Hotărârea nr. 101/2021

HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE EXPLOATARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

, TDM1S ,b.


HOTĂRÂRE                    \

privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor \ Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

A „Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 73^8 !           ;

Văzând raportul nr. 73-^ /-2   //^Oal Compartimentului monitorizare

întreprinderi publice și ADI-uri, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând cont de prevederile:

  • -art.3 lit.a) și art.4 alin. (1) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

  • -art.5 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit.d) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Art.2. Selecția va fi efectuată de către un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane, care urmează a fi contractat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre către Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri și Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru ,_______ im potrivă ,          abțineri.

La data adoptării sunt în functie^-r sonsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Georgiana GOȘ DARU