Hotărârea nr. 95/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31769/17.02.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, referatul nr. 32192/17.02.2020 al Serviciului resurse umane, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

în temeiul prevederilor art. 25 alin. 1, art. 36, art. 38-43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și modificată de Legea nr. 269/2009, Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate, precum și modelului cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile publice de cultură, anexă 2;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.c ,art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Muzeul de Artă Populară Constanța, pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 -Se aprobă componența Comisiei de evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța, astfel:

Tiță Magdalena, director executiv, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, președinte;

Nicolae Irina, consilier, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, membru;

Merdinian Liviu reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanta, membru;

Dobre Oana, șef Serviciu financiar buget, Direcția financiară, secretar;

Dinescu Fulvia Antonela, consilier juridic, clasa I, gradul superior, Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății, secretar;

Bobeș Laura, șef Serviciu resurse umane, secretar.

ART. 3 - Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru evaluare anuală a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța:

Păuleanu Doina, manager- director general Muzeul de Artă Constanța, președinte;

Voivozeanu Doina, director general Centrul cultural județean „Teodor T. Burada", Constanța, membru;

Cojoc Marioara reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanta, membru;

Dobre Oana, șef Serviciu financiar buget, Direcția financiară secretar;

Dinescu Fulvia Antonela, consilier juridic, clasa I, gradul superior, Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății, secretar;

Bobeș Laura, șef Serviciu resurse umane, secretar.

ART. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, Muzeului de Artă Populară Constanța, persoanelor numite în comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel:

Q pentru.      împotrivă, , abțineri.

La data adoptării sunt în funcție~^^~ consilieri din T7 membri .CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MUNICIPIU, MARCELA ENACHES ROMANIA a JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L. nr.

Regulament privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului la Muzeul de Artă Populară Constanța, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

Evaluarea managementului de către Consiliul local al municipiului Constanța, i denumit în continuare autoritate, pentru Muzeul de Artă Populară Constanța, aflat în subordinea sa, se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată și modificată de Legea nr. 269/2009, Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului - cadru al caietului de obiective, modelului cadru al raportului de activitate și modelului cadru recomandat pentru contractele de management pentru instituțiile de cultură.

ART. 2

Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea managementului realizat în perioada 01.01.2019 -  31.12.2019( stabilită în contractuL de

management nr. 164030/28.12.2017) și prevederile sale se aplică pentru perioada cuprinsă de la data de 01.01.2019 - 31.12.2019.

ART. 3

 • (1) Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de managerul Muzeului de Artă Populară Constanța, denumit în continuare manager.

 • (2)  Raportul de activitate se depune la Serviciul resurse umane, cu respectarea termenelor stabilite de dispozițiile art. 37, respectiv art. 39 alin (1) din ordonanța de urgență.

ART.4

Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art.2 se desfășoară conform următorului calendar

 • a) în termen de 30 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale, depunerea raportului de activitate

 • b)  analiza raportului de activitate, deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în parte, la sediul instituției, după caz, susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, comunicarea rezultatului evaluării.

CAP. II

Organizarea și funcționarea Comisie de evaluare Procedura de evaluare

ART. 5

 • (1) Comisia de evaluare, denumită în continuare Comisie, este alcătuită din

 • a) un reprezentant al Consiliului local al municipiului Constanta

 • b) doi specialiști din domeniu

 • (2) Membrii Comisiei sunt numiți prin hotărârea autorității, pentru fiecare

sesiune de evaluare                                 r---—--n

ART. 6

ANEXA LA HCLM NR.


 • (1) Membrii Comisiei studiază individual raportul de activitate primit în format electronic și/sau pe suport de hârtie de la secretariat.

 • (2) Comisia se întrunește în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadrul cărora membrii acesteia desfășoară următoarele activități:

 • a) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de activitate și stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se va nota raportul de evaluare și interviul;

 • b) studiază și evaluează raportul de activitate, în corelare cu referatele -analiza întocmite de reprezentanții compartimentelor de specialitate din cadrul autorității;

 • c) se deplasează, după caz, la sediul instituției - toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritatea de voturi - în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate al acestuia, raportat la prevederile contractului de management;

 • d) evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager;

 • e) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

 • f) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de directorul instituției în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management;

 • g) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele Comisiei, întocmite de secretariatul Comisiei;

3) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare a ședințelor Comisiei sunt anunțate de către secretar cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea acestora.

