Hotărârea nr. 80/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE CNAIR S.A. - DRDP CONSTANȚA A TERENURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, IDENTIFICATE CU NUMERELE CADASTRALE 235018, 134787, 234779 ȘI 234983

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită către CNAIR S.A. - DRDP Constanța a terenurilor aflate în proprietatea municipiului Constanța, identificate cu numerele cadastrale 235018, 234779, 234787, 234983

Consiliul local aK municipjului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de___________ZJr • £7/ 2020.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.34338/20.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul comisiei nr. 5 - pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr.36009/21.02.2020;

Luând în considerare adresa societății LukOil România S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 26968/10.02.2020".

Văzând prevederile art. 4 și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative și prevederile art. 874 și art. 2.146 din Legea nr.287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 21/2013 privind acceptarea donației făcută de „S.C. RENT CAR SERVICE LITORAL S.R.L." către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață de 78,00 mp și 137,00 mp, situate în municipiul Constanța, bd.I.C. Brătianu, zona Renault, cu destinația „drum public", ale H.C.L. nr. 22/2013 privind aceptarea donației făcute de ORBAN LUCIAN și ORBAN STELUȚA-DANIELA către municipiul Constanța, reprezentând terenul în suprafață de 681,00 mp, situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu, zona Renault, cu destinația „ drum public" și H.C.L. nr. 310/2012 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 297 alin. (1) lit.

 • d), art. 349-352, art. 136 alin. (1) și art.196 (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă darea în folosință gratuită către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR S.A.) prin Direcția regională de Drumuri și Poduri Constanța (DRDP) a 4 (patru) suprafețe de teren proprietatea municipiului Constanța identificate cu numerele cadastrale 234779, 234787, 234983 si 235018.

(2) Datele de identificare și valoarea bunurilor care fac obiectul dării în folosință gratuită sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 2 - Dreptul de folosință gratuită asupra bunurilor identificate la art.l se acordă în vederea realizării de către CNAIR S.A. prin DRDP Constanța a obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu amplasat pe drumul național DN3 (E81) km 255+388".

Art. 3 - Bunurile identificate la art.l vor fi transmise în folosință gratuită pe toată durata existenței investiției menționată la art. 2.

Art. 4 - CNAIR S.A. prin DRDP Constanța are obligația de a executa lucrările de „Amenajare sens giratoriu amplasat pe drumul național DN3 (E81) km 255+388", suportarea integrală și necondiționață a tuturor costurilor aferente sau care au legătură cu obligațiile ce ii revin în conformitate cu Protocolul de colaborare autentificat între CNAIR S.A. prin DRDP Constanța, UAT Constanța, Gemini Estate S.R.L., Lukoil Romania S.R.L. și Rent Car Service Litoral S.R.L., precum și a cheltuielilor de întreținere a investiției conform destinației sale.

Art. 5 - Se aprobă clauzele contractului de comodat ce urmează a se încheia între municipiul Constanța și CNAIR S.A. prin DRDP Constanța, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Se aprobă clauzele protocolului de colaborare ce urmează a se încheia între părțile interesate, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 - Se împuternicește primarul municipiului Constanța să semneze protocolul de predare-primire și contractul de comodat în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 8 - Predarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va realiza în baza procesului verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și CNAIR S.A. prin DRDP Constanța în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 9 - Odată cu adoptarea prezentei, H.C.L. nr. 102/2013 își încetează aplicabilitatea.

Art. 10 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, societăților Gemini Estate S.R.L., Lukoil Romania S.R.L. și Rent Car Service Litoral S.R.L. Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției Sprijin Agenți Economici, Compartimentul Contracte Avizări și Legile Proprietății, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru. " împotrivă,           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MARCELA EIMA0HE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexă nr. 1 la H.C.L. nr.

Nr. Crt.

Denumirea bunului

nr. Carte funciară

nr. Cadastral

Suprafața (mp)

Adresă

Valoare inventar (lei)

1

Teren proprietatea municipiului Constanța

234787

234787

137,00

Bd. I.C. Brătianu nr.

251 Lot 1

96.814,70

2

Teren proprietatea municipiului Constanța

234779

234779

78,00

Bd. I.C. Brătianu nr. 237 DN 3A, lot 1

3

Teren proprietatea municipiului Constanța

234983

234983

681,00

nr. Parcela A789 -lot

34-5+6+7/2

306.651,80

4

Teren proprietatea municipiului Constanța

235018

235018

474,00

Bd. I.C. Brătianu nr.

