Hotărârea nr. 88/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 23/2018, INIȚIATOR SC MAURER IMOBILIARE LAND SRL

£ tih £ sL

cc«s tanti*'.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 23/2018, inițiîitor SC Maurer Imobiliare Land SRL

, , Consiliul local a! municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data , 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 22295/04.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și raportul Direcției urbanism nr. 28155/12.02.2020;

Având în vedere prevederile art. 27A1 iit. a) și d), art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) Iit. c) și alin. (6) Iit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) Iit. a) din OUG nr. 57/2013 privind Codul administrativ.

HpfĂ.'RÂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă detalierea Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 23/2018 pentru zona de reglementare L3 la capitolul Utilizări admise cu condiționări, prin înlocuirea prevederii menționată la pag. 13 din Regulamentul local de urbanism:

  • - "se admit spații destinate exercitării de profesiuni liberale, birouri, cabinete medicale, etc., în limita a 25% din ĂDC cu condiția ca aceasta să nu aducă prejudicii și stânjenirifuncțiunii rezidențiale."

cu următoarea sintagmă: ‘

  • - "se admit spații destinate exercitării de profesiuni liberale, birouri, cabinete medicale, servicii și activități (comerciale, spordve, culturale), în limita a 25% din ADC (aria desfășurată construită), ai subsolul/ demisolul/ parterul construcțiilor, cu condiția ca aceasta să nu aducă stânjenir funcțiunii de locuire, conform normelor legislative în vigoare (ex: Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 etc.)"

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr, 23/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Maurer Imobiliare Land SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, : împotrivă, t! abțineri.

La data adoptării sunt în. funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL


ENACHE MARCELA


CONSTANȚA

NR. M    M -Q?.2O2O.