Hotărârea nr. 89/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. BELVEDERE, ALEE DE ACCES ȘI PROPRIETĂȚI PRIVATE, INIȚIATORI SECĂREA GEORGE ȘI MARIA, SECĂREA MARIOARA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private, inițiatori Secărea George și Maria, Secărea Marioara

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data M 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 35821/21.02.2020,           Comisiei de specialitate nr. 2 de

organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură din data de 21.08.2017 și raportul Direcției urbanism nr.       6 /^)<

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice;

Văzând solicitarea dlui. Secărea George, înregistrată sub nr. 35793/21.02.2020, precum și Avizul de oportunitate nr. 114394/26.08.2014 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Zona studiată, în suprafață de 19487 mp, include terenuri proprietate publică și privată, dar și terenurile care au inițiat PUZ-ul și care sunt următoarele:

 • -  teren în suprafață de 829,18 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), situat în str. Belvedere nr. 8, identificat cu nr. cadastral 17185, înscris în cartea funciară nr. 49391 a UAT Constanța, proprietate Secărea George și Maria, conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1675/14.12.2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița ;

 • -  teren în suprafață de 870 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), situat în str. Belvedere nr. 10, lot 2, identificat cu nr. cadastral 15764/2, înscris în cartea funciară nr. 42729 a UAT Constanța, proprietate Secărea Marioara, conform contractului de donație autentificat sub nr. 811/08.06.2006 la Biroul notarului public Darie Ruxandra - Luminița.și.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de trei ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă trei ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Secărea George, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

/ (- pentru, împotrivă, JO abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, ENACHE MARCELA

CONSTANȚA

NR.                    •2020

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR.BELVEDERE, ALEE DE

ACCES SI PROPRIETĂȚI PRIVATE,

conform aviz de oportunitate NR.114394/26.08.2014

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Rolul regulamentului local de urbanism construcții, cu modificările si completările ulterioare, cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/2000, cu prevederile HGR nr.525/1996 si cu alte acte legislative specific, dintre care:

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - detaliaza reglementările din PUZ, fiind elaborate pe baza Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996. Prin aprobarea RLU simultan cu administrației publice locale.


I.2. Baza legala a elaborării

Regulamentul Local de prevederile Legii nr.50/1991


*ă^|ie^g^^R^tii devin

PRi.MÂ^A MUM<TT'ilJLUI CONSTANȚA plPBt1 IA URBANISM VIXA'T     NESCHIMBAT

Anexă la avizul nr. _____ /_______

ARHITECT ȘtF___________

__ ___ _


acte de autoritateUrbanism"”- RLU - a fost elaborat in conformitate

I

republicata privind autorizarea executării lucrărilor


ale


cu


de


 • - Constituția României;

 • - Codul civil;

 • - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, Legea nr. 289/2006 si Legea

nr. 190/2013 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001;

 • - Ordinul MDRAP 233 din 26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare a actualizare a documentațiilor;

 • - Legea nr. 18/1991 - republicata - privind fondul funciar;

 • - Legea nr. 215/2000 privind administrația publica locala;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții;

 • - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;

 • - Legea nr. 422/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național;

 • - Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

 • - Legea apelor nr. 107/1996;

 • - Legea nr. 106/1996 privind protecția civila;

 • - Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Au fost preluate deasemenea prevederi ale unor ordine, hotarari de guvern sau ordonanțe, precum:

- Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de Igiena si recomandări privind modul de viata al populației;

- HG nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protective sanitara;

- Ordinul nr. 699/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizațiilor de gospodărire a apelor;

- Ordinul nr. 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse ricurilor natural;

 • - Ordonanța de urgenta nr. 76/2000 privind regimul deșeurilor;

 • - Ordonanța de urgenta nr. 236/2000 privinci. regimul ariilor natural protejate, habitatelor naturale, a florei si faunei salbatf

 • - Legea nr. 755/2001 pentru aprobarea

activitatilor de turism in Romania;            Anexă

 • - HG nr. 1328/2001 privind clasificarea structuriî^f^l^gigFȚi^fțuristice;

 • - Ordinul nr. 61/1999 al președintelui ANAT pentru “a pi i ca reanTOrmetor-metoeteteg i ce si a criteriilor


ipe- JUțWill. SQNSȚANȚA primăria MUNieiPiuiUi constanța

DG nr. „58/199$i -privind ișrganizarea - VI itA'r S »ke y? 3&HIMBAJRE ..

‘    * ia avizul


si


conservarea


desfasurarea


privind clasificarea structurilor de primire turistice;

- Ordinul MLPTL nr.549/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si a spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap;

- Ordinul MLPAT nr.10/N/1993 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor pentru autoturisme in localitati urbane;

- Ordinul MLPAT nr. 27/N/1999 pentru aprobarea Normativului de siguranța la foc a construcțiilor.

I.3. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului RLU se aplica strict in zona analizata prin prezentul PUZ care modifica (actualizeaza) prevederile PUG aprobat si HCLM-uri aprobate.

Ele se aplica in vederea realizării construcțiilor si amenajărilor aflate pe aceste amplasamente, orice modificare a prevederilor lui fiind posibila in condițiile legii nr. 350/2001 numai pe baza unui alt PUZ avizat si aprobat legal.

Prin Planuri Urbanistice de Detaliu se pot aduce modificări la prezentul regulament numai in ceea ce privește modificarea distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-ului se va desfasura după cum urmeaza;


R2

Lucrări ce necesita autorizație de construire:

Pentru lucrările de construire, extindere, reparare, consolidare, protejare precum si orice alte lucrări indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie executate după aprobarea PUZ-ului, la construcțiile private (locuințe) / publice (străzi, trotuare, rețele tehnico-edilitare) pe baza CU emis de Primăria Constanta cu avizele specific cerințelor de calitate a construcțiilor potrivit prevederilor legale. Avizele si acordurile se emit de către organismele abilitate.

Lucrări ce nu necesita autorizație de construire:

Se pot executa fara Autorizația de Construire toate tipurile de lucrări menționate explicit in Legea nr. 50/1991, modificata cu:

 • - Oug. nr. 122/2004;

  _ JU0BȚUI QONSTAr ȚA

  PSIMĂIIIA MUNICiPlULiJ: constanța DIRECȚIA ‘JRBAl-ISM VI&4T SF-Rg 5(.

  Anexă la avizul nr.                <?'•)-»7'->

  ARHITECT ȘEF_____

  pe unitati sT subunități funcționare.


