Hotărârea nr. 10/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 3 LA HCL NR. 417/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.l și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 12322/21.01.2021 al domnului primar Vergii Chițac, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Luând în considerare:

-raportul Serviciului resurse umane înregistrat sub nr. 13818/22.01.2021 , -procesul-verbal nr. 30/19.01.2021 încheiat în urma consultării cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate înregistrat sub nr. 11220/19.01.2021.

-referatul nr. 3561/15.01.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială Constanța înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 12158/20.01.2021

Văzând H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, H.C.L. nr. 512/2018 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, H.C.L. nr. 548/2019 privind modificarea anexei nr.l și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța și H.C.L. nr. 21/2020 privind modificarea anexei nr.l și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. a,art. 244, art. 610 și art. 611 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța modificată prin H.C.L. nr.334/2018 privind modificarea anexei nr. 1 litera B din H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, modificată prin H.C.L. nr. 548/2019 privind modificarea anexei nr.l și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța și prin H.C.L. nr. 21/2020 privind modificarea anexei nr.l și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 512/2018 privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța și prin H.C.L. nr. 548/2019 privind modificarea anexei nr.l și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța modificată prin H.C.L. nr. 21/2020 privind modificarea anexei nr.l și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri astfel încât împreună cu indemnizațiile. lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, iar nivelul veniturilor salariale să nu depășescă nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar al municipiului Constanța.

Art. 4 Salariile de bază prevăzute la art. 1 și art. 2, se acordă conform prevederilor legale, în concordanță cu Legea - cadru nr. 153/2017 și sunt stabilite la nivelul gradației 0.

Art. 5 Anexa nr. 1 și anexa nr. 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 417 /2017 modificată prin H.C.L. nr. 512/2018, H.C.L. nr. 548/2019 și H.C.L. nr. 21/2020 rămân neschimbate.

Art. 7 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Direcției financiare din cadrul primăriei municipiului Constanța și Direcției generale de asistență socială Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: J/? pentru, împotrivă, abțineri.                     „

La data adoptării sunt în funcție                consilieri din membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, GEORGIANAkG ODARUCONSTANȚA      „ „ .

NR.


Anexa nr.1 la H.C.L. nr.

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI Șl PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STABILITE CONFORM LEGII -CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE, ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2021

A. FUNCȚIONARI PUBLICI

a) Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

1

Secretar general municipiu

s

II

14300

2

Director general

s

II

12658

3

Arhitect sef

s

II

12658

4

Director general adunct

s

II

12055

5

Director executiv

s

II

12055

6

Director executiv adjunct

s

II

11253

7.a

Sef serviciu-Serviciul audit public intern

s

II

10800

7.b

Sef serviciu

s

II

9871

8

Sef birou

s

II

9213

b) Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

Gradația 0

1

Auditor

S

superior

6064

s

principal

4144

s

asistent

3406

2

Consilier, consilier achiziții publice, consilier juridic, expert, inspector, polițist local

S

superior

5717

S

principal

3941

S

asistent

3100

S

debutant

2350

3

Referent de specialitate

SSD

superior

4193

SSD

principal

2584

SSD

asistent

2400

SSD

debutant

2350

4

Referent, polițist local

M

superior

3089

M

principal

2350

M

asistent

2300

M

debutant

2300

B. PERSONAL CONTRACTUAL

a) Funcții de conducere_______________

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad profesional

Salariul de bază

1

Administrator public

S

II

16640

2

Sef serviciu

s

II

9213

b) Funcții de execuție

Nr. crt.

Funcția

Nivel de studii

Grad/treapta profesionala

Salariul de bază

Gradația 0

1a

Consilier -Cabinet primar

S

IA

8000

1b

Inspector de specialitate -Compartiment secretariat

s

IA

4500

s

I

4200

s

II

4050

s

debutant

4000

1c

Consilier, inspector de specialitate

s

IA

3915

s

I

3460

s

II

3025

s

debutant

2360

s

Polițist detașat gradul IA

2700

s

Polițist detașat gradul I

2410

s

Polițist detașat gradul II

2350

2

Referent, arhivar

NI

IA

2535

M

I

2420

M

II

2365

NI

debutant

2300

NI

Polițist detașat gradul IA

2300

3

Administrator

M

I

2420

NI

II

2365

4

Casier, expert local

NI;G

2655

M;G

deb

2300

5

Psiholog

S

principal

4280

S

practicant

3776

S

specialist

3567

6

Tehnician veterinar

NI

II

2520

NI

debutant

2400

7

Muncitor calificat

M;G

I

2690

M;G

II

2620

M;G

III

2570

NI;G

IV

2400

8

Muncitor necalificat

NI;G

I

2390

M;G

II

2340

Notă:                            /

Salariile de bază pentru funcțiile de o nducere cupri maxim.

PREȘEDINTE ȘEDIIJJȚ^,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPOROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.


/a/M/


Salariile de bază din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de ' 13.01.2021

Funcții publice de conducere

Funcție

Grad

Nivel studii

Gradația 5

Director general

II

S

12500

Director executiv

II

S

12000

Director executiv adjunct

II

s

11200

Șef serviciu

II

s

10500

Șef birou

II

s

9200

Funcții publice de execuție

Funcție

Grad/treaptă

Nivel studii

Gradația

0

Auditor

superior

S

6500

principal

S

5700

asistent

s

4800

Consilier, inspector, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert

superior

s

6600

principal

s

4800

asistent

s

3500

debutant

s

2650

Referent de specialitate

superior

SSD

4700

principal

SSD

3800

asistent

SSD

2800

debutant

SSD

2300

Referent

superior

M

3900

principal

M

;3150

asistent

M

<2500

debutant

M

2300

Funcții contractuale de conducere

Funcție

Grad

Studii

Gradația 5

Director

II

S

10800

Șef serviciu

II

S

9500

Șef birou

II

s

8600

Șef formație

II

M

3800

Funcții contractuale de execuție

Funcție

Grad/ treaptă

Nivel studii

Gradația O

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil/ arhitect, referent de specialitate, inspector casier

IA

S

4100

I

S

3700

II

s

3000

debutant

s

2600

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist

IA

, SSD

3200

I

; SSD

2900

II

SSD

2800

Referent, inspector, arhivar, referent casier

IA

M

2700

I

M

2650

II

M

2600

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

M

2650

I

M

2600

Administrator

I

M

3200

II

M

2700

Casier, magaziner

M;G

2700

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant mărfuri, curier

M;G

2600

Șofer

M;G

2600

Lenjereasă

M;G

2600

Muncitor calificat

I

: M;G

2600

II

M;G

2500

III

M;G

2450

IV

M;G

2400

Muncitor necalificat

I

: M;G

2350

II

M;G

2300