Hotărârea nr. 85/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 403/2005 ȘI HCL NR. 615/2007


HOTĂRÂRE

privind valabilitatea HCL nr. 403/2005 și HCL nr. 615/2007

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ___2020-

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 4247/09.01.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 31031/14.02.2020

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și faptul că în conținutul HCL nr. 403/2005 -privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Depozit ambalaje, str.Industrială nr.9, teren în suprafață de 6240mp, proprietate particulară SC Ada Holding SRL și HCL nr. 615/2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire hală depozitare ambalaje, str. Industrială nr.9, teren în suprafață de 6240mp, proprietate SC Ada Holding SRL nu a fost specificat termenul de valabilitate a documentației mai sus menționate;

Văzând solicitarea formulată de SC SMART & FAST CONSTRUCT SRL -prin administrator, înregistrată sub nr. 2538/07.01.2020, actualul proprietar al imobilului situat în Constanța, str. Industrială nr.9;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, se consideră îndeplinit termenul de valabilitate al PUD-ului aprobat prin HCL nr. 403/2005 - privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Depozit ambalaje, str.Industrială nr.9, teren în suprafață de 6240mp, proprietate particulară SC Ada Holding SRL, având în vedere că lucrarea s-a^executat în baza AC nr. 2601/2005.

Art. 2 - începând cu data adoptării prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 615/2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală depozitare ambalaje, str. Industrială nr.9, teren în suprafață de 6240mp, proprietate SC Ada Holding SRL, având în vedere că lucrarea s-a executat în baza AC nr. 61/2008 și AC nr. 751/2008.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

<7?^ pentru, <---împotrivă, ---abțineri.

La data adoptării sunt în funcție c^Aconsilieri din 27 membri.

preșerinte^șXdință,                      contrasemnează,

A//'                                         SECRETAR GENERAL


7                                            Marcela ENAGHE

CONSTANTA NR.          .


2020