Hotărârea nr. 90/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de Zo <ff/.2020:

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27995/11.02.2020 prezentat de consilierii locali Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, Florea Răzvan-Ionuț avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul secretarului general al municipiului Constanța înregistrat sub nr. 25341/07.02.2020;

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată;

Luând în considerare avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr. 5875A/18/16.12.2019 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 246545/20.12.2019 și adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr. 221A/17.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Constanta sub nr. 12811/22.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d) alin. 7 lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2020-2021, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în mass-media locală și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezepta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ~~ împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție Z~r de consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Marcela ENACHE

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ROBOȚEL" CONSTANȚA

Constanța, bd. Mamaia nr.197, cod 900565 tel:0720-521331; fax-;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.27 CONSTANȚA

Constanța, str. Dragoslavelor nr.2a, cod 900565

tel:0720-521331; fax-;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.59 CONSTANȚA BILINGVA ROMANA-ITALIANA

Constanța, str. Flamanda nr.58, cod 900600 teI:0720-521331; fax-;

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ZUBEYDE HANIM" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 teI:0341-440058; fax: 0341-440058; gradinitanr58ct@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “TOM DEGEȚEL" CONSTANȚA Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-439650

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AMICII" CONSTANȚA

Constanța, str.Cap. Dobrila Eugeniu nr.14, cod 900502 tel:0341-440016; fax:0341-440016;

grădiniță amicii@yahoo.com

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE" CONSTANȚA

Constanța, al. Dealului nr.l, cod 900482

tel:0341-439654; fax:0341-439654; gopl4cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “NOROCEL" CONSTANȚA Constanța, str. Iasomiei nr.3, cod 900413 tel:0341-422221; fax:-;

grădiniță 13 cta@yahoo .corn

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULLIVER" CONSTANȚA

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388

tel:0341-440048; fax:0341-440048; grgulliver@yahoo.com

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPIILOR" CONSTANȚA

Constanța, al. Pelicanului nr.2, cod 900138

tel: 0341-440049; fax:-; grlumeacopiilor@gmail.com

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-440047; fax:0341-440047; gop47cta@gmail.com

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MUGUREL" CONSTANȚA

Constanța, al. Fragilor nr.7, cod 900427

tel:0341-440043; fax:0341-440043; grmugurel cta@yahoo.com

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANȚA

Constanța, str. Prelungirea Liliacului nr.12, cod 900062 tel:0341-440033; fax:0341-440033; gradinita33cta@yahoo.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ iară personalitate juridică (arondată)

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ44 CONSTANȚA

Constanța, str.Progresului nr.7, cod 900070

Tel:0241-689632; fax:-; gopdumbravaminunatacta@yahoo.com

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT -2 PITICI-CONSTANȚA

Constanța, str. Alba Iulia nr.5, cod 900228 tel:0341 -439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29 CONSTANȚA

Constanța, str. Alba Iulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr.48, cod 900123 tel:0341-427411; fax:-; gradinita42 cta@vahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.22 CONSTANȚA

Constanța, str. Școlii nr.l, cod 900124 tel:0341-440022; fax: 0341-440022

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANȚA Constanța, str.Labirint nr.52, cod 900271tel:0341-427404; fax: 0341-427404;

gop44 cta@yahoo.com

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANȚA

Constanța, str. Unirii nr.68, cod 900540 tel:0341-440045; fax:0341-440045; gradinitaop45@yahoo.com

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AZUR44 CONSTANȚA

Constanța, str. Aluniș nr.2 bis, cod 900341 tel:0341-440046; fax:-; gradiazurct@gmail.com

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr. 101-103, cod 900096 tel:0341-440053; 0771-542456; fax:0341-440053 ; gop53cta@yahoo.com

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANȚA

Constanța, sos. Mangaliei nr.74, cod 900116 tel:0341-440057; fax:0341-440057; anamariaantonela@yahoo.com

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANȚA

Constanța, al. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643 tel:0341-439648; fax:0341-439648; gradinita8cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26 CONSTANȚA

Constanța, str. Banu Mihalcea nr.l81, cod 900532

tel:0341-422221

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANȚA

Constanța, str. Mălinului nr.5, cod 900597 tel:0341-438242; fax: -; oficialgpp6@yahoo.com

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PERLUȚELE MĂRII44 CONSTANȚA

Constanța, str. Mihai Viteazu nr.56, cod 900682 tel:0341-439652; 0241-485009; fax:-; gradinitaperlutelemarii@gmail.com

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “STELUȚELE MĂRII44 CONSTANȚA Constanța, str.

Corbului nr.2, cod 900287tel:0341-440036; fax:0341-440036; grsteldemare@yahoo.ro

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANȚA

Constanța, al. Topolog nr.6, cod 900264 tel:0341-439651; fax:0341-439651; drasoveangeorgetacta@yahoo.com

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 “ANGHEL SALIGNY“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064 tel:0341-427406; fax:0341-427406; scoalagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.40 CONSTANȚA

Constanța, str. Progresului nr.ll, cod 900070 tel:0341-427406; fax:0341-427406;

scoalagimnaziala33@yahoo.com

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 “AUREL VLAICU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138 tel:0341 -427409; fax:0341-427409; scoala40@yahoo.ro

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA

Constanța, str.Ion Ionescu Brad nr.6, cod 900153

tel:0341-440034; fax:0341-427403

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 “B.P. HAȘDEU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 “CIPRIAN PORUMBESCU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539 tel:0341-405833; fax:0341-405833; sc3cpcta@yahoo.com

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR.CONSTANTIN ANGELESCU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839; scllgen@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel:0341-405843; fax:0341-405843;

ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “MICA SIRENA'1 CONSTANȚA Constanța, str Constantinescu Paul nr.5, cod 900371

tel: 0341-440052; fax:0341-405843; ctinbrancoveanuscoala@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “DELFINII JUCĂUȘI14 CONSTANȚA Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel: 0341-440052; fax:0341-405843;ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 “DAN BARBILIAN“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665

tel:0341 -405847; fax:0341-405847; sc28cta@yahoo.com

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 “DIMITRIE CANTEMIR" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.12, cod 900494 tel:0341-405851; fax:0341-405851; sc38cta@gmail.com

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 “FERDINAND“

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-405853;fax:0341-405853;scoala43ferdinand@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30 CONSTANȚA

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-440030; fax:0341-405853;

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 “GHEORGHE ȚIȚEICA“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str.

Flamanda nr. 13, cod 900600tel:0341-405849; fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “HENSEL ȘI GRETEL" CONSTANȚA Constanța, str. Radu Calomfirescu nr. 11, cod 900627

tel:0341-440018; fax:0341-405849;

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 “I.C.BRĂTIANU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227 tel:0341 -439640; fax:0341-439640; sc22cta@yahoo.com

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 “ION JALEA" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Grivitei nr.70, cod 900703 tel:0341-405844; fax:0341-405844;

școala ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.24 CONSTANȚA

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705

tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 “ION MINULESCU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023 tel:0341-427408; fax:0341-427408;

sc 17ionminulescu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ABRACADABRA"CONSTANȚA Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023

tel: 0341-440055; fax:0341-427408; scl7ionminulescu@yahoo.com

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 “JEAN BART“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Ioan Ursu nr.51a, cod 900057

tel:0341 -427407; fax:0341-427407; scgimnazialal 8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.37 CONSTANȚA

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel:0341-440037; fax:0341-427407; scgimnazialal 8@yahoo.com

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 “MIHAI VITEAZUL"

CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo.com

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 “MIHAIL KOICIU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339

tel:0341 -439635; fax:0341-439635; mihail_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.35 CONSTANȚA

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635;

mihail koiciu@yahoo.com

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 “NICOLAE TONITZA“ CONSTANȚA (PRI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel:0341 -405852; fax:0341-405852; sc39cta@isjcta.ro

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.39 CONSTANȚA

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 “MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, șos. Mangaliei nr.103, cod 90011 ltel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “NĂSTUREL" CONSTANȚA

Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111 tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat(a),scoalal6.ro

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004

tel:0341-427405; fax:0341-427405 ; sc37cta@yahoo.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263 tel:0341-405838; fax:0341-405838; scoalanr8cta@yahoo.com

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 “NICOLAE TITULESCU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836; scoala6constanta@gmail.com

