Hotărârea nr. 87/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, STR. POPA FARCAȘ NR. 33, INVESTITOR MANEA NICUȘOR

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință individuală, str. Popa Farcaș nr. 33, investitor Manea Nicușor

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 22292/04.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 28158/12.02.2020, precum și avizul nr. 22282/04.02.2020 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând solicitarea domnului Manea Nicușor înregistrată sub nr. 73015/08.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Popa Farcaș nr. 33, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de construire a unei locuințe individuale S+P, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu mențiunea că la faza de autorizare se va solicita confirmarea numărului stradal.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Popa Farcaș nr. 33, în suprafață de 724 mp (potrivit actelor de proprietate) și 707 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 231138, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Manea Nicușor și Manea Liliana conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 1945/12.08.1999 la Biroul notarului public Mariana Tuscali.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Manea Nicușor, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

. pentru, împotrivă, 1 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, ENACHE MARCELA


CONSTANȚA

NR.            0^1


2020


MEMORIU DE SPECIALITATE PUD


CAPITOLUL 1 -INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 -STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

CAPITOLUL 3-PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

CAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE


CAPITOLUL1


1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM


(ftÂ)Obiectivul general al investiției consta in realizarea unui plan urbanistic de detaliu pentru zona studiata.Realizarea planului urbanistic de detaliu este necesara in vederea schimbării retragerilor minime laterale si posterioare.

Suprafața amplasamentului ce a generat PUD este de 724mp (din acte), 707mp din măsurători.Pe amplasament exista construcții cu destinația de locuire individuala.


Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:


 • - circulațiile auto si pietonale                                                _ _         ________________________________

 • - organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile ^onei urbane .ft'JL CONSTANȚA

 • - indici și indicatori urbanistici (retrageri,regim de aliniere, regim de înătțtoăe, POT, CUTetcL)* CONSTANȚA

 • - dezvoltarea infrastructurii edilitare

 • - statutul juridic și circulația terenurilor

 • - actualizarea planurilor topografice

Documentația de urbanism PUD avizată și aprobată de către Consiliul locarăî municipfbîui-Gonst^ța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul d’e”'regTementare urbanistică aî Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit din zona studiată.


L'.A.-LȚlAURBAMSM

Anexă ‘a avizul nr.---/ — —


1.2. SURSE DE DOCUMENTAREAnaliza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor v acte normative și documentații de urbanism:

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor vă"ayfea la bc acte normative și documentații de urbanism:

 • ■   Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • ■   Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • ■   Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • ■   Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • ■   Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • ■   Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • ■   Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • ■   Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • ■   Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • ■   Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;


ză următoarele
 • ■   Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • ■   Legea 114-1996-Legea locuinței;

 • ■  ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • ■   HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • ■   NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • ■   Planul Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013.

  CAPITOLUL 2


STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Șl ÎN PREVEDERILE PUGîn teritoriul din care face parte terenul ce generează PUD se află tere public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate priVqtă juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona rezidențiala, cu functiunidejgcujrejndividuăla.

I                ...... ——

Amplasamentul este situat pe str.Popa Farcas. Zona beneficiază de^apces făciî;diril ^ri^re|ăl;<1circulație din zonă:


Pe str.Popa Farcas.str. Hatmanul Luca Arbore.


|

V

Anex;


Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim indiv dual (c.arti.er KP

P+2E).                                                 -------------—Potrivit PUG Constanța aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte din Zg.L 1a -locuințe individuale de tip rural cu anexe gospodărești si grădini cultivate pentru producții regim de construire cuplat sau izolat,avand inaltimea maxima admisa P+1E.


Terenul ce a generat inițiativa intocmirii unui PUD aparține lui Manea Nicusor,conform titkjți^ proprietate anexat.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat co influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geograficăși de componentele fizico-geografice ale teritoriului.                                                                          \

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizându-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.

Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadrează în zona seismica cu ag = 0,20g exprimată în termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respective Tc = 0,7 secunde.

2.4. CIRCULAȚII .PARC

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele de circulație din zonă :

■ str.Popa Farcas.str.Hatmanul Luca Arbore.

