în vigoare.

Mijloacele publicitare admise în ZL, în condițiile respectăriiprevederilor impuse de prezentul regulament local de publicitate și ale legislației în vigoare, sunt înscrise în Anexa nr. 6, conform tabelului.

în anexa nr.3 se regăsesc formularele de cereri.

Articolul 9

 • (1) Concesionarea, închirierea sau asocierea în participație a amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate se va face de către UAT municipiul Constanța în condițiile legii și ale prezentului regulament local de publicitate.

 • (2) UAT Municipiul Constanța va organiza procedura privind atribuirea prin concesionarea, închirierea sau asocierea în participație a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate prin licitație publică.

 • (3) Organizatorii procedurii de concesionare, închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate în condițiile alin. (1) și (2) sunt obligați să prevadă, în caietele de sarcini, obligația ofertanților declarați câștigători de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

 • (4) Mijloacele de publicitate admise pe raza UAT Municipiul Constanța și modalitatățile de atribuire a amplasamentelor situate pe domeniul public și privat al UAT municipiul Constanța, pentru toate zonele de publicitate, care se supun procedurii de concesionare, închiriere sau asociere în participație, sunt evidențiate în Anexa nr.6 la prezentul regulament.

Capitolul IV Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

Articolul 10

 • (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului și al UAT Municipiul Constanța, cât și pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora și cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului regulament local de publicitate.

 • (2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării existențeiconstrucțiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcției-suport are obligația afișării permanente de materiale publicitare.

 • (3) în situația în care proprietarul construcției-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afișa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educaționale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

 • (4) Primarul municipiului Constanța este obligat să ceară proprietarului mijlocului de publicitate desființarea construcției-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când constată lipsa afișării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice.

Articolul 11

Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice se autorizează cu avizul administratorului drumului și se amplasează și se execută cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor și circulația pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere, precum și ale legislației ce reglementează domeniul public și regimul proprietății și ale prezentului regulament local de publicitate.

Articolul 12

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații: a)în ariile naturale protejate de interes național și internațional, cu excepția intravilanelor incluse în acestea;

 • b) în spațiile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită. Amplasarea pe spațiile verzi neamenajate va fi acceptată preponderent în zonele de intrare/ieșire în/din municipiu;

 • c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuințe colective;

 • d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităților administrației publice locale și centrale, precum și ale instituțiilor publice, cu excepția afișajelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul sediilor;

 • e) pe arbori, arbuști, etc,;

f)în ampriza străzilor publice și a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

 • g) pe obiectele de artă monumentală și monumentele de for public;

 • h) pe monumentele istorice, cu excepția firmelor care anunță activitatea ce se desfășoară în interiorul clădirii și a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare în condițiile legii și prezentului regulament;

 • i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare evidențiată în expertiza tehnică, în situația în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistență și/sau stabilitatea și integritatea elementelor constructive și decorative ale anvelopei clădirii;

 • j) în incinta și/sau pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcașurilor de cult, troițelor, scuarurilor, parcurilor și grădinilor publice;

 • k) în zonele în care a fost restricționată sau interzisă publicitatea prin prezentul Regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

i) în interiorul intersecțiilor și al sensurilor giratorii, în spațiul destinat circulației autovehiculelor și semnalizării rutiere, în zone în care desfășurarea în condiții normale a traficului ar putea fi perturbată;

m) pe parapetele și/sau pereții pasajelor rutiere subterane și supraterane ori sub poduri;

 • n) pe semnele de circulație, inclusiv pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susținere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicații sau orice alt tip de stâlpi amplasați în localități sau de-a lungul arterelor de circulație;

 • o) în zona de protecție a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulație a autostrăzilor sau drumurilor naționale expres, precum și pe benzile laterale de protecție a sensurilor de circulație;

 • p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului.

 • (2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.

 • (3) Se interzice amplasarea și utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniștea publică.

(4)Se interzice amplasarea în ampriza drumurilor publice a mijloacelor de publicitate care prin formă, conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum și a indicatoarelor de orientare și informare.

 • (5) Atunci când, pe fațada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepția firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune și încadrare pe fațada sau calcanul clădirii.

 • (6) Amplasarea mijloacelor de publicitate pe terenurile/ construcțiile/investițiile care au făcut obiectul unor proiecte ale UAT Municipiul Constanța, inclusiv cele realizate cu finanțarea din fonduri structurale nerambursabile, se face cu avizul direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în condițiilelegislației în vigoare și ale prezentului regulament.

Articolul 13

Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanță mai mică de 2,00 m față de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice și/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, și numai dacă, prin această amplasare, nu se afectează accesul și utilizarea fără îngrădire a proprietății și/sau nu se estompează în nici un fel vizibilitatea din și înspre proprietate.

Articolul 14

 • (1) în scopul asigurării siguranței cetățenilor și integrității bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

 • (2) Operatorii de publicitate au obligația să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire.

 • (3) Operatorii de publicitate au obligația urmăririi permanente a stării mijloacelor de publicitate șl a comportării în timp a acestora și de a interveni imediat cu lucrări de repații, înlocuirea elementelor deteriorate, etc., ori de câte ori situația o impune în scopul remedierii deficiențelor constatate.

Capitolul V

Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate

Secțiunea 1

Reguli generale privind amplasarea firmelor

Articolul 15

în zona de publicitate restrânsă ZR1, ZR2 - definită conform anexelor 1.1 și 1.2. firmele vor fi amplasate astfel:

 • • perpendicular pe fațadă, cu sistem de prindere în consolă în concordanță cu stilul arhitectural al clădirii; ieșite în consolă maxim 0,60 m, fără a depăși suprafața de 0,50 m2 în ZR1 șl maxim 0,90 m2 în ZR2, la o înălțime de minim 3,00 m de la cota trotuarului și fără afectarea vizuală a suprafețelor vitrate cu încadrarea în elementele stilistice/decorative arhitecturale ale fațadelor;

 • • în planul fațadei: simple, luminoase sau iluminate arhitectural, care să se integreze cu elementele stilistice din arhitectura imobilului (materiale, forme, culori, dimensiuni, etc.), să nu acopere elementele decorative ale fațadei, să fie amplasate corelat cu compoziția fațadei și cu poziția firmelor de pe clădirile învecinate, iar în documentația de autorizare se va prezenta fotomontaj cu desfășurarea stradală în care va fi inclusă propunerea în contextul existent. în situațiile în care arhitectura clădirilor include elemente constructive dedicate firmelor, acestea se vor utiliza ca atare; standarde de marcă (brand) vor fi adaptate astfel încât să se respecte prevederile regulamentuluilocal de publicitate.

în zona de publicitate restrânsă ZR1 firmele vor fi iluminate din exterior, nu luminoase.

Articolul 16

 • (1) în zona de publicitate lărgită (ZL) firmele se amplasează pe fațadele clădirilor sau în locuri special amenajate, după cum urmează:

 • a) pe clădirile de locuit având spații cu altă destinație la parter, mezanin sau alte niveluri supraterane, se amplasează numai pe porțiunea de fațadă corespunzătoare acestor spații sau pe parapetul plin și continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

 • b) firmele în consolă se amplasează la o înălțime minimă de 2,50m de la nivelul trotuarului. Față de planul vertical al fațadei, firmele vor putea ieși în consolă maximum 0,9m, dar păstrând o distanță de minimum l,00m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de limita interioară a plantației de aliniament;

 • c) copertinele pe care se inscripționează o firmă vor fi amplasate la minimum 2,50 m înălțime față de nivelul trotuarului și vor ieși din planul fațadei maximum l,50m; ele vor păstra o distanță de minimum l,00m față de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau față de limita interioară a plantației de aliniament;

în ZR1 și ZR2, pentru copertine, parasolare, umbrele se vor îndeplinii următoarele condiții: vor avea culori pastelate, deschise, fiind interzise culorile vii și contrastante; se va folosi un singur însemn publicitar discret, pe maxim 10% din suprafața fiecăreia în parte.

Se interzice împrejmuirea teraselor cu panouri publicitare. în zonele arterelor comerciale, Cazino Mamaia, Peninsulă, promenade, firmele aferente activităților comerciale comerț/alimentație publică trebuie să aibă un caracter unitar care să respecte arhitectura zonei și specificul acesteia.

 • d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuințe colective sau pe parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor depăși dimensiunile elementelor constructive-suport sau a suprafețelor opace ale fațadelor;

 • e) în cazul apartamentelor în care se derulează activități cu caracter temporar situate în clădiri de locuințe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu acordul proprietarilor afectați.

 • (2) în situația prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele se amplasează astfel:

 • a)în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

b)fără a depăși limita spațiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

 • (3) Reglementări generale pentru ZR1, ZR2 și ZL:

a)firmele, ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vor avea un design de bună calitate și vor fi realizate obligatoriu din materiale durabile ce nu sunt supuse deteriorării sub acțiunea factorilor externi, condițiilor meteorologice pe durata de existență precizată în autorizația de construire;

b)firmele vor fi corelate cu arhitectura fațadelor privind amplasarea, dimensiunile și designul acestora. Vor avea dimensiuni adaptate spațiului disponibil pe fațadă. Se interzice amplasarea firmelor pe elemente proeminente ale fațadelor (balcoane, logii, console, ancadramente, cornișe profilate, etc.), pe porțile de acces în imobile, pe ferestre;

în situațiile în care arhitectura clădirilor include elemente constructive dedicate firmelor, acestea se vor utiliza ca atare;

 • c) amplasarea firmelor se face numai pe porțiunea de fațadă din care face parte spațiul în care se desfășoară activitatea, de obicei simetric deasupra accesului;

 • d) pentru activități ce nu ocupă spații adiacente fațadei, la parterul imobilelor, pot fi dispuse doar firme sub forma unor plăci gravate/ inscripționate, cu suprafața maximă de 1,20 mp, în zona accesului în clădire. în cazul în care într-un imobil se desfășoară în asemenea condiții mai multe activități, firmele se vor grupa într-un pachet și se vor aranja ordonat pe panouri transparente de aceeași dimensiune, culoare și material, în zona accesului în clădire, având în vedere aspectul arhitectural al fațadei;

 • e) în cazul clădirilor prevăzute cu o incintă împrejmuită, firmele pot fi amplasate pe împrejmuire, paralel față de aceasta, sau în consolă, ancorate de clădire sau susținute de un suport amplasat în spatele împrejmuirii, cu respectarea prevederilor referitoare la firmele în consolă din prezentul regulament;

 • f) la montarea/demontarea firmelor, proprietarii acestora au obligația să aducă fațada clădirii la starea inițială, prin înlăturarea amprentelor firmelor și reparații ale zonei de montare, inclusiv rezugrăvirea locală/ totală, după caz, și readucerea la aspectul inițial, pe cheltuială proprie.

Articolul 17

(1) Amplasarea firmelor și copertinelor inscripționate se autorizează în condițiile art.4. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autorizația de construire nu este necesară în cazul firmelor inscripționate pe vitrinele și ușile de acces, în condițiile prezentului regulament de publicitate.

 • (3) Firmele inscripționate pe vitrinele/ușile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de UAT Municipiul Constanța - conform Anexei nr. 6;

 • (4) Amplasarea efectivă a materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se va face după îndeplinirea prevederilor legale în ceea ce privește declararea acestora către Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța a în vederea achitării taxelor pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 18

 • (1) Pe fațada spațiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, și alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor și cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea firmelor.

 • (2) Publicitatea amplasată pe fațada unui spațiu comercial se va diferenția față de firmă prin culoare, formă sau dimensiune.

Articolul 19

 • (1) în cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei.

 • (2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00m de la nivelul solului.

 • (3) Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 30m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă.

 • (4) Vitrine:

 • a) ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design integrat arhitecturii imobilelor. Se vor utiliza materiale care să permită cât mai mult trecerea luminii.

 • b) Se pot amplasa, în condițiile specificate - conform Anexei nr. 6, autocolante pe vitrinele spațiilor comerciale inclusiv în situația în care agenții economici, persoane fizice sau juridice, sunt obligați prin legislația specifică activității să împiedice vizibilitatea prin suprafețele vitrate a activităților care se desfășoară în locația respectivă.

Se recomandă folosirea sticlei sablate sau acoperirea sticlei cu folie imitație de sticlă sablată; pentru vitrinele aferente unor spații în interiorul cărora vederea din spațiul public nu este dezirabilă, se poate amplasa un ecran translucid la minimum 30 cm de la suprafața sticlei, iar interspațiul rezultat se va utiliza pentru expunere sau se poate amenaja (cu plante, flori, etc.) în funcție de specificul activității;

 • c) în golul fațadei destinat vitrinei, se pot include și firme aferente societăților comerciale;

 • d) la clădirile cu mai multe vitrine, intervențiile asupra acestora vor urmări conservarea/refacerea unității expresiei arhitecturale;

 • e) golurile de vitrine, ferestre și uși de acces aferente serviciilor funerare de orice natură (firme de pompe funebre, comerț cu produse și materiale specifice, etc.) vor fi astfel realizate încât vederea în interior din spațiul public să fie complet împiedicată, de exemplu va fi folosită sticla șablată sau acoperirea sticlei cu folie imitație de sticlă sablată. Expunerea oricăror elemente - obiecte, materiale, coroane, etc., legate de specificul acestor activități e interzisă pe fațadă, scări de acces, pe domeniul public sau în exteriorul clădirii. Manevrarea acestora se va face exclusiv în locuri închise - încăperi, ganguri, incinte, fără posibilitatea de a fi observate din spațiul public, de către colocatari sau de pe parcelele învecinate;

 • f) în ZR1 și ZR2, vitrinele, ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vor beneficia de un design adaptat arhitecturii imobilelor; materialele publicitare pe vitrine nu vor acoperi mai mult de 50% din suprafața vitrată; la clădirile cu mai multe vitrine, intervențiile asupra acestora vor urmări conservarea/ refacerea unității expresiei arhitecturale; pentru vitrinele aferente unor spații în interiorul cărora vederea din spațiul public nu este dezirabilă, se va amplasa un ecran translucid la minimum 30cm de la suprafața sticlei, iar interspațiul rezultat se va utiliza pentru expunere sau se va amenaja (cu plante, flori, etc.) în funcție de specificul activității.

Secțiunea a 2-a

Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor și publicității luminoase

Articolul 20

Amplasarea panourilor publicitare și ecranelor va ține seama de zonele de publicitate stabilite în Anexa nr.6 la prezentul regulament local de publicitate.

