Hotărârea nr. 81/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, BD. MAMAIA NR. 341G, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

ROMÂNIA

J JUDEȚUL CONSTANȚA

| MUNICIPIUL CONSTANTA

( CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40,00 mp situat în Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341G, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_________      2020.

Luând în dezbatere referatului de aprobare nr. 200455/17.10.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu si cadastru înregistrat sub nr. 207271/ 25.10.2019;

Văzând adresa E-Distribuție Dobrogea S.A. nr. 225203/23.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 184276/24.09.2019, identificarea și localizarea terenului situat în bdul. Mamaia nr. 341G, înregistrată sub nr. 184276/14.10.2019;

în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 123/2012, art. 12-14 și art. 26 alin. (4) lit. b, licența pentru distribuția energiei electrice nr. 461/29.04.2002 emisă de către ANR.E, art. 749 și art. 866 și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 196 alin. (1) lit.a) și art. 362 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 40,00 mp situat în Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341G, pentru amplasarea unui post de transformare, care deservește racordării la rețeaua electrică de interes public pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică, conform anexei și a planului care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Amplasarea postului de transformare se va face în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate.

Art.3. - Predarea primirea terenului se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și E-Distribuție Dobrogea S.A.

Art.4. - Investitorul are obligația ca după construirea postului de transformare să amenajeze ca spațiu verde un teren în suprafață de 200 mp, aflat în proprietatea municipiului Constanța.

Art.5. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici și E-Distribuție Dobrogea S.A.-str. Nicolae Iorga nr. 89A, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost ■ votată de consilierii locali astfel:__________________pentru,              împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

cONSTWx, ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALANEXA LA H.C.L. NR.

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren Stațiunea Mamaia bd. Mamaia nr.341 G în zona lac Siutghiol

teren=40,00 mp

H.C.L 451/2017 Solicitare E-Distribuție Dobrogea S.A. nr. 225203/23.09.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.184276/24.10.2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela ENAPHEFdCP20M

FdCP20M

^plOM+2T


H

M 4^ to

O


Bloc de 1 Scorpiobd- Mauiai


Trotuar


Bulevardul Mamaia


teS2(*v Weaa,


8.00


ZWst;teaifol _ prppus o


z£ o£ Oco = <

□< fi = O 9x_j^2 UI ZO J5 S& g: <tu <©


L0229 -20kV spre ? 1’5 IM


Pr°iectnr 41/201 o