Strada Popa Farcas are in zona studiata,conform ridicării topo, deschiderea de 10,4metri,din care minim 7metri are zona carosabila.Circulația auto se face avand 1 banda de mers a minim 3,5metri pe fiecare sens.

Circulația in incinta studiata se face pe un singur sens de mers,avand minim 3metri lățime.In prezent exista pe teren un loc de parcare laterale,avand dimensiunile de 2,1 metri x 6metri.EI deservește locuința individuala existenta.

Drumul carosabil si parcajul sunt asfaltate.Este realizat racordul dintre carosabil si trotuarul existent,pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate.
Teritoriul studiat prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni de locuire si funcțiuni complementare acesteia, care nu se incomodează reciproc:

■ Locuire în regim individual

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este medie spre bună.La imobilele de locuit mai vechi au fost efectuate lucrări de reabilitare a fațadelor.

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți - construcții si este parțial ocupat de un imobil locuința individuala veche P cu suprafața construita de 136 mp,ce va fii desființată.

2.6. ECHIPAREA EDILITARAtare cu energie


Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și șlim electrica și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condiț            Hn'tygoare._______________

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la! ac&ștea vor.fi amplașate;Âp-Ț/\ subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului Geherăl de/UrbănismCNSTANȚA aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.2.7. PROBLEME DE MEDIU Șl MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULU

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de pro constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: mășurj în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor nat verzi, măsuri de protecția muncii etc.2.8. OPȚIUNILE POPULAȚIEI


Pe terenul ce a inițiat elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității funcțiunea de locuința individuala si birou profesie liberala, cu regim de înâf^ffțv insula studiata, respectiv P,ce va avea si un subsol parțial.2.9.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

2.10. DISFUNCTIONALITATI

Zona studiata prin PUD nu prezintă disfunctionalitati,fiind o zona deja construita si reamenajata.

CAPITOLUL 3 - REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ PE| LOTUL STUDl

3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

o Conform PUG CONSTANTA terenul este situat in ZRL 1a - locuințe individuale de tip rural cu anexe gospodărești si grădini cultivate pentru producție agricola,cu regim de construire cuplat sau izolat,avand inaltimea maxima admisa P+1E

Articolul 1 - Definiție si scop

 • •  Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • •   Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • •   Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. Constanta si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat. agricola,pentru nevoile gospodăriei,inclusiv pomicultura si viticultura;se admite in anexele gospodărești adapostirea animalelor(maxim 4UVM),depozitarea reziduurilor si depozitarea produselor,cu condiția ca intre acestea si locuințele de tip urban sau echipamentele publice sa se respecte o distanta de minim 25m.

  Articolul 2 - Domeniul de aplicare 2.


  3.


  4.


  5.


  Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

  La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea pentru realizarea prezentelor prevederi.

  Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbaniști obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. A vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament tprecum si a planului de reglementari propuse.

  La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori constructii.La-emiterea-autorizatiilpT'cie ” construire se vor lua masurile pentru asigurarea securitktii si sanâ’tătif oâhienilqri.^p^ijtFU.j.|Ț^ asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului. | PRîMĂRIp
  Articolul 3 - Zone protejate

  Terenul studiat nu se incadreaza in nici o zona protejata.


  Articolul 4 - Utilizări admise                                   L_—-——-

  > locuințe individuale de mica inaltime in regim de construire in general inaltimea maxima P+1E  Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări

  funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare autovehicule si pentru meserii cu specific agricol,dar nu mai mult de 30% din A comerciale si servicii profesionale cu condiția sa nu depaseasca 150 genereze transporturi grele;aceste funcțiuni vor fi puse de preferința la inteTsSCtlTsi se va \ considera ca au o arie de deservire de 250m;se admite mansardarea clădirilor existente parter,daca AU are maxim 60% din AC;se admite utilizarea terenului pentru producție


Articolul 6 - Utilizări interzise

 • •   funcțiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafața de 200 mp. ADC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

 • •   activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • •  anexe pentru creșterea unui număr de animale peste 4 UVM

 • •   depozitare cu ridicata;

