Hotărârea nr. 91/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IULIE – DECEMBRIE 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada iulie-decembrie 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de ZF. t>2- iW-ff

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20728/03.02.2020, a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 8758/06.02.2620;

Având în vedere prevederile art.4O alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.29 alin.(l) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socială Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/X pentru împotrivă,    •—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție J-Y' consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 37 /__


ANEXĂ LA H.C.L. NR.^Z^/^-

RAPORT

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2019

în conformitate cu prevederile art.4O alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul beneficii sociale si persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport Consiliului local al municipiului Constanța.

Potrivit art.29 alin.(l) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, raportul conține cel puțin următoarele:

  • a) dinamica angajării asistenților personali;

  • b) informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

  • c) informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

  • d) numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Față de prevederile legale sus-menționate vă facem cunoscut următoarele:

Dinamica angajării asistenților personali

Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

în conformitate cu prevederile art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.


Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.546/2019 s-a aprobat un număr de 1.100 de posturi de asistenți personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal,

La data de 01.07.2019 se aflau în evidența Serviciului beneficii sociale și persoane vulnerabile - Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța un număr de 1275 asistenți personali cu contract individual de muncă și un număr de 817 indemnizații lunare.

Urmare a modificărilor intervenite, atât în situația persoanei cu handicap grav (prin: schimbarea gradului de handicap, opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistent personal în vederea primirii indemnizației lunare, decesul persoanei cu handicap), cât și în situația asistentului personal (prin încetarea activității la cerere sau decesul acestuia), la data de 31.12.2019 se aflau în evidențele Serviciul beneficii sociale și persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța un număr de 1008 asistenți personali și 1138 indemnizații lunare în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Evoluția asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grad cu asistent personal, în semestrul II al anului 2019:

Nr. Crt.

LUNA

Număr asistenți personali la începutul lunii

Angajări în lună

încetări în lună

Număr asistenți personali la sfârșitul lunii

Cheltuieli salariale -lei-

1

IULIE

1273

1

79

1195

3.595.891

2

AUGUST

1195

3

117

1081

2.982.087

3

SEPTEMBRIE

1081

2

26

1057

2.974.680

4

OCTOMBRIE

1057

3

31

1029

2.857.256

5

NOIEMBRIE

1029

6

15

1020

2.775.402

6

DECEMBRIE

1020

2

14

1008

2.772.897

Evoluția persoanelor încadrate în gradul de handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în semestrul II al anului 2019:

Nr. Crt.

LUNA

Numărul de indemnizații lunare la începutul lunii

Acordării în lună

încetări în lună

Numărul de indemnizații lunare la sfârșitul lunii

Cheltuieli aferente -lei-

1

IULIE

817

78

17

878

1.108.914

2

AUGUST

878

138

16

1000

1.263.000

3

SEPTEMBRIE

1000

55

23

1032

1.303.416

4

OCTOMBRIE

1032

61

18

1075

1.357.725

5

NOIEMBRIE

1075

51

21

1105

1.395.615

6

DECEMBRIE

1105

56

23

1138

1.437.294

ANEXA LA

HCLM

Modul în care s-a asigurat înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro

Potrivit prevederilor art.144 alin.(l) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată și a prevederilor art.37 alin.(l) lit.c) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă.

Conform prevederilor art.37 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.448/2006, pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea al acesteia. în situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizație în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

întrucât pe raza municipiului Constanța nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea, în această perioadă, a unei indemnizații în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

în semestrul II al anului 2019 au solicitat efectuarea concediului de odihnă un număr de 539 de asistenți personali, astfel:

Luna

Numărul asistenților personali care au solicitat și li s-a aprobat concediu de odihnă

Suma indemnizațiilor echivalente cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, plătită persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal în perioada concediului de odihna a asistentului personal

IULIE

55

65.601

AUGUST

52

64.212

SEPTEMBRIE

56

68.910

OCTOMBRIE

99

121.401

NOIEMBRIE

173

219.107

DECEMBRIE

104

129.181

Pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, toate cele 539 persoane încadrate în gradul de handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege.