 • (1) Amplasarea panourilor publicitare se face numai după obținerea autorizației de construire, emisa în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului regulament local de publicitate.

 • (2) Amplasarea panourilor publicitare și a ecranelor reprezintă lucrări de construcții cu caracter provizoriu și durata de existență a acestora pe domeniul municipiului Constanța se va corela cu perioada de valabilitate a contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participație prevăzute de legislația în vigoare precum și cu înscrisurile depuse de solicitanții ce vor face dovada deținerii imobilului/amplasamentului.

 • (3) Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicații din lemn și/sau pe cei special destinați susținerii semafoarelor.

 • (4) Este permisă amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat, pe stâlpii special construiți pentru susținerea de cabluri de alimentare electrică a rețelei de transport în comun și/sau pe alți stâlpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul UAT municipiul Constanța, - conform Anexei nr.6 din prezentul regulamentși avizul deținătorului/ proprietarului sau administratorului stâlpului,

Articolul 21

 • (1) Pot fi amplasate panouri publicitare și publicitate luminoasă pe fațade, pe terase ori acoperișuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente și să nu afecteze structura de rezistență și funcționarea optimă a clădirilor, în condițiile prezentului regulament local de publicitate.

 • (2) Pot fi amplasate ecrane publicitare, care să fie dotate cu sisteme care să permită modificarea intensității luminilor, pe calcane, pe fațade, pe terase ori acoperișuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente și să nu afecteze structura de rezistență și funcționarea optimă a clădirilor și de asemenea, prin intensitatea luminii și frecvența succedării imaginilor derulate, să nu existe riscul perturbării circulației rutiere în zona în care sunt amplasate, în acest sens fiind obligatoriu avizul emis de poliția rutieră, în condițiile prezentului regulament local de publicitate.

 • (3) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit alin. (2) sunt obligați ca, pe timp de noapte, să reducă intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%.

 • (4) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor și publicității luminoase pe clădiri se autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condițiile legii de către experți tehnici atestați, precum și a documentației tehnice pentru autorizare, verificată de verificatori de proiecte atestați pentru cerințele esențiale de calitate „rezistență mecanică și stabilitate", „siguranță în exploatare" și „securitate la incendiu", prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea în construcții.

 • (5) Verificarea construcției cu privire la respectarea cerințelor esențiale de calitate prevăzute la alin. (4) se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizației de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a acțiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construcției/elementului constructiv care susține structura publicitară.

 • (6) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fațadele clădirilor nu vor depăși limitele acestora.

Articolul 22

(l)Proprietarii ecranelor publicitare au obligația transmiterii de informații de interes public și local, precum și informații de interes pentru populație în cazul unor situații de urgență.

(2)Conținutul și modul de transmitere a informațiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare și autoritățile administrației publice locale, respectiv alte instituții abilitate ale statului.

Articolul 23

în situația amplasării pe terasele sau acoperișurile construcțiilor, panourile publicitare, ecranele și publicitatea luminoasă vor avea următoarele înălțimi:

a) cel mult 3,00m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mică de 15,00m; b) cel mult 1/5 din înălțimea fațadei, dar nu mai mult de 6,00 m, dacă fațada construcției-suport are înălțimea mai mare de 15,00m.

Articolul 24

 • (1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere și indicatoare de circulație se pot amplasa panouri peste cota minimă de +4,00 m de la sol.

 • (2) Pe un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de aceeași dimensiune și simetric așezate de o parte și de alta a stâlpului, iar proiecția la sol a fiecărui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului.

Articolul 25

 • (1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și/sau pietonală ori accesul pietonal și/sau al autovehiculelor de intervenție pe proprietăți, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

 • (2) Marginea dinspre drum a panoului va fi situată la minim 0,5m față de partea carosabilă a drumului.

 • (3) Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte condițiile tehnice referitoare la luminozitate și frecvența succesiunii imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbării circulației rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la poliția rutieră și respectarea condițiilor tehnice prevăzute la art. 21 alin. (2) și (3).

 • (4) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiecția la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul proprietății pe care au fost autorizate.

 • (5) în zonele de publicitate restrânsă ZR1 și ZR2, se pot amplasa panouri publicitare luminoase (ecrane led) autoportante, fără fundație, în plan paralel cu fațadele clădirilor, care să transmită doar evenimente culturale sau alt gen de evenimente similare, în cadrul unor acțiuni de publicitate temporară cu respectarea prevederilor prezentului regulament local de publicitate si în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 26

 • (1) Pe străzile de categoria I, II și III, conform clasificării prevăzute de legislația în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii și a prevederilor din prezentului regulament locale de publicitate inclusiv Anexa nr.6 la regulament.

 • (2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafață maximă de 2,20 mp, se amplasează la o distanță de cel puțin 25,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).

 • (3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafața maximă de 36,00 mp, se amplasează la o distanță de cel puțin 40,00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).

 • (4) Totemul și totemul indicator pot fi amplasate cu condiția să nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere sau pietonale. Nu se pot amplasa totemuri indicatoare în apropierea trecerilor de pietoni sau în spațiile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită.

Sunt permise totemurile care afișează prețurile carburanților situate pe terenurile unde funcționează stații de livrare a carburanților auto, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere.

Dimensiunile și modalitatea de atribuire a amplasamentelor pentru totemurile indicatoare, așa cum sunt acestea definite la art.3 sunt prevăzute în Anexa nr.6. Sunt exceptate de la această categorie totemurile/panourile amplasate independent în amplasamentele stațiilor de călători aparținând CT BUS.

 • (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (l)-(4) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 27

(1) Se interzice montarea pe trotuare și spații pietonale cu lățimea mai mică de 2,25 m, precum și pe zonele verzi dintre trotuar sau spațiu pietonal și carosabil a panourilor publicitare cu structură proprie și elemente de susținere care necesită fundație.

(2)Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilității panoului de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeței solului/trotuarului, până la nivelul solului. Fundația începe de la minim 30 cm sub cota de nivel a terenului, asigurând astfel păstrarea stratului germinativ.

Articolul 28

De-a lungul drumurilor de interes național, județean, precum și a arterelor de centură, conform clasificării prevăzute de legislația în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protecție a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în următoarele condiții:

 • a) la minimum 2,50 m înălțime de la sol, pentru panourile cu suprafața utilă mai mare de 2,50 mp per față;

 • b) cu distanța de minimum 30,00 m între două panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan;

 • c) cu distanța de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

 • d) la minimum 50,00 m față de intersecțiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulație;

 • e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă;

 • f) la minimum 50,00m față de intersecțiile semaforizate.

Articolul 29

 • (1) Dispozițiile art. 26-28 ale prezentului regulament local de publicitate se completează cu prevederile instituite în aceeași materie de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Articolul 30

 • (1) Panourile și ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul și extravilanul municipiului Constanța vor putea avea suprafețe diferite în funcție de prevederile cuprinse in Anexa nr.6. Panourile și ecranele publicitare amplasate pe sol pe aceeași parte a străzii, între 2 intersecții, vor avea obligatoriu aceleași dimensiuni, în scopul de a crea o imagine unitară.

 • (2) în extravilanul localităților pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecție a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 mp.

Secțiunea a 3-a

Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

Articolul 31

Pe trotuarele/ spațiile pietonale cu o lățime de cel puțin 2,00 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității desfășurate de beneficiarul publicității, în următoarele condiții:

 • a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50m x 0,90 m;

 • b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia, c) amplasarea panourilor publicitare mobile pliante pe terenurile aparținând municipiuluise face în conformitate cu anexa 6.

 • d) se asimilează panourilor publicitare mobile pliante și panourile publicitare mobile care au în componență doar un singur panou amplasat pe suport la sol, dar care se încadrează în prevederile înscrise la literele "a" și "b" din prezentul articol.

 • e) suprafața de teren atribuită pentru amplasarea unui panou publicitar mobil pliant va fi de minim 1 mp.

 • f) taxa aplicată pentru ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu panouri publicitare mobile pliante (stoppere) este stabilită anual prin hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Secțiunea a 4-a

Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

Articolul 32

 • (1) Pot fi utilizate ca suport publicitar următoarele tipuri de mobilier urban: adăposturile destinate publicului/ stațiile de autobuz, chioșcurile de ziare și alte chioșcuri cu activități comerciale, coloanele port-afiș, și altele asemenea, cu respectarea prevederilor regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate. (Conform Anexei nr,6)

Aceste tipuri de mobilier urban vor avea afișată harta municipiului Constanța cu mențiunea „Vă aflați aici" și/sau afișe pentru informații/evenimente de interes public.

 • (2) Adăposturile destinate publicului și stațiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componența acestora.

 • (3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei secțiuni suporturile/panourile publicitare care sunt incluse în adăposturile destinate publicului și stațiile de autobuz și fac parte integrantă din acestea și care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislația în vigoare la data autorizării.

 • (4) Chioșcurile de ziare și alte chioșcuri cu activități comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate, dacă sistemul constructiv al chioșcurilor respective permite o astfel de utilizare; dacă publicitatea se face prin colantare, suprafața totală de publicitate poate fi egală cu suprafața chioșcului.

 • (5) Se pot instala panouri pe acoperișul adăposturilor destinate publicului, stațiilor de autobuz și al chioșcurilor, dacă sistemul constructiv permite susținerea unor elemente suplimentare care să nu pună în pericol siguranța cetățenilor.

 • (6) Coloanele port-afiș vor putea fi utilizate numai pentru afișe și/sau anunțuri de spectacole și manifestări culturale; este interzisă suprapunerea de afișe de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depășit.

Neutralizarea afișelor și a anunțurilor se face de către UAT municipiul Constanța, -conform anexa 6.

Secțiunea a 5-a

Reguli generale privind amplasarea bannerelor și steagurilor publicitare

Articolul 33

Este interzisă amplasarea bannerelor pe raza municipiului Constanța cu excepția bannerelor publicitare ce promovează acțiuni sau interesele municipalității sau parteneriate ale municipalității, cu respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea nr. 185/2013 republicată și în condițiile Anexei nr.6 la regulamentul local de publicitate.

Articolul 34

 • (1) Steagurile publicitare montate pe catarg și pe stâlpi, la înălțimea minimă de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică vizibilitatea circulației rutiere.

Articolul 35

 • (1) Pe un catarg sau stâlp se pot amplasa maximum două steaguri obligatoriu la aceeași înălțime față de sol, de aceiași dimensiune și montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stâlpului, în același plan.

 • (2) Durata de menținere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă o perioadă de 90 de zile.

 • (3) Amplasarea steagurilor publicitare se face în condițiile prevăzute în Anexa nr.6.

 • (4) Dimensiunile steagului sunt prevăzute în Anexa nr.6 iar baza acestuia nu va putea depăși 0,80 m.

Articolul 36

Sunt exceptate de ia prevederile art. 34-35 steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislația în vigoare, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea circulației rutiere.

Secțiunea a 6-a Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Articolul 37

 • (1) Este permisă amplasarea de mesh-uri și mesh-uri digitale în următoarele situații: a) pe construcții/clădiri, inclusiv monumente istorice și/sau amplasate în zone în care este interzisă publicitatea, în situația în care acestea constituie protecție către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare; Eventualele texte de publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafața totală a acestuia;

 • b) pe calcanele construcțiilor, cu excepția monumentelor istorice, în condițiile prezentului regulament;

 • c) mesh-uri și mesh-uri digitale în cadrul unor evenimente ce promovează acțiuni ale municipalității sau ale altor instituții publice, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament de publicitate pe baza autorizației de construire.

 • d) Se pot amplasa mesh-uri pe fațadele clădirilor neîngrijite, deteriorate, care pot reprezenta un risc pentru utilizatorii domeniului public sau privat și pe calcanele inestetice descoperite și vizibile, conform legislației în vigoare și în condițiile prezentului regulament.

 • (2) Este interzisă amplasarea de mesh-uri și mesh-uri digitale în orice altă situație.

Secțiunea a 7-a Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale

Articolul 38

 • (1) Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcționale și a casetelor pe stâlpii de iluminat public, dacă pe aceștia nu sunt montate semnalizări rutiere, (conform Anexei nr. 6) în următoarele condiții:

 • a) dimensiunile indicatorului publicitar direcțional sau a casetei sunt prevăzute în Anexa nr.6, baza acestora nu va putea depăși 0,80 m.;

 • b) înălțimea de amplasare este de minimum 3,00m;

 • c) pe un stâlp se pot monta maximum două suporturi, dar obligatoriu de același tip, material și culoare, în același plan și simetric amplasate pe stâlp.

 • d) nu folosesc lumină dinamică/intermitentă.

 • (2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare direcționale și a casetelor publicitare se va realiza în baza avizului emis de UAT Municipiul Constanța și în concordanță cu prezentul regulament local de publicitate.

 • (3) Este permisă amplasarea de indicatoare de orientare turistică de către municipalitate sau cu acordul municipalității în vederea deservirii unor instituții publice.

Secțiunea a 8-a

Reguli generale privind publicitatea temporară și proiectele publicitare speciale

Articolul 39

 • (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condițiile prezentului regulament local de publicitate, a contractelor pe care administrația publică locală le are în derulare, și a hotărârilor consiliului local al municipiului Constanța.

 • (2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va stabili în baza avizului sau a autorizației de construire emise de Direcția Urbanism și a Autorizației de funcționare pentru operatori economici, în concordanță cu regulamentul local de publicitate -conform anexei nr. 6.

Articolul 40

în vederea obținerii Autorizației de funcționare pentru operatori economici, avizului pentru publicitate temporară, conform art.6, mijloacele de publicitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activități de promovare cu durată determinată și precizată în mod explicit în cererea de emitere a Autorizației de funcționare pentru operatori economici, depusă de solicitant;

 • b) să poată fi montate/ demontate în/din toate amplasamentele aprobate, în cel mult 72 de ore;

 • c) toate amplasamentele aprobate să fie aduse la starea inițială, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a autorizației menționate anterior, emise de UAT municipiul Constanța.

Articolul 41

 • (1) UAT municipiul Constanța, prin compartimentul de specialitate, va identifica, împreună cu operatorii de publicitate care solicită Autorizația de funcționare pentru operatori economici emisă de UAT municipiul Constanța, amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporară și pentru proiectele publicitare speciale.