-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 “REMUS OPREANU“

CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Adamclisi nr.4, cod 900455 tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-554303; sc7cta@gmail.com

46

COLEGIUL COMERCIAL “CAROL1“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665 tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800; secretariat@colegiulcarol.ro

47

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE “REGINA MARIA" CONSTANȚA (PRI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC) Constanța, bd.Lăpușneanu Nr.l 1, cod 900196 tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859;

cna.regina.maria@gmail.com

48

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU“ CONSTANȚA (PRE;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.l9, cod 900743 tel:0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai eminescucta@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA

Constanța, str.Sulmonanr.l9 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

49

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726 tel:0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

50

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727 tel:0241-616434; 0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994;bratescu@gmb .ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DE APLICAȚIE CONSTANȚA (PRE) Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727

tel:0241-616434; fax:0341-405804

51

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IO AN CUZA” CONSTANȚA,(LIC VOC)

Constanța, str.Dezrobirii nr.80, tel:0241-667045;fax: 0241-620978; smmmfn@smmmfh.ro sau cnmil.constanta@gmail.com

52

LICEUL DE MARINA CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, șos. Mangaliei nr.126, tel:0241-516620; fax:0241-516620; secretariatmarina@yahoo.com

53

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEO;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Mamaia nr.284, cod 900552 tel:0341-405808; fax:0341-405808; secretariat@ctenergetic.ro

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

54

LICEUL TEHNOLOGIC “PONTICA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.I.C.Brătianu nr.248, cod 900316 tel:0341-402205; fax: 0341-402206; colegiultehnicpontica@yahoo.com

55

LICEUL TEHNOLOGIC “TOMIS“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Tomis nr.153, cod 900652 tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

56

LICEUL TEHNOLOGIC “C.A.ROSETTI11 CONSTANȚA (PRE;PROF;LIC;LIC TEH;POS)Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814;

liccarosetti@yahoo.com

- GRĂDINIȚA "ROSETTI" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123 tel:0341-405815; fax:0341-405814

57

LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE MIRON COSTIN“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS) Constanța, bd.Aurel Vlaicu nr.86, cod 900137 tel:0341-427402; 0241-588759; fax:0241.588759; liceu.tehnologic@yahoo.com

58

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138 tel:0241-516840; 0341-427401; fax:0341-427401; liceulleonidaconstanta@gmail.com

59

LICEUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS) Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406; vmadgearu@yahoo.com

60

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE“

CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Nicolae Iorga nr.87, cod 900587 tel:0241-662698; 0341-405828; fax:0241-662698; palade@isjcta.ro

61

LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE DUCA“ CONSTANȚA (PRI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;LIC VOC;POS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317 tel:0341-405806; 0241-558754; fax:0341-405806; gscfr@isjcta.ro

  • - ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN SORESCU“ CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317 tel:0341-439638; 0241-581906; fax:0341-439638; sc20cta@vahoo.com

  • - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, sos.I.C.Brătianu nr.141, cod 900224

tel:0341-439641; fax:0341-439641;

sc3 lgen@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320 tel:0341-440031; fax:0341-440031

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

62

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Al.Lapușneanu nr.15, cod 900196 tel:0341-405813; fax:0341-405813; lictehtelecomcta@gmail.com

63

LICEUL TEHNOLOGIC “IOAN N.ROMAN“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;POS) Constanța, str.Cuza Vodă nr.80, cod 900697

tel:0241-617920; fax:0241-617920; ioannroman@yahoo.com

64

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “NICOLAE ROTARU“ CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2

tel:0341-405820; fax:0341-405821; licedfiz@yahoo.com

65

LICEUL TEORETIC “DECEBAL“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825; liceul_decebal_ct@yahoo.com

  • - ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE ȘTIUBEI“ CONSTANȚA (PRI) Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427 tel:0341-101480; tel:0341-405825; dimitrie stiubei@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “FLIPPER“ CONSTANȚA

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

66

LICEUL TEORETIC “GEORGE CĂLINESCU“ CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod 900494tel:0341-405818; 0241-642397; fax:0241-553588; calinescu@rdsmail.ro

67

LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA“ CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Martisorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830; liceul lucian.blaga@yahoo.com

