Hotărârea nr. 79/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

a ROMANIA


HOTARARE privind modificarea H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_______________/%’.      . 2020:

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.24065/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.4 - pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu înregistrat sub nr. 26573/10.02.2020;

Luând în considerare adresa Direcției achiziții și investiții publice, Serviciul investiții nr.15871/28.01.2020;

Văzând dispozițiile H.C.L. nr.335/15.12.2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și dispozițiile H.C.L. nr.451/28.12.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit a, art. 108 lit. a) și art. 362 alin. (l)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 poziția 68, în sensul preluării unui imobil din administrarea Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, pe perioada derulării obiectivului de investiții "Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art. 1 se va face prin proces verbal de predare-primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța.

Art. 3 - La terminarea lucrărilor și finalizarea investițiilor imobilul prevăzut la art.l va reveni în administrarea Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța, la data semnării procesului verbal de predare-primire între aceleași părți.

Art. 4 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 335/2011 rămân neschimbate.

Art. 5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției patrimoniu și cadastru, Compartimentul contracte, avizări și legile proprietății, Direcției financiare, SPIT Constanța și Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel          pentru,         împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHE

NR.2020


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață (mp)

Observații

Imobil-construcție sală tenis masă, situată în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr.2, Liceul Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanța

Suprafață construită

320 mp

H.C.L. nr.335/15.12.2011

H.C.L. nr.451/28.12.2017

număr cadastral 241892-C5

anul edificării 1976, din cărămidă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE