Hotărârea nr. 98/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI “SSM@160 - SERVICII SOCIALE ȘI SOCIO-MEDICALE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA”, SMIS 125595 ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța", SMIS 125595 și a cheltuielilor aferente

Consiliul tocai al municipiului Constanta, întrunit în ședința extraordinară din data de                                                         '

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 44284/04.03.2020;

Văzând raportul Direcției generale de asistență socială, înregistrat sub nr. 15100/04.03.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;


Având în vedere prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoitor specifice - Regiuni mai puțin dezvoltate și Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr. 2780/18.02.2020 din partea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, înregistrată la Direcția de asistență socială sub nr. 11082/18.02.2020;

Văzând dispozițiile H.C.L. nr. 230/2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanța pentru perioada 2018-2023;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l Se aprobă proiectul „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța", SMIS 125595 și cheltuielile aferente.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța", SMIS 125595, în cuantum de 2.783.928,41 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă de 2.783.928,41 lei și valoarea totală neeligibilă de 0,00 lei.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 417.589,27 lei, reprezentând contribuția de minim 15% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța", SMIS 125595.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța", SMIS 125595, pentru implementarea în condiții optime, se va asigura din bugetul local.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Se împuternicește domnul Emil Andrei-Mereuță, directorul general al Direcției generale de asistență socială, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.7 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială și Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru.         împotrivă.         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție eXrr consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, / SECRETAR GENERAL/ FU LVI A ANTON d/A DINESCU

Constanta