68

LICEUL TEORETIC “OVIDIUS“ CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Basarabi nr.2, cod 900710

tel:0341-405816; fax:0341-405816; liceulovidius@gmail.com

69

LICEUL TEORETIC “TRAIAN“ CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Traian nr.55, cod 900720

tel:0341 -405827; fax:0241-614070; traianct@gmail.com

70

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Tomis nr.153

tel:0769-223112; fax:0341-170468; dionisieexiguul@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.51 CONSTANȚA

Constanța, str.Badea Cârtan nr.8, cod 900507 tel:0341-440051; fax:-; scaracota@yahoo.com

71

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA (LIC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172; clubulsc 1 @yahoo.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ tară personalitate juridică (arondată)

72

PALATUL COPIILOR CONSTANȚA (CSS/CLUB ELEVI) Constanța, str. Soveja nr.17

tel:0241-694427;0341-803566; fax:0241-694427;

palatulcopiilorcta@yahoo.com

73

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 'DELFINUL' CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;SP)

Constanța, str. Semănătorului nr.8, cod 900389 tel:0241-514123 sau 0241-514122

fax:0241-514122 scsplcta@yahoo.com

74

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 'MARIA MONTESSORP CONSTANȚA (PRI;GIM;SP) Constanța, str.Nicolae Măndoi nr.17, cod 900227 teI:0241-691731

fax:0341-440473 scsp2cta@yahoo.com

75

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale”Amiral Ion Murgescu”(POS)

Strada Derobirii nr.80

Tel: 0241-620978; fax:0241-620978 smmmfh@smmmfn.ro


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, <  >


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENE L, MARCELA Eg ROMÂNIA

județul constanța

1 MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexa 2 la HCL nr.

Rețeaua unităților de învățământ particular

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ iară personalitate juridică (arondată)

1.

GRĂDINIȚA “LA NOUVELLE GENERATION" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Topraisar nr. 28, cod 900197 tel:0768660727; fax:-; nouvellegeneration97@yahoo.ro

2.

GRĂDINIȚA “TOM ȘI JERRY JUNIOR" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Vânători nr.55, cod 900363

tel:0241 -661910; fax:0241-661910; tomandjerryjunior@yahoo.com

3.

GRĂDINIȚA “ADIA KINDERGARDEN" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.L.Caragiale nr.106, cod 900224 tel:0726-444979; fax:-; monica.grecu@me.com

4.

GRĂDINIȚA “CĂSUȚA DIN PĂDURE" CONSTANȚA (PRE) Constanța, str. Ion Ursu nr.24, cod 900057 tel:0728-322403; 0241-684677; fax:-; gradinitacasutadinpadure@gmail.com

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “COMENIUS" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Poporului nr.82, cod 900205

tel:0241 -518981; gradinita.comenius@yahoo.com

6.

GRĂDINIȚA “GAMEX" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Răscoalei 1907 nr.40, cod 900675 tel:0241-690933; fax:-; officegamex@yahoo.com

7.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bl. Mamaia nr 284, cod 900552 tel:0726-770077; fax:-; rainbow_constanta@yahoo.com

8.

GRĂDINIȚA “MINI LONDON" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mihai Vitezu nr. 118, cod 900600 tel:0737-l50816; 0241-485080; fax:-; info@minilondon.ro

9.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LITTLE KIDS“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Străjerului nr.32, cod 900204 tel:0735-335727; fax:-; gradinitalittlekids@yahoo.com

10.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GREEN LAND" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Pescăruș nr.55, cod 900534 tel:0724-316076; fax:-; belustela@yahoo.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

11.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “KIȚY BIȚY“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.C.Brătianu nr.146, cod 900224 tel:0722-246393; fax:-;office@kitybity.ro

12.

GRĂDINIȚA “HELLO TEDDY" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.I.L.Caragiale nr.45, cod 900160 tel:0341-l 11201; fax:-; brilianttop@yahoo.com

13.

GRĂDINIȚA “SANTA MARIA DEL MAR“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Ion Rațiu nr.27, cod

14.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE ISPIRESCU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, al. Universității nr.40, cod 900470 teI:0241-520211; 0726-684738; fax:0241-520211; secretariat@scoalapetreispirescu.ro

15.