 • - Legea nr. 119/2005;

 • - Legea nr. 52/2006;

 • - Legea nr. 376/2006;

 • - Legea nr. 117/2007.

In cadrul PUZ s-au detaliat UTR-urile caracterizate prin omogenitatea funcționala si morfologica, reprezentând suportul grafic pentru exprimarea prescripțiilor Regulamentului'Local de Urbanism.

Zonificarea funcționala si prevederi cu privire la circulații, parcari, spatii pavate si spatii plantate sunt evidențiate in planșa “Reglementari urbanistice - zonificare funcționala” in care sunt stabilite condițiile de amplasare si conformare a construcțiilor, obligatoriu de respectat, in cadrul fiecărei subzone.

Detalii despre rețelele tehnico-edilitare existente si propuse sunt prezentate in planșa “Reglementari - echipare edilitara”

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

11.1. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural construit

 • - spatii verzi amenajate conform HCJC 152/22.05.2013; suprafața minima de spatii verzi aferenta in cazul blocurilor de locuințe de 30% din suprafața terenului;

 • - vestigii arheologice - raza 50 metri, in cazul descoperirii acestora. Autorizația de lucrări de intervenție sau de construire in zonele protejate cu vestigii arheologice este permisa numai după obținerea avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale.

 • - este interzisa realizarea de puțuri forate pentru alimentarea cu apa sau bazine vidanjabile pentru canalizarea menajera.

Zone de protecție fata de construcții si culoare tehnice:

 • - LEA -1,5 metri din ax, in fiecare parte;

 • - zone cu interdicție temporara de construire - in cazul descoperirii unor vestigii arheologice, pana la descărcarea terenului de sarcina arheologica.


11.2. Regului cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesului public *Masuri propuse - prevenirea / diminuarea riscurilor naturale:

Conform "Codului de proiectare seismica” P 100-1/2006 amplasamentul studiat prin PUZ se afla in zona de hazard seismic definite de:

 • - accelerația orizontala a terenului ag=0,16g;

 • - perioada de colt Tc=0,7 secunde.

In conformitate cu prevederile STAS 6054/84, adancimea maxima de inghet este de 80 centimetri. In conformitate cu STAS 10101/21-92 - “Acțiuni in construcții - încărcări date din zapada” amplasamentul se gaseste in zona B cu greutatea de referința gz=1,2kN/mp pentru o perioada de revenire de 10 ani, 1,6kN/mp pentru o perioada de revenire de 25 ani si 2,0 kN/mp pentru o perioada de revenire de 50 ani.

Conform STAS 10101/20/90 “Acțiuni in construcții - încărcări date de vânt” amplasamentul se incadreaza in zona C unde viteza medie lunara pe doua minute =30m/s si presiunea dinamica de baza la inaltimea de 10 metri deasupra terenului=0,55kN/mp.

Amplasamentul nu este expus riscului fenomenelor de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

Protejarea săpăturilor fata de reactiunea clădirilor învecinate se va face după caz, cu sprijiniri (palplanse, piloti forați, pereți mulați, etc.) cu fundații de diverse tipuri (tălpi continui, radiere, piloti, chesoane, barate) rezultate după analiza geotehnica detaliata a fiecărui amplasament.

Volumele de pamant puse in mișcare Ja realizarea infrastructurilor se vor depozitate in locul indicat de municipalitate.               județul constanța

JUDEȚUL CONSTANȚA


Parcelele se vor amenaja (plantatif;,WlS^^,l;^'^rW6)Cpfâ^ANqlfrij;irea si captarea controlata a apelor pluviale.

DIRECȚIA URBANISM ViUT       SCHIMB ARS

; Anexă la avizul           i 'I & Mz •

a / etvȚ^jnaCpajȘȚirselor de poluar s:


Masuri de protecție pentru diminuare

Nu se evidențiază riscuri antropice in zona studiata.                '

Amenajarea platformelor gospodărești pentru resturile menajere se va face la distanta de minimun 5 metri fata de locuința sau in camere special amenajate in corpul clădirilor.

Autorizarea construcțiilor in zona studiata se poate face numai cu condiția asigurării branșamentelor la rețelele edilitare existente (respectiv alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica .alimentare cu gaze sau branșament RADET).

Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute prin PUZ a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publica (străzi, trotuare, rețele tehnico-edilitare).

11.3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Clădirile noi se vor amplasa pe aliniament conform planșei de “Reglementari urbanistice - zonificare funcționala” - la limita de proprietate către strada Belvedere, cu excepția parterului care va fi retras 1m fata de str. Belvedere si fata de aleile de acces auto laterale.

Se poate ieși in consola in limitele edificabilului marcat pe planșa “Reglementari urbanistice - zonificare funcționala”, fiind interzisa depășirea limitei de proprietate peste trotuar cu console, balcoane sau orice alte elemente decorative.

Clădirile noi se vor amplasa fata de limitele laterale si posterioare conform edificabilului marcat pe planșa de “Reglementari urbajw|iGe.- zomfioare funcționala”.

11.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Pentru fiecare parcela este obligatorie realizarea celor doua tipuri de accese, respectiv pietonal si carosabil.

Va fi respectat Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, aprobat prin HCL nr. 113/27.04.2017.

Accese pietonale:

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap locomotor, conform prevederilor NP 051.     -.........7. _ __________

Este interzisa depășirea limitei parcelei spre strada du amenajarEaferenteacoeselor pietonale (trepte, rampe, etc.).                              ’          MONjCiPioiUi constanța

■ VIZAT         3C .'OBAF'E

Anexă te avizul mfvZGG /

Accesele auto:

Sl.e

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai-daca exista-posTbititățî-de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.


Extras din Regulamentul privind, asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, aprobat prin HCL nr. 113/27.04.2017: „Ari. 20 Accesul carosabil la parcajele: amenajate în. incintă (pe parcelăjse va realiza astfel: pentru parcelele cu suprafața de maxim 350 mp și având front la o singură stradă, se va asigura un singur acces pe parcelă cu lățimea cuprinsă între 2,50 și 6,00 metri, sau maximum 2 accese distincte cu lățimea cuprinsă între 2,50 și 3,00 metri fiecare. Această prevedere nu este obligatorie în cazul elaborării de planuri urbanistice care au ca scop, printre altele, reglementarea acestui aspect, în funcție de specificul zonei.