251

153.465,23


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAEN^OffE

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. nr.

CONTRACT DE COMODAT

Nr.____________/____________

Art. 1. PĂRȚILE

MUNICIPIUL CONSTANȚA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr,51, tel.0241.488100, fax 0241.488195, reprezentat prin Primarul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, în calitate de comodant

Și

C.N.A.I.R.. S.A. prin D.R.D.P. Constanța, cu sediul în _________________________________________,                reprezentată                prin _____________________________, în calitate de comodatar

Art. 2. OBIECT

 • 2.1. Comodantul dă spre folosință gratuită comodatarului terenurilor în suprafață de 78,00 mp, 137,00 mp, 681,00 mp și 474,00 mp situate în municipiul Constanța, b-bd.

 • I.C. Brătianu (Zona Renault) DN3 (E81), în vederea amenajării sensului giratoriu amplasat pe drumul național pe DN 3 la km 255 +388

 • 2.2. Predarea-primirea terenurilor date în folosință gratuită se face prin proces-verbal, semnat de către reprezentanții împuterniciți în acest scop de către cele două părți semnare a prezentului contract.

Art. 3. DURATA

Dreptul de folosință asupra terenului se întinde pe perioada existenței construcției ce urmează a fi edificată pe acesta.

Art. 4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile comodantului:

 • a) să verifice dacă terenul care face obiectul comodatului este folosit conform destinației;

 • b) să verifice dacă comodatarul îndeplinește întocmai obligațiile stabilite în sarcina sa;

 • c) să verifice modul de întreținere a terenului;

 • 4.2. Obligațiile comodantului:

 • a) să predea în bune condiții terenul ce formează obiectul prezentul contract;

 • b) să asigure folosința nestingherită a terenului pe toată durata contractului;

 • 4.3. Drepturile comodatarului

 • a) să i se asigure de către comodant folosința terenului pe toată durata contractului;

 • 4.4. Obligațiile comodatarului

 • a) să obțină documentația de urbanism în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local Constanța privind atribuirea în folosință gratuită a


1.

1

terenului în suprafață totală de 1.370,00 mp situat în Constanța, bd. I.C. Brătianu (Zona^ Renault) DN3 (E81) către C.N.A.I.R. S.A. - prin D.R.D.P. Constanța.

 • b) să înceapă lucrările în vederea amplasării sensului giratoriu de cel mult o lună de la data obținerii documentației de urbanism prevăzute la lit. a);

 • c) să finalizeze lucrarea de amplasare asensului giratoriu în termen de ......luni de la

data anunțului de începere a lucrărilor, inclusiv să obțină certificatul de atestare a construcțiilor.

 • d) să se îngrijească de terenul care face obiectul contractului, folosindu-le ca un bun proprietar, efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare generate de culpa sa;

 • e) să păstreze integritatea terenului pus la dispoziție, să nu aducă modificări acestuia fără consimțământul prealabil al comodantului exprimat în scris;

 • f) să folosească terenul potrivit destinației acestuia, respectiv construire sens giratoriu;

 • g)  să suporte, de la data preluării, cheltuielile necesare folosinței imobilului, reprezentând utilități, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant.

 • h) să asigure păstrarea curățeniei asupra terenului;

 • i) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • j) să elibereze spațiile ocupate în baza contractului de comodat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;

Art. 5, RISCURI

 • 5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:

 • a) folosirea necorespunzătoare a terenului;

 • b) întrebuințarea terenului contrar destinației;

 • c) folosirea terenului după expirarea termenului convenit de părți prin prezentul contract;

 • 5.2. în alte cazuri decât cele menționate la clauza 5.1., riscul deteriorării sau pieirii este suportat de comodant.

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 6.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) prin trecerea termenului prevăzut în contract;

 • b) prin reziliere. în cazul în care una din părți nu și-a executat în totalitate sau în parte ori își execută în mod defectuos obligațiile asumate, contractul se reziliază de plin drept, fără intervenția instanței de judecată, după notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele.

 • c) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodatar, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele;

 • d) prin denunțare unilaterală a contractului de către comodant, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care urmează să-și producă efectele. Contractul încetează de plin drept, fără intervenția instanței de judecată.

Art. 7. FORȚA MAJORA

 • 7.1.  Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

 • 7.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-ți execute obligațiile asumate.

Art. 8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 8.1. Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluționa pe cale amiabilă; în caz contrar, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI:

 • 9.1. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adițional,cu acordul ambelor părți.