 • (2) în situația în care la încheierea perioadei de valabilitate a Autorizației de funcționare pentru operatori economici emisă de UAT municipiul Constanța, în conformitate cu prevederile art.7, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, UAT municipiul Constanța va atribui amplasamentul primei solicitări primite în ordine cronologică la registratura autorității administrației publice locale, conform regulamentului local de publicitate.

 • (3) în cazul solicitării schimbării locațiilor în alte amplasamente decât cele stabilite inițial, se va obține Autorizația de funcționare pentru operatori economici, emisă de UAT municipiul Constanța - conform Anexei nr. 6.

 • (4) Schimbarea locațiilor prevăzute la alin.(3) se va face numai în situația în care locațiile inițial autorizate nu mai pot fi puse la dispoziția contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public, cu respectarea regulamentului local de publicitate.

Articolul 42

 • (1) Structurile publicitare autoportante și proiectele publicitare speciale se autorizează în vederea funcționării pentru desfășurarea de activități economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporară prevăzute în prezentul regulament local de publicitate - conform Anexei nr. 6. (2) Executarea și amplasarea structurilor publicitare autoportante și a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentații tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnătură.

Secțiunea a 9-a

Reguli generale privind amplasarea afișelor publicitare și a anunțurilor de mică publicitate

Articolul 43

 • (1) în vederea asigurării eficienței informări a cetățenilor, a libertății de expresie și esteticii urbane, UAT municipiul Constanța, prin departamentul cu atribuții în acest sens are obligația de a instala în amplasamente cu vizibilitate, în condițiile prezentului regulament local de publicitate, panouri speciale destinate afișelor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte și altele asemenea și a anunțurilor de mică publicitate - conform Anexei nr. 6.

Amplasarea afișelor pe aceste panouri se va face conform prevederilor înscrise în Anexa nr.6.

 • (2) Panourile prevăzute la alin.(l) vor fi curățate săptămânal, în ziua de luni, prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul UAT municipiul Constanța în vederea actualizării anunțurilor.

 • (3) UAT municipiul Constanța - prin intermediul Serviciului Public de Impozite și Taxe va încasa taxa de afișaj de la persoanele fizice și/sau juridice care afișează mesaje pe aceste sisteme de afișaj public. Taxa de afișaj datorată de către persoanele fizice și/sau juridice care afișează mesaje pe aceste sisteme de afișaj public va fi achitată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cele ale hotărârii consiliului local al municipiului Constanța privind impozitele și taxele locale aplicabile în perioada când se face afișarea. Afișarea efectivă, fără îndeplinirea prevederilor legale în ceea ce privește declararea afișării către Serviciul Public de Impozite și Taxe Locale Constanța este interzisă iar constatarea unor situații care încalcă această prevedere va fi sancționată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (4) Panourile informative aparținând UAT Municipiul Constanța, amplasate în Stațiunea Mamaia, sunt evidențiate în anexa nr.4 la prezentul Regulament local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Articolul 44

Este interzisă amplasarea de afișe publicitare prin aplicarea lor directă pe orice suprafață neamenajată în scop publicitar sau care să acopere alte afișe publicitare deja existente, postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acțiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

Secțiunea a 10-a

Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport în comun

Articolul 45

(l)Vehiculele specia! echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau inscripționarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate să circule pe teritoriul municipiului Constanța cu condiția obținerii avizului pentru publicitate temporară emis de UAT municipiul Constanța și al Autorizației de funcționare pentru operatori economici, pe o durată determinată și pe un traseu stabilit de UAT municipiul Constanța, conform prevederilor conținute în avizul pentru publicitate temporară, eliberat conform Anexei nr.6.

în scopul evitării tulburării liniștii publice este interzisă realizarea de publicitate sonoră prin intermediul vehiculelor publicitare.

(Z)Staționarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.

(3)Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în convoi mai mare de două mașini și cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul de stradă.

(4)Circulația convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, în baza avizului emis de UAT Constanța, cu durata de valabilitate de o zi, conform Anexei nr. 6. Articolul 46

Este permisă utilizarea ca suport pentru afișe/reclame publicitare a mijloacelor de transport în comun, cum ar fi: autobuze, microbuze sau alte mijloace de transport în comun cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport, conform Anexei nr.6.

Capitolul VI Sancțiuni

Articolul 47

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială și contravențională, după caz.

Articolul 48

 • (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) transmiterea de mesaje cu scop publicitar printr-un mijloc de publicitate de tip electronic amplasat cu autorizație de construire, dar nerecepționat prin proces verbal la finalizarea lucrărilor de construcții;

 • b) inscripționarea reclamelor pe copertinele, umbrelele, marchizele, parasolarele sau alte asemenea structuri amplasate pentru protecția clădirilor, vitrinelor, teraselor amplasate în zona centrală sau în zone construite protejate, cu încălcarea prevederilor art.16, lit.c;

 • c) nerespectarea obligației de a afișa la loc vizibil elementele de identificare ale panoului prevăzute la art.l4,pct.2;

 • d) neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.

 • (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează după cum urmează:

 • a) cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei, contravențiile prevăzute la lit. a), c) și d);

 • b) cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, contravenția prevăzută la lit.b.

Articolul49

 • (1) Primarul și organele de control din cadrul UAT municipiul Constanța au obligația să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul municipiului și, în funcție de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament se fac de către primar, împuterniciții primarului și polițiști locali în cazul contravențiilor săvârșite de către persoane fizice și juridice.

 • (3) Inspectoratul de Stat în Construcții aduce la cunoștința autorității administrației publice locale pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul constatările și măsurile dispuse, iar organele de control ale autorității administrației publice locale au obligația să se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Articolul 50

Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările ulterioare, Legii nr.l85/2013privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și a prevederilor O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cumodificările ulterioare, care se aplica conform dispozițiilor în vigoare.

Capitolul VII

Dispoziții finale

Articolul 51

Prezentul regulament de publicitate asigură identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public și privat al municipiului Constanța pe care se pot amplasa mijloacele de publicitate, precum și aducerea acestora la cunoștința publică.

Articolul 52

în vederea asigurării respectării prevederilor prezentului regulament local de publicitate cu situația de fapt din teren, UAT Municipiul Constanța, în termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica și vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:

 • a) pentru panourile situate pe domeniul public și privat al statului și al UAT Municipiul Constanța, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului și codul de identificare fiscală a acestuia se va dispune dezafectarea;

 • b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului și codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea.

Articolul 53

în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentului regulament privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, concomitent cu acțiunile prevăzute la art. 52 se pot demara procedurile de concesionare, închiriere sau asociere în participație / taxare pentru ocuparea temporară a domeniului public a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al UAT municipiul Constanța.

Articolul 54

 • (1) în termen de 30 de zile de la notificarea emisă conform art. 52 lit. a) și b), UAT Municipiul Constanța prin Direcția generală poliția locală va dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor prezentului regulament local de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizației de desființare, după caz, și fără sesizarea instanțelor judecătorești.

 • (2) Pentru mijloacele de publicitate altele decât cele prevăzute la art. 52, persoanele fizice sau juridice care dețin mijloace de publicitate și/sau afișaj stradal au obligația ca în termen de 12 luni de Ia data adoptării prezentului regulament local de publicitate să se conformeze prevederilor înscrise în acesta.

Articolul 55.

Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX Impozite și taxe locale, Capitolul VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate.

Persoanele fizice și juridice care intră sub incidența acestor prevederi legislative au obligația ca în conformitate cu prevederile hotărârii consiliului local al municipiului Constanța privind stabilirea impozitelor și taxelor locale să se adreseze Serviciului Public de Impozite și Taxe Locale Constanța în vederea îndeplinirii prevederilor legale și achitării taxelor aferente.

Articolul 56.

 • (1) Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament nu se aplică afișajului electoral care urmează regimul juridic reglementat conform legislației în domeniu.

 • (2) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător și proprietăților private ale persoanelor fizice sau juridice precum și proprietăților publice și private ale statului.

Articolul 57

Prezentul regulament local de publicitate:

 • a) a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

 • b) a fost supus consultării operatorilor economici din domeniul publicității, respectiv informării populației conform Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, art.7 (1);

 • c) a fost avizat de către comisiile tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și HCL nr.283/2016;

 • d) supus spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL


MUNICIPIUL CONSTANȚA

ZONE PROTEJATE CONFORM LISTEI MONUMNTELOR ISTORICE 2015

- ZONA PENINSULARA - rezervație arheologica și de arhitectură de interes națonal - ZONA COMERCIALĂ CENTRALA - axe comerciale cu valoare de unicat, arhitectură de obiect de valoare

ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ - ZR2

- ZR2 cuprinde șl ZONA CARTIERUL ROMÂNESC - valoare de identitate culturală, datare începu


Q m O m O 5 o O 03 zO

§oo


HOTEL REX MAMAIA datare 1938.1940


T A RTRAt A DIN fAWAtA î“rrt ■ >sit datare


- Valon arhitecturale de obiect (dadirea Cazinoului Vila Regală, vilele interbelice)

Valoare urbanistica (relația dintre lac parc, cazinou, mare)

Arhitectura de obiect

Perspectivele valoroase - protejate - dinspre bd Mamaia înspre Cazinou și dinspre Cazinou înspre lac respectiv înspre mare - Perspectivele valoroase din străzile menținute din trama interbelica înspre vila regala, perspective prin care aceasta este pusa In valoaie


CAZINOUL DIN MAMAIA * datare 1934


LACUL


SIUTGH/OL


'.nu do


SATUL DE VACANTA


reahxat in unui 1979 din restaurante ("cAsuțe") reprezentative pentru flecare zonA a țArîl


LACUL ^TĂBÂCARIELegenda

— RiXen Străzi Pi kM.|xik' Categorii I

----Rdea StiazISeuHKlaeCatpgofla II

Rețea Stiid Categoria in - IV


ANEXA 2


REȚEA CATEGORII STRĂZI MUNICIPIUL CONSTANȚARetoaua de străzi wtncipaloadnură o capadute ridicată da ărodațieă o vteă de deplasare optimă pentru realizarea iegltwii intre teritoriul rrwtiapuJui Constanta ți eaWafta fooEtld, fiind compuși tSnt

 • • Bulevardul Temă (partea'KO];

 • • Butevardd Manusa;

 • • Bulevardul Alexandru LĂpujneanu / Bulevardul 1 Decembrie 191S / Bdevardul 1 Mâ (E6D / DN39);

 • ■ Bulevardul LG BrStenu (DtO)î

 • ■ Bulevardul Aur'd Vlăcu (E37/CIOC/DCBfi);

 • • Bulevardul Ferdirund;

 • • Strada Msaa cel Bltrin;

 • • Spada Sovejj;

 • ■ Strada Dezrctnrâ;

 • • Strada Baba novaci

 • ■ Șoseaua Mangaăo;

 • • Strada Cumpenei;

 • • Strada 1. G. Duca;

 • • Spada soveja.

Rețeatra de Ctrl rf țecundare de crodatia este încadrată de către rețeaua de siria principale, aâgwănd accesîb’Statea ta fixictîurriedîn tentoriu ți rute aiemaâve de deplasare la cele oferite de rețeaua principal^

 • • Strada Portiță / Strada Seoerițiiui f Strada Poporului / Strada Ion Rabu (oferi o conexiune intra Strada Sovcjo

/ Bulevardul Lăpujneanu i BulevardU Tomia ți Bulevardul Mamaia);

 • • Strada tScxdae largi (leagă BulevanU lipupteami l B^evardu! Tornxs fă bdcvanU Mamaia);

 • • lacnsectta Strada Theodor Burada / Bulevardul LQ Briăanu (oferă □ lecătură pe lângă onitmri central 3 leagă era cu Strada ion mea corelate))

 • • Strada Caraimen (leagă Aurel Vtiicu cu Bulevardd 1 Mm);

 • • Strada Unirii (cale paralaU cu Bdawdd Mamaia);

 • • Strada Ștefari^ Vodă (eferi o Irțăturl intersectată Irira Strada Sevrja ți Btdevanlui Aml VLricu);

 • ■ Strada Dobrilă Etrâcniu t Strada Adamțfczi / Strada Suceava f Strada Dtspensarukri (oferă o conexiune între Strada Șcvcja ci Bdcvandif Aură Vlaîeu).

 • • Prătmcirea Bartu Stefanscu Ddavrenoea

 • • Strada Madrid

 • ■ Strada Anton Cehpv

 • • ctr. constantin Bcbeseu

 • ■ Aleu Arcastdu

 • • bld; Rccma Ssabcta

 • • Bulevardul 1 Mai Vechi

 • ■ preț Tulea

 • • PrelunQvea Traian

 • • ctr. Badea cartan

 • • «tr. Marinei

’• W. Renul Oprțanu

 • • Strada Amsterdam

 • • Strada Barbu sndaneacu Dclavroncca

 • • Strada Bogdan Petricrio) Hasdeu

 • • Strada Briză

 • • Strada Eliberare

 • • strada Hatman Luca Artera

 • • Strada I. G. Duca

 • • Strada Ion Luca CeragiaJe

 • • Strada Mcitrriil Manile

 • • Strada Hihai Vîtcazu

 • • Strada Pajură

 • • Strada Pandcndui

 • ■ Strada Pcrtiihri

 • • Strada Primăverii

 • • Srada Raxcnala 1SO7

 • • Strada Soatarui Mileccu

 • • Strada "rhetidor Birada

 • • Strada Troian

 • • Strada TUceî

 • • Strada Turda

 • • Strada lAoelefar

  ■"■yjCătre


Primarul Municipiului Constanța *)

c E R E R

pentru emiterea Avizului DAT Constanța în baza căruia se amplaseazairrtJîotJul de publicitate

SubsemnatuI.__> C.N.P.

domiciliul/ sediul în județul_________________, municipiul/ orașul/ comuna.--

satul_________________, sectorul.___, codul poștal, strada-------------------------, nr—,

bloc____, scara____f etaj_, a part.__, telefon/fax___________________, email .