Art. 21 Accesul carosabil la parcajele amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor (altfel decât este prevăzut la art. 19 din prezentul regulament):

 • a) Pentru pante amenajate în interiorul parcelei (cu rolul de a asigura accesul carosabil la parcaje amenajate în subsolul sau demisolul construcțiilor) se va asigura o distanță de minimum 1 metru între acostament și începerea pantei, pentru asigurarea vizibilității (față de carosabil - domeniu public) la urcarea rampei;

 • b) Accesul carosabil la parcelă se va asigura prin coborârea trotuarului și racordarea acestuia la partea carosabilă, sau prin borduri înclinate speciale. Se interzice realizarea de rampe cu umplerea rigolelor sau a captatoarelor pluviale. Rampele nu vor afecta domeniul public, trotuarele și aleile publice de acces carosabile și semicarosabile1."

In cazul parcelelor de colt sau cu aliniamente la mai multe străzi, accesul carosabil va fi ales in funcție de condițiile de trafic si de caracteristicile geometrice cele mai favorabile.

Accesele auto către spatiile de parcare sau garare din interiorul parcelelor vor avea latimea minima de 3 metri si panta maxima de 18%, confom NP24-1997.

R5I.


Ieșirile din garaje si parcaje vor fi bine marcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice condiții atmosferice.

Parcaje:

Va fi respectat Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, aprobat prin HCL nr. 113/27.04.2017.

„ Art. 1. Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă acestea sunt asigurate în afara domeniului public. Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) al H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Art. 17. în cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în totalitate sau parțial în interiorul proprietății pe care se realizează investiția, respectivele locuri de parcare se pot asigura pe un alt teren, aflat la o distanță de maximum 500 metri, parcurs pietonal (față de terenul pe care se propune a se realiza investiția), teren pentru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de carte funciară pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația.de a menține destinația de parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria municipiului Constanța, cu avizul Comisiei de circulație, în cazul desfințării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament."

stabilește în funcție de

i numărului

:e pe raza


......... Numărul minim al locurilor de parcare carer-frebuie^ash destinația și de capacitatea construcției, confo rrp^qgpța/^^p) minim de locuri de parcare penttu lucrările le construbfiit șhatSBiaajad

JwiklYi iMfîftjeiaajad autorizați municipiului Constanta,.aprobat prin HCL nr. 113/27.o4(2C?l^^^

r                     •       ■                        Anexa la avizul            / '/ ă -c ) 7-


CaaA XIM

Art. 5. Construcții comerciale (spații comerciale, spațijfflpșțșyj sg&icii, complexe corn irciale):

 • a) Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă mai mică de 50 mp;

 • b) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare 35 mp din suprafața utilă a ariei de vânzare pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;

 • c) Se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp suprafață utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu număr redus de clienți (comerț specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de utilizatori, etc.) pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;

 • d) Pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare (așa cum este prevăzut la art. 5, lit. b).

Art. 6. Construcții cu funcțiunea de alimentație publică (restaurante, cluburi, baruri, cofetării, patiserii, ceainării și alte asemenea spații în care se oferă posibilitatea consumării pe loc a produselor pregătite și/sau comercializate):

 • a) Se va asigura minimum 1 loc de parcare/4 locuri la masă (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp din suprafața utilă a sălii de consumație).

 • b) Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp.

Art. 13. Construcții de locuințe unifamiliale, semicolective2 sau colective: locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:

Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă3 de maximum 100 mp;

Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp;

Minimum 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare - pergole sau spații interioare);

La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform punctului 13, lit. a) și b), se va adăuga un supliment de 20%> pentru vizitatori;

în cazul vânzării/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor de parcare conform lit. a) și b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar.

în situația schimării destinației imobilului din locuire individuală în locuințe colective mici sau semicolective numărul de pacaje va fi astfel:

f). 1. Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă de maximum 100 mp;

f).2. Se vor asigura minimum 3 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp. ”

pentru alte funcțiuni - se vor asigura locurile de parcare asigurarea numărului minimum de locuri de parcare pentru Iu autorizate pe raza municipiului Constanța.


a)


b)


c)


d)


e)


f)
«privind


Anexă; la avlz'ul

totalitate sau parțial în interiorul i_alț ~se——•


Art. 17. în cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în

proprietății pe care se realizează investiția, respectivele locuri de parcâ^^&ăPăsigura.pe un alt teren, aflat la o distanța de maximum 500 metri, parcurs pietonâT (față de teTenWpe’vare-__

propune a se realiza investiția); teren pentru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de cade funciară pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria; municipiului Constanța, cu avizul Comisiei de circulație, în cazul desfințării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”


11.5. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare.

La clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea ghetii.

Toate branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat.

11.6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Este interzisa dezmembrarea parcelelor existente in loturi care au deschiderea la strada mai mica de 8,0 m. Loturile provenite astfel din dezmembrarea parcelelor existente nu sunt construibile.


11.7. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform HCJC 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatiii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construtiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, minim 20% din spațiul verde amenajat va fi pe pamant vegetal.

locuințe colective - vor fi prevăzute cu spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire, in suprafața de minim 30% din suprafața terenului.

Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, carosabile si parcari, astfel minimum 20% din suprafața impermeabila corespunzătoare circulațiilor va fi permeabila (de exemplu prin folosirea de dale inierbate, pietriș sau alte materiale permeabile).

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Conform prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate LOT 2 si LOT 4 sunt reglementate de HCLM 486/2006 - PUD CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI 3 IMOBILE P+4-5E - LOCUINȚE COLECTIVE

LOT 2: POT maxim=40.44% CUT


DIRECȚIA UFWAi 1ISM


robate si al


LOT 4: POT maxim=42.53% CUT

VtWȘPkE MESCWftgSARE,. I

Având in vedere aspectele urban       ,s 3vizul                " j

- interesul ridicat pentru zona datorita numâft!îW?fi§^ -4e—HCLJVLuri a construcțiilor noi aparute,


 • - tendințele de dezvoltare ale zonei,

 • - nevoia de a completa frontul la strada Belvedere si punerea in valoare a deschiderii spre mare si aspecte legislative: respectarea noilor reglementari ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si actualizata prin Legea nr.190/2013;

Se propune pastrarea indicatorilor POT si CUT conform HCL 486/2006 si creșterea regimului de inaltime la P+6 - 24metri (de la cota trotuarului de garda pana la atic);

LOT 2: POT maxim=40.44% CUT maxim=2.42 RH maxim: P+6- 24 metri, de la cota trotuarului de garda pana la atic .

LOT 4: POT maxim=42.53% CUT maxim=2.55 RH maxim: P+6- 24 metri, de la cota trotuarului de garda pana la atic.

ZRL4a - subzona a ZRL4, SUBZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE MEDII SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE:

LOT 2: POT maxim =40.44% CUTmaxim = 2.42 RH maxim: P+6- 24 metri, de la cota trotuarului de garda pana la atic.

LOT 4: POT maxim =42.53% CUT maxim =2.55 RH maxim : P+6- 24 metri, de la cota trotuarului de garda pana la atic Pentru loturile care au făcut obiectul unei documentații de urbanism, anterior prezentului Plan Urbanistic Zonal, se vor aplica reglementările prezentului regulament pana la nivel de parcela. Prin acest Plan Urbanistic Zonal celelalte documentații de urbanism sunt integrate si odata cu aprobarea aceștia, documentațiile de urbanism anterior aprobate isi pierd valabilitatea


 • IV. PREVEDERI PROPUSE LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

ZRL4a - subzona a ZRL4, SUBZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE MEDII

SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ru JUDEȚUL QONSTAK] A

PRIMĂRIA MUNICIPl^d, CONSTA* DIRECȚIA URBA! ISIW VI2AT SPRE NOC P

Anexă la avizul nr.          18 ■


ARHITECT ȘEF


SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 •= UTILIZĂRI ADMISE " '

- sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe colective;

 • - amenajari aferente locuințelor:- cai

parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuințe, cu următoarele condiții:

 • - dispensare, farmaciile, spatiile pentru comerț si servicii vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

 • - cresele si grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune in utilizare exclusiva de o suprafața plantata minima de teren de 100mp;

 • - se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafața utila a acestuia;

 • - utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a 25% din totalul apartamentelor unei clădiri de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic următoarele categorii de activitati:

 • - activitati productive;

 • - construcții provizorii de orice natura;


 • - depozitare sau comerț cu ridicata sau de mic-gros; depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - autobaze, unitati de transport si statii de intretinere auto;

 • - lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile învecinate;

 • - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care împiedica evacuarea si colectarea acestora.

 • - se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective in alte funcțiuni, sau construirea unor locuințe colective mixte cu alte funcțiuni cu excepția celor specificate la Art.2;

 • - se interzice utilizarea spatiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru depozite, alimentație publica si alte activitati de natura sa incomodeze locuințele; se va stabili de către CLMC o perioada tranzitorie de funcționare (maxim 1 an de la data aprobării RLUMC) pana la conversia spațiului intr-o funcțiune compatibila locuirii.

 • - Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la art. 1 si 2.

  SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE CLĂDIRILOR


  • ■     - A ......        .

  ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI

  - clădirile de locuit pot fi dispus^ fi circulație publica


  DIP^i ȚIA IJRB*V ISM

  I VIZAT =«.M>HliM0ARE -Anexă la avizul nr.y-ZAZd i

  I ALE PARCELELOR (suprafețe, fo ITECȚ


  CONFIGURARE A


  me, dimensiuni) acces direct dintr-o


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • -  clădirile noi se vor amplasa pe aliniament conform planșei de “Reglementari urbanistice

 • - zonificare funcționala” - la limita de proprietate către strada Belvedere, cu excepția parterului care va fi retras 1m fata de str. Belvedere si fata de aleile de acces auto laterale.

 • -  se poate ieși in consola, in limitele edificabilului marcat pe planșa, fiind interzisa depășirea limitei de proprietate peste trotuar cu console, balcoane sau orice alte elemente decorative.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - clădirile izolate vor avea fațade si se vor asigura obligatoriu condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare;

 • - clădirile noi se vor amplasa fata de limitele laterale si posterioare conform edificabilului marcat pe planșa de “Reglementari urbanistice - zonificare funcționala”;

-lot 2: - retragere laterala - minim 5 metri fata de limita laterala de proprietate dinspre sud,

- amplasare pe limita de proprietate fata de alee acces (cu excepția parterului care va fi retras 1m fata de limita de proprietate dinspre aleea de acces


-lot 4: - retragere laterala - minim 5 metri fata de limita de proprietate dinspre nord,

 • - amplasare pe limita de proprietate fata de alee acces (cu excepția parterului care va fi retras 1m fata de limita de proprietate dinspre aleea de acces auto),

 • - retragere minima 10 metri fata de limita de proprietate posterioara.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă: - distanta minima dintre clădirile de pe aceiași parcela va fi egala cu jumătate din inaltimea la aticul a celei mai înalte,

 • - in cazul in care pe fronturile opuse nu sunt ferestre ale camerelor locuibile (camere de zi, dormitoare) atunci distanta dintre clădiri poate fi mai mica decât jumatatea din inaltimea celei mai inalte, minimum 4 metri.

  ( ..........JUSTUL CONSTAT l'Â..... Ș

  giffal-beccîfiăbW^ â pIRgCȚIALW^ ism

  Ml

  inc^Wu^ l^a^ilRe pe baza avizului

  ARHITECT ȘEF___________


 • - prevederile OMS nr. 119/2014 referitoare la asi; construcțiilor;

- distanțele minime necesare intervențiilor în, caz de unității teritoriale de pompieri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locală; după caz (studiu de însorire, aviz de la Direcția județeană de sănătate publică sau elaborarea unei documentații de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu).

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate de minim 3,5 metri lățime;

 • - accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela,

 • - se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare in interiorul parcelei astfel incat sa nu fie stânjenită circulația publica.

 • - pentru terenurile care au general PUZ, accesul auto se va realiza din aleile de acces existente iar accesul pietonal se poate face atat din strada Belvedere cat si din aleile laterale.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

- staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform normelor locale aprobate prin aprobat prin HCL nr. 113/27.04.2.047


Rll


f'ACO

:,sianra


w

\

Va fi respectat Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, aprobat prin HCL nr. 113/27.04.2017.

„ Art. 1. Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă acestea sunt asigurate în afara domeniului public. Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) al H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Art. 17. în cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în totalitate sau parțial în interiorul proprietății pe care se realizează investiția, respectivele locuri de parcare se pot asigura pe un alt teren, aflat la o distanță de maximum 500 metri, parcurs pietonal (față de terenul pe care se propune a se realiza investiția), teren pentru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de carte funciară pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria municipiului'Constanța, cu avizul Comisiei de circulație, în cazul desfințării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, aprobatrt3md4e4^Rf^1i3/27=:G472-017r~ -

. . _ _    ....        . . PRIMĂRIA MUNIC

3P/C0WW


JUDBȚUL CONSTA? ȚA

complexe comerciale):


„ Art. 5. Construcții comerciale (spații coi

Nu este obligatorie asig                   parcarș'pentru spații cu suprafața utilă mai mică

de 50 mp;

Se va asigura minimum vânzare pentru spații cu

Se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp suprafață utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu număr redus de clienți (comerț specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii profesionale sau de utilizatori, etc.) pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp;

Pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare (așa cum este prevăzut la art. 5, lit. b).


e)


f)


9)


h)


l&Wttfâ. parcarș pi___

Săfâăffipentru-fiecc


1 Ioc^^§fcă^ț)entru-tiecared35 mp din suprafața utilă a ariei de suprafața utilă 7năTrnare~de~50’rrriy/


Art. 6. Construcții cu funcțiunea de alimentație publică (restaurante, cluburi, baruri, cofetării, patiserii, ceainării și alte asemenea spații în care se oferă posibilitatea consumării pe loc a produselor pregătite și/sau comercializate):

 • c) Se va asigura minimum 1 loc de parcare/4 locuri la masă (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp din suprafața utilă a sălii de consumație).

 • d) Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații1 cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp.

Art. 13. Construcții de locuințe unifamiliale, semicolective4 sau colective: locurile de parcare necesare se vor calcula după cum urmează:

 • g) Se va asigura minimum 1 loc de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilăde maximum 100 mp;


 • h) Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp;

 • i)  Minimum 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare - pergole sau spații interioare);

 • j)  La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform punctului 13, lit. a) și b), se va adăuga un supliment de 20°% pentru vizitatori;

 • k)  în cazul vânzării/ închirierii unei unități locative, din cadrul unei locuințe colective, semicolective sau colective mici, ce dispune deja de asigurarea locurilor de parcare conform lit. a) și b), acestea vor rămâne la dispoziția noului locatar.

 • l)  în situația schimării destinației imobilului din locuire individuală în locuințe colective mici sau semicolective numărul de pacaje va fi astfel:

f). 1. Se vor asigura minimum 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă de maximum 100 mp;

f).2. Se vor asigura minimum 3 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100 mp. ”

pentru alte funcțiuni - se vor asigura locurile de parei asigurarea numărului minimum de locuri de parcare pentr autorizate pe raza municipiului Constanța.

filamentului privind

ți

/.parțial în interiorul


S'-cdnfbtnr

IWW

DIRECȚIA URBAi ISf VlW SPR&

Anexă la avizul        mi/

!n Mm. i " " parcare se^poi


ru.


i'


Art. 17. în cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigura, proprietății pe care se realizează investiția, respectivele locuiți de Darcare^e^^f asigura-pe-un altteren, aflat la o distanță de maximum 500 metri, parcurs pietonal (față de terenuî pe care se propune a se realiza investiția), teren pentru care, la autorizarea investiției, investitorul va prezenta extras de carte funciară, pentru terenul pe care se asigură parcarea, cu mențiuni privind obligația de a menține destinația de parcare pe durata existenței imobilului deservit. Mențiunile din cartea funciară pot fi modificate doar cu acordul emitentului autorizației de construire, respectiv Primăria municipiului Constanța, cu avizul Comisiei de circulație, în cazul desfințării imobilului deservit sau în cazul în care necesarul de locuri de parcare este asigurat în altă modalitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - H maxim admis este P+6, respectiv 24 metri - de la cota trotuarului de garda pana la atic;

 • - se admite realizarea de niveluri subterane, subsoluri, si demisol, insa diferența de nivel intre cota trotuar si cota zero a parterului nu va depăși 1 metru;

 • - numărul de subsoluri nu se normează;

 • - inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii.

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxim admise:

Peste regimul de inaltime maxim admis este permisa realizarea unui etaj tehnic in următoarele condiții:

pentru zona casei scării si liftului, avand o suprafața construita de maxim 30% din suprafața contruita a etajului inferior si retras fata de atic cu minimum 3 metri,

pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, panouri solare, pompe si alte echipamente asemanatoare), pentru aceasta zona retragerea fata de atic va fi minim cat inaltimea etajului tehnic,

5 în accepțiunea art. 13, suprafața utilă reprezintă suprafațațTocjjibila,. definită astfel: suprafața utilă cu excepția spatiilor tehnice, spatiilor de depozitare, logiilor, balcoanelor si^a garajelor . ZA

!'i                     I /

inaltimea maxima a etajului tehnic va fi de maximum 3 metri.

Modul de calcul al înălțimii maxime admise:

- inaltimea maxima s-a calculat astfel: pentru demisol -1 metru fata de trotuarul de garda + parter 4 metri + etaje1-6 -6x3 metri + 1 metru pentru atic;

-realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

- se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

 • - autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora (arhitectura: minimalista, raționala si functionalista) și nu depreciază aspectul general al zonei; autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul generalal zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă -clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in

arhitectura si

Ib, crem si gri marmura,


caracterul generala al zonei si se =vor -armoni: finisaje;

 • - culoarile admise la fațadele vizibile din yd deschis,

 • - la fațade nu se vor-1

plastic care imita lemnul, plastic care imifâB^iUfâT^fcfJUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUî CONSTANȚA


ornW|TMiBH8^dWurmatoarele:

ț          Anexă la avizul nH'lSlf) I </j             .

-folosi imitații de materiale, de exemplu faiănta care imita • - garajele si anexele vizibile din circulațiile publicese vor ăfflTO’hizaca’finisaje si arhitectura (minimalista, raționala si functionalista) cu clădirea principala;

 • - acoperișul va fi tip terasa cu materiale durabile, minerale si naturale.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • - toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice: alimentare cu apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze, telefonie;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV sau a altor echipamente, cabluri, tuburi, etc.;

 • - amenajările exterioare vor asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- menținerea sau creare de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform HCJC 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatiii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construtiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, minim 20% din spațiul verde amenajat va fi pe pamant vegetal.


- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, carosabile si parcari, astfel minimum 20% din suprafața impermeabila corespunzătoare circulațiilor va fi permeabila (de exemplu prin folosirea de dale inierbate, pietriș sau alte materiale permeabile).