Prezentul contract s-a încheiat in temeiul dispozițiilor art. 2146 si urm. Cod civil și a prevederilor H.C.L. nr.__________________________________________

COMODANT_____________

MUNICIPIUL CONSTANȚA -CONSILIUL LOCAL CONSTANȚA PRIMAR

DECEBAL FĂGÂDĂU


__________COMODATAR CNAIR S.A. prin DRDP Constanta


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

• q/A'


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

MARC^LAg^CHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexă nr. 3 la H.C.L. nr. Mp


PROTOCOL DE COLABORARE Nr......................./......................

I. PĂRȚILE:

 • I. COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul București, Sectorul 1, Bdul Dinicu Golescu nr.38, inregistrata in Registrul Comerțului sub nr. 140/552/15.01,2004, Cod Unic de înregistrare 16054368, prin DIRECȚIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, Strada Prelungirea Traian fara număr, județul Constanta, legal reprezentatata prin domnul DIMA MARIN, cetatean roman, născut la data de 14.03.1956 in comuna Borcea, județul Calarasi, cu domiciliul in localitatea Eforie Nord (oraș Eforie), str. Gheorghe Sincai nr.18, județul Constanta, identificat cu CI seria KZ nr. 448159/02.08.2017 emisa de SPCLEP Eforie, cod numeric personal 1560214131240, in calitate de Director General Regional al subunității D.R.D.P. Constanta, imputemicit in baza Imputemicrii nr. DG/1/1330 din data de 07.12.2017 a Directorului General al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere Ștefan Ionita, inregistrata sub nr. 65502/08.12.2017 la C.N.A.I.R S.A București, Direcția Regionala de Drumuri si Poduri Constanta.

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA, cu sediul in localitatea _____________________, Str________________, județul

Constanta, legal reprezentata prin Primar _____________________, cetățean

român, născut la data de________________în municipiul__________________,

județul _________________domiciliat în_____________________________, str.

_______________________, județul_____________________, identificat cu C.I. seria -__nr._______, eliberată de S.P.C.L.E.P. ___________________la data de _______________, cod numeric personal_________________, numit în baza Sentinței       civile       nr.________________,       pronunțată       de

Judecătoria________________, județul_____________, în ședința Camerei de

Consiliu din data de ______________________, dosar nr.________ramasă

definitivă

 • 3. GEMINI ESTATE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul

social in localitatea_____________________, str ___________, județul____________,

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr._____________, cod unic de

înregistrare_____________, legal reprezentata prin administrator

_____________________, cetățean român, născut la data de_________________în municipiul ___________________, județul ________________domiciliat

în_______________________________________,                str.                _____________________________,

județul_____________________, identificat cu C.I. seria__nr.________, eliberată de

S.P.C.L.E.P. _________________la data de _______________, cod numeric

personal__________________________________

A

 • 4. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul

social in localitatea____________________, str________________Județul___________,

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr._____________, cod unic de

înregistrare_____________, legal reprezentata prin administrator

_____________________, cetățean român, născut la data de_________________în municipiul ___________________, județul ________________domiciliat

în_______________________________________,                str.                _____________________________,

județul_____________________, identificat cu C.I. seria__nr.________, eliberată de

S.P.C.L.E.P. _________________la data de _______________, cod numeric

personal__________________________________

 • 5. RENT CAR SERVICE LITORAL S.R.L., persoană juridică

română, cu sediul social in localitatea____________________, str________________,

județul

, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

, cod

unic de înregistrare             , legal reprezentata prin

administrator

-•

, cetățean român, născut la data de

în

municipiul

,    județul

domiciliat

A m

,                 str.

județul

, identificat cu C.I. seria nr.

, eliberată de

S.P.C.L.E.P.

la data de

cod numeric

personal__________________________________

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Cap.I. DATE GENERALE:

 • 1.1. Realizarea obiectivului: "Amenajare sens giratoriu amplasat pe drumul național DN3(E81) km 255+388" conform obligațiilor asumate de parti in Capitolul 2. din prezentul protocol.

ANEX£ LA

HCLM

 • 1.2. Denumirea obiectivului: "Amenajare sens giratoriu amplasat pe drumul național DN3(E81) km 255+388" .

