Hotărârea nr. 9/2020

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

qoWSTaa^ ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA /XffXl J ^MUNICIPIUL CONSTANȚA j’JJx^g/X^CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ


Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

So.QKx^oao______

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 7865/15.01.2020, procesul-verbal ale Comisiei de fond locativ și repartizare spații de locuit nr. 20720/20.12.2019, prin care se propune repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ, raportul nr. 719/20.01.2020 al R.A.E.D.P.P. Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință, modificată și completată prin H.C.L. nr. 207/2016 și prin H.C.L. nr. 361/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. q și art. 196 alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit din fondul locativ, în regim de închiriere, situate pe raza municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta, hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: o<L<j pentru ,    împotrivă ,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție       consilieri din 27 membri.


CONSTANȚA,          ,

NR. J /      ClVJUU.f)

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHE


GOHSTAA/r^ ROMÂNIA

1  • 7 9 JUDEȚUL CONSTANȚA

O f u] /)/MUNICIP]CUL CONSTANȚA ri !)Hconsiliul local

ANEXATABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV

Nr.

crt.

Adresa imobil

Persoana căreia i s-a repartizat

1.

Str. Intrarea Bază Petrol nr. 11, parter, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 34,50 mp și teren-curte în suprafață de 203 mp

Regep Iomer

4 persoane

2.

Str. Nicolae Titulescu nr. 26, et. III, ap.

14, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 67,54 mp, boxă în suprafață totală de 22,63 mp, din care în folosință exclusivă de 17,25 mp și 5,38 mp în folosință comună, terasă în suprafață totală de 5,26 mp, din care în folosință comună în suprafață de 5,26 mp

Perghel Mihaela

4 persoane

3.

Str. Bravilor nr. 6, Bl. TI, et. IV, ap. 50, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață utilă de 11,50 mp

Pușcă Mihai

1 persoană


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,