ȘCOALA PRIMARĂ “SCHOOL OF LONDON“ CONSTANȚA (PRI)

Constanța, str. Eroilor nr., cod tel:0241-485080; 0737-150816; fax:-;

16.

ȘCOALA PRIMARĂ “NOUA GENERAȚIE” CONSTANȚA (PRI)

Constanța, str. Viceamiral I.Murgescu nr.33, cod 900540 tel:0241-510531;0744-345559; fax:-; scoalanouageneratie@gmail.com

17.

ȘCOALA “SF.MARTIRI BRÂNCOVENI" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900111 tel:0241-699149; 0726-309556; fax:0341-813235; scoala_branco veneasca@yahoo .corn

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SPECTRUM“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, bd. Al. Lapușneanu nr.101, cod 900396

tel:0241-693262; 0341-711400; 0765-527702; fax:0341-711400; info@constanta.spectrum.ro

19.

ȘCOALA PRIMARĂ “COLIBRI" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Docherilor nr.22, cod 900628

tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

GRĂDINIȚA 'COLIBRI'

CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Docherilor nr.22 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office(®eradinitacolibri.ro

20.

ȘCOALA PRIMARĂ “CHAMPIONS FOR LIFE" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Alexandru Alexandridi nr.16, cod 900367

tel:0241-511500; fax:-; danielfodorean@gmail.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “WILHELM MOLDOVAN“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Eliberării nr.lA, cod 900292 tel:0744-848894; 0743-094656; fax: 0341-818427; scoalawmoldovan@yahoo.com

22.

LICEUL TEORETIC “EDUCAȚIONAL CENTER“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, aleea Capidavanr.3, cod 900456

tel: 0241-647745; 0724-881881; fax:0241-613400; office@cambridgeconstanta.ro

23.

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANȚA (LIC;LIC TEO)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900647

tel:0241-665083; 0241-545627; 0757-017.313;fax:0241-545627; info@ichc.ro

24.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.148, cod 900642 tel:0241-638046; 0722-706525; fax: 0241-638046; ucecomconstanta@yahoo.com

25.

LICEUL TEHNOLOGIC “CONCORD" CONSTANȚA (LIC;LIC TEO;LIC TEH)

Constanța, str. Nicolae Iorga nr.4, cod 900622 tel:0241-554020; 0762-353977; fax:0241-554020; liceulconcord@yahoo.com

26.

ȘCOALA POSTLICEALÂ “DR.I.CANTACUZINO“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Fragilor nr. 1, cod 900427

tel:0723-387869; fax:-; sf.theodora@hotmail.com

27.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDĂ“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Unirii nr.33-34, cod 900409

tel:0341-80333 8; 0743-144336; fax:-;henricoanda.constanta@yahoo.ro

28.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “HIPOCRATE11 CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Cișmelei nr.16, cod 900493

tel:0241-518467; fax: 0241-518467; drmedrogo@yahoo.com

29.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “SF.THEODOR“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Bratianu nr.246, cod 900316

tel:0241-636192; 0746-055434; fax:0241-636192; sf.theodor@yahoo.com

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIA” CONSTANTA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Caraiman nr.38, cod 900137

Tel: 0757433398; scoalaanastasia@gmail.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

31.

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Brătianu nr.172-174, cod 900247

teI:0720 387936: 0341-170005: fax:-: școala fegcta@vahoo.com

32.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “PRO SCIENTIA" CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900652 tel:0724-794566; fax:-; proscientia@gmail.com

33.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “FORTUNA" CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. N.Iorga nr.4, cod 900622 tel:0241-554020; fax:-; scoalafortuna@yahoo.com

34.

Grădinița ”MICKEY and MINNIE” CONSTANȚA (PRE)

Constanța, Str. Ioan Borcea nr 50,

tel:0726.197.974/0721.646.643. email:mickevandminnie62@vahoo.com

35.

Liceului "Educația Viitorului”(LIC.)

Str.Petru Vulcan 100, Constanța Tel:0729-525658

Emaikeducatiaviito rului@gmail.comPREȘEDINTĂ ȘEDINȚĂ, ' I


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, MARCELA EN