 • 1.3. Amplasament: DN3(E87) km 255+388

 • 1.4 Titularii obiectivului: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P.Constanta

 • 1.5 Beneficiarii obiectivului: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P.Constanta

Cap.2. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR IN VEDEREA EXECUȚIEI SISTEMATIZĂRII GEOMETRICE SI ASIGURĂRII MENTENANTEI:

2.1 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA

 • 1. Punerea la dispoziție administratorului drumului național DN3(E81), cu titlul gratuit pe toata durata de existenta a obiectivului enuntat la Cap.l, pct. 1.2, situat pe teritoriul proprietatea UAT Constanta, a suprafeței de teren, proprietatea privata si exclusiva a UAT Constanta, ce va rezulta din măsurători si din soluția proiectata, necesara amenajării obiectivului de investiții ce face obiectul prezentului Protocol.

Toate documentele de punere la dispoziție a terenului vor fi autentificate notarial.

 • 2. Suportarea integrala și necondiționata de către Primăria Constanta a tuturor costurilor aferente sau care au legătură cu obligațiile ce ii revin in conformitate cu prezentul Protocol.

2.2 S.C. GEMINIESTATE SRL

 • 1. Punerea la dispoziție administratorului drumului DN3/E81L

titlul gratuit pe toata durata de existenta a obiectivului enuntat la Cap.l, pet.

 • 1.2, situat pe teritoriul proprietatea SC GEMINI ESTATE SRL a suprafeței de teren, proprietatea privata si exclusiva a SC GEMINI ESTATE SRL ce va rezulta din măsurători , necesara amenajării obiectivului de investiții ce face obiectul prezentului protocol.

 • 2. Suprafețele de teren ce urmeaza a fi puse la dispoziție de SC GEMINI ESTATE SRL, si care sunt proprietatea privat si exclusiva a SC GEMINI ESTATE SRL si vecinătățile acestora, vor rezulta ca urmare a stabilirii sojutiei de amenajare a sensului giratoriu amplasat pe DN3(E81) km 255+388.

Toate documentele de punere la dispoziție a terenului vor fi autentificate notarial.

 • 3. Obținerea certificatului de urbanism;

 • 4. Obținerea tuturor avizelor/aprobărilor necesare edificării obiectivului de investiții, cu excepția celor prevăzute la pct.2.4 subpunetul 2, 3 si 4;

 • 5. Realizarea Studiului de Trafic rutier si pietonal si a Studiului Geotehnic;

r ANE

[hclmnr. • 6. Realizarea ridicării topografice pe o lungime cu cel puțin 100 m inainte si după intersecție, care sa cuprindă mobilarea supraterana si subterana (utilitati, limite de proprietate, obiectivele din zona, etc.), vizata O.C.P.I.;

 • 7. Elaborarea documentațiilor tehnice: expertiza tehnica, proiect tehnic, detalii de execuție si documentații de obținere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

 • 8. Obținerea avizului din partea Politiei Rutiere;

 • 9. Întocmirea Managementului de trafic pentru perioada de execuție;

 • 10.     Executarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu amplasat pe drumul național DN 3(E81) km 255+388;

 • 11.   Toate demersurile legale, in vederea asigurării iluminatului public(instalatie+stalpi) inclusiv obținerea autorizației de construire, finanțarea, execuția luerarilor necesare, mentenanta si acoperirea cheltuielilor generate de furnizarea serviciului;

 • 12. Toate demersurile legale in vederea eventualelor relocari/protectie utilitati identificate, inclusiv obținerea autorizației de construire, finanțarea si execuția lucrărilor necesare;

 • 13. Suportarea integrala si necondiționata de către S.C. GEMINI ESTATE SRL a tuturor costurilor aferente sau care au legătură cu obligațiile ce ii revin in conformitate cu prezentul Protocol.

2.3 LUKOIL Romania S.R.L.

 • 1. Punerea la dispoziție administratorului drumului DN3(E81), cu titlul gratuit pe toata durata de existenta a obiectivului enuntat la Cap. 1, pct. 1.2, situat pe teritoriul proprietatea

a suprafeței de teren, proprietatea privata si exclusiva a LUKOIL Romania S.R.L. ce va rezulta din măsurători, necesara amenajării obiectivului de investiții • ce face obiectul prezentului Protocol.


 • 2. Suprafețele de teren ce urmeaza a fi puse Ia dispoziție de LUKOIL Romania S.R.L, si care sunt proprietatea privat si exclusiva a LUKOIL Romania S.R.L si vecinătățile acestora, vor rezulta ca urmare a stabilirii soluției de amenajare a sensului giratoriu DN3(E81) km 255+388 .