ART. 7

(1) Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza evaluarea și este alcătuit


din reprezentanții autorității, după cum urmează:

 • a) reprezentanți ai compartimentului de resurse umane din cadrul autorității;

 • b) reprezentanți din cadrul compartimentului de specialitate, dacă există, din cadrul autorității care coordonează domeniul în care îți desfășoară activitatea managerul;

 • c) reprezentanți ai compartimentului financiar din cadrul autorității;

 • d) reprezentanți ai compartimentului juridic din cadrul autorității.

(2) Membrii secretariatului Comisiei pot participa, după caz, la ședințele Comisiei, fără drept de vot.

ART. 8

(1) Reprezentanții compartimentului de resurse umane din cadrul autorității din cadrul secretariatului Comisiei au următoarele atribuții:

 • a) transmit raportul de activitate, în copie, reprezentanților compartimentului de specialitate din cadrul autorității care coordonează domeniul în care își desfășoară activitatea managerul și ai compartimentului financiar din cadrul autorității, în vederea întocmirii referatelor - analiză;

 • b) întocmesc referatul - analiză, urmărind corelația dintre raportul de activitate și contractul de management, cu privire la managementul resurselor umane;

 • c) înaintează membrilor Comisie raportul de activitate însoțit de referatele-analiză;

  • d) consemnează la finele fiecărei etape notele acordate;

  • e) calculează rezultatul evaluării;

  • f)  consemnează, după caz, recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la prevederile contractului de management-j

  • g) întocmesc procesul- verbal al fiecărei etape;


yy iiiluliiicol ^lULcaur vciuai ai iiclqici ccapc,                ANEXA LA

 • h) comunică și aduc la cunoștință publică rezultatul evaluărHCLMNR.

 • (2) Reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul autorității care coordonează domeniul în care își desfășoară activitatea managerul din cadrul secretariatului Comisiei întocmesc și înaintează reprezentanților compartimentului de resurse umane din cadrul autorității referatul - analiză, urmărind corelația dintre raport de activitate și contractul de management, cu privire la programe/ proiecte și managementul operațional

 • (3) Reprezentanții compartimentului financiar din cadrul autorității din cadrul secretariatului Comisiei întocmesc și înaintează reprezentanțlor compartimentului de resurse umane din cadrul autorități referatul - analiză, urmărind corelația dintre raport de activitate și contractul de management, cu privire la managementul financiar.

 • (4) Reprezentanți compartimentului juridic din cadrul autorității întocmesc contractele civie de prestări de servicii în baza cărora membrii comisiei de evaluare, ai comisiei de soluționare a contestațiilor , precum și ai secretariatului beneficiază de o indemnizație, participă la ședințele comisie, fără drept de vot, asigură potrivit domeniului de competență, consilierea comisiei în timpul desfășurării interviului

 • (5) Pentru activitatii depusă, membrii comisiei de evaluare, ai comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum si membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite.

 • (6) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin. 5 sunt suportate din bugetul autorității, pe baza unor convenții încheiate conform prevederilor Codului civil.

CAP. III

Organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare

ART. 9

 • (1) Analiza și notarea rapoartelor de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor prevăzute în modelul aprobat prin H.G. nr. 1301/2009, după cum urmează:

-evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară ctivitatea și în raport cu sistemul instituțional existent

-îmbunătățirea activității instituției

 • - organizarea/sistemul organizațional al instituției

-situația economico- financiară a instituției

-strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului

 • - evoluția economico- financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate

 • (2) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note- nota A, de la 1 la 10 pentru prima etapă , nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a Il-a, făcându - se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei.

 • (3) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A+B)/2=.......

 • (4) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei, astfel:

Rezultatul final =( nota 1+ nota 2+ nota 3 + nota x)/x

X - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

ART; 10

 • (1) în cazul evaluării anuale, dacă nota finală este de minimum 7, comisia face recomandări pentru continuarea managementului.

 • (2) în cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător, iar comisia recomandă încetarea mandatului.

CAP. IV

ANEXA LA

HCLM NR.ffiT A#


Soluționarea contestațiilor

ART. 11

Managerii nemulțumiți pot depune contestații asupra modului dev respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării la compartimentul resurse umane din cadrul autorității în termen de 3 zilen lucrătoare ( stabilit în limita prevăzută la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de Urgență) de la data comunicării rezultatului evaluării.

ART. 12

 • (1) Contestațiile se soluționează în termenul prevăzut la art. 42 alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 189/2008.

 • (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din membrii numiți prin hotărârea Consiliului Local, numiți cu respectarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de Urgență.

ART. 13

Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justiție în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 14

Prezentul regulament se completează de drept cu dispozițiile O.U.G. nr. 189/2008 și ale Regulamentului - cadru aprobat prin H.G. nr. 1301/2009.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA