Hotărârea nr. 82/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 242772/2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 3022/2003 ȘI NR. 340/2014

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.242772/16.12.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.3022/04.12.2003 și nr.340/19.03.2014

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.25090/07.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.34068/19.02.2020;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările- ulterioare,

  • - art.22 și art.23 din HCL nr.261/20,17 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate, privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

  • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3022/04.12.2003 și nr.340/19.03.2014,

  • - adresa nr.70235/04.04.2019 prin care RAEDPP Constanța transmite Primăriei municipiului Constanța istoricul transferului de proprietate al imobilului supus procedurii de emitere aviz DASOE,

Văzând cererea, și. memoriul, proiect nr.4/2019, înregistrate sub nr.43574/01.03.2019, nr.76339/11 04.2019, nr.219167/12.12.2019, prin care Vandra Andy-Ioan solicită emiterea avizul.ui Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art. 354 și art.355, art.363 alin.6, alin.7, art.364' alin.l. și alin.2 și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Șe aprobă raportul de evaluare nr.242772/16.12.2019 întocmit pentru terenul în suprafață de 352 mp, cu nr.cadastral 239630, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare încheiat cu municipiul Constanța, prin mandatar RAEDPP Constanța, autentificat sub nr.3022/04.12.2003 și a contractului de vânzare încheiat între terți autentificat sub nr.340/19.03.2014, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Cazino, Terasa nr.5, Lot 1, ce stabilește diferența de preț în sumă de 43.222,08 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului din "spații comerciale cu profil de alimentație publică/terasă alimentație publică" în "supraetajare și extindere imobil existent P+M la P+1-2E - cu funcțiunea de spațiu comercial la parter și cazare la etaje", conform certificatului de urbanism nr.4520/28.11.2018 și memoriului atașat cererii nr.219167/12.12.2019 (POT:70°/o, CUT=1,97, S construită la sol=148 mp, S desfășurată aferentă CUT=693,70 mp).

Raportul de evaluare nr.242772/16.12.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății, Direcției urbanism, Direcției financiare, numitului VANDRA ANDY-IOAN (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, — ' împotrivă,________abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Marcela ENACHE

CONSTANȚA

Nr.       / Zf