în calitate de reprezentant al__f C-U.L—

în conformitate cu prevederile Regulamentului local de publicitate al municipiului Constanța aprobat prin HCL nr.__/2021, solicit

AVIZUL UAT CONSTANȚA ÎN BAZA CĂRUIA SE AMPLASEAZĂ MIJLOCUL DE PUBLICITATE

 • □ firmă inscripționată pe vitrinele/ ușile de acces

 • □ publicitate temporară și proiect publicitar special

 • □ colantare pe chioșcuri de ziare și pe alte chioșcuri cu activități comerciale

 • □ afișe și/ sau anunțuri de spectacole și manifestări culturale pe coloană port afiș

 • □ afiș publicitar pentru spectacole publice, teatre, concerte și altele asemenea și anunț de mică publicitate pe panou special destinat pentru acestea


 • □ stâlpi-suport pentru indicatoare publicitare direcționale și casete publicitare

 • □ steag publicitar montat pe catarg/ stâlp

 • □ publicitate pe vehicule special echipate în scopuri publicitare

 • □ publicitate pe mijloace de transport în comun


 • □ alte mijloace publicitare, asimilabile celor prevăzute de legislația în vigoare

 • □ pe imobilul [] teren și/sau [] construcții, situat în județul Constanța, municipiul Constanța, codul poștal, strada nr. _, bl.__, sc. _, ap._, număr cadastral,

pe durata determinată: din data până în data

 • □ pe vehiculul (mijlocul de transport în comun) identificat prin, pe durata determinată: din data, până în data, pe traseul

Anexez următoarele documente, în dublu exemplar:

 • □ Extras de Carte Funciară pentru informare actualizat la zi, al imobilului în cauză, eliberat, la cerere, de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară sau un înscris care atestă că imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și plan de încadrare în zonă, la o scară relevantă, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, cu marcarea amplasamentului mijlocului publicitar propus;

 • □ documentație tehnică întocmită de un arhitect cu drept de semnătură pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară și a proiectelor publicitare speciale, având structuri fără fundație:

 • □ Memoriu privind alcătuirea, dimensiunile, culorile, sistemul de sprijinire fără fundații și fără afectarea stratului suport, scopul și perioada de amplasare a mijlocului publicitar,

 • □ Plan de situație cu detalierea amplasării mijlocului de publicitate, cu cote care evidențiază respectarea reglementărilor aprobate și legislației în vigoare,

 • □ Proiect tehnic;

 • □ Simulare cu imaginea mijlocului publicitar în locul în care urmează să fie amplasat;

 • □ Memoriu, plan situație cu cote relevante/plan traseu, imaginea cu dimensiunile mijlocului publicitar;

 • □ Act înregistrare agent economic, în copie;

 • □ Contract de închiriere/ comodat, în copie;

 • □ Documentul de plată a taxei de eliberare a „Avizului UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate", în copie.

  Data


  Semnătura,


  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ


  *) Se completează cu „X" în casetă □  SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPQDARUROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


AVIZUL UAT CONSTANȚA ÎN BAZA CĂRUIA SE AMPLASEAZĂ MIJLOCUL DE PUBLICITATE

Nr.din

Ca urmare a cererii adresate de/ C.N.P.                                cu domiciliul/ sediul în județul,

municipiul/ orașul/ comuna, satul, sectorul__codul poștal, strada, nr__, bloc__, scara__, etaj_, a part.__, telefon/fax, email, în calitate de reprezentant al, C.U.I,, înregistrată cu nr.din data;

în conformitate cu H.C.L. nr.  din 2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Constanța, se

Avizează favorabil

 • □ pe imobilul [] teren și/sau [] construcții, situat în județul Constanța, municipiul Constanța, codul poștal, strada nr. , bl.__, sc.___, ap.__, număr cadastral,

 • □ pe vehiculul (mijlocul de transport în comun) identificat prin, pe traseu I__________________________

Publicitatea începe în data de și se finalizează la data.

Beneficiarul publicității este_____

C.U.I., cu sediul în județul, municipiul/ orașul/ comuna, satul, sectoruL, codul poștal, strada, nr___, bloc__, scara___, etaj_, apart..__., telefon/fax, email.

PRIMAR,


DIRECTOR,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, „


Achitat taxa de:conform Chitanței nr.,


Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin poștă la data de


întocmit, CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPOQ

din
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ANEXA LA VICLM NR.

în conformitate cu Articolul nr. 7 din Regulamentul local de publicitate

aprobat prin HCL nr.___/2021

Se prelungește valabilitatea

AVIZULUI UAT CONSTANȚA ÎN BAZA CĂRUIA SE AMPLASEAZĂ MIJLOCUL DE PUBLICITATE

Nr.din

De la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legislației, un alt Aviz în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate.

PRIMAR,


DIRECTOR,

întocmit,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOS£0DARU


Achitat taxa de:lei, conform Chitanței nr. dinTransmis solicitantului la data de direct/ prin poștă

Către

Primarul Municipiului Constanța *)

ANEXA LA HCLMNR.


CERERE

pentru prelungirea valabilității

Avizului în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate

Subsemnatul C.N.P.                           cu

domiciliul/ sediul în județul, municipiul/ orașul/ comuna, satul., sectorul__, codul poștal, strada__________________________________, nr____,

bloc, scara__, etaj__, apart.__, telefon/fax, email, în calitate de reprezentant al, C.U.I.‘t înregistrată cu nr.din data;

în conformitate cu H.C.L. nr.  din 2021 privind aprobarea

Regulamentului local de publicitate al municipiului Constanța,

Solicit prelungirea valabilității

Avizului în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate nr./,

din data de până la data de ,

Anexez prezentei cereri:

 • □ Avizul în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate nr./. (în original)

 • □ documentul privind achitarea taxei (în copie)

Semnătura

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ

.             __ .          SECRETAR GENERAL,

d^/^^z^GEORGIANAGOSPO^ARLP-

Cerere pentru emiterea Acordului pentru amplasarea panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe terenul

aparținând municipiului Constanța

ANEXA LA HCLM NR.Domnule Primar,

S.C./P.F.A./I.I./LF. _____________________________, înmatriculată Ia Registrul Comerțului cu

nr.______/______/_______, cod unic de înregistrare _____________, cu sediul social în

jud.___________________________, loc.______________________t str., nr., bl,,

sc._____, ap._____, legal reprezentată prin administrator ________________________________,

tel._____________________, e-mail , împuternicit (unde este cazul)

______________________________________te I__________________________e -mai 1________________________________. în conformitate cu prevederile H.C.L. nr./_____________ privind aprobarea

Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, solicit:

 • 1. Aprobarea amplasării unui panou publicitar mobil pliant (stopper) în fața punctului de lucru pentru care dețin Autorizație de fu cți o na re/Aviz program de funcționare nr._________/______________, pe terenul aparținând municipiului Constanța, situat Ia adresa:

str./bd. ____________________, nr._________, în suprafață de _____ mp, pentru perioada

_______/___________/_____________ -_________/___________/________________; '

 • 2. Eliberarea Acordului pentru amplasarea panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe terenul aparținând municipiului Constanța.

Precizez că am luat cunoștință de faptul că achitarea taxei aferentă ocupării terenului o voi efectua după verificarea criteriilor impuse pentru amplasare prin Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța și doar în cazul în care aceste criterii sunt îndeplinite, în cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile necesare aprobării, mă oblig să efectuez plata taxei de ocupare a terenului în conformitate cu prevederile legale, în vigoare, anticipat, și să amplasez panoul publicitar mobil pliant doar în conformitate cu prevederile acordului, începând cu data amplasării panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe terenul aparținând municipiului Constanța mă oblig să:

 • - respect amplasamentul atribuit prin acord;

 • - îndeplinesc toate obligațiile legale ce decurg din amplasarea panoului publicitar mobil inclusiv declararea către SPIT Constanța a suprafeței de afișaj în termenul prevăzut de legislația în vigoare;

 • - mențin panoul publicitar mobil pliant într-o stare corespunzătoare din punct de vedere estetic și să-l utilizez pe toată perioada expunerii, astfel încât acesta să nu prezinte un pericol public fiind răspunzător pentru orice pagubă materială sau vătămare corporală cauzată de panoul publicitar mobil pliant;

La expirarea perioadei pentru care a fost aprobată amplasarea panoului publicitar mobil pliant (stopper) mă oblig să aduc terenul la starea lui inițială.

Anexez prezentei, documentația necesară constând în:

 • • Schiță amplasament propus (2 exemplare în original);

 • • Foto amplasament (teren) propus (color);

 • • Foto mijloc publicitar mobil tip stopper propus cu specificarea dimensiunilor (color);

 • • Autorizație de funcționare/Aviz program de funcționare (copie).

Data

Ed.I, rev.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Nume și prenume, Semnătura


GEORGIANA GOSPOfî^ucoNSTAVr,j ROMÂNIA                       F ANEXA LA Iza».

S etyă 3 JUDEȚUL CONSTANȚA                   I                         1 ȘEr     F02-PS08

sw ura u pRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA IhCLM                            Cheie control


ACORD pentru amplasarea panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe terenul aparținând municipiului Constanța

Se aprobă ocuparea terenului aparținând municipiului Constanța în suprafață de mp

de către S.C./P.F.A./I.I./I.F. ___________________________________________înmatriculată la Registrul

Comerțului cu nr. //, cod unic de înregistrare, cu sediul social în jud.____________________________, loc._________________________________,

str., nr., bl., sc., ap., legal reprezentată prin administrator___________________________, tel._________________, e-mail, cu un

panou publicitar mobil pliant (stopper), având dimensiunile m x m, pentru un număr de zile în perioada//.-//_____________, în fața spațiului

pentru care există Autorizația de funcționa re/Avizul program de funcționare nr./, numai pe durata programului zilnic de funcționare al acestuia, situat la adresa str., nr., ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria municipiului Constanța nr/ și documentației anexă, solicitare formulată în conformitate cu prevederile Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța aprobat prin H.C.L. nr..

Taxa pentru ocuparea terenului aparținând municipiului Constanța cu panoul publicitar mobil pliant prevăzută de H.C.L. nr./privind

A fost achitată cu și este în valoare de_____________lei.

Pe perioada expunerii panoului publicitar mobil pliant aveți următoarele obligații:

 • - respectării suprafeței de teren înscrisă în acord;

 • - respectării dimensiunilor mijlocului publicitar mobil pliant pentru care s-a eliberat acordul;

 • - amplasării doar a mijlocului publicitar mobil pentru care a fost depusă solicitarea, conform imaginii foto din documentația depusă și doar pentru perioada prevăzută în acord;

 • - declarării suprafeței de afișaj către Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța conform prevederilor legale în vigoare;

-menținerii și utilizării panoului publicitar mobil pliant, pe toată perioada expunerii într-o stare care să nu prezinte un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme și altele, care ar putea genera consecințe grave, pierderi de vieți omenești, vătămarea gravă a integrității corporale ori a sănătății uneia sau mal multor persoane, distrugerea totală sau parțială a unor bunuri ori alte consecințe deosebit de grave

 • - răspunderii pentru orice pagubă materială sau vătămare corporală cauzată de panoul publicitar mobil pliant.

Amplasarea se face numai pe trotuare/spații pietonale cu o lățime de cel puțin 2,00 m, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității desfășurate de beneficiarul publicității.

Panoul publicitar mobil pliant va fi amplasat numai în dreptul spațiului destinat activității care face obiectul publicității și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia;

 • - amplasarea panoului publicitar mobil (stopper) pentru care a fost depusă solicitarea, conform imaginii foto din documentația depusă și doar pentru perioada prevăzută în acord.

Nerespectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea terenului aparținând municipiului Constanța sau nerespectarea dispozițiilor înscrise în prezentul acord va fi sancționată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv anularea acordului.

Primăria municipiului Constanta nu își asumă răspunderea pentru niciun eveniment pietonal sau auto nedorit, datorat sau în legătură cu panoul publicitar mobil (stopper). Anexăm la prezentul acord schița amplasamentului.

contrasem^

întocmit,


Director Executiv,

Șef Serviciu,

președinte ședință,


ANEXA 4


DIMENSIUNI PANOURI PUBLICITARE AMPLASATE PE PROMENADA TURISTICĂ MAMAIA

PANOU MARE

PANOU MIC

1,60 m

1,20 m

W OO'T

N O

3

3

1,15 m

PREȘEDINTE ședință
Panouri inforniativc confecționate din fier situate in următoarele locații:

Nr.crt

Model pspQU

Locație___-

*1

'1 ‘MIC

P iâțeta Mâlibu ____________

2

MIC

Piațeta Malibu__

3

MIC

Piațeta Perla (Autoservire)

4

MARE

Piațeta Perla (Hotel Mfcaela)

5

MIC

Piațeta Perla (Hotel dcl Mare) _____

6        '

MIC

Piâțata Perla (Hotel AJma)___________

MIC _

*             Autoservire Cfcopatra_____________’

8

■‘'Mic-r-7 -

' 9

MARE

Grill Ho usc     ____________

10

MIC

Plaja Aurora (umbreluțe)

It

:_________MIC _____

Hotel Agapi               *

12

MIC

Restaurant Suîîna

13

MIC

Hotel 0 vidiu -^Parcare

14

MIC

SimshineBeach.

15

MIC *

Cafe delMarc

16

_______MIC_______

Cazino Mamaia-intrare Plaja

17*

*

MIC

PiațeiaCazmtf

__. I8\ ?7

MARE

Piațeta Cazino

19

MIC

Cazino Mnmab-mtmrc plaja-

20

MARE •

G sifon-

21

MIC

Plaja Tan-Tan

22

MIC

Fantnnolfo

23

'MIC

Terasa Tomfa

24

MIC

Piscina laki

25

MIC

Hotel Riviera

26

MIC

C3elid

27

MARE

Parcare Rex

28

MIC

Mareea Plaja

29

MIC/

Ristorante Pizerria-

30

MARE •

Goldcu Tulip

31

MIC

Goîden Tulip

32

MIC

Hotel Briza

33

MIC

Butoaie

L 34

MIC

Pîateta'Noblessc

Panouri ecran led tip 1 - 4 buc., panou ecran led tip 2-1 buc. si panou ecran Led tip 3 ~ 1 buc. situate în următoarele locații;

Nr..crt.

Model'panou.

Locație-

1

Panou ecran fip led

Faleza. Cazino z

2

Panou ecran tip led

CîubCrusb

3

Panou ecran tip led

South Hotel Cazino Mamaia Terasa D’AMICO

4

Panou ecran tip Ied

Soufh Hotel Casina Mamaia

5

^nou ecran tip Ied

Faleza Patiserie Pati-Fresh /Ruine

;

- Ranourecraa.tîpled • ■

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ^7^2/^'^-


CONTRASEMNEAZÂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII


ANEXA 5


EXEMPLE FOTO - REGULAMENT PUBLICITATE

Imaginile de mai jos:

 • exemplifică textul din regulament și au caracter informativ.

