Hotărârea nr. 103/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII COMISIEI DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE LA NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE


HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare

^C^ili^lc^l al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr, 73570/16.04.2021;

Văzând raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr. 73708/16.04.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile art.l alin. (6), art.ll alin. (1), alin. (3) și alin. (4) cât și de prevederile art.12 lit.b), lit.c) și lit.d) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă înființarea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice la nivelul autorității publice tutelare.

Art.2. Comisia de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice va fi asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate în condițiile legii.

Art.3. Se mandatează primarul municipiului Constanța, domnul Vergii Chițac, ca prin dispoziție să desemneze membrii comisiei de selecție.

Art.4. Comisia de selecție va îndeplini orice alte atribuții rezultate din derularea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al întreprinderilor publice.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ^2^" consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,;

'ȚeoVxur-

i

1

Constanța, .

Nr.

1 CONTRASEMNEAZĂ, .         SECRETAR GENERAL

Georgiana^OS^DARU

1