Hotărârea nr. 1/2021

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI HIRA STERE ȘI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL DEȚINUT DE ACESTA

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Hira Stere și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 22.01.2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergii Chițac înregistrat sub nr. 8115/14.01.2021, raportul Compartimentului relații consiliui local și administrația locală înregistrat sub nr. 12868/21.01.2021, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere referatul constatator al domnului primar Vergii Chițac și al secretarului general al municipiului Georgiana Gospodaru, înregistrat sub nr. 6712/13.01.2021, precum și demisia domnului Hira Stere înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 4430/11.01.2021;

In temeiul prevederilor art. 204 alin. 2 lit. a, alin. 3, alin. 6, alin. 7, alin. 17 și:,art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Hira Stere, începând cu data de 11.01.2021, ca urmare a demisiei acestuia.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local din partea Partidului Național Liberal deținut de domnul Hira Stere.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre domnului Hira Stere, Judecătoriei Constanța, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, ~~ împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘȘDINȚĂ,CONSTANȚA

Nr.