Hotărârea nr. 84/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. DACIEI NR. 9, CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 6218/2016, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT ÎNTRE R.A. „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA ȘI CERCHEZ GEORGETA-MĂDĂLINA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Daciei nr. 9, ce face obiectul contractului deînchiriere nr. 6218/31.05.2016, adiționat, încheiat între R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța și Cerchez Georgeta-Mădălina

■ ¥

■ /

„Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de                             . f

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 33421/19.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,'avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 34216/20.02.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr.10/08.02.2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989- art. 42 alin. 3;

  • - HCL nr.99/2013, anexa 12, privind inventarierea bunurilor imobile ca aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.116/30.03.2016, anexa 1, privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul' locativ de stat;

-contractul de închiriere nr.6218/31.05.2016, adiționat, încheiat cu Cerchez Georgeta Mădălina;

  • - art. 18, alin. (2);și art. 19, alin. (1) din anexa la H.C.L. nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța nr. 24565/06.02.2020; .

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. b, art. 354, art. 355, art. 364 alin. 1 și alin. 2 și ale art. 196 alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării, directe a imobilului situat în municipiul Constanța, situat în municipiul Constanța, str: Daciei nr. 9, parter, apartament 4 în suprafață utilă de 24,44,mp înscris în cartea funciară nr.239211-C2-U2, apartament 5 în suprafață utilă de 24,76 mp înscris în cartea funciară nr.239211-C2-U3, grup sanitar în suprafață utilă de 0,95 mp înscris în cartea funciară nr.239211-C4-Ul și teren aferent în suprafață indiviză de 57,46 mp (din care 15,87 mp curte liberă) din lotul de 163 mp înscris în cartea funciară nr.239211 a UAT Constanța conform încheierilor de intabulare nr. 169883/2019, nr.182681/2019, nr.182678/2019, nr. 182677/2019 emise de OCPI Constanța, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6218/31.05.2016, adiționat, încheiat între RAEDPP Constanța și Cerchez Georgeta-Mădălina, conform raportului nr. 24565/06.02.2020.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. R69350/03.04.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Compartimentul contracte avizări și legile proprietății, Direcției patrimoniu și Cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, doamnei Cerchez Georgeta Madălina (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

J-F pentru,        împotrivă,.' ~ abțineri.

La data adoptării șunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR.....Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1.200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului:

163

Constanta, Strada Daciei Nr. 9

Cartea Funciara nr.

/?     a „ i

UAT: ConstantaANEXA a HCLM NR.


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

163

Limita imobilului este delimitată cu gard metalic intre punctele 8, 9,

Total

163

restul imobilului fiind delimitat de construcții.


B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei]

Mențiuni

CL

39

Locuința P; S.constr. desf. = 39 mp; Nu deține certificat de performanta energetica.

C2

CL

69

Locuința D+P; S.constr. desf. = 135 mp; Nu deține certificat de performanta energetica.

C3

CA

6

Magazie; S.constr. desf. = 6 mp

C4

CA

3

W.C.; S.constr. desf. = 3 mp

Total

COMTRASEMN

EAZĂ

SECRETAR,

Mâorci a cm a a< m    Suprafața totala măsurată a imobilului = 163 mp

su^ 16255 mp-

Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren.

07.09.2017Inspector:

Confirm introducerea imobilului in bazade date integrata si atribuirea numărului cadastral.