Hotărârea nr. 75/2020

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

^ONSTANT» romania


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având in vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 24061/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 26561/10.02.2020 ;

Văzând H.C.L. nr. 109 / 2005, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Constanta, cu toate completările și modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin 14, art. 196 alin 1, lit a, art. 354 și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă radierea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, S.P.I.T. si tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:     __pentru, împotrivă, V abțineri.

VA    O

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL,


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR.____•-Ă/T    /

qOHSTAN^ ROMÂNIA

R      A JUDEȚUL CONSTANTA


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.          7^'^-

privind radierea imobilului situat în str. Sulmona nr. 12bis din inventarul centralizat al domeniului privat,

aprobat prin HCL nr. 491/2005 anexa 30 și HCL nr. 593/2006 anexa 47

Văzând :

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1980/2008 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan-Gabriel;

 • -  contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3362/2008 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan-Gabriel;

 • -  adresa Serviciului urmărire și executare contracte nr. 187582/2019

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 189604/2019 .

  Se aprobă radierea imobilului situat în str. Sulmona nr. 12bis, format


din teren în suprafață de 189 mp (140 mp + 49 mp) mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin:

 • -  HCL nr. 491/2005, anexa 30 - 140,10 mp

 • -  HCL nr. 593/2005, anexa 47 - 48,9 mp
consta/^ românia

S? 4 JUDEȚUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTA l i CONSILIUL LOCAL


CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR


privind radierea imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 9 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 464/2005 anexa 34

Văzând :

 • -  ordinul nr. 416/2015 al prefectului județului Constanța;

 • -  ordinul nr. 92/1995 al prefectului județului Constanța;

 • -  punct de vedere al Serviciului juridic nr. 216095/2019 .


Se aprobă radierea imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 9,


format din teren în suprafață de 164 mp (74 mp + 90 mp) mp, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 464/2005, anexa 34.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.          ____________

privind radierea unor terenuri situate în zona Impact din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 463/2019 anexa 11

Văzând :

 • -  contractul de schimb fără sultă autentificat sub nr. 1594/2019 la Societatea profesională notarială Niculescu;

Se aprobă radierea unor terenuri situate în zona Impact, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 463/2019, anexa 11, astfel:

 • -  teren situat între DN2A și DE266, în suprafață de 316 mp

 • -  teren limitrof străzii Praga, în suprafață de 95 mp.

Se va comunica către SC Impact Developer & Contractor SA, cu sediul în București, sector 1, șoseaua București-Ploiești nr. 172-176, clădirea A din Willbrook PlatinumBusiness / Convention Center, etaj 1.

PREȘEDINTEI


DINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

privind radierea terenului situat în zona Poarta 1, aferent chioșc nr. 401 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 197/2008 anexa 6, completat prin HCL nr. 249/2019 anexa 7

Văzând :

 • -  contractul de vânzare autentificat sub nr. 1415/2019 la Birou individual notarial Mergeane Iuliana, achitat integral, încheiere de rectificare nr. 1/2020;

 • -  adresa Serviciului juridic nr. 239471/2019 .

Se aprobă radierea terenului în suprafață de 110 mp, situat în zona Poarta 1, aferent chioșc nr. 401, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 197/2008, anexa 6, completat prin HCL nr. 249/2019 anexa 7.

Se va comunica către


domiciliat în str.


președințe/ședință

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACH&

ANEXA NR. 5 LAH.C.L. NR._

/

privind radierea rezervei de teren agricol identificat în baza Legii nr. 165/2013 din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 308/2016

Văzând :

 • -  protocolul de preluare a terenurilor cu destinație agricolă din domeniul privat al statului nr. 50270/2018 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 123794/2018, încheiat cu Agenția Domeniilor Statului;

 • -  titlul de proprietate nr. 9224/2019 emis de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ;

 • -  adresa Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nr. 201389/2019 ;

 • -  adresa nr. 201389/2019 a Serviciului cadastru.

Se aprobă radierea terenului în suprafață de 60,0509 ha, situat în extravilanul municipiului Constanța, din inventarul centralizat al domeniului privat, aprobat prin HCL nr. 308/2016, astfel:

 • -  suprafața de 20,9679 ha a fost predată către Agenția Domeniilor Statului

 • -  suprafața de 38,8989 ha a fost atribuită în baza Legii nr. 18/1991

 • -  suprafața de 0,1841 ha diferențe de măsurătoriCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

MARCELA FNAefiE