Pentru cele doua loturi care urmeaza sa fie reglementate prin acest PUZ, spațiul verde va fi amenajat astfel:

Pentru lotul 2 (S teren=870mp) se va asigura o suprafața verde de 265mp (care este mai mare decât 261 mp - minimum necesar) compusa din:

 • - 120mp spațiu verde (gazon si grupuri de mesteceni)

 • - 15mp jardiniere la parterul blocului in care va fi plantata iedera

 • - 130mp - perete vegetal pe imprejmuirea opaca - 65m x 2m inaltime

si 200mp dale inierbate intre care va fi plantat gazon.

Pentru lotul 4 (Ș teren=829mp) se va asigura o suprafața verde de 260mp (care este mai

mare decât 248mp - minimum necesar) compusa din:

 • - 125mp spațiu \/erde (gazon si grujouri de mesteceni)

 • - 15mp jardiniere la parterul blocului in care va fi plantata iedera

  iftrra1tnrre~~~'-'*~———   .....

  f        JUDEȚUL CONSTAT- TA

  PRIMĂRIA MUNICIPIUL         -

  Anexă la avizul».             -T-zA-ZP-

  ARHITECT ȘEF _ _


 • - 120mp - perete vegetal pe imprejmuirea opaca - 60m x 2mj si 200mp dale inierbate intre care va fi plantat gazon

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI împrejmuirile vor fi:

- împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotrivâ~irrtTUznjn7tOT;~sepafareă’-"u~nbr servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale - pentru limitele laterale si spate;

- împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 60cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice - pentru limitele spre strada.

- înălțimea maximă a imprejmuirilor va fi de 2 metri.

- pentru finisarea imprejmuirilor dinspre strada se vor folosi materiale naturale, de exemplu: cărămidă, piatra, metal, ceramica, țigla, sticla securizata si altele.

 • - pentru finisarea imprejmuirilor dinspre strada se interzice folosirea panourilor prefabricate din beton armat, a policarbonatului, a materialelor plastice, precum si a placajelor ceramice glazurate (de exemplu, faianța).

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

LOT 2: POT maxim =40.44% CUT maxim =2.42 RH: P+6- 24 metri de la cota trotuarului de garda pana la atic.

LOT 4: POT maxim =42.53% CUT maxim =2.55 RH: P+6- 24 metri de la cota trotuarului de garda pana la atic.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC /mp teren)

LOT 2: POT maxim =40.44% CUT maxim =2.42 RH: P+6- 24 metri de la cota

trotuarului de garda pana la atic.

trotuaru


LOT 4: POT maxim. =42.53%_.,...CJJ.Tjmaxim^2»55---RH:^+-6- 24 metri de la cota JU0EȚUL CONSTAN ȚA primăria municipiului constanța

DIRECȚIA URBAI ISM ML SCHIMB APE,   .

Anexă la avizul nr.

ARHITECT ȘEF__


lui de garda pana la atic.


■ “W - Ă.

V. PREVEDERI CONFORM


.4!

4


DOCUMENTATirLOK'DE URBANISM APROBATE


ANTERIOR care nu vor fi modificate si vor fi preluate prin acest PUZ

HCLM 383/2006 - PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+6-8E POT=83% CUT=7.5

HCLM 486/2006 - PUD CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI 3 IMOBILE P+4-5E -LOCUINȚE COLECTIVE - care modifica si completează HCLM 348/2004  POT=42.5%

CUT=2.5 - reglementari păstrate pentru Locuința P+1E si pentru LOT3

HCLM 626/2007 - PUD CONSTRUIRE IMOBIL P+5-6E POT=50% CUT=3.33

HCLM 681/2008 - PUD CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE 2S+P+8E POT=60 CUT=5.41

ZRL3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MICI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DE MAXIM P+4


ZRL3 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MICI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DE MAXIM P+4

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

- sunt admise următoarele utilizări:

 • - locuințe colective mici cu maxim 3 unitati locative la scara;

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, împrejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 200 mp ADC si sa nu afecteze liniștea, securitatea si salubritatea zonei;

se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafața utila a acestuia;

orice modificare a volumetriei si arhitecturii fațadelor va" necestta-rastifieafi-șupHmenta» pentru integrarea in caracterul zonei si va avea avize de spâci^Ht^te,^^^^i;^f!lr

ISTAhȚA

......-------------- ...'tu CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAl-.ISM VIZAT SPFHMF Anexă ia avizul nrffi.C?'? j jg.


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

- se interzic următoarele utilizări:

- funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depșsescA§iy|!)Tl^ă^L(îe-200-mp^-ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au progrânT prelurTgif ^u^â~orâ"'227O07 produc poluare.                            -----------

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natura;

comerț cu ridicata, depozitare en gros, mic-gros si depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

creșterea animalelor pentru subzistenta;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice

Nu se admit alte funcțiuni ce nu au fost menționate la art. 1 si 2.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

- adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 20 metri;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5 metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4 metri in cazul străzilor de categoriali;

//          l.

u* fvpAco

\ f 011 s 1 “ n ț a

\V,P 2     ’

clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de metri;

 • -   retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

 • -  in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0.90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

 • -   racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12 metri in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8 metri la cele de categoria III.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

ALE PARCELELOR

- cladiriea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim

  ' 15 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colt care vor intoarce fațade spre

ambele străzi;

 • -  in cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in

  insiruirea este invecinata tGw-e-'fenetierie=prrbtrra“saQ cu o'unitate de referința a rnn.tr,,irA di.rnntin, „ r        . JUDEȚUL CON§ȚaKY ;

  PRIMĂRIA MUNICPIULII. Cu-4S1AN Ș A . aleanului vaPfi:.deHrrtâ^im! 2$metri, dar'

  .     -        ’ Apexă..!^ avizul

  alipi de calcan jI clădirii de pe parcela alaturata si se de cealalta limita la o distanta de cel put n jun?gitatectiTișealtimeaJ.a_comisa in ă-3-metr-t,-tt)-cazul-rn"care-parceia se invecineaza pe


......cazul in care i

avand regim de construire discontinuu,

nu mai mult de


 • -  in cazul clădirilor cuplate, lungimea c

1/2 din adancimea parcelei; -J •

 • -  clădirile cuplate se vor;

  vor retrage fata punctul cel mai


inalt fata de teren dar nu cu mai puțin d

ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

- clădirile izolate se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3 metri;

 • -  in cazul clădirilor cuplate sau insiruite, balcoanele sau bovindourile de pe fațada, de deasupra străzii, trebuie retrase cu 2 metri fata limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;

 • -  se interzice dispunerea clădirilor cuplate cu calcanul vizibil din circulația publica cu excepția cazului in care una dintre clădirile de pe loturile invecinate incalca regula de cuplare iar noua clădire respecta regula valabila pentru intreaga lotizare;

- in cazul unui lot remanent impar, in care clădirile de pe ambele parcele laterale sunt cuplate si sunt retrase de la limita parcelei prezentând fațade cu ferestre ale unor incaperi locuibile, clădirea se realiza izolat si va retrage de la limitele laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu mai puțin de 3 metri daca frontul parcelei este de minim 12 metri;

- retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; /A


R18


distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate de minimum 4 metri lățime;

 • -   accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • -   staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform normelor locale aprobate prin aprobat prin HCL nr. 113/27.04.2017.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

inaltimea clădirii masurata de la nivelul terenului la cornișa va..fasnfefâiT'dfefâM<âTWra aliniamentele străzii;                                                1

- ^^TANȚ.

