Hotărârea nr. 92/2020

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 324/2019 PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI MAXIM DE AUTOVEHICULE NECESARE PENTRU ACTIVITĂȚI PROPRII ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE DESFĂȘURATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 324/2019 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de Zz) $2-

Văzând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 34184/19.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul nr. 35321/21.02.2020 al Direcției tehnic administrativ;

Având în vedere HCL nr. 324/29.08.2019 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța, HCL nr. 545/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța și referatul de necesitate nr. 31133/14.02.2020 al Direcției tehnic administrativ;

în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3A1 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) și art. 196 alin.(l) lit."a„ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind privind Codul administrativ;

H OTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr.324/2019 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primărie municipiului Constanța, în sensul:

  • -  se înlocuiește la poziția 6 denumirea de Direcție administrație publică locală cu denumirea Compartimentul juridic contencios;

  • -  se radiază poziția 7- Direcția achiziții și investiții publice și se introduce la Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene a doua autoutilitară, conform tabelului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 324/2019 rămân neschimbate.

Art.3 -Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic administrativ și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

2&> pentru   •— împotrivă        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție /-^"consilieri din 27 de membrii.


CONTRASEMENAZĂ

SECRETAR GENE

Marcela Enache

Constanta

Nr. gZ /