Hotărârea nr. 86/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 196/2007

JUDEȚUL CONSTANȚA ffl m MUNICIPIUL CONSTANȚA SsflH CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind valabilitatea HCL nr. 196/2007

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de . M'OR 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 14656/27.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 32803/18.02.2020.

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și faptul că în conținutul HCL nr. 196/2007 -privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire spațiu comercial P+1E, al.Topolog nr.l, teren în suprafață de 365,50mp, domeniu privat al municipiului Constanța nu a fost specificat termenul de valabilitate a documentației mai sus menționate.

Văzând starea degradată a imobilului-construcție situat pe terenul în suprafață de 365,50 mp, domeniu privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 196/2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire spațiu comercial P+1E, al.Topolog nr.l, teren în suprafață de 365,50mp, domeniu privat al municipiului Constanța, având în vedere că acest HCL nu a produs efecte.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, •— împotrivă^       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TJ membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL Marcela ENA&HE

CONSTANȚA


NR./fo /x^O2,


2020