Hotărârea nr. 93/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 352/2017 PRIVIND APROBAREA NORMATIVULUI PRIVIND CONSUMUL LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE CE DESERVESC STRUCTURI ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la HCL nr. 352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de           SQX) ;                   ’             ’    '

Văzând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 34187/19.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul nr. 35338/21.02.2020 al Direcției tehnic administrativ;

Având în vedere HCL nr. 352/31.10.2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, modificată prin HCL nr. 8/2018 și HCL nr. 327/2018, HCL nr.545/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și referatul de necesitate nr.31081/14.02.2020 al Direcției tehnic administrativ, însoțit de adresele nr.R28997/13.02.2020 și nr. R27780/12.02.2020;

în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3A1 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(14) și ale art. 196, alin.(l) lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, în sensul că se stabilesc cotele pentru autoturismele repartizate conform noilor structuri prevăzute în tabelul anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 352/2017 rămân neschimbate.

Art.3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic administrativ și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel: pentru *— îm potrivă ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 de membrii.


CONTRASEMENAZĂ

SECRETAR GENERAL, Marcela Enachje^

Conștanta

Nr.ffiî          ,<2Q?P


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA HCL Nr.


Nr.crt.

Structuri

Cotă carburant autoturism/lună

1

PRIMAR MUNICIPIU

300

2

CABINET VICEPRIMAR 1

300

3

CABINET VICEPRIMAR 2

300

4

COMPARTIMENT COMUNICARE ȘI RELAȚII MASS MEDIA

250

5

DIRECȚIA FINANCIARĂ

300

6

DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

250

7

DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV

300;

8

DIRECȚIA URBANISM

250

9

DIRECȚIA LOCALA DE EVIDENȚĂ PERSOANE l

300

10

DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU

125

11

DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE

250

12

DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI RELAȚII PUBLICE

150

13

DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE

30Q

14

DIRECȚIA ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE, SPORTIVE ȘI SOCIALE

250

15

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

300


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

Marcela ENACHE