 • •   depozitari de materiale refolosibile si platforme de pre-colectare a deșeurilor urbane;

 • •   depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •   activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • •   autobaze si statii de intretinere auto, inclusiv spălătorii;

 • •   lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • •   orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea tapelor pe parcejele^yqeip^jsjȚ^ sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteoricei - MUNICIPIULUI CCM

  Articolul 7 - Parcelarea


D I K'C Ț i A IJ A B A N i S ivț

Parcela se considera construibila daca are o suprafața de minim 250.0 minim 12.0 metri.


mp si un front la strada de

a p;i *r     t o •• •• r-

Ahm» L b i 9t r___

Pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului.


L-

i. public se

metri bu excepția ta, iar adancimea


Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domj respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvolta clădirile se vor retrage de la aliniament cu o distanta de minim 4. zonelor unde amplasarea pe aliniament este o tipologie predomi parcelelor este sub 25.0 m; retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte determinări;

blic se vor


in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se interzic console, balcoane sau bovindouri către domeniul public; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10


din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri; racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taie linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria III


Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale par -clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei conform conform P.U.D.;

-se pot realiza, pana la limitele laterale, rasteluri, brisesoleil-uri sau alte dec retragere fata de limitele laterale ale parcelei in vederea măscării calcanelor invecitYgtai _ circulațiile publice;                                                                                      \

-fațadele tip calcan vor fi tratate arhitectural, prin finisaje, goluri de geam cu respectarea servitutii de vedere a Codului Civil, plante, etc.;

-clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor incaperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul incaperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

-raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,33 si 3,0;

-retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi conform planșei de reglementari P.U.D.; -dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea imprejmuirii.

Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

-distanțele minime obligatorii vor fi conform planului de reglementari aferent P.U.D. și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

-distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

-pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite;

-orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima = 50,00 mp.

Articolul 11 - Circulații si accese

parcela va avea asigurat un acces carosabil dintr-o circulatie"publica1respectivstr.'Popa———, Farcas.de minim 3,00 metri lățime;                          | oe,.Mr,r

parcela va avea accesuri pietonale de pe str.Popa Farcas; i r’KhJJAr -accesele vor fi amplasate către limitele laterale ale parcelei; | se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.


Ar.


<URBANISM

Î î, «rtS ■ME3CHÎ0S3ARE

ARnîH CT Șl/F______


Articolull2 - Staționarea autovehiculelor

-staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul păr-celei. ..deci..in_.a’fara~cifculatnlor publice;

-spațiul de parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările si

ulterioare.


completările


Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor                                      I

inaltime maxima admisibila la cornișa - 7.0 metri (P+1)                    ||

in condițiile in care caracteristicile geotehnice o permit, este admisa realizarea Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si function; se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientulurde (utilizare


subsoluri.


terenului a


unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din ariâ unui nivel curent, inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,00 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii.


Articolul 14 - Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volumetrice a? utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament;           jz i >

b? conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si^fs|3ecț®^valo maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritdnplijtsioșițțDiSfibi^ntui^f


de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.


Articolul 15 - Aspectul exterior al clădirilor

■eclădirile noi se vor integra in caracterul general al zonei si se .. invecinate ca arhitectura si finisaje(tencuieli decorative pentru exteriori tamplarie PVC maro.etc...);

clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din țigla ceramica maro,tip șarpanta;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; formele geometrice, gama coloristica ( aceeași gama de culori sau culori complementare) si materialele folosite vor fi asemanatoare cu cele ale clădirii principale;


© se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

e calcanele vizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,precum tencuieli decorative pentru exterior de culoare alba, goluri cu ferestre opace ce respecta servitutea de vedere a Codului Civil avand tamplarie PVC maro, etc...

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice: apa potabila, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telefonie;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

Articolul 17 - Parcaje

4? autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii;

2? în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitute;

3? pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

4? numărul minim al locurilor de parcare se stabilește în baza H.C.L. 113/2017, cu rectificările si completările.

Articolul 18 - Spatii libere si plantate


yjyerzrjși plantate,

HGR nr.

