Hotărârea nr. 8/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI MARINOVSCHI LAURA

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor financiar / doamnei Marinovschi Laura

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de .01.2020:

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6383/13.01.2020 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr.3483/15.01.2020 cu privire la situația socio-economică deosebită a familiei doamnei Marinovschi Laura;

Având în vedere prevederile art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, art.l lit.a din HCL nr.73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local, art.79, alin.2 și alin.4 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art.61 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui ajutor financiar doamnei Marinovschi Laura, în cuantum de 21.603,81 lei, în vederea achiziționării următoarelor produse: dispozitiv de mărire pentru birou, program de mărire ecran cu voce, tastatură cu caractere mărite și unitate PC cu licență WindowslO cu monitor.

Art.2 Direcția generală de asistență socială Constanța va vira suma de 21.603,81          contul                                  deschis la Banca

Transilvania, al cărui titular este doamna Marinovschi Laura.

Art.3 Prezentarea documentelor în vederea justificării modului de cheltuire a sumei de 21.603,81 lei se va face până la data de 31.03.2020. în cazul în care nu a fost cheltuită toată suma pusă la dispoziție, doamna Marinovschi Laura va depune diferența la casieria instituției. Nerespectarea acestei obligații va duce la recuperarea sumei încasate.

Art.4 Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța, la recuperarea sumelor încasate și nejustificate de către doamna Marinovschi Laura, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezent^hoțărâi^cloannne^Mannoyschi Laura, cu domiciliul în municipiul ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Direcției         organizare,

personal și Direcției beneficii sociale, din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru______—~ împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL MARCEI^^NA^HE


CONSTANȚA

NR.