 • reprezintă fotografii realizate de membrii grupului de elaborare a regulamentului sau sunt preluate de pe internet (a fost citată sursa).

FIRME ZONA PROTEJATĂ
24551,21.2247735,3a,75y,255.Q4h,88.5t/data=!3m6llel!3m 4!lscLHPaR11UvUns6RrNaMUwl2e0!7il3312l8I6656!4ml3llm7 !3m6!ls0x4745677dcb0fb5a7:0x537faf64239367_49!2sTlml%C 8%99oaral 3bl!8m213d45.7488716!4d21.208679313m4lls0x4 745677dcbCfb5a7:0x537faf64Z3936749’8m2l3d45.748871614 d21.2086793VITRINE SERVICII FUNERAREPANOURI PUBLICITARE, ECRANE, PUBLICITATE LUMIN05Ă PE CLĂDIRI

httPs://Dlaceit.net/c/modkups/aages/b1llboard-on-a-g!q^s-txj(ldipq

Zclo^QSb2QR6hiil2fiim3mifis!llXBS^i2Eai2aiS^XiQla2^mLC£L££niS,a2f.a%2EAEWi^^

fl01ZUJÎ2QlfillflaQ14m513m411Sllx42fidQ22£afildiî£d5^MdS22fil^^

ANEXA LA

hclmnr./^2^

ECRANELE PUBLICITARE AMPLASATE PE SOL


htto://wwwJedadvertisinQ-displav.ccm/sale-10881756-smd2727-cutdcwr-advertislna-led-dlsplay-large-outdoor-led-dlsplaY-saneens.html
EXEMPLE DE PANOURI ÎN ZONE TURISTICE:httos^/en.wlklDedfa.oro/wîkJ/Street fu m l tu re #/medi a/Filet Street; furnitura Ruedi gapn Metz.foa http ://bl ooe rs I o rrai n senaaaes. u n bl oo. fr/2012/11 /16/oa n n ea u x-touristi a ues-deslan-a - m et?/


httDS://www.qooale.ro/seardi7Q^ PANOU-frPUBLICITAR+MOBIL&rlz^ 1C1GGRV enRQ752RQ752&SOUrce =lnm<;8ttbni=lseh8<sa=X&ved=2ah PKEw|3p6R-Q1aAhXGBIwKHa-sCuoO AUoAXoECAAOAw&biw^l9 20&bih=1012#imqdii°wLWLQin71 f0vM:&jmarc°7AvaUtl82RmEM:


https://www.qooflle.ro/search?g^EANOU+PUBLIClTA R+MOBIL&riz°lClGGRV_enRO752RQ752&SQUrce°1n ms&tbm°lsch&sa=X&veda2ahUKEwj3iJ6R-QjaAhXGBiwKHa-

sCuoO AUQAXoECAAOAw&b1w=1920&bih°1012#lmg dlt=wLWLOln71fOvM:&imgn:37AvBtJp8ZRmEM


MOBILIERULUI URBAN CA SUPORT PUBLICITAR


eli3m4llsw4vEvdIlYeL2WuDDA425hA12eO!7H3312l8l6656

ANEXA LA- mobilier urban ca suport publicitarAMPLASAREA BANNERELOR ȘI STEAGURILOR PUBLICITARE


ANEXA LA HCLMNR.^%^/


AMPLASAREA MESH-URI DIGITALE


AMPLASAREA INDICATOARELOR PUBLICITARE DIRECȚIONALE


informare! -tlirIsțicăU


>1 CENTRU DE INFORMARE ,     __

TURISTICĂ CENTRU DE
https://www.gtxxile.rO/maps/place/Teatre-t-RrlncloaLKle4-Val%C3%ABnda/@39.4704683.-

Q.3745116.3a.75v.354.46h.ll2.12t/data°l3m8!lell3m6llsAF10ipOZPldVWSGDnpvWlGG5BrtMDewEocF5fldiFtxaSZI2elO!3ell!6shttDs:%2F%2Hh5.oooaleuseroont ent.COm%2FD%2FAFiqtDOZpldVNSGDnovWlGG5BrWDewEqcF5gdlEtxgSZ%3Dw234-hl06-k-nQ-ol-0-val34.5-ro-0-fO100!7i8704!8l4352l4m5l3m4lls0xd604flb354483b?5:0xe9b2b53af4192847!8m2!3d39.4705931 t4d-0.3744632

ANEXA LA

HCLMNR.^T^?//

PUBLICITATEA PE VEHICULE PUBLICITARE ȘI PE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN - fără afectarea vizibilității călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.


TOTEMURIPANOU PUBLICITAR CITYLIGHTANEXALA


Anexa 6 - CATEGORII DE MIJLOACE DE PUBLICITATE PERMISE PE ZONELE DE PUBLICITATE ÎN MUN1 INCLUSIV STAȚIUNEA MAMAIA ȘI SATUL DE VACANTĂ


Nr. crt.

Categoriile de mijloace de publicitate permise

Zone de publicitate/ Amplasare în baza: autorizație de construire (AC), Aviz

Dimensiuni

Culori

Prevederi din proiectul de regulament local de publicitate

Modalitate de atribuire

Observații

zona de publicitate restrânsă

ZR1

zona de publicitate restrânsă ZR2

zona de publicitate lărgită ZL

1

FIRME

DA/AC în baza punctului de vedere al

CT.EU

DA/AC în baza punctului de vedere al

CT.EU

DA/AC

Dimensiuni variabile, în concordanță cu regulamentul local de publicitate, cu excepția celor pentru anumite profesii unde sunt impuse standarde.

ZR1, ZR2 -culori pastelate, deschise, fiind interzise culorile vii și contrastante, în funcție de stilul arhitectural al imobilului și al specificului zonei de amplasament. ZL - Diferite, în funcție de specificul activității.

Art.5(l) Art.15 Art.16 Art.17 Art.18 Art.19

Cerere însoțită de documentația aferentă

Se amplasează pe proprietăți publice sau private.

Pentru ZRlși ZR2 - firmele vor fi luminate doar prin proiecția exterioară a luminii. Pentru ZR1 și ZR2 se va prezenta fotomontaj în vederea autorizării (simulare).

2

FIRME inscripționate pe vitrinele/ușile de acces

DA/ CT.EU emite punctul de vedere în baza căruia se emite Aviz DU

DA/ CT.EU emite punctul de vedere în baza căruia se emite Aviz DU

DA/

Aviz DU

Dimensiuni variabile în condițiile regulamentului local de publicitate

ZR1, ZR2 -culori pastelate, deschise, fiind interzise culorile vii și contrastante, în funcție de stilul arhitectural al imobilului și al specificului zonei de amplasament

Art.l6(l) lit.c

Art.l7(2)

Art.l7(3)

Cerere însoțită de documentația aferentă

Se amplasează pe proprietăți publice sau private

r


3

COPERTINE INSCRIPȚIONATE

NU

NU

DA/AC

4

MESH PUBLICITAR

DA/ AC conform regulament

DA/ AC conform regulament

DA AC conform regulament

5

MESH DIGITAL

DA/ AC conform regulament

DA/ AC conform regulament

DA/ AC conform regulament

6

PANOURI PUBLICITARE ȘI PUBLICITATE LUMINOASĂ

Amplasate pe fațade, pe terase ori acoperișuri ale clădirilor

NU

DA/AC

DA/AC

ZL- diferite, înfuncție de specificul activității

ANEX

HCLMNR.y

ALA

, Dimensiuni variabile

Diferite, în funcție de specificul activității

Art.l7(l)

Cerere însoțită de documentația aferentă

Se amplasează pe proprietăți publice sau private

Dimensiuni variabile

Diferite, în funcție de specificul activității

Art.37

Licitație pentru cele amplasate pe clădirile UAT Municipiul Constanța.

Pentru celelalte proprietăți -cerere însoțită de documentația aferentă

Se amplasează pe proprietari publice sau private.

Dimensiuni variabile

Diferite, în funcție de specificul activității

Art.37

Licitație pentru cele amplasate pe clădirile UAT Municipiul Constanța.

Pentru celelalte proprietăți -cerere însoțită de documentația aferentă

Se amplasează pe proprietăți publice sau private

Dimensiuni variabile

Culori pastelate, deschise, fiind interzise culorile vii și

Art.20

Licitație pentru cele amplasate pe imobilele

Se amplasează pe proprietăți publice sau private

------

ANEXA LA.

HCLM NR.


contrastante, în funcție de stilul arhitectural al imobilului și al specificului zonei de amplasament.

UAT Municipiul Constanța

Cerere însoțită de documentația aferentă pentru celelalte proprietăți

7

ECRANE PUBLICITARE

Amplasate pe calcane, pe fațade, pe terase ori acoperișuri ale clădirilor

NU

DA/AC

DA/AC

Dimensiuni variabile

Culori pastelate, deschise, fiind interzise culorile vii și contrastante, în funcție de stilul arhitectural al imobilului și al specificului zonei de amplasament.

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Licitație pentru cele amplasate pe imobilele UAT Municipiul Constanța

Cerere însoțită de documentația aferentă pentru celelalte proprietăți

Se amplasează pe proprietăți publice sau private

Dotate cu sisteme care să permită modificarea intensității luminii

8

MIJLOACE DE PUBLICITATE AMPLASATE PE SCHELELE montate pe fațadele construcțiilor noi, aflate în diferite faze de execuție, sau ale celor existente, aflate în reparație, ori pe elementele de împrejmuire a șantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcție

NU

DA/AC

DA/AC

Dimensiuni variabile

Culori pastelate, deschise, fiind interzise culorile vii și contrastante, în funcție de stilul arhitectural al imobilului și al specificului zonei de amplasament.

Art 4(3)

Cerere însoțită de documentația aferentă

Amplasate pe schelele montate pe fațadele construcțiilor noi, aflate în diferite faze de execuție, sau ale celor existente, aflate în reparație, ori pe elementele de împrejmuire a șantierului, inclusive pe utilajele folosite la lucrările de construcție


9

PANOURI PUBLICITARE LUMINOASE amplasate la sol A) Pe domeniul public sau privat al municipiului: - panouri publicitare de mici dimensiuni

DA/AC, doar pentru instituții publice

DA/AC

DA/AC

- panouri publicitare de mari dimensiuni

NU

DA/AC

DA/AC

- panouri publicitare cu dimensiunea de 10,00m x 4,00m

NU

NU

DA/AC în extravilan

B) Pe celelalte forme de proprietate:

-Panouri de mici dimensiuni, cu suprafața maxima de 2,20 mp

NU

DA/AC

DA/AC

- Panouri de mari dimensiuni, cu suprafațamaximă de 36 mp

NU

DA/AC

DA/AC

- panouri publicitare cu dimensiunea de 10,00m x 4,00m

NU

NU

DA/AC în extravilan

10

ECRANE PUBLICITARE (ECRAN CU LED-URI, LCD SAU ALTELE ASEMENEA) amplasate la sol A) Pe domeniul public sau privatal municipiului: - ecrane publicitare de mici dimensiuni

DA/AC, doar pentru instituții publice

DA/AC

DA/AC

• 1,1 mx 1,6 m

• 1,2 m x 1,8 m

Culori neutre

Art.ll Art.13 Art.20 Art.25

Art.26(l), (2), (3), (5) Art.27

ANEXA LA

Licitație p întru M WM.

cele amplasate pe domeniul public și privat al UAT Municipiul Constanța, cu

Panouri publicitare de mici dimensiuni

Panouri publicitare de

• 3,2 m x 2,4 m (ZR2 ; ZL)

• 4 m x 3 m (ZL)

10 m x 4 m

Art.28

Art.29

Art.30

excepția celor amplasate de instituțiile publice

mari dimensiuni

în extravilanul municipiului, panouri publicitare pe zona de protecție a drumurilor

publice având dimensiunea

de 10,00 x 4,00 m

Suprafața maximă de 2,20mp

Suprafața maximă de 36mp

dimensiunea de 10,00m x 4,00m

Pentru celelalte proprietăți -cerere însoțită de documentația . aferentă

• 1,1 m x 1,6 m

• 1,2 m x 1,8 m

Culori neutre

Art.ll Art.13 Art.2O Art.25

Art.26(l), (2), (3), (5) Art.27 Art.28 Art.29 Art.3O

Licitație pentru cele amplasate pe domeniul public și privat al UAT

Municipiul Constanța, cu excepția celor amplasate de instituțiile publice

Panouri de mici dimensiuni

Panourile de mari dimensiuni

 • - ecrane publicitare de mari dimensiuni

-ecrane publicitare cu

dimensiunea de 10,00 x 4,00 m

 • B) Pe celelalte forme de proprietate:

 • - ecrane publicitare de mici dimensiuni

 • - ecrane publicitare de mari dimensiuni

 • - ecrane publicitare cu dimensiunea de 10,00m x 4,00m

NU

NU

NU

NU

NU

DA/AC

NU

DA/AC

DA/AC

NU

DA/AC

DA/AC

DA/AC

DA/AC

DA/AC

• 3,2 m x 2,4 m (ZR2 ; ZL)

• 4 m x 3 m (ZL)

10 m x 4 m

- suprafața maximă de 2,20mp

-suprafața maximă de

36mp

-dimensiunea de 10,00m x 4,00m

|hcl

ANEXA LA 1 4nr.

Pentru celelalte proprietăți -cerere însoțită de documentația aferentă

în extravilanul municipiului, ecrane publicitare pe zona de protecție a drumurilor publice având dimensiunea de 10,00 x 4,00 m

11

TOTEM

amplasat la sol:

 • A) TOTEM INDICATOR

Pedomeniul public și privat al municipiului

 • B) TOTEM

Pe celelalte forme de proprietate:

DA/AC

Doar instituțiile publice

DA/AC Doar instituțiile publice

DA/AC

DA/AC

DA/AC

DA/AC

Dimensiuni maxime 0,8 m baza x 2,50 m înălțimea Pe domeniul public și privat al municipiului

Dimensiuni variabile, suprafața maximă 36 mp

Diferite, în funcție de specificul activității.

Art.26.(4), (5)

Licitație pentru cele amplasate pe domeniul public și privat al UAT

Municipiul Constanța, cu excepția celor amplasate de municipalitate sau alte instituții publice în interes public

Pentru celelalte proprietăți -cerere

Construcții independente, de sine stătătoare, ce semnalizează un obiectiv administrativ/economic/ social/cultural în proximitatea căruia este amplasat.

