Hotărârea nr. 78/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN PROPRIETATEA DOAMNEI CRISTOCEA MARIA, REVOLUȚIONAR, ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea doamnei Cristocea Maria, revoluționar, în baza Legii nr.341/2004

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_______________J  2020:

Având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.24064/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 26557/10.02.2020;

Luând în considerare adresa Direcției gestionare servicii publice, Serviciul gestionare cimitire nr.23915/05.02.2020;

Văzând dispozițiile art. 3, alin 1, lit b, pct. 3 și art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 și H.G. nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 361 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci situat în Cimitirul Central Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă atribuirea în proprietatea doamnei Cristocea Maria, fără plată, terenul prevăzut în anexă, având ca scop realizarea înhumărilor.

(2) Atribuirea în proprietate se face în condițiile prevăzute de art. 35, alin. (3) din H.G. nr.1412/2004 respectiv, dreptul de proprietate acordat nu poate fi transmis decât prin moștenire legală.

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul gestionare cimitire, Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și doamna Cristocea Maria.

Art. 4 - Deținătorul dreptului de proprietate nu va mai putea beneficia de concesiunea unui alt loc de înhumare în niciunul din cimitirele de pe raza municipiului Constanța.

Art. 5 - Proprietarul este obligat să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța aprobat prin hotărâre a Consiliului local.

Art. 6 - Dreptul de proprietate acordat potrivit art.2 nu poate fi transmis decât prin moștenire legală.

Art. 7 - Formalitățile de publicitate imobiliară se vor efectua de către proprietar.

Art. 8 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției gestionare servicii publice-Serviciul gestionare cimitire, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T. Constanța și doamnei Cristocea Maria prin Serviciul gestionare cimitire, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru, ~~ împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție !?¥- consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


2020


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA ENAGAe

CONST^

NR. -7


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață teren (mp)

Numele și prenumele persoanei îndreptățite (beneficiar al legii nr.341/2004-revoluționar)

Observații

Teren loc de înhumare în Cimitirul Central Constanța, Figura B, Lot 1724

3,60 mp

Cristocea Maria

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Legea nr. 341/2004 Adresă Serviciul gestionare cimitire nr.23915/05.02.2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAOFfEPLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:50 Figura B Loc .1724

S=3.60 mp