Cheltuielile aferente cu plata indemnizațiilor în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care

reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, acordate bolnavilor pe perioada concediului de odihnă al asistenților personali, în Semestrul II al anului 2019, au fost în cuantum de 668.412 lei.

în perioada în care asistentul personal s-a aflat în concediu medical, protecția persoanei cu handicap grav s-a asigurat, conform prevederilor legale, prin acordarea unei indemnizații în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

în Semestrul II al anului 2019 situația concediilor medicale ale asistenților personali este următoarea :

Luna

Numărul asistenților personali care au fost în concediu medical

Suma indemnizațlor în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul    de    salarizare    a

personalului plătit din fonduri publice, plătită bolnavilor în perioada în care asistentul personal s-a aflat în concediu medical

IULIE

2

2.526

AUGUST

1

1.263

SEPTEMBRIE

1

1.263

OCTOMBRIE

1

1.263

NOIEMBRIE

1

1.263

DECEMBRIE

0

0

Informații privind numărul de asistenți personali instruiți

Precizăm că, în conformitate cu prevederile art.38 lit.a) din Legea nr.448/2006, republicată, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții personali au obligația să participe o data la 2 ani la instruirea organizată de angajator.

Conform art. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap "autoritățile publice au obligația să asigure gratuit instruirea asistenților personali", tematica fiind stabilită prin Ordinul 319/02.10.2007 privind aprobarea tematicii instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, tematică pe care furnizorii de formare profesională autorizați au obligația să o respecte în desfășurarea cursurilor de instruire.

Având în vedere faptul că Direcția generală de asistență socială Constanța a contractat serviciile unui furnizor de formare profesională și a organizat în anul 2018 cursuri de instruire pentru asistenții personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal, în acest an nu s-au mai organizat cursuri de instruire.

ANEXA la [HCLMNR.4///^

Informații privind numărul de controale efectuate și problemele sesizate

Potrivit art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul public de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Verificările efectuate în semestrul II al anului 2019 au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială și psihologică, atât a asistentului personal, cât și a persoanei cu handicap grav.

în urma acestor controale, inspectorii au întocmit anchete sociale la domiciliu, în care au fost evidențiate climatul familial, rețeaua socială, situația economică, educație, condiții de locuit, nevoile medicale.

Au fost controlate la domiciliu un număr de 975 persoane încadrate în gradul de handicap "grav cu asistent personal" care beneficiază, fie de serviciile unui asistent personal, fie de indemnizație în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

în urma verificărilor efectuate de către inspectori, la domiciliul persoanelor cu handicap grav, s-a constatat că asistenții personali și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de contractul individual de muncă, asigurând bolnavilor următoarele servicii de îngrijire socio-medicală:

Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei și livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior în vederea îndeplinirii planului de recuperare elaborate de comisiile de evaluare, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber.

în semestrul II al anului 2019, nu s-au înregistrat abateri disciplinare ale asistenților personali care să impună luarea unor măsuri de sancționare disciplinară în conformitate cu prevederile Codului Muncii și nici încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă ale acestora sau în fișa postului.

Toate problemele sesizate de inspectorii din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, care au prevăzute în fișele de post atribuții privind monitorizarea persoanelor încadrate în gradul de handicap grav cu asistent personal și care beneficiază, fie de serviciile unui asistent personal, fie de indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile bugetare, altele decât cele cu paturi, au fost remediate, astfel încât persoanele încadrate în grad de handicap să beneficieze de măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale, cât și de protecție împotriva neglijării și abuzului.

Serviciul beneficii sociale si persoane vulnerabile-Compartimentul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități, din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, prin activitatea depusă, lucrează numai în sensul respectării prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și în conformitate cu legislația generală a muncii, cât și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare.


Pentru realizarea unei activități de protecție socială reale, cu caracter permanent și de calitate, serviciul susmenționat colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv cu Direcția generală de asistență socială și protecția copilului din subordinea Consiliului județean Constanța, Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți Constanța, precum și cu Comisia pentru protecția copilului Constanța.

PREȘEDINTA ȘEDINȚĂ.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARC^A^ACHE