JXă Ik ăvhw         f

ilor ^Wifi%7.^rce9rarea in area«da,materiâ.[e durabde-si—


|

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR       {

 • - se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulații'

particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizar&a-de_mafen de calitate;

 • - autorizarea executării, construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora (arhitectura: minimălista, raționala si functionalista) și nu depreciază aspectul general al zonei; autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul generalal zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă

 • - clădirile noi sau modificările / reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

 • - culoarile admise la fațadele vizibile din domeniul public sunt următoarele: alb, crem si gri deschis,

 • - la fațade nu se vor folosi imitații de materiale, de exemplu faianța care imita marmura, plastic care imita lemnul, plastic care imita sticla, butaforii, etc.

 • - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura (minimalista, raționala si functionalista) cu clădirea principala;

 • - acoperișul clădirilor va fi tip terasa cu materiale durabile, minerale si naturale.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

 • -   toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • -  se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • -   toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

 • -   se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor-spatii plantate cu rol decorativ protecție de minim 30% din suprafața terenului; z/z>5--’             zn

si de


R19


spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

 • -  se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 • -   se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • -   se va menține caracterul existent al imprejmuirilor astfel: gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 2.00 m inaltime si minim 1.50 m inaltime din care un soclu opac de 0.30 si vor fi dublate de gard viu; gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălțimi da maxim 2.20 metri, care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUIARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM D’

CUT maxim = 2.0

Data


întocmit,

11.08.2017


arh. Mirela Bancescu1

aleile publice de acces semicarosabile - pietonale ocazionab^rSșabil^Tbtilizatede către riverani sau utilitarele de intervenție)                                                    '/              \\ /  /

! ». t/5

2

Locuințe semicolective sau locuințe colective mici - sunt locuințele.colective cu maximum 8 unități locative/clădire

3

în accepțiunea art. 13, suprafața utilă reprezintă suprafața" Ipcujbilă. definită aș I: suprafața utilă cu excepția spațiilor tehnice, spațiilor de depozitare, logiilor, balcoanelor și'aigăfajeîor,


strada Pescarilor

V'V"

\\\\\\\\\\\\\\

O ) ) ))}   ) ) ) ) n \


 • 1. Prezentul regulament nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.

 • 2. Inițiator PUZ: Secarea George, inițiatorul documentației de urbanism nu solicita intrarea in legalitate pentru terenurile situate pe str. Belvedere, lot 2 si lot 4.

 • 3. Prin prezentul PUZ , se propune pastrarea indicatorilor POT si CUT conform HCL 486/2006 si creșterea regimului de înălțime la P+6 - 24metri (de la cota trotuarului de garda pana la atic) - doar pentru loturile 2 si 4 (terenurile care au generat PUZ);

LOT 2: POT maxim=40.44% CUT maxim=2.42 RH maxim: P+6- 24 metri, de la cota trotuarului de garda


PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE

STR.BELVEDERE, ALEE DE ACCES Sl PROPRIETĂȚI PRIVATE conform aviz de oportunitate nr.114394/26.08.2014


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALA


SC. 1/500


: HCLM 36/2CTT2

gj

p     1


ZRL5

P+10


ZRL5

P+10


P+3


BLOC BM9B


pana la atic.

LOT 4: POT maxim=42.53% CUT maxim=2.55 RH maxim: P+6- 24 metri, de la cota trotuarului de garda pana la atic.

- pentru restul terenurilor se mențin indicatorii urbanistici aprobați prin anterior.LIMITE LIMITA PUZ


LIMITA TERENURI CARE AU GENERAT PUZ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA


LIMITA HCLM APROBATE


LIMITA EDIFICABIL - LOT 2 SI LOT 4


ALINIERE PARTER


HCLM

/ ZW3/20O8 / ; «OT.WS ■ , cur»za : • rh.p+m*


I LIMITA PUZ

• LIMITA TERENURI CARE AU GENERAT PLANUL URBANISTIC ZONAL

L-MITA HCLM APROBATE


ZONIFICARE FUNCȚIONALALOCUINȚE INDIVIDUALE P+1- P+3 SI ANEXE


£ B P+3

r-f—


/\ fii

ra/ # xl


X..

X

* L


LOT 2

Steren =870,00 mp Sconstruita = 351,5 mp Sdesfasurat = 2105 mp

P.O.T. = 40,44% (conform HCL 486/2006)

C.U.T. = 2.42 (conform HCL 486/2006)


SPAȚIU VERDE

Supraf. minima conform HCJC nr. 152 din 22.05.2013 pentru blocuri de locuințe este 30%


St 870mp x 30% = 261 mp spațiu verde minim


\ . HCLM 383/2006 \ •   POTM2A%

.      CUT»1

' •  »♦ D-P+'

' •»


/ ZRL4a ' PQ+M044X

CUT »2A2


LOCUINȚE COLECTIVE P+2 - P+3 SI SPAȚIUL AFERENT


ZRL3

POT=30W

CUT - 1.2

RH: P+3


ZRL3

POT=3O%

CUT• \2

RH P+3


LOCUINȚE COLECTIVE P+5-6 SI SPAȚIUL AFERENT


LOCUINȚE COLECTIVE P+8 - P+10 SI SPAȚIUL AFERENT


HCLM 486.2005 POT-42.S**

CUT«20

RH P-4-S


•f

i


«H.H4  . CUT.1»,


SPATII VERZI SI PLANTAȚII DE ALINIAMENT


SPATII VERZI


X


Strada Belvedere


IW

A

--1

rțR

fi

|tR/

biLk'L                    o.-q5


s


HCLMâ626/2007


CLM 681/2008 2S+P+8

In construcție


SPAȚIU VERDE propus = 265 mp

 • - 120mp spațiu verde (gazon sl grupuri de mesteceni)

 • - 15mp jardiniere la parterul blocului in care va fi plantata iedera

 • - 130mp - perete vegetal pe împrejmuirea opaca - 65m x 2m inaltime si 200mp dale inierbate intre care va fi plantat gazon.