însoțită de documentația aferentă

|   ANEXA LA

HCLM

12

PANOU PUBLICITAR MOBIL (STOPPER)

Acord pentru amplasarea panoului publicitar mobil pe terenurile aparținând municipiului

Constanța UAT

Acord pentru amplasarea panoului publicitar mobil pe terenurile aparținând municipiului

Constanța UAT

Acord pentru amplasarea panoului publicitar mobil pe terenurile aparținând municipiului

Constanța UAT

0,5m X 0,9m

Diferite, în funcție de specificul activității

Art.31

Cerere însoțită de documentația aferentă

Se amplasează pe domeniul public sau privat al municipiului

13

PUBLICITATE TEMPORARĂ și PROIECTE PUBLICITARE SPECIALE

DA/ AVIZ DU

Și

Autorizație de funcționare pentru operatori economici

DA AVIZ

DU

Și Autorizație de funcționare pentru operatori economici

DA AVIZ

DU

Și Autorizație de funcționare pentru operatori economici

Dimensiuni variabile

Diferite, în funcție de specificul activității

Art.6

Art.7

Art.39

Art.40

Art.41

Art.42

Cerere însoțită de documentația aferentă

Mijloace de publicitate temporare pe pământ care nu necesită fundații, în cadrul unor campanii publicitare /și sau activități de promovare ce nu depășesc 30 de zile care se desfășoară pedomeniul public sau privat al statului și/sau al UAT Constanța ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice, în condițiile Legii nr.

185/2013 republicată

14

ADĂPOSTURILE DESTINATE PUBLICULUI / STAȚIILE DE AUTOBUZ

DA / AC

DA/AC

DA/AC

Dimensiuni variabile

Culori luminoase, alb, crem, nuanțe naturale, culori neutre sau cu aspect tematic

Art.32(l), (2), (3)

Licitație pentru cele amplasate pe domeniul public și privat ai UAT

Municipiul Constanța, cu excepția celor

Pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța

15

CHIOȘCURI DE ZIARE ȘI ALTE CHIOȘCURI CU ACTIVITĂȚI

COMERCIALE utilizate ca suport de publicitate, dacă sistemul constructiv al chioșcurilor respective permite o astfel de utilizare

DA/AC cu condiția integrării în aspectul zonei, exceptând colanta rea pentru care este necesar AVIZ DU cu punctul de vedere al

CT.EU

DA/AC cu condiția integrării în aspectul zonei, exceptând col anta rea pentru care este necesar AVIZ DU cu punctul de vedere al

CT.EU

DA/AC exceptând colanta rea pentru care este necesar AVIZ DU

Dimensiuni variabile

16

COLOANE PORT AFIȘ

DA/AC

DA/AC

DA/AC

Dimensiuni variabile

17

PANOURI SPECIALE DESTINATE AFIȘELOR PUBLICITARE

DA/AC

DA/AC

DA / AC

Dimensiuni variabile

amplasate de municipalitate sau de către societățile, regiile subordonate

ANEXA LA HCLMNR.^z^z^

2

Diferite, în funcție de specificul publicității

Art.32(4), (5)

Cerere însoțită de documentația aferentă

Amplasarea se face pe chioșcuri proprietate privată

Culori neutre

Art.32(6)

Se amplasează de către municipalitate

Amplasarea coloanelor port afiș se face pe domeniul public sau privat al municipiului (destinate numai pentru afișe și/sau anunțuri de spectacole și manifestări culturale).

Afișarea se face cu Aviz DGSP

Culori neutre

Art.43

Art.44

Se amplasează de către municipalitate

Afișele se amplasează în baza unei cereri

Pepanourile special destinate afișelor publicitare se pot amplasa afișe publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte și altele asemenea și anunțuri de mică publicitate

18

INDICATOARE PUBLICITARE DIRECȚIONALE (PANOURI DIRECȚIONALE) în aceeași categorie se include bannerul vertical, caseta luminoasă, tăblița indicatoare. Sunt asimilate la această categorie PORTRETUL/ POSTERUL DIGITAL

 • A) Pestâlpii de iluminat public aparținând municipiului

 • B) Pe celelalte forme de proprietate:

Doar instituțiile publice /AC cu Aviz DGSP

DA/AC

DA/AC Cu Aviz DGSP

DA/AC

DA/AC Cu Aviz DGSP

DA/AC

19

BANNERE

DA/AC cu AVIZ DGSP

DA/AC cu AVIZ DGSP

DA/ AC cu AVIZ DGSP

1

ANEXAI

CLM NR/^

însoțită de documentația aferentă

Afișarea cu Aviz DGSP

Maxim

0,8m x l,25m

Diferite, în funcție de specificul activității

Art.4(2) litera "b"

Art.38

Licitație pentru cele amplasate pe stâlpii de iluminat public aparținând

UAT Municipiul Constanța, cu excepția celor amplasate de instituțiile publice

Pentru celelalte proprietăți -cerere însoțită de documentația aferentă

Amplasate pe stâlpii de iluminat public

Maxim 7,00 m la bază, 1,5 m în înălțime

în funcție de evenimentul/ acțiunea care se promovează

Art.33

La solicitarea municipalității

Doar cele ce promovează acțiuni sau interesele municipalității sau parteneriate ale municipalității Amplasate pe stâlpi.

20

STEAGURI PUBLICITARE

A) Pestâlpii sau catargele aparținând municipiului

DA AVIZ UAT, DGSP

DA AVIZ UAT, DGSP

DA AVIZ UAT, DGSP

Maxim

0,8m x l,25m

B) Pe celelalte forme de proprietate:

Aviz UAT

Aviz UAT

Aviz UAT

21

INDICATOARE DE ORIENTARE TURISTICĂ

Da/AC cu AVIZ DGSP

Da /AC cu AVIZ DGSP

Da /AC cu AVIZ DGSP

Dimensiunile impuse de legislație sau adaptate conform regulamentului local de publicitate

22

PUBLICITATE PE VEHICULE special echipate în scopuri de publicitate

NU

DA/

AVIZ DU Și Autorizație de funcționare pentru operatorul economic

DA/

AVIZ DU Și Autorizație de funcționare pentru operatorul economic

Dimensiuni variabile

ANEXA LA

Pentru stâlpii

HCLM NR.

Diferite, în funcție de specificul activității

Art.34

Art.35

Art.36

sau catargele aparținând UAT municipiul Constanța, acordarea la cerere,în ordinea depunerii acestora

Pentru celelalte proprietăți -cerere însoțită de documentația aferentă

Amplasate pe stâlpi sau catarg

Culori neuter sau conform legislației în cazul în care specificul activității semnalizate o impune

Art.38(3)

Amplasate de municipalitate sau cu acordul municipalității în vederea deservirii unor instituții publice

Model standard

Diferite, în funcție de specificul reclamei

Art.l2(3)

Art.45

Cerere însoțită de documentația aferentă

Vehicule special echipate în scopuri de publicitate.

anexala

uri M


23

MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN

DA/ AVIZ DU în baza punctului de vedere al CT.EU

DA/ AVIZ DU în baza punctului de vedere al CT.EU

DA/ AVIZ DU în baza punctului de vedere al CT.EU

Dimensiuni variabile

Diferite, în funcție de specificul reclamei

Art.46

Cerere însoțită de documentația aferentă

Autobuze, microbuze sau alte mijloace de transport în comun

Ca suport pentru afișe/reclame publicitare, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport


Abrevieri:

AC - Autorizație de construire

AVIZ DU - Aviz Direcția Urbanism

AVIZ DGSP - Aviz Direcția Gestionare Servicii Publice

UAT Municipiul Constanța - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța

CT.EU - Comisia tehnică de estetică urbană din cadrul CT.ATU - Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism

președinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSepDARU

Amplasamente pentru panouri și ecrane publicitare la sol pe domeniul public/privat al municipiului Constanța •

Nr.

Crt

Adresă amplasament

Număr amplasamente

1

Str. Soveja - intrare Palatul Copiilor(latura de est)

1 _

2

PiataTomis 3

1

3

Str. Eliberării - zona vis-a-vis Bazar

1

4

Str. Dezrobirii - nr. 120, Bloc I.S. 4

1

5

Str. Cișmelei - zona Farmacie

1

6

Str. Cișmelei - zona Cooperativa Igiena

1

7

Str. Cișmelei - zona Bancă

1

8

Str. Mircea cel Bătrân - zona Complex comercial Tomis 2

1

9

Bd. Tomis - zona acces municipiul Constanța în fața magazinului de bricolaj (Locația 1)

1

10

Bd. Tomis - zona acces municipiul Constanța în fața magazinului de bricolaj(Locația 2)

1

11

Bd. Tomis - dreapta spre Loc. Ovidiu, între sens giratoriu intrare Centru comercial și sens giratoriu Palazu Mare, vis a vis de reprezentanță auto(Locatia 1)

1

12

Bd. I.C.Brătianu partea stângă spre Loc. Valul lui Traian - zona Stadion C.F.R (locația 1)

1

13

Bd. I.C.Brătianu partea stângă spre Loc. Valul lui Traian - zona Stadion C.F.R (locația 2)

1

14

Str. Soveja - zona între Str. B.P. Hașdeu și Str. Ștefăniță Vodă, partea stângă sens CET

1

15

Bd. Tomis -stânga spre Loc. Ovidiu, vis a vis Stație carburanți, în apropiere de limita DAT Municipiul Constanța

1

16

Str. Baba Novac, pe trotuar, în zona stație autobuz,apropiere bd. Aurel Vlaicu

1

17

Str. Brătianu Complex "Doi Cocoși"

1

18

B-dul I.C.Brătianu vis a vis de Complex Sportiv Stadion C.F.R. între cele doua stații de carburanți (locația 1)

1

19

B-dul I.C.Brătianu vis a vis de Complex Sportiv Stadion C.F.R. între cele doua stații de carburanți (locația 2)

1

20

B-dul I.C.Brătianu, partea dreaptă spre Valu Iui Traian, după Stația de carburanți

1

21

B-dul I.C.Brătianu, partea dreaptă spre Valu lui Traian, după Stația carburanți

1

22

Bd. I.C.Brătianu partea stângă spre Loc. Valu lui Traian - zona Stadion C.F.R (locația 3)

1

ANEXA LA HCLM NR.

Anexa nr. 7

23

B-dul I.C.Brătianu vis a vis de stație carburanți, stânga ieșire spre loc. Valu lui Traian (locația 4)

1

24

Bd. Tomis - zona acces municipiul Constanța în fața magazinului de bricolaj (Locația 3)

1

25

Bd. Tomis - zona acces municipiul Constanța în fața magazinului de bricolaj (Locația 4)

1

26

Bd. Tomis - zona acces municipiul Constanța în fața magazinului de bricolaj (Locația 5)

1

27

B-dul 1 Mai Vechi, spațiul pietonal cu trepte

1

28

B-dul Aurel Vlaicu zona vis a vis de magazin de scule, partea dreaptă direcția Mall Plantație pomi

1

29

B-dul Tomis vis a vis de Centru comercial, partea dreaptă spre Ovidiu

1

30

B-dul Mamaia - zona Planetariu

1

31

Str. Dezrobirii zona sala de sport, vis-â-vis Centru recoltare analize medicale

1

32

Str. Mircea cel Bătrân limită parc Tomis II

1CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARII

Locații destinate amplasării de totemuri indicatoare la sol pe domeniul public/privat al Municipiului Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSR0DARU


Nr. Crt

Adresă amplasamente

Nr. Amplasamente

1

Bd. Mamaia intrare stațiune Cherhana Pontica - pe trotuar

1

2

Stațiunea MamaiaTrotuar Aqua Magic

1

3

Stațiunea MamaiaTrotuar Aqua Magic

1

4

Stațiunea Mamaia Trotuar Hotel Național

1

5

Stațiunea Mamaia Trotuar Hotel Wida

1

6

Stațiunea Mamaia Trotuar Mamaia SA                ;

1

7

Stațiunea Mamaia promenada Azur-Victoria

1

8

Stațiunea Mamaia promenada zona Melody

1

9

Stațiunea Mamaia promenada zona picior telegondola

1

10

Stațiunea Mamaia promenada zona laki Rex

1

11

Str. Mircea cel Bătrân Hotel Sport

1

12

Str. Mircea cel Bătrân Hotel Capri

1

13

Str. Mircea cel Bătrân Complex-Cofetăria Angelo

1

14

Str. Mircea cel Bătrân Cofetăria Angelo-Mega Image

1

15

Str. Soveja sens giratoriu Lidl-sens giratoriu Str. Primăverii

1

16

Str. Soveja sens giratoriu Eden spre Catanga

1

17

Str. Dezrobirii intre str. Eliberării si str. N. Milescu

1

18

Str. Dezrobirii intre str. N. Milescu si str. Eliberării

1

19

Str. Dezrobirii intre str. Eliberării spre Marinaru

1

20

Str. Soveja intre Str. Baba Novac si sens giratoriu Eden

1

21

Str. Soveja intre sens giratoriu Eden si sens giratoriu galeriile Soveja

1

22

Str. Soveja la Profi înainte de galeriile Soveja

1

23

Str. Soveja intre str. Stefanita Vodă si str. B.P. Hasdeu

1

24

Bd. Tomis intersecție Boema spre Tomis 3 partea stângă

1

25

Sos. Mangaliei Complex Profi

1

26

Sos. Mangaliei Școala nr. 16

1

27

Bd. I.C. Bratianu la Salvare dr spre ICIL

1


Locații pentru amplasarea de coloane port afiș și panouri speciale pe domeniul-public/privat al municipiului

Nr.

Crt

Adresă amplasamente

Număr Amplasamente

1

B-dul Mamaia - zona str. Zorelele

1

2

B-dul I.C.Brătianu - zona B-dul 1 Decembrie 1918

1

3

B-dul I.C.Brătianu zona Parc, vis-a-vis Cora

1

4

Str. Eliberării zona Complex Comercial - str. Dezrobirii

1

5

Str. Mircea cel Bătrân zona Complex Comercial Tomis II :

1

6

B-dul Tomis zona str. Suceava

1

7

Str. Dispensarului zona Complex Comercial

1

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL GEORGIANA go^odaru

Amplasamente - stâlpii aparținând UAT Municipiul Constanța - destinate montării de indicatoare publicitare direcționale

și steaguri publicitare

Nr.crt.

