Hotărârea nr. 76/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 854 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, BUFET FELIX, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII MARINA & SANTIS S.R.L

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 854 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Bufet Felix, în favoarea societății Marina & Santis S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^<0# ________2020.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.24062/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.26586/10.02.2020.

Luând în considerare adresa societății Marina & Santis S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.198770/15.10.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.109/2005, pagina nr.53 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-698 și art. 555 alin. (1) din Legea nr.287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 854 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Bufet Felix, având numărul cadastral 230677, înscris în cartea funciară nr.230677, în favoarea societății Marina & Santis S.R.L.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.3956/29.10.2019 și a extrasului de carte funciară nr.230677-Cl/14.10.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de Bufet Felix-parter.

Art.3. Pe terenul prevăzut la art.l este edificată construcția notată cu Cl-înscrisă în CF 230677-C1, proprietatea societății Marina & Santis S.R.L..

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică.

Art.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 9,70 RON/mp/lună stabilită prin raportul de evaluare nr.249118/30.12.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Compartimentului contracte, avizări și legile proprietății, S.P.I.T. Constanța, societății Marina & Santis S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:               _ pentru,

r împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE/ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL, MARCELA. ENACHE


CONSTANȚA     .

NR........../......2020PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI ■ x

Scara 1 :500

Nr.cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

854

Stațiunea Mamaia, Bufet Felix, zona l iotei Bavaria Blu

_

Cartea funciară

UAT

CONSTANȚAARIA MUNICIPIULUI

SERVICIUL CADA


Semrjă

’        Lzi


P.jif E DIN T E JE DIN Ț|,

-                   o
N-308830

A. Date referitoare ia teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

854

Fără împrejmuire

TOTAL

854

A. Date referitoare la construcții                     OUIN 1 NMOtlVllME/-'

Cod construcție

Suprafața conștr.la sol (mp)

Valoarea de impozitare     (lei)

SECRE IAR,

Mențiuni    MARCELAJzNACI

CI

480

40803

Bufet Felix

o 9 încăperi cu anexe

o Suprafață construită desfășurată = 480 mp

o Anul construirii: -

o Construit din cărămidă pe radier general din beton o Nu deține certificat de performanță energetică

TOTAL

Inventar de coordonate "Stereografic 1970"

Executant:

Ing.GMIȚĂ Tudor       . r       ..

18.01.2012

Nr. pct.

E(m)

N(m)

Nr. pct.

E(m)

N(m)

1

790561.470

308862.940

8

790582.750

308842.990

2

790573.820-

308873.200

9

790578.850

308840.990

3

790571.320

308876.110

10

790576.550

308840.590

4

790577.020

308881.640

11

790573.770

308842.940

5

V 790593.450

308862.070

12

790571.261

308840.884

6

790587.150

308857.630

13

790554.047

308861.362

Se confirmă suprafața din măsurători și introducerea imobilului în baza de date

Aticiîk DECAUASTPU SI IWCiîME 20 COHS uA: * ’

Pi'^nur^^-iypLRlGI LIVIA i :u|M\ Funcția; CONSILf ER GR. 1      j

IU..... ..............‘Wsî/B-Ifo»

7

790592.590

308851.140

14

790559.319

308865.600

Suprafață totală măsurată = 854 mp 1 Suprafața din acte = 854mp

CONFORMi

ORSG8NALA