Hotărârea nr. 83/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 24172/2020 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL, TEREN, PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ION LUCA CARAGIALE NR. 50, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE ȘTEFĂNICĂ IOANA, MITEA CONSTANTIN ȘI MITEA FLORIN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare nr.24172/06.02.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ion Luca Caragiale nr.50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin

^^pnsNul ^c^^^municipiuluiConstanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal FĂGĂDĂU înregistrat sub nr.33218/18.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.34215/20.02.2020;

Având în vedere prevederile:

-art.6, alin.1'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.521/28.11.2019 privind' aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Ion Luca Caragiale nr.50, în suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privâtă' a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.350/27.09.2018, anexa nr.8, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin, domeniului privat al municipiului Constanța,

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii .bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Având în vedere cererea nr.107907/03.06.2019 depusă de către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin; .

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355, art.363 alin.6, alin.7, ărt.364 alih.l și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă, vânzarea directă a terenului în suprafață de 44 mp, ce reprezintă diferență din măsurătorile cadastrale, respectiv 369 mp suprafață rezultată din măsurători și 325 mp suprafața din acte, precum și raportul de evaluare nr.24172/06.02.2020 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 9.740,28 euro, fără TVA, al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață, de 44 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ion Luca Caragiale nr.50, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr.419/22.01.2020, în vederea vânzării directe către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin.

Pe terenul în suprafață de 369 mp sunt edificate patru corpuri de proprietate în suprafață totală de 132 mp având număr cadastral 250542-C1, 250542-C2, 250542-C3, 250542-C4, așa cum rezultă din anexa nr.l la partea I din extrasul de carte funciară nr.5732/16.01.2020.

Raportul de evaluare nr.24172/06.02.2020 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, numiților Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,     -împotrivă, ——   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂCONSTANȚA

Nr.      ! ^>0^2650