.05.2.013 privind


autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spa în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nrt stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

la construcții de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire de minimum 5mp spatii verzi/locuitor, pe pamant vegetal.       F~....... ....


toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;

se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori;

se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

proprietarii vor fi obligați sa asigure:

lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor vei

lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea-vegetatieit-drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;

orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spajj imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație

Articolul 19 - împrejmuiri

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publi imprejmuiri din materiale durabile si de calitate,respectiv tencuieli dedâj^tive vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, feri exterior, etc..., care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei du rezistenta, transparenta si in gama de finisaje .culori folosite pentru cons etc.;

se va menține caracterul existent al imprejmuirilor astfel:

țrffD

împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 2,20 metri inaltime si minim 1,80 metri inaltime din care un soclu opac de 0,50 metri si vor fi dublate de gard viu;

gardurile spre limitele laterale si posterioare (separative) vor putea fi opace cu înălțimi da maxim 2,50 metri, care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

P.O.T. maxim =45%. conform P.U.G. se admite o creștere cu 10% a POT si corespunzător a CUT, daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa conform Art.5.______

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC.

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren) imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenurile invecinate.neexistand camere de locuit(dormitoare,living-uri) pe zonele umbrite de acesta.


CUT maxim = 0,45 pentru PARTER,conform P.U.G. se admite o creștere cu 10% a POT si corespunzător a CUT, daca soiicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte .2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa conform Art.5.

CUT maxim = 0,9 pentru P+1E,conform P.U.G. se admite o creștere cu 10% a POT si corespunzător a CUT, daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 parcele dintre care cel puțin una nu era construibila anterior comasării, sau daca respectivul solicitant a realizat in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa conform Art.5.                                              ,, _____________________________—---Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsdlul sau mansarda 'clâdini-sd''iăli'in calculul ADC.                                                           I PRIM/ :      • ~.iF?U1.UI CCMS


I                                      .

3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT DETALIERE                                                      | Ane:;'. ,<

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar,) particujariț punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor'Uirba certificatul de urbanism nr. 2048/2018.

Deoarece pe teren se dorește amplasarea unui imobil locuința S+P,iar acest-i astfel incat sa respecte retragerile laterale,posterioara impuse prineste amplasat ita, beneficiarul trebuie,conform legislației, sa realizeze o documentație PUD.Prin documentația PUD se dorește  stabilirea unor retrageri care sa permită realizarea constructiei.ce se incadreaza in toti coeficienții urbanistici maxim aprobați pentru ZRL1a.


Se propune o construcție subsol parțial si parter,cu destinația de locuința indi liberale,avand suprafața construita maxim 318,15mp si suprafața desfasurata

Trotuarul va fi fara denivelări sau rosturi, cota amenajata a acestuia fiind la c va fi coborâta pe toata latimea accesului, pentru facilitarea circularii persoNormativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile indivi handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000).

Construcția propusa va avea destinația de locuința,urmând a fi amplasate necesare acestei funcțiuni.Construcția va fi realizata din structura pe cadre,cu cărămidă.Fundația va fi din B.A. Acoperișul va fi tip șarpanta.Se vor folosi finisaje in aceleași culori ce se armonizează cu restui zonei.Se va păstră stilul de arhitectura al construcțiilor din zona.


Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire intocmit si verificat conform legislației in vigoare,de OMS 119/2014,dar si de HGR 525/1996,ANEXA 3.10.

(f©

Construcția propusa va avea la strada Popa Farcas retragerea de minim 18,1 metri. Retragerile laterale vor fi de minim 3,8metri in dreapta si minim 1 metru in stanga, in spatele proprietății va fi de minim 1 metru, iar inspre construcția de la strada Popa Farcas lipita de limita de poprietate.

Varianta de poziționare a construcției s-a realizat ținând cont de faptul ca anexele vecine din spatele proprietății sunt in stare foarte rea.fara fundații,necesitând acordul vecinilor,consolidări si subzidiri ce ar genera costuri suplimentare foarte mari pentru beneficiarul construcției propuse.