< > C 1 ■ 0


^ICLI^p


•I s


TARM SI DIG


APA - MAREA NEAGRA


/ «HCLM

/ .^63/2036   •

I ; poT-63**   ;

I . CUT • 7jS •


• ••••••••••ZRL3

ZRL5


CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONALE CIRCULAȚII CAROSABILE - STRĂZI, ALEI


CIRCULAȚII PIETONALE. OCAZIONAL CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


CIRCULAȚIE PIETONALA, OCAZIONAL BM7, BM8 SI BM9A ACCES PIETONAL ACCES AUTO


I

20

P+2

P+2 -

I

. 37


LOT 4

Steren =829,18 mp Sconstruita = 352,5 mp Sdesfasurat = 2115 mp

P.O.T. = 42,53% (conform HCL 486/2006)

C.U.T. = 2.55 (conform HCL 486/2006)


Supraf. minima conform HCJC nr. 152 din 22.05.2013 pentru blocuri de locuințe este 30%


SPAȚIU VERDE propus = 260mp

125mp spațiu verde (gazon si grupuri de mesteceni)

15mp jardiniere ia parterul blocului In care va fi plantata Iedera 120mp - perete vegetal pe împrejmuirea opaca - 60m x 2m înălțime si 200mp dale inlerbate intre care va fi plantat gazon.


REGLEMENTARI EXISTENTE / PROPUSE

ZRL4a - ZONA PROPUSA - LOCUINȚE COLECTIVE MEDII P+6

REGLEMENTARI

CONFORM HClM 486/2006^PUD

CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E Sl 3 IMOBILE P+4-5E

PROPUNERE

POT

40.44%/42.53%

40.44%/42.53%

CUT

2.42/2.55

2.42/2.55

RH

P+4-5

P+6

Funcțiuni: locuințe colective sl amenajați afwente: cai de acces, parcaje, spetii plantate

Conform HCLM 486/2006 - P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI 3 IMOBILE P+4-5E - LOCUINȚE COLECTIVE pentru cele doua terenuri care au generat PUZ indicatorii sunt:

LOT 2: POT=40.44% CUT=2.42 RH: P+4-5 LOT 4: POT=42 53% CUT=2.55 RH: P+4-5

Se pastreaza Indicatorii POT si CUT conform HCL 486/2006 si se propune RH: P+6.

LOT 2: POT=40.44% CUT-2.42 RH: P+6 24metri LOT 4: POT=42.53% CUT=2.55 RH: P+6 24metn


8 LANȚ TERITORIAL EXISTENT - PRCPJNERE

UTR

HCLM APROBAT

S teren (mp)

POT e» start

CUT ewstent

SC (mo) existert

POT propunere

CUT propunere

Sd(mp) prcțxnere

SdPR-SdE(mp)

ZRL3

12250

30%

1.2

14700

30%

1 2

14700

0

HCLM 383/2006

502 7

83%

7.5

3770.25

83%

76

3770 25

0

HCLM 488/2006

3234.92

42 5%

25

4500

42.5%

25

4500

0

HCLM 626/2007

HCLM 681/2008

600 1200

60%

541

6492

80%

541

6492

0

ZRL4*

1699 18

40.44-42.53%

2 42-2.55

0

4 0 44-42 53%

2 42-2 55

4220

4220

19488.8

31480.25

36680.25

4220BLOCURIRM PUG^I^^TfefJDOCUMENTATII DEți URBANISM E|SI COLECT+V&MIGI (P*a-3) sxistsnts si propuse

 • - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE, CU P+8-P+10 NIVELURI, SITUATE IN ZONE PREPONDERENT REZIDENȚIALE

 • - SUBZONA PARCURI, GRĂDINI PUBLICE ORĂȘENEȘTI Sl DE CARTIER. SCUARURI Sl FASII PLANTATE PUBLICE cȘEDINTE ȘEDINȚĂ A//to/?e

Sl completează


ZONE REGLEMENTATE CO

- SUBZONA LOCUINȚELOR IN


ZRV1a

HCLM 210/2004 - PUD ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+2 POT=50% CUT=2 P R E 3 £ DI N

HCLM 383/2006 - PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE P+6-8E POT=83% CUT-7.5   /

HCLM 486/2006 - PUD CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI 3 IMOBILE P+4-5E - LOCUINȚE COLECTIVE - ca HCLM 348/2004 POT=42.5% CUT-2.5

HCLM 626/2007 - PUD CONSTRUIRE IMOBIL P+5-8E POT=50% CUT-3.33

HCLM 681/2008 - PUD CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE 2S+P+8E POT=60 CUT=5.41

HCLM 36/2012 - PUZ TEREN DELIMITAT DE STRADA ROTTERDAM LA NORD. TALUZ LA StfD. MAREA NEAGRA LA EST SI STRADA BELVEDERE LA VEST - care modifica HCLM 425/2006 H max=P+3 POT =>55% CUT=2.2
ZONE PROPUSE

ZRL4a - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII P+6 SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE h max = P+6 / 24m de la cota trotuarului de garda pana la atic, pot, cut - conform hclm 486/2006


S.C. EXPACO S R L.

BENEFICIAR:

SECAREA GEORGE Sl SECAREA MARIOARA

PROIECT NR.:

Str. Cerealelor, nr.28, oraș OvWiu.

03/2014

sat Poiana, județul Constanta J13/4455/1991; C.U.I. 1874890

ADRESA.      C0NSTANTA L0C CONSTANTA, STR. BELVEDERE, LOT 2 sl LOT 4

NUME

SEMNĂTURĂ

SC4AA.

P U Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR BELVEDERE. ALEE DE ACCES Sl TTTUJ PROIECT: PROPRIETĂȚI PRIVATE.

FAZA:

P.U.Z.

SEF PROIECT

Arh.Mirela Bancescu

1/500

PROIECTAT

Arti.Mirela Bancescu

DATA;

oonform aviz de oportunitate nr.114394/28.08 2014

REGLEMENTARI URBANISTICE

PlANSANR.

U-03a

DESENAT

Urb.Duta Gheorghe-Leonard

08.2017

TTTUJ planșa: ZONIFICARE FUNCȚIONALA