BULEVARD/STRADA/ TRONSON

ADRESĂ AMPLASAMENT

COD STÂLP

NR. MIJ. PUBLICITA RE PE STÂLP

1

Bd. Aurel Vlaicu, după Pod IPMC și str. Cumpenei

Bd. Aurel Vlaicu cu str. Feldioarei ( parcare), partea dreaptă ( 44.164363, 28.599558)

1548

1

2

Bd. Aurel Vlaicu, după Pod IPMC și str. Cumpenei

Bd. Aurel Vlaicu intrare Lukoil, partea dreaptă (

44.164065/28.600259)

1550

1

3

Bd. Aurel Vlaicu, după Pod IPMC și str. Cumpenei

Bd. Aurel Vlaicu - intrare str. Petru Poni , partea dreaptă ( 44.163259/ 28.601895)

1555

1

4

Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod _ Tramvai, partea dreaptă

Bd. Aurel Vlaicu vis-a-vis Bl. AV9, partea dreaptă (44.160022/28.608456)

1573

1

5

Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod Tramvai, partea dreaptă

Bd. Aurel Vlaicu nr. 92, vis-a-vis Bl. AV21, partea dreaptă ( 44.159756/ 28.609011)

1574

1

6

Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod Tramvai, partea dreaptă

Bd. Aure! Vlaicu nr. 37 ( Bl. B8), partea dreaptă (

44.155687/ 28.616051)

1595

1

7

Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod Tramvai, partea dreaptă

Bd. Aurel Vlaicu nr. 27 Bl. B5 ( alveolă parcare), partea dreaptă (44.154907/ 28.617354)

1599

1

8

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia în zona AQUA MAGIC - 44.223252,28.628869, partea dreaptă

2267

1

9

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia în zona AQUA MAGIC - 44.223689,28.628778, partea dreaptă

2269

1

10

B-duI Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta șî Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia între Hotel și Restaurant Dona și Hote! Tomis

44.241511,28.621052, în parcare, partea dreaptă

2343

i r

11

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia vis a vis de Hotel Scandinavia, partea dreaptă, în parcare, 44.249610,28.619483

2375

i

12

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bd. Mamaia , zona Hotel Central, partea dreaptă, în parcare, 44.252128,28.619224

2391

i

13

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie S

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, zona Hotel Palas - Pelican, partea dreaptă, în parcare, 44.253232,28.619108

2395

i

14

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de Hotel Yaki, partea stângă, 44.244124,28.620149

2477

i

15

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, în față la Tropicana, parte stângă, 44.240758,28.621066

2489

i

16

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, în zona Mega Image, partea stângă, 44.240554,28.621121

2490

i

17

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia vis a vis de Coyote, partea stângă, în parcare, 44.232993,28.624754

2520

i

18

B-du! Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaiea

Stațiunea Mamai, Bdul Mamaia, vis a vis de Club Coyote, partea stângă, în parcare,

44.232783,28.624855

2521

19

B-du! Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, în parcare Club IDU, partea stângă, 44.228975,28.626387

2537

i

CLM NR

20

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de Hotel Sulina, blocuri Eurovial, parcare, partea stângă, 44.226528,28.627369

2547

1

ANEXALA HCLM

21

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoaie

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de Hotel Dunărea, în parcare, partea stângă, 44.223561.28.628615

2558

1

22

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Sat Vacanta și Butoai

Stațiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de AQUA MAGIC, în parcare, partea stângă, 44.223333,28.628651

2559

1

23

B-dul Tomis, între intersecție Dacia și str. Soveja, stâlp beton

Bdul Tomis , vis a vis de Casa Pariurilor și Libra Bank, partea dreaptă, 44.198189,28.630224, stâlp degradat

1

24

B-dul Tomis, între Soveja și Str. Tulcei

Bdul Tomis, în fața Mag. Magnum, în zona Complexului, partea dreaptă, 44.200850,28.626196

1

25

B-dul Tomis, între Soveja și Str. Tulcei

Bdul Tomis, vis a vis de Super Bet, partea dreaptă, 44.201006,28.625916

1

26

B-dul Tomis, între Soveja și Str. Tulcei

Bdul Tomis în fața Mag. Furnicuța, partea dreaptă, 44.201207,28.625593

1

27

B-dul Tomis, între Soveja și Str. Tulcei

Bdul Tomis, în fața Cabinet medical ORL, Clinică dentară, vis a vis BRD, partea dreaptă, 44.202099,28.624202

1

28

B-dul Tomis, între Soveja și Str. Tulcei

Bdul Tomis, vis a vis de biserică, partea stângă,

44.201407,28.625125

29

B-dul Tomis, între Soveja și Str. Tulcei

Bdul Tomis, în față la BRD, partea stângă,

44.202090,28.624059

1

30

B-dul Tomis, între Soveja și Str. Tulcei

Bdul Tomis, după farmacia Minifarm, partea stângă, 44.202225,28.623749

1

*31

B-dul Tomis,*între Soveja și St«. Tulcei

Bdul Tomis, vis a vis de Mag. Mega Image, partea *     stângă, 44*202428,28.623473

1

* *

32

B-dul Tomis, între str. Tulcei și Bdul A. Vlaicu

Bdul Tomis nr. 307, bl. 8B, partea stângă,

44.205354,28.618990

1

33

B-dul Tomis, între str. Tulcei și Bdul A. Vlaicu

Bdul Tomis, în față Ia Profi City, partea stângă,

44.205795,28.618365

1

34

B-dul Tomis, între str. Tulcei și Bdul A. Vlaicu

Bdul Tomis, în dreptul locului de joacă pentru copii, partea stângă, 44.206947,28.616572

1

35

B-dul Tomis, între str. Tulcei și Bdul A. Vlaicu

Bdul Tomis nr. 338, în zona Bl. CI, partea dreaptă, 44.205335,28.619279

1

36

B-dul Tomis , între B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Dedeman (magazinul de materiale de construcții), partea dreaptă, primul panou după stație, 44.211227,28.611446

1

37

B-dul Tomis , între B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

boul lomis - vis a vis ae Mag. ueaeman, unae se termină magazinul, în dreptul prismei, partea dreaptă, primul panou după stație, 44.211399,28.611211

1

38

B-dul Tomis , între B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Selgros, partea dreaptă, 44.212516,28.609888

1

39

B-dul Tomis , între B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Selgros și Decatlon, între magazine, partea dreaptă, 44.212784,28.609487

1

40

B-dul Tomis , Intre B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis, vis a vis de Mag. Decatlon, partea dreaptă, 44.213729,28.608130

1

41

B-dul Tomis , între B-du! Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis, vis a vis de Mag. TOM, partea dreaptă, 44.213848,28.607913

1

42

B-dul Tomis , între B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis, vis a vis, Mag. Carrefour (Brico Depot), partea dreaptă, 44.213997,28.607660

1

< 43

B-dul Tomis , între B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Carrefour, unde începe magazinul, primul panou după pod, partea <      dreaptă, 44.214437,28.607013

*

1


ANEXA LA


44

B-dul Tomis , între B-dul Aurel Vlaicu și limita Municipiul Constanța, stâlp metalic

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Carrefour, în fața reclamei Brico Depot, partea dreaptă, 44.214634,28.606715

1

45

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea dreapta

Bd. I.C. Brătianu nr. 12A, partea dreaptă (

44.172265/ 28.631735)

700

1

46

B-dul I.C. Brătianu, între B-du! 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu Iui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu - AQUALEX CAR WASH în față, partea dreaptă (44.172033/

709

1

47

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu - SABROSO, partea dreaptă (

44.171802/ 28.624426)

718

1

48

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu - Loc dejoacă copii, partea dreaptăf 44.171699/ 28.622707)

722

1

49

B-dul I.C. Brătianu, între B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu nr. 60, Bloc B2, partea dreaptă (

44.171477/ 28.619624)

729

1

50

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu al doilea loc de joacă spre str. Dezrobirii, partea dreaptă (44.171421/28.618748)

731

1

51

B-dul I.C. Bratianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu nr. 88, partea dreaptă (44.171112/ 28.613921)

742

1

52

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis spălătorie AQUALEX, partea stângă (44.171936/ 28.628232)

638

1

53

B-dul I.C. Brătianu, între B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu spălătorie auto vis-a-vis Hotel Ioana, partea stângă (44.171935/ 28.627308)

637

1

54

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis spălătorie BAIMAN, OFFICE, regională CF gard, partea stângă( 44.171838/ 28.626879)

635

1

55

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 50, partea stângă (44.171635/ 28.623404)

627

1


ANEXALA ’

hclmnr


56

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 54, partea stângă (44.171591/ 28.622047)

624

1 |H

ANEXA LA

57

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 62, partea stângă (

44.171368/ 28.619384)

618

1

58

B-dul I.C. Brătianu, între B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 64, Bloc Bl, partea stângă (44.171337/28.618504)

616

1

59

B-dul I.C. Brătianu, între B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 64, Bloc Bl, partea stângă( 44.171292/ 28.617899)

615

1

60

B-dul I.C. Brătianu, Intre B-dul 1 Decembrie și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. Bloc SR8B, Sc. A, partea stângă (44.171004/ 28.613717)

605

1

61

B-dul I.C. Brătianu, Intre Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Bratianu înainte de GEPLAST (44.170511/28.607002), partea stângă

592

1

62

B-du! I.C. Brătianu, intre Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu după GEPLAST(44.170622/28.606566), partea stângă

591

1

63

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu înainte pod CFR, partea stângă (44.170510/ 28.605876)

589

1

64

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I. C. Bratianu nr. 63-67, partea stângă

(44.170335/28.603239)

582

1

65

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I. C. Brătianu nr. 79-83 ( Cabinet Veterinar), partea stângă ( 44.170242/28.601677)

578

1

66

b-aui i.c. brauanu, intre str. cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu nr. 95-99, partea stângă

(44.170127/28.599755)

573

1

67

B-dul I.C. Brătianu, Intre Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Bratianu nr. 105 - 107, (44.170036/28.598074), partea stângă

568

1

68

B^jul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

* * *

Bd. I.C. Brătianu nr. 113 - 121( Magazin piese auto), (44.169900/28.596479), partea stângă

564

‘1

*

ANEXA LA i

69

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu nr. 113 - 121( Magazin Alimentar), (44.169821/28.596036), partea stângă

563

1 —

70

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis cimitir, partea stângă (44.169896/ 28.592733)

555

1

71

b-dui i.g. bratianu, intre btr. cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu înainte de Romstal, partea stângă (44.169489/ 28.590007)

548

1

72

B-dul I.C. Brătianu, Intre Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu după Romstal, partea stângă (44.169414/ 28.588688)

544

1

73

B-dul I.C. Brătianu, Bd. I.C. Bratianu înainte de GEPLAST (44.170511/28.607002), partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis Liceul Pontica, partea stângă (44.168848/28.580744)

522

1

74

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea stângă

Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis Liceul Pontica, partea stângă (44.168882/ 28.580514)

521

1

75

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu nr. 164, zona A-Z (44.170267/28.600327), partea dreaptă

771

1

76

B-dul I.C. Brătianu, Intre Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu Iui Traian partea dreaptă

Bd. I.C Brătianu nr. 190, Spălătorie Auto (44.170054/28.596257), partea dreaptă

782

1

77

B-dul I.C. Brătianu, Intre Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C.Brătianu nr. 214 (44.169595/28.590447), partea dreaptă

800

1

78

B-dul I.C. Brătianu, Intre Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu Liceul Pontica’ (44.168951/28.580152), partea dreaptă

827

1

79

B-dul I.C. Brătianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu Stațiunea de cercetare și producție pt creșterea ovinelor si caprinelor Palas înainte de acces(44.168939/28.579332), partea dreaptă

829

1

ANEXA LA

80

B-dul I.C. Brâtianu, între Str. Cumpenei și limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu Stațiunea de cercetare și producție pt creșterea ovinelor si caprinelor Palas după acces (44.168895/28.578874) partea dreaptă

830

1

%

81

Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, partea dreaptă

Str. Zorelelor nr. 31-33, partea dreaptă (

44.205748, 28.648305)

237

1

82

Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, partea dreaptă

Str. Zorelelor nr. 25, partea dreaptă ( 44.205985/

28.648741)

238

1

83

Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, partea dreaptă

Str. Zorelelor nr. 15, partea dreaptă ( 44.206092/

28.649709)

240

1

84

Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, partea dreaptă

Str. Zorelelor nr. 9A, partea dreaptă (44.206092/28.649709)

241

1

85

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Lăpușneanu, partea stângă

Str. Soveja ( BCD Intermed SRL), partea stângă (44.204350, 28.643089)

223

1

86

Str. Soveja, de Ia Delfinariu la Bd. Al. Lăpușneanu, partea stângă

Str. Soveja (Hotel Golden Rose), partea stângă (44.204053, 28.642538)

221

1

87

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. AI. Lăpușneanu, partea stângă

Str. Soveja zona Parcul Elevilor, partea stângă ( 44.202566, 28.637935)

211

1

88

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. AL Lăpușneanu, partea dreaptă

Str. Soveja vis-a-vis Clubul Elevilor, partea dreaptă (44.202864, 28.638339)

287

1

89

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Lăpușneanu, partea dreaptă

Str. Soveja înainte intrare Peco Petrom, partea dreaptă ( 44.202686, 28.635068)

296

1

90

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Lăpușneanu, partea dreaptă

Str. Soveja după intrare Peco Petrom, partea dreaptă ( 44.202835, 28.634187)

298

1

91

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea stângă

str. Soveja nr. 45-49, partea stângă (44.198492, 28.624877)

168

1

92

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea*stângă         *

Str. Soveja nr. 51-53, partea stângă (44.197991, *        28.6244^6)

166

* 1

ANEXA LA 1CLM

93

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea stângă

Str. Soveja nr. 61, partea stângă (44.193791, 28.624106)

149

1

94

Str. Soveja, de la Bd. AL Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea stângă

Str Soveja nr. 65, partea stângă ( 44.193023, 28.624168 )

147

1

95

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea stângă

Str. Soveja nr. 77-79, partea stângă ( 44.189273, 28.624699)

134

1

96

Str. Soveja, de la Bd. AL Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea stângă

Str. Soveja nr. 79, partea stângă ( 44.189063, 28.624469)

133

1

97

Str. Soveja, de la Bd. AL Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea dreaptă

Str. Soveja nr. 74, Bloc FT2, Sc. A, partea dreaptă ( 44.199119, 28.625113)

323

1

98

Str. Soveja, de la Bd. AL Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea dreaptă

Str. Soveja nr. 102, bloc 52, partea dreaptă (44.191992, 28.624214)

348

1

99

Str. Soveja, de la Bd. AL Lăpușneanu la str. Baba Novac, partea dreaptă

Str. Soveja nr. 114, partea dreaptă (44.187217, 28.622931)

366

1

100

Str. Dezrobirii, de Ia str. Baba Novac la Bd.

I.C. Brătianu

Str. Dezrobirii vis-a-vis TRITON, partea dreapta

416

1

101

Str. Cumpenei, de la bd. I.C. Brătianu la bd. Aurel Vlaicu, partea stângă

Str. Cumpenei (44.165429, 28.607674), partea stângă

68

2

102

Str. Industrială, str. Cumpenei și Depou

Str. Industrială, partea dreaptă ( 44.159408, 28.591919)

492

1

103

Str. Industrială, str. Cumpenei și Depou

Str. Industrială, partea dreaptă ( 44.159039, 28.588283)

500

2

104

str. Termele Romane, de la str. Traian la trecere de pietoni Cap de linie

str. Termele Romane, zona Judecătorie, partea stângă ( 44.174847/28.653559)

2

105

str. Termele Romane, de la str. Traian la trecere de pietoni Cap de linie

str. Termele Romane, Zona Liceul M. Eminescu, partea stângă ( 44.174419/28.654748)

2

106

str. Termele Romane, de la str. Traian la trecere de pietoni Cap de linie

str. Termele Romane, înainte de stație BUS Piața Ovidiu, partea stângă

2

107

B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția Poarta 6

str. 1 Mai Vechi nr. 41/43 Complex, partea dreaptă (44.152483/28.630226)

1

108

B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția

<          Poarta 6                 *

str. 1 Mai Vechi nr. 84, partea dreaptă ( 44.151624/ 28.629763 )

*

1

*

*

109

B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția Poarta 6

str. 1 Mai Vechi nr. 122, partea dreaptă ( 44.149012/ 28.628370)

1

110

B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția Poarta 6

str. 1 Mai Vechi nr. 124, partea dreaptă ( 44.149012/ 28.628370)

1 HC

111

Str. Mircea cel Bătrân, de la Str. Ștefan cel Mare la Str. Ion Rațiu, partea dreaptă

Str. Mircea Cel Bătrân nr. 144, partea dreaptă (44.189396, 28.642526)

1917

1

112

Str. Răscoală din 1907, între bd. Mamaia și bd. Ferdinand, partea dreaptă

Str. Răscoala din 1907 nr. 37, partea dreaptă (44.180985/28.647550)

1851

1

113

Str. Răscoală din 1907, între bd. Mamaia și bd. Ferdinand, partea dreaptă

Str. Răscoala din 1907 nr. 33, partea dreaptă (

44.180870/ 28.647746)

1852

1

114

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu la str. Eliberării, partea stângă

str. I.L. Caragiale nr. 2A, partea stângă (44.179414/ 28.631660)

2062

1

115

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu la str. Eliberării, partea dreaptă

str. I.L. Caragiale nr. 7, Bl. L116, partea dreaptă (

44.179622/28.632329)

1978

1

116

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu la str. Eliberării, partea dreaptă

str. I.L. Caragiale Bl. L108, partea dreaptă (44.179501/ 28.631979)

1979

1

117

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu la str. Eliberării, partea dreaptă

str. I.L Caragiale nr. 15, Bl. L109, partea dreaptă (44.179353/28.631723)

1980

1

118

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu la str. Eliberării, partea dreaptă

str. I.L. Caragiaele nr. 15, Bl. L109, sc. A, partea dreaptă

1981

1

119

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării nr. 20-22, Bl. IV18, partea stângă, (44.176248/28.615816)

2020

1

120

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării nr. 20, Bl. IV18, partea stângă

(44.176230/28.616328)

2019

1

121

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării nr. 5, Bl. G, sc. A, partea stângă (44.176484/ 28.618324)

2014

1

122

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării nr. 7, Bl. HI, partea stângă (44.176792/28.619704)

2011

1

123

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării nr. 2, Bl. IV45, Sc. A, partea stângă (44.176910/ 28.622204)

2004

1

124

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării nr. 2, BL IV45, Sc. C, partea stângă (44.177134/28.622666))

2003

1

125

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării în față la GAMA LUX, partea stângă (

44.177409/28.624892)

1998

1

126

Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. Poporului

str. Eliberării în față la HOBBY MOTO, partea stanqă, ( 44.177877/ 28.626522)

1994

1

127

Str. Baba Novac, de la str. Soveja la str. I.L. Caragiale, partea dreaptă

Str. Baba Novac nr. 55-57, partea dreaptă ( 44.184426, 28.622501)

2201 *

1


ANEXA LA


128

Str. Baba Novac, de la str. Soveja la str. I.L. Caragiale, partea dreaptă

Str. Baba Novac nr. 47, partea dreaptă (

44.183820, 28.624247)

2206

11

129

Str. Baba Novac, de la str. Soveja la str. I.L. Caragiale, partea dreaptă

Str. Baba Novac nr. 29-31, partea dreaptă (

44.182716, 28.6276688)

2216

1

130

Str. Baba Novac, de Ia bd. Aurel Vlaicu la str. Sovela, partea dreaptă

Str. Baba Novac vis-a-vis MARCO CHIM, partea dreaptă ( 44.189581, 28.609385)

2165

1

131

Str. Baba Novac, de la bd. Aurel Vlaicu la str. Soveja, partea dreaptă

Str. Baba Novac vis-a-vis MARCO CHIM, partea dreaptă ( 44.189408, 28.609779)

2166

1

132

Str. Baba Novac, de la bd. Aurel Vlaicu la str. Soveia, partea dreaptă

Str. Baba Novac zona LI DL, partea dreaptă ( 44.189272, 28.610063)

2167

1

133

Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd. A. Vlaicu, partea dreaptă

str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis MAN - Centrul de cercetare științifică pentru forțele Navale, partea dreaptă (44.198228/28.618828)

1

134

Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd. A. Vlaicu, partea stângă

str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis Eu ro matern a, partea stângă (44.200485/ 28.613804) Stâlp metalic argintiu zona Tomis PARK

1

135

Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd. A. Vlaicu, partea stângă

str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis Euromaterna, partea stângă (44.200646/28.613604) Stâlp metalic arointiu zona Tomis PARK

1

136

Str. Ștefăniță Vodă, de Ia str. Soveja la Bd. A. Vlaicu, partea stângă

str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis Euromaterna, partea stângă (44.200777/28.613380) Stâlp metalic argintiu zona Tomis PARK

1

137

Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd. A. Vlaicu, partea stângă

str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și Sala Polivalentă ( 44.201485/28.612621)

Stâlp metalic galben , lipit de gard zona Tomis PARK

1

138

Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja Ia Bd. A. Vlaicu, partea stângă

str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și Sala Polivalentă ( 44.201706/28.612380) Stâlp metalic galben , lipit de gard zona Tomis PARK

1

139

Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja Ia Bd. A. Vlaicu, partea stângă

str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și Sala Polivalentă ( 44.201936/612045)

Stâlp metalic galben , lipit de gard zona Tomis PARK

1


ANEXA LA140

Str. Ștefan iță Vodă, de Ia str. Soveja la Bd. A. Vlaicu, partea stângă

str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și Sala Polivalentă ( 44.202171/28.611740)

Stâlp metalic galben , lipit de gard zona Tomis PARK

,\NEXA LA

HCLÎV NR.

1

141

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei Ia str. Dispensarului, partea stângă

str. D. Eugeniu în apropiere de Al. Orhideelor nr.

12, partea stângă ( 44.206700/28.620846)

895

1

142

Str. Dobrilă Eugeniu, de Ia str. Cișmelei la str. Dispensarului, partea stângă

str. D. Eugeniu în apropiere de Al. Orhideelor nr. 12, partea stângă ( 44.206862/28.620475 )

894

1

143

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. Dispensarului, partea stângă

str. D. Eugeniu nr. 11 , partea stângă ( 44.209814/ 28.620974)

882

1

144

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. Dispensarului, partea stângă

str. D. Eugeniu în apropiere de str. Cișmelei nr. 2, partea stângă(44.210960/28.622974)

873

1

145

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. Dispensarului, partea stângă

str. D. Eugeniu nr. 21 vis-a-vis patiserie

(44.210960/28.622974)

1

146

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. Dispensarului, partea stângă

str. D. Eugeniu vis-a-vis Club Phoenix, partea stângă ( 44.212132/28.624046)

1

147

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 19-21, partea dreaptă

(44.205824/28.622820)

1148

1

148

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 17, partea dreaptă ( 44.207180/

28.622755)

1153

1

149

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 12-20, partea dreaptă (44.208124/28.622635)

1157

1

150

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 11, partea dreaptă ( 44.209409/

28.623690)

1163

1

151

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 46, partea dreaptă (44.209641/

28.623657)

1164

1

152

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 11, partea dreaptă (

44.210043/28.624061)

1166

1

153

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 9, partea dreaptă (

44.210504/28.624299)

1168

1

154

* < %

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei'nr. 3-5, vis-a-vis Piața Cireșica, partea dreaptă (44.211175/28.624700)

*

1

*

ANEXA LA

155

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. Dispensarului

str. Cișmelei nr. 3-5, Vis-a-vis Biserică, partea dreaptă (44.211618/28.624980)

HCLM

-1-----

156

Str. Adamclisi, de la str. Soveja la str. Sucevei, partea stângă

str. Adamclisi nr. 5 (44.203428/28.626026)

2790

1

157

Str. Adamclisi, de la str. Soveja la str. Sucevei, partea stângă

str. Adamclisi nr. 1-1A ( 44.202603/28.627639)

2795

1

158

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă,

Aleea Pelicanului nr. 27, partea dreaptă ( 44.162301/28.612081), stâlp metalic, fără cod

1

159

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aure! Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă.

Aleea Pelicanului nr. 27, partea dreaptă ( 44.162476/28.611754) Stâlp metalic

16

1

160

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă

Aleea Pelicanului, partea dreaptă (44.162619/

28.611416) Stâlp metalic

17

1

161

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă,

Aleea Pelicanului, partea dreaptă ( 44.162735/28.611114) Stâlp metalic

18

1

162

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă

Aleea Pelicanului intersecție cu str. Albatrosului, partea dreaptă ( 44.162844/28.610765) Stâlp metalic

19

1

163

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă

Aleea Pelicanului vis-a-vis de Bl. G9, partea dreapta ( 44.162984/ 28.610398) Stâlp metalic

20

1

164

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă

Aleea Pelicanului vis-a-vis Bl. ITA, partea dreaptă ( 44.163104/28.610052) Stâlp metalic

21

1

165

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si str. Cumpenei, partea dreaptă

Aleea Pelicanului, partea dreaptă ( 44.163228/ 28.609665) Stâlp metalic

22

1

166

Str. Liliacului, Tronsonstr. Progesului și pod tramvai

str. Liliacului Casa Speranța Constanța, partea dreaptă ( 44.149415/ 28.622995)

5

1

167

Str. Brizei, de la str. Petru Cercel la str. Zefirului, partea stângă

str. Brizei nr. 10A, partea stângă (

44.147430/28.630737) Stâlp metalic, fără cod’

1

168

Str. Brizei

str. Brizei vis-a-vis zonă colț curte Colegiu Militar Alexandru loan Cuza , partea stângă ( 44.146694/ 28.630991) Stâlp metalic, fără cod

1

*

169

* <

Str. Brizei

str. Brizei vis-a-vis Colegiu Militar Alexandru loan Cuza, partea stângă (*44.146230/ 28.63*1173) Stâlp metalic, fără cod

1

%

170

Str. Brizei

str. Brizei vis-a-vis stație Colegiul Militar Alexandru loan Cuza , partea stângă ( 44.145991/ 28.631297) Stâlp metalic, fără cod

1

171

Str. Brizei

str. Brizei vis-a-vis colț teren sport, partea stângă ( 44.145482/ 28.631365) Stâlp metalic, fără cod

1

172

Str. Brizei

str. Brizei vis-a-vis teren sport capăt bloc OB7, partea stângă ( 44.145247/28.631512) Stâlp metalic, fără cod

1

173

Str. Brizei

str. Brizei nr. 1 H, bloc OB7, partea stângă (44.144925/ 28.631472) Stâlp metalic, fără cod

1

174

Str. Brizei

str. Brizei vis-a-vis nr. 18, Bl. FD7, sc. B , partea stângă ( 44.143714, 28.631854) Stâlp metalic, fără cod

1

175

Str. Brizei

str. Brizei nr. IC Bloc OB2, partea stângă ( 44.143360/28.632001) Stâlp metalic, fără cod

1

176

Str. Brizei

str. Brizei bl. FB6, sc. A, partea stângă ( 44.14164/ 28.631832) Stâlp metalic, fără cod

1

177

Str. Brizei

str. Brizei bl. FB6, sc. B, partea stângă ( 44.141386/ 28.631915) Stâlp metalic, fără cod

1

178

B-dul Tomis, între str. Tulcei și Bdul A. Vlaicu

Bdul Tomis, înainte de benzinăria LUKOIL, partea stângă, 44.207219,28.616225

1* Până Ia organizarea licitației, stâlpii vor putea face obiectul amplasării de steaguri publicitare în condițiile regulamentului local de publicitate.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
ANUNȚ

"Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poatefi consultat începând cu data de 26 ianuarie 2021 pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

 • - la sediul Primăriei municipiului Constanța situat pe bd. Tomis nr. 51, birou 121;

 • - pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro, la secțiunea "De interes public -Transparență Decizională pe Legea 52/2003 - Informare și consultare publică";

 • - pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

Până la data de 12 februarie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis nr.51, camera 121 sau prin e-mail la adresa: urbanism@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488118, persoană de contact Ancuța Gemănaru..

Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre referitor la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța."

qONSTAN^ românia

£ ® w JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA

l( CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 - DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

AVIZ

Nr. din         pentru P.H.C.L. nr/$^../privind aprobarea

Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, Ayând,în vedere referatul de aprobare aL./^Zc^^...^.^înregistrat sub nr.^î^y^/

In temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia nr. 2 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului constanța adoptă următorul aviz:

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavOfabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. y/^/.-z^Z/privind Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, cu un nr. de..rtr...amendamente/fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al municipiului Constanța.


PREȘEDINTE COMISIE, DUMITRU CARAGHEORGHE

Secretar.Comisie, TEODOR POPA