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

EXISTENT

PROPUS

APROBAT

Suprafața teren (Steren)

707mp

707mp

707MP

Arian construita (AC)

136MP

318,15mp

318,15mp

Arian construita desfasurata (ADC)

136MP

318,15mp

636,3mp

P.O.T.

19,2%

45%

*•         ^N:CiPil!LUI CONSTANȚA j

C.U.T.

0,2

0,45

og   -•

Regim de intaltime

P

S+P

p+ife

AR’-Ut/I'CT SFF/I '

, ............______________

Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe tereniuT .studiat sau pe terenurile învecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zânele umbrite de acesta, respectând OMS 119/2014.                                                 /

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire intocmit si verificat conform legislației in vigoare, de OMS 119/2014, dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentații de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Proiectul s-a intocmit cu satisfacerii exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfel, se asigura pentru locatari:


acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburarea posesiei si

spațiului detinut de către o alta persoana sau familie;

spațiu pentru odihna;

spațiu pentru prepararea hranei;

grup sanitar;

acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea contr reziduurilor menajere;

suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor prec acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare; spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.

Se vor amenaja spatii plantate sub forma de spatii verzi cu rol decorativ, in suprafața totala amenajata de 150mp,distribuite la nivelul solului,respectandu-se HCJ 152 122.05.2013,care prevede la locuințele individuale 5mp spatii verzi/locuitor.

Toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat,fara afectarea limitei de proprietate intre teren studiat si terenuri vecine.

Se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori.Se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

Proprietarii sunt obligați sa asigure:

-lucrările de amenajare,plantare,udare,intretinere a spatiilor verzi

-lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației

-drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi

-orice alte lucrări legate de admnistrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulație.

Conform HCLM 113/27.04.2017 si Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97/1997 vom avea 3 locuri de parcare propuse,pe terenul proprietate a beneficiarului. Accesele la locurile de parcare de pe proprietate se vor face prin coborârea bordurii pe latimea accesului,respectiv 3m.

Drumul carosabil si parcajele din incinta vor fi asfaltate. Va fi realizat racordul dintre carosabil si trotuarul existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiarilor.

ICAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUAREl

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.G.


Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zon^Uși obiective ale activității de urbanism:

îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenabile pentru toțLIocuitorii; utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecVâte extinderea controlată a zonelor construite;                   I             >»’•<


1.


2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

9.asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat; asigurarea unor retrageri optime intre construcții; asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014; asigurarea acceselor obligatorii la lot;

asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în incinta proprietății asigurarea spatiilor verzi.

ÎNTOCMIT,


URBANIST ROXANA MARCULESCU


Plan topografic realizat in vederea elaborării P.U.D. Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața studiata

Adresa imobilului

231168

707

Constanta, strada Popa Farcas nr. 33

Cartea

231168

J                                  Ui' i"

UAT: Constanta


7        / Ft^&WRAsemnează/ /

MARCELA EN.^:

42 / /


INVENTAR DE COORDONATE SUPRAFAȚA STUDIATA

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70 PLAN DE REFERINȚA MAREA NEAGRA 1975


.OEȚUL OGt'JSTANȚA

. pS^'Âr.iA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DirtSCȚlA URBAhiiSM

PRE NESCHI983ÂRE

r.              /---zRLia Indicativ zona de reglementare existenta


— Limita aliniament existent si menținut


ANEXA. LA ,

HCLM NR.


Edificabil locuința individuala propusa S+p,cu birou profesii liberale


Anexe si locuințe individuale P direct invecinate


Circulații pietonale


Circulații carosabile


Circulații pietonale in incinta


Circulații carosabile si parcaje


Acces auto in incinta z\ Acces pietonal in incinta


in incinta


INVESTITOR: MANEA NICUSOR


PROIECTANT GENERAL:

BIA ROXANA MARCULESCUSEF DE PROIECT:

Urb.Roxana Marculescu


DESENAT;

.Roxana Marculescu


IECTANT

6ÎNERAL-REZISTENTA:


Conform PUG CONSTANTA terenul este situat in ZRL 1a - locuințe individuale de tip rural cu anexe gospodărești si grădini cultivate pentru producție agricola,cu regim de construire cuplat sau izolat,avand inaltimea maxima admisa P+1E

Utilizări admise:

 • — locuințe individuale de mica inaltime in regim de construire in general cuplat sau izolat,avand inaltimea maxima P+1E

Utilizări admise cu condiționări:

 • — funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare autovehicule si mașini agricoleateliere pentru meserii cu specific agricol,dar nu mai mult de 30% din ADC;se admit funcțiuni comerciale si servicii profesionale cu condiția sa nu depaseasca 150mp ADC si sa nu genereze transporturi grele;aceste funcțiuni vor fi puse de preferința la intersecții si se va considera ca au o arie de deservire de 250m;se admite mansardarea clădirilor existente parter,daca AU are maxim 60% din AC;se admite utilizarea terenului pentru producție agricola,pentur nevoile gospodăriei,inclusiv pomicultura si viticultura;se admite in anexele gospodărești adapostirea animalelorfmaxim 4UVM),depozitarea reziduurilor si depozitarea produselor,cu condiția ca intre acestea si locuințele de tip urban sau echipamentele publice sa respecte o distanta de minim 25m


STUDIU

GEOTEHNIC:


LUCRĂRI CADASTRU:


VERIFICATORI:


se


NR.PROIECT:___7/2019

FAZA:       PUD ____

DATA:____APRILIE 2019

REVIZIE:__________________


Indicatori urbanistici maximi aprobați:Nr.

N

E

Pct.

[m]

...IlU

1

299542.212

789077.371

2

299547.194

789078.709

3

299542.052

789096.061

4

299550.721

789098.548

5

299555.706

789099.987

6

299554.320

789105 318

7

299548.570

789130 803

S

299529 466

789126.040

9

299533.938

789108.614

10

299536.986

789095.912


VJZ.AT

■ Anexă la avizi

ARHITECT ȘEF

Recepționat,

Semnătură si parafa
regimul de inaltime maxim: P+1 E-7metri(se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei arii utile pentru nivelul mansardei de maxim 60% din AC)

POT maxim 45%(Se admite creștere cu 10% a POT si corespunzător a CUT,daca beneficiarul are o parcela rezultata din comasarea a doua parcele din care cel puțin una nu era construibila anterior comasării sau o funcțiune complementara admisa pe teren)

CUT maxim 0,9(pentru P+1 E,deoarece se admite creștere cu 10% a CUT.daca beneficiarul are o parcela rezultata din comasarea a doua nu era construibila anterior comasării sau o funcțiune compl 0,45(pentru Parter,deoarece se admite creștere cu 107^a'POT si c beneficiarul are o parcela rezultata din comasarea a dou3~p construibila anterior comasării sau o funcțiune complementara admOBSERVAȚII:


TITLU, PROIECT:


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU


ADRESA PROIECT:


Datat'iiuidi de Colastru si rubMale imobiiiai

l                 Constanta


Prezertul document recepționat este valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr.e'.'MdL


./dal0 1 0Z- 2019STR.POPA FARCAS 33,CONSTANTA


Conform HCLM 113/27.04.2017 si Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97/1997 avem 3 locuri de parcare propuse in incinta.Accesul la locurile de parcare de pe proprietate se vor face prin coborârea bordurii pe latimea accesului,respectiv 3m.

Se vor amenaja spatii plantate sub forma de spatii verzi cu rol decorativ, in suprafața totala amenajata de 150mp,distribuite la nivelul solului.respectandu-se HCJ 152 /22.05.2013,care prevede la locuințele individuale 5mp spatii verzi/locuitor._________


S TEREN

707mp

EXISTENT

PROPUS

APROBATPUG

SC

136mp

318,15mp

318,15mp

SD

136mp

318,15mp

636,3mp

P.O.T.

19,3%

45%

45%

C.U.T.

0.2

0.45

0.7


Regiminaltime


S+P


P+1E(7m)


TITLU PLAN:


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE


SCARA PlAN


NUMĂR PLAN


1:500


U-03