Hotărârea nr. 94/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2020


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru 2020

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de.^QX, 2020;

. Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub numărul 28987/12.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale - Biroul management proiecte culturale, sportive si sociale înregistrat sub numărul 34336/20.02.2020;

Ținând seamă de prevederile O.G. nr. 80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.14 și art.196 alin.(l) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cheltuielile ce vor fi suportate de la bugetul local în vederea desfășurării acțiunilor de reprezentare și protocol din cadrul instituției astfel:

  • a) cheltuieli de protocol ocazionate de diverse întâlniri protocolare, vizite, delegații interne și externe desfășurate în cadrul instituției în cuantum de 93.606 lei cu TVA ;

  • b)  cheltuieli de protocol ocazionate de ședințele Consiliului local al municipiului Constanța precum și pentru festivitățile de acordare a premiilor bănești seniorilor care împlinesc 80,90,100 de ani, a cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie, în cuantum de 36.831 lei cu TVA;

  • c)  cheltuieli pentru alte acțiuni de reprezentare și protocol în cuantum de 19.563 lei cu TVA;

Toate cheltuielile de reprezentare și protocol menționate mai sus nu vor depăși plafonul de 150.000 de lei cu TVA.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale sportive și sociale și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:      pentru,

împotrivă, '—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție T7 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

CONSTANTA Nr.

MARCELA ENAGHE