Toate documentele de punere la dispoziție a terenului vor fi autentificate notarial. 3.. Obținerea certificatului de urbanism;

 • 4. Obținerea tuturor avizelor/aprobarilor necesare edificării obiectivului de investiții, cu excepția celor prevăzute la pct.2.4 subpunctul 2, 3 si 4;

 • 5. Realizarea Studiului de Trafic rutier si pietonal si a Studiului Geotehnic;

 • 6. Realizarea ridicării topografice pe o lungime cu cel puțin 100 m inainte si după intersecție, care sa cuprindă mobilarea supraterana si subterana (utilitati, limite de proprietate, obiectivele din zona, etc.), vizata O.C.P.I.;

 • 7. Elaborarea documentațiilor tehnice: expertiza tehnica, proiect tehnic, detalii de execuție si documentații de obținere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

 • 8. Obținerea avizului din partea Politiei Rutiere;

 • 9. întocmirea Managementului de trafic pentru perioada de execuție;

 • 10. Executarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu amplasat pe drumul național DN 3(E81) km 255+388';

 • 11. Toate demersurile legale, in vederea asigurării iluminatului public(instalatie+stalpi) inclusiv obținerea autorizației de construire, finanțarea, execuția lucrărilor necesare, mentenanta si acoperirea cheltuielilor generate de furnizarea serviciului;

 • 12. Toate demersurile legale in vederea eventualelor relocari/protectie utilitati identificate, inclusiv obținerea autorizației de construire, finanțarea si execuția lucrărilor necesare;

 • 13. Suportarea integrala si necondiționata de către LUKOIL Romania S.R.L a tuturor costurilor aferente sau care au legătură cu obligațiile ce ii revin in conformitate cu prezentul Protocol.

2.4 SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL

 • 1. Punerea la dispoziție administratorului drumului DN3(E81), cu titlul gratuit pe toata durata de existenta a obiectivului enuntat la Cap. 1, pct. 1.2, situat pe teritoriul proprietatea SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL , a suprafeței de teren, proprietatea privata si exclusiva a SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL , ce va rezulta din măsurători , necesara amenajării obiectivului de investiții ce face obiectul prezentului Protocol.

 • 2. Suprafețele de teren ce urmeaza a fi puse la dispoziție de SC RENT CAR

SERVICE LITORAL SRL , sicare sunt proprietatea privat si exclusiva a            SC            RENT            CAR

SERVICE LITORAL SRL si vecinătățile acestora, vor rezulta ca urmare a stabilirii soluției de amenajare a sensului giratoriu amplasat pe DN3(E81) km 255+388 .Toate documentele de punere la dispoziție a terenului vor fi autentificate notarial.

 • 3. Suportarea integrala si necondiționata de către SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL a tuturor costurilor aferente sau care au legătură cu obligațiile ce ii revin in conformitate cu prezentul Protocol.

 • 2.5  COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECȚIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

1. Obținerea avizulm C.N.A.I.R. S.A;


 • 2. Obținerea autorizației de construire de la Ministerul Transporturilor;

 • 3. Asigurarea realizării Auditului de Siguranța Rutiera;

 • 4. Asigurarea semnalizării rutiere verticale si orizontale permanente;

 • 5. Asigurarea mentenantei soluțiilor de sistematizare geometrica propuse prin proiect si a semnalizării rutiere;

 • 6. Suportarea integrala si necondiționata de către C.N.A.I.R. S.A. D.R.D.P. Constanta a tuturor costurilor aferente sau care au legătură cu obligațiile ce ii revin in conformitate cu prezentul Protocol.

III.DURATA PROTOCOLULUI:

 • IV. Protocolul intra in vigoare la data semnării si autentificării la notarul public si este valabil pe toata durata de existenta a amenajării sensului giratoriu pe DN 3(E81)km 255+388.

V. Costurile aferente autentificării Protocolului vor fi suportate in mod egal dc către părțile semnatare

Tehnoredactat si autentificat la Biroul Individual Notarial__

cu sediul in județul________, într-un exemplar original care rămâne

în arhiva biroului individual notarial și 4 (patru) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului individual și sase duplicate au fost eliberate părților.

C.N.A.I.R. S.A prin D.R.D.P Constanta              U.A.T Constanta

Prin Director General Regional                       prin Primar,

S.S. DIMA MARIN


S.C. GEMINIESTATE SRL prin Administrator


LUKOIL ROMANIA SRL prin Administrator


SC RENT CAR SERVICE LITORAL SRL prin Administrator

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAC