Hotărârea nr. 102/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CT BUS SA CONSTANȚA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății "CT BUS S.A." Constanța

^^ons^liu^lo^l al. municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub                           ;

  • V ăzând raportul nr. ^3^^                al Compartimentului

monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile:

  • - art.3 lit.b) și art.4 alin. (4) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.29 alin. (4) alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății "CT BUS S.A." Constanța.

Art.2. Selecția va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care urmează a fi contractat cu _ respectarea prevederilor legale în vigoare, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și societății "CT BUS S.A." Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

l^) pentru.______ împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcțies^-consilieri din 27 membri.