Hotărârea nr. 77/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 892 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. MAMAIA NR.284, LOT 3, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII NISS MODE S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 892 mp situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr.284, lot 3, în favoarea societății Niss Mode S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de____________, 2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.24063/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.26592/20.02.2020.

Luând în considerare adresa societății Niss Mode S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.143384/25.07.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.109/2005, pagina nr.45 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr.287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 892 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr. 284, lot 3, având numărul cadastral 224999, înscris în cartea funciară nr.224999, în favoarea societății Niss Mode S.R.L.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.4150/12.11.2019 și a extraselor de carte funciară nr.224999-Cl/19.11.2019, nr.224999-C2/19.11.2019, nr.224999-C3/19.11.2019, nr.224999-C4/19.11.2019, nr.224999-C5/19.11.2019, nr.224999-C6/19.11.2019 și nr.224999-C7/19.11.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de anexe.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 sunt edificate construcțile notate cu Cl-înscrisă în CF 224999-C1, cu C2-înscrisă în CF 224999-C2, cu C3-înscrisă în CF 224999-C3, cu C4-înscrisă în CF 224999-C4, cu C5-înscrisă în CF 224999-C5, cu C6-înscrisă în CF 224999-C6 și cu C7-înscrisă în CF 224999-C7, proprietatea societății Niss Mode S.R.L..

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 7,44 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.1889/07.01.2020 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T. Constanța, societății Niss Mode S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:     <££ pentru,

împotrivă. *—   abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ^^NȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR GENERAL, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR.....ț±±...../

.^..'.(?Ă2020

307820


307810Nr. cadastral:


Nr.Carte Funciara


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


Suprafața masurata a imobilului (mp)


Adresa imobilului:


Mun. Constanta, Bdul. Mamaia, nr. 284 LOT 3 Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) CONSTANTAPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZÂ

SECRETAR,

MARCELA ENA€HE


A. Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

892

Intre pct. 1-2-3 gard plasa,constr. vecina si constr. C1; inte pct. 3-4-5-6-7-8-9 -constr. C1; C2; C3; C4; C5; intre pct. 9-10-11 gard plasa si placi de beton; intre pct 12-13-14-15-16-17 fara aard.

Total

892

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CA

47

Anexa (Parter); Supraf.constr.desf.= 47 mp;

C2

CA

12

Anexa (Parter); Supraf.constr.desf.= 12 mp;

C3

CA

47

Anexa (Parter); Supraf.constr.desf.= 47 mp;

C4

CA

24

Anexa (Parter); Supraf.constr.desf.= 24 mp;

C5

CA

42

Anexa (Parter); Supraf.constr.desf.= 42 mp;

C6

CA

4

Anexa (Parter); Supraf.constr.desf.= 4 mp;

C7

CA

5

Anexa (Parter); Supraf.constr.desf.= 5 mp;

Total

181

Suprafața totala masurata a imobilului = 892 mp Suprafața din act = 891.77 mp

Inspector

Executant: SC TOPO MINIERA SRL

Tehn. lordache lonut


307780HCIULD6        șTpuKlCW^ÎMOBiU

Nume și Prenume; VILCULEta.Lr

Funcția: CONSILIE