Hotărârea nr. 104/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND NUMIREA UNOR MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TELEGONDOLA MAMAIA SRL

cONSTĂN?^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.

A _ Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere,, referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr.             / /£ *0^)         :

Văzând raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publiceși ADI-uri înregistrat sub nr. yȘ-ZJ?£ O. avizul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vederV adresa societății Telegondola Mamaia S.R.L. nr. 148/13.04.2021, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr.71246/13.04.2021, -prin care înștiințează municipiul Constanța că ședința din data de 12/13.04.2021 a fost revocată;

Ținând cont de prevederile:

  • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată.

  • - art. 64^1 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • - prevederile actului constitutiv al societății Telegondola Mamaia S.R.L.;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni:

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul contracte, avizări și legile proprietăți, Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, societatea Telegondola Mamaia S.R.L. și membrilor desemnați în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: / J pentru,    —- împotrivă,   <5 abțirțeri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANȚA, . NR.                  2021